Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     6MARC     6
1
Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἦλθεν (N ἦλθεν ἔρχεται) εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ: καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
Et il partit de là ; et il vient dans sa patrie, et ses disciples le suivent.
1
2
Καὶ γενομένου σαββάτου, ἤρξατο ἐν (N ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ) τῇ συναγωγῇ διδάσκειν: καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα; Καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα αὐτῷ, (N αὐτῷ καὶ τούτῳ καὶ αἱ) καὶ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνονται; (N γίνονται γινόμεναι)
Et quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et la plupart, en l'entendant, étaient dans l'étonnement et disaient : D'où viennent ces choses à celui-ci ? et quelle est cette sagesse qui a été donnée à celui-ci, que de tels miracles se fassent par ses mains ?
2
3
Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς Μαρίας, (N Μαρίας τῆς Μαρίας) ἀδελφὸς (N ἀδελφὸς δὲ καὶ ἀδελφὸς) δὲ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ (N Ἰωσῆ Ἰωσῆτος) καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; Καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.
Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, et de Josès, et de Jude, et de Simon ? et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute.
3
4
Ἔλεγεν (N Ἔλεγεν δὲ Καὶ ἔλεγεν) δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς συγγενέσιν (N συγγενέσιν συγγενεῦσιν αὐτοῦ) καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
Mais Jésus leur disait : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, et parmi ses parents et dans sa maison.
4
5
Καὶ οὐκ ἠδύνατο (N ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν) ἐκεῖ οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας, ἐθεράπευσεν.
Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'ayant imposé les mains à un petit nombre de malades, il les guérit.
5
6
Καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. (Π) Καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων.
Et il s'étonna de leur incrédulité. Et il parcourait les bourgades d'alentour, en enseignant.
6
7
(Π) Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων.
Et il appelle à lui les douze. Et il se mit à les envoyer deux à deux, et il leur donnait pouvoir sur les esprits impurs.
7
8
Καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδόν, εἰ μὴ ῥάβδον μόνον: μὴ πήραν, (N πήραν μὴ ἄρτον ἄρτον μὴ πήραν) μὴ ἄρτον, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν:
Et il leur ordonna de ne rien prendre pour le chemin, si ce n'est un bâton seulement ; ni pain, ni sac, ni monnaie dans leur ceinture ;
8
9
ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ὑποδεδεμένους σανδάλια: καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας.
mais d'être chaussés de sandales, et de ne pas porter deux tuniques.
9
10
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν.
Et il leur disait : Partout où vous serez entrés dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là.
10
11
Καὶ ὅσοι (N ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται) ἂν μὴ δέξωνται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν, ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. Ἀμὴν (N Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ ) λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
Et en tout lieu où l'on ne vous recevra pas et où l'on ne vous écoutera pas, sortant de là, secouez la poussière qui est sous vos pieds, pour leur être en témoignage. [En vérité, je vous le dis, Sodome et Gomorrhe seront dans un état plus tolérable au jour du jugement que cette ville-là.]
11
12
Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυσσον (N ἐκήρυσσον ἵνα μετανοήσωσιν ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν) ἵνα μετανοήσωσιν:
Et étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit.
12
13
καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον.
Et ils chassaient beaucoup de démons et oignaient d'huile beaucoup de malades, et ils les guérissaient.
13
14
(Π) Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν (N ἔλεγεν ἔλεγον) ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐκ (N ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν) νεκρῶν ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ.
Et le roi Hérode en entendit parler, car le nom de Jésus était devenu célèbre. Et il disait : Jean, celui qui baptisait, est ressuscité d'entre les morts ; et c'est pour cela que les puissances miraculeuses agissent en lui.
14
15
Ἄλλοι ἔλεγον (N Ἄλλοι ἔλεγον Ἄλλοι δὲ ἔλεγον) ὅτι Ἠλίας ἐστίν: ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Προφήτης ἐστίν, (N ἐστίν ὡς ὡς) ὡς εἷς τῶν προφητῶν.
Mais d'autres disaient : C'est Elie ; et d'autres disaient : C'est un prophète comme l'un des prophètes.
15
16
Ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης (Β Ἡρῴδης ὁ Ἡρῴδης) (N Ἡρῴδης εἶπεν ὅτι ὁ Ἡρῴδης ἔλεγεν) εἶπεν ὅτι Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην, οὗτός ἐστιν: (N ἐστιν αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη) αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν.
Mais Hérode, l'ayant ouï, disait : Ce Jean que moi j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité !
16
17
Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ, διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν.
Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean, et l'avait fait lier en prison, à cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée.
17
18
Ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.
Car Jean disait à Hérode : Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère.
18
19
Ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ, καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι: καὶ οὐκ ἠδύνατο:
Or, Hérodias s'acharnait après lui et elle voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait ;
19
20
ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν: καὶ ἀκούσας αὐτοῦ, πολλὰ ἐποίει, (N ἐποίει ἠπόρει) καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν.
car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint ; et il le gardait, et, après l'avoir entendu, il était perplexe sur plusieurs points, et il l'écoutait volontiers.
20
21
Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίει (N ἐποίει ἐποίησεν) τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας,
Cependant un jour favorable étant arrivé, lorsque Hérode, pour l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands et aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée,
21
22
καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτῆς (N αὐτῆς τῆς αὐτοῦ) τῆς Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης, καὶ (N καὶ ἀρεσάσης ἤρεσεν) ἀρεσάσης τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ, Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοί:
et la fille d'Hérodias elle-même étant entrée et ayant dansé, plut à Hérode et à ses convives. Et le roi dit à la jeune fille : Demande-moi tout ce que tu voudras et je te le donnerai :
22
23
καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι (N ὅτι Ὃ [πολλὰ] Ὅ τι) Ὃ ἐάν με αἰτήσῃς, δώσω σοί, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.
Et il lui dit avec serment : Ce que tu demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume.
23
24
(N Ἡ δὲ ἐξελθοῦσα Καὶ ἐξελθοῦσα) δὲ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί αἰτήσομαι; (N αἰτήσομαι αἰτήσωμαι) Ἡ δὲ εἶπεν, Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. (N βαπτιστοῦ βαπτίζοντος)
Et, étant sortie, elle dit à sa mère : Que demanderai-je ? Elle répondit : La tête de Jean-Baptiste.
24
25
Καὶ εἰσελθοῦσα εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα, ᾐτήσατο, λέγουσα, Θέλω ἵνα μοι (N μοι δῷς ἐξαυτῆς ἐξαυτῆς δῷς μοι) δῷς ἐξαυτῆς ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
Et étant aussitôt rentrée avec empressement vers le roi, elle fit sa demande, disant : Je veux que tu me donnes, à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste.
25
26
Καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους (N συνανακειμένους ἀνακειμένους) οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν (N αὐτὴν ἀθετῆσαι ἀθετῆσαι αὐτήν) ἀθετῆσαι.
Et le roi devint fort triste ; mais à cause de ses serments, et de ses convives, il ne voulut pas la repousser.
26
27
Καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι (N ἐνεχθῆναι ἐνέγκαι) τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
Et aussitôt ayant envoyé un garde, le roi commanda d'apporter la tête de Jean.
27
28
(N Ὁ δὲ Καὶ) δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ: καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς.
Le garde, s'en étant allé, le décapita dans la prison ; et il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère.
28
29
Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον, καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ.
Et les disciples de Jean, l'ayant appris, vinrent et emportèrent son cadavre, et le mirent dans un sépulcre.
29
30
(Π) Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα, καὶ (N πάντα καὶ πάντα) ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν.
Et les apôtres se rassemblent auprès de Jésus ; et ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné.
30
31
Καὶ εἶπεν (N εἶπεν λέγει) αὐτοῖς, Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ’ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον, καὶ ἀναπαύεσθε (N ἀναπαύεσθε ἀναπαύσασθε) ὀλίγον. Ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν.
Et il leur dit : Venez, vous seuls, à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. En effet, les allants et venants étaient nombreux, et ils n'avaient pas même le temps de manger.
31
32
Καὶ ἀπῆλθον εἰς (N εἰς ἔρημον τόπον τῷ πλοίῳ ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον) ἔρημον τόπον τῷ πλοίῳ κατ’ ἰδίαν.
Et ils s'en allèrent sur la barque dans un lieu désert à l'écart.
32
33
Καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνωσαν αὐτὸν (N αὐτὸν πολλοί πολλοί) πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ, καὶ προῆλθον αὐτούς, καὶ (N καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτόν ) συνῆλθον πρὸς αὐτόν.
Et beaucoup de gens les virent partir et connurent où ils allaient, et ils accoururent là à pied de toutes les villes, et ils les devancèrent.
33
34
Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς, (N αὐτοῖς αὐτούς) ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα: καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.
Et Jésus, étant sorti, vit une grande foule, et il fut touché de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.
34
35
Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης, προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγουσιν (N λέγουσιν ἔλεγον) ὅτι Ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή:
Et comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'étant approchés lui disaient : Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée ;
35
36
ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς ἄρτους. (N ἄρτους Τί γὰρ φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν) Τί γὰρ φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν.
renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les bourgs des environs, et qu'ils s'achètent de quoi manger.
36
37
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους, καὶ δῶμεν (N δῶμεν δώσομεν) αὐτοῖς φαγεῖν;
Mais lui, répondant, leur dit : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Et ils lui disent : Irons-nous acheter pour deux cents deniers de pain, et leur donnerons-nous à manger ?
37
38
Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; Ὑπάγετε καὶ (N καὶ ἴδετε ἴδετε) ἴδετε. Καὶ γνόντες λέγουσιν, Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας.
Mais il leur dit : Combien avez-vous de pains ? Allez, voyez. Et après s'en être enquis, ils disent : Cinq, et deux poissons.
38
39
Καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ.
Et il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte ;
39
40
Καὶ ἀνέπεσον (N ἀνέπεσον ἀνέπεσαν) πρασιαὶ πρασιαί, ἀνὰ (N ἀνὰ ἑκατὸν καὶ ἀνὰ κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ) ἑκατὸν καὶ ἀνὰ πεντήκοντα.
et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante.
40
41
Καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν, καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ (N αὐτοῦ [αὐτοῦ]) ἵνα παραθῶσιν (N παραθῶσιν παρατιθῶσιν) αὐτοῖς: καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν.
Et prenant les cinq pains et les deux poissons, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, et rompit les pains, et il les donnait aux disciples, afin qu'ils les leur présentassent. Et il partagea les deux poissons entre tous.
41
42
Καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν:
Et tous mangèrent et furent rassasiés.
42
43
καὶ ἦραν κλασμάτων (N κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα) δώδεκα κοφίνους πλήρεις, καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων.
Et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux, et de ce qui restait des poissons.
43
44
Καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς (N τοὺς ἄρτους [τοὺς ἄρτουσ]) ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες.
Et ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes.
44
45
(Π) Καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ (N ἀπολύσῃ ἀπολύει) τὸν ὄχλον.
Et aussitôt, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renvoie la foule.
45
46
Καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς, ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.
Et quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier.
46
47
Καὶ ὀψίας γενομένης, ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς.
Et comme le soir était venu, la barque était au milieu de la mer et lui était seul à terre.
47
48
Καὶ εἶδεν (N εἶδεν ἰδὼν) αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς, καὶ (N καὶ περὶ περὶ) περὶ τετάρτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτούς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης: καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς.
Et voyant qu'ils se tourmentaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux environ la quatrième veille de la nuit, marchant sur la mer. Et il voulait les devancer ;
48
49
Οἱ δέ, ἰδόντες αὐτὸν περιπατοῦντα (N περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα) ἐπὶ τῆς θαλάσσης, ἔδοξαν φάντασμα (N φάντασμα εἶναι ὅτι Φάντασμά ἐστιν) εἶναι, καὶ ἀνέκραξαν:
mais eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris.
49
50
πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον, καὶ ἐταράχθησαν. Καὶ (N Καὶ εὐθέως Ὁ δὲ εὐθὺς) εὐθέως ἐλάλησεν μετ’ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε: ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε.
Car tous le virent, et ils furent troublés. Mais lui aussitôt leur parla, et leur dit : Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point peur.
50
51
Καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος: καὶ λίαν ἐκπερισσοῦ (N ἐκπερισσοῦ [ἐκ περισσοῦ]) ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, καὶ (N καὶ ἐθαύμαζον ) ἐθαύμαζον.
Et il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa, et ils furent stupéfaits en eux-mêmes au-delà de toute mesure.
51
52
Οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις: ἦν (N ἦν γὰρ ἀλλ’ ἦν) γὰρ αὐτῶν ἡ καρδία πεπωρωμένη.
Car ils n'avaient pas compris au sujet des pains, mais leur cœur était endurci.
52
53
(Π) Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον (N ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἰς) ἐπὶ τὴν γῆν Γεννησαρέτ, καὶ προσωρμίσθησαν.
Et traversant la mer en se dirigeant vers la terre, ils arrivèrent dans la contrée de Génézareth, et ils abordèrent.
53
54
Καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἐπιγνόντες αὐτόν,
Et quand ils furent sortis de la barque, les gens le reconnaissant aussitôt,
54
55
περιδραμόντες (N περιδραμόντες περιέδραμον) ὅλην τὴν περίχωρον (N περίχωρον χώραν) ἐκείνην, ἤρξαντο (N ἤρξαντο καὶ ἤρξαντο) ἐπὶ τοῖς κραββάτοις (N κραββάτοις κραβάττοις) τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν, ὅπου ἤκουον ὅτι ἐκεῖ (N ἐκεῖ ) ἐστιν.
coururent dans toute la contrée d'alentour, et se mirent à amener de tous côtés sur leurs lits ceux qui étaient malades, partout où ils entendaient dire qu'il était.
55
56
Καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ πόλεις (N πόλεις ἢ εἰς πόλεις ἢ εἰς) ἢ ἀγρούς, ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθουν (N ἐτίθουν ἐτίθεσαν) τοὺς ἀσθενοῦντας, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται: καὶ ὅσοι ἂν ἥπτοντο (N ἥπτοντο ἥψαντο) αὐτοῦ ἐσῴζοντο.
Et en quelque lieu qu'il entrât, dans les bourgs, ou dans les villes, ou dans les campagnes, on mettait les malades dans les places publiques, et on le priait qu'ils pussent toucher ne fût-ce que le bord de son vêtement ; et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés.
56