Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     13MARC     13
1
Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ, λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Διδάσκαλε, ἴδε, ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί.
Et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit : Maître, vois quelles pierres et quelles constructions !
1
2
Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς ) εἶπεν αὐτῷ, Βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; Οὐ μὴ ἀφεθῇ λίθος (N λίθος ἐπὶ λίθῳ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον) ἐπὶ λίθῳ, ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ.
Et Jésus lui dit : Tu regardes ces grandes constructions ! il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit démolie.
2
3
(Π) Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ἐπηρώτων (N ἐπηρώτων ἐπηρώτα) αὐτὸν κατ’ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας,
Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, en face du temple, Pierre et Jacques et Jean et André l'interrogeaient en particulier :
3
4
Εἰπὲ (N Εἰπὲ Εἰπὸν) ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; Καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα (N πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα) ταῦτα συντελεῖσθαι;
Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe que toutes ces choses sont sur le point de s'accomplir.
4
5
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς) αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν, Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
Et Jésus se mit à leur dire : Prenez garde que personne ne vous séduise ;
5
6
Πολλοὶ γὰρ (N γὰρ ) ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες ὅτι Ἐγώ εἰμι: καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
plusieurs viendront en mon nom, disant : C'est moi ! Et ils séduiront beaucoup de gens.
6
7
Ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε: δεῖ γὰρ (N γὰρ ) γενέσθαι: ἀλλ’ οὔπω τὸ τέλος.
Mais quand vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, ne soyez point troublés ; il faut que cela arrive ; mais ce ne sera pas encore la fin.
7
8
Ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ (N ἐπὶ ἔθνος ἐπ’ ἔθνος) ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν: καὶ (N καὶ ἔσονται σεισμοὶ ἔσονται σεισμοὶ) ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, καὶ (N καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί ἀρχαὶ ἔσονται λιμοί ἀρχὴ) ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί: ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα.
Car nation se lèvera contre nation, et royaume contre royaume ; il y aura des tremblements de terre en divers lieux ; il y aura des famines. Ces choses seront un commencement de douleurs.
8
9
(Π) Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς: παραδώσουσιν γὰρ (N γὰρ ) ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
Mais vous, prenez garde à vous-mêmes. Ils vous livreront aux tribunaux et aux synagogues ; vous serez battus de verges ; et vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour leur être en témoignage.
9
10
Καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ (N δεῖ πρῶτον πρῶτον δεῖ) πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.
Et il faut que l'Evangile soit premièrement prêché à toutes les nations.
10
11
Ὅταν (N Ὅταν δὲ ἀγάγωσιν Καὶ ὅταν ἄγωσιν) δὲ ἀγάγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, μηδὲ (N μηδὲ μελετᾶτε ) μελετᾶτε: ἀλλ’ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε: οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον.
Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas en souci par avance de ce que vous direz ; mais tout ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le ; car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit-Saint.
11
12
Παραδώσει (N Παραδώσει δὲ Καὶ παραδώσει) δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον: καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ θανατώσουσιν αὐτούς:
Et un frère livrera son frère à la mort, et un père son enfant ; et des enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir ;
12
13
καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου: ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.
et vous serez haïs de tous à cause de mon nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.
13
14
(Π) Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸ (N τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ) ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου, ἑστὼς (N ἑστὼς ἑστηκότα) ὅπου οὐ δεῖ – ὁ ἀναγινώσκων νοείτω – τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη:
Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être (que celui qui lit y fasse attention) ; alors, que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes ;
14
15
ὁ δὲ (N δὲ [δὲ]) ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω εἰς (N εἰς τὴν οἰκίαν ) τὴν οἰκίαν, μηδὲ εἰσελθέτω (N εἰσελθέτω εἰσελθάτω) ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ:
et que celui qui sera sur le toit ne descende point, et n'entre point, pour emporter quelque chose de sa maison ;
15
16
καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὢν (N ὢν ) μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω, ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.
et que celui qui sera aux champs ne retourne point en arrière pour prendre son manteau.
16
17
Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
Mais malheur à celles qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là !
17
18
Προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ (N ἡ φυγὴ ὑμῶν ) φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος.
Priez pour que cela n'arrive pas en hiver.
18
19
Ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις, οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ’ ἀρχῆς κτίσεως ἧς (N ἧς ἣν) ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ νῦν, καὶ οὐ μὴ γένηται.
Car ces jours-là seront une tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais.
19
20
Καὶ εἰ μὴ κύριος (N κύριος ἐκολόβωσεν ἐκολόβωσεν κύριος) ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ: ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, οὓς ἐξελέξατο, ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας.
Et si le Seigneur n'eût abrégé ces jours, nulle chair ne serait sauvée ; mais à cause des élus qu'il a élus, il a abrégé ces jours.
20
21
Τότε (Β Τότε Καὶ τότε) (N Τότε Καὶ τότε) ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Ἰδού, (N Ἰδού ὧδε Ἴδε ὧδε) ὧδε ὁ χριστός, ἢ (N ἢ Ἰδού Ἴδε) Ἰδού, ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε.
Et alors, si quelqu'un vous dit : Voici, le Christ est ici, ou : Voici, il est là, ne le croyez point ;
21
22
Ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα, πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν, εἰ δυνατόν, καὶ (N καὶ τοὺς τοὺς) τοὺς ἐκλεκτούς.
car de faux christs et de faux prophètes s'élèveront, et feront des signes et des prodiges pour séduire si possible les élus.
22
23
Ὑμεῖς δὲ βλέπετε: ἰδού, (N ἰδού ) προείρηκα ὑμῖν πάντα.
Pour vous, prenez garde ; je vous ai tout prédit.
23
24
(Π) Ἀλλ’ (N Ἀλλ’ Ἀλλὰ) ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν θλίψιν ἐκείνην, ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς,
Mais en ces jours-là, après cette affliction, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera pas sa lumière,
24
25
καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ (N τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ) οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες, (N ἐκπίπτοντες πίπτοντες) καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται.
et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées.
25
26
Καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης.
Et alors ils verront le fils de l'homme venir sur les nuées, avec grande puissance et gloire.
26
27
Καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, (N αὐτοῦ καὶ καὶ) καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἐκ [αὐτοῦ] ἐκ) ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ’ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ.
Et alors il enverra les anges, et il rassemblera ses élus, des quatre vents, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.
27
28
(Π) Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν: ὅταν αὐτῆς (N αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς) ἤδη ὁ κλάδος ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν:
Or, que le figuier vous instruise par cette parabole : Dès que ses rameaux sont devenus tendres, et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche.
28
29
οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ταῦτα (N ταῦτα ἴδητε ἴδητε ταῦτα) ἴδητε γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
De même vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'il est proche, et à la porte.
29
30
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, μέχρι (N μέχρι μέχρις) οὗ πάντα (N πάντα ταῦτα ταῦτα πάντα) ταῦτα γένηται.
En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent.
30
31
Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται: (Β παρελεύσεται παρελεύσονται) (N παρελεύσεται παρελεύσονται) οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν. (N παρέλθωσιν παρελεύσονται)
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
31
32
Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ ὥρας (N ὥρας τῆς ὥρας) οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι οἱ (N οἱ ἐν ἐν) ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ.
Or, pour ce qui est de ce jour-là, ou de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul.
32
33
Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ (N καὶ προσεύχεσθε ) προσεύχεσθε: οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν.
Prenez garde ; veillez ! car vous ne savez quand le temps est là.
33
34
Ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, καὶ (N καὶ ἑκάστῳ ἑκάστῳ) ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ.
Comme un homme qui, allant en voyage, a laissé sa maison et donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun son ouvrage, et au portier il a commandé de veiller...
34
35
Γρηγορεῖτε οὖν: οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψέ, (N ὀψέ ἢ μεσονυκτίου ἢ ὀψέ ἢ μεσονύκτιον) ἢ μεσονυκτίου, ἢ ἀλεκτοροφωνίας, ἢ πρωΐ:
Veillez donc, car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient, si c'est le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin ;
35
36
μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας.
de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve endormis.
36
37
(N ) δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω, Γρηγορεῖτε.
Or, ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez !
37