Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     4MARC     4
1
Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. Καὶ συνήχθη (N συνήχθη συνάγεται) πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς, (N πολύς πλεῖστος) ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα (N ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον εἰς πλοῖον ἐμβάντα) εἰς τὸ πλοῖον καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ: καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν. (N ἦν ἦσαν)
Et de nouveau il se mit à enseigner près de la mer. Et une grande foule se rassemble auprès de lui ; de sorte qu'étant monté dans la barque, il était assis en mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage.
1
2
Καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ,
Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles, et il leur disait dans son enseignement :
2
3
Ἀκούετε: ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ (N τοῦ ) σπεῖραι:
Ecoutez : Voici, le semeur sortit pour semer.
3
4
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό.
Et il arriva, comme il semait, qu'une partie de la semence tomba le long du chemin ; et les oiseaux vinrent et la mangèrent.
4
5
Ἄλλο (N Ἄλλο δὲ Καὶ ἄλλο) δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν: καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἐξανέτειλεν, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς:
Et une autre partie tomba sur un endroit rocailleux, où elle n'avait pas beaucoup de terre ; et aussitôt elle leva, parce qu'elle n'avait pas une terre profonde ;
5
6
ἡλίου (N ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος) δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη.
et quand le soleil se fut levé, elle fut brûlée, et, parce qu'elle n'avait point de racine, elle sécha.
6
7
Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν.
Et une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit.
7
8
Καὶ ἄλλο (N ἄλλο ἄλλα) ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν: καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα, (N αὐξάνοντα αὐξανόμενα) καὶ ἔφερεν ἐν (N ἐν...ἐν...ἐν ἓν...ἓν...ἓν) τριάκοντα, καὶ ἐν ἑξήκοντα, καὶ ἐν ἑκατόν.
Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donnait du fruit, qui montait et croissait ; et elle rapportait jusqu'à trente, et jusqu'à soixante, et jusqu'à cent.
8
9
Καὶ ἔλεγεν, Ὁ (N Ὁ ἔχων Ὃς ἔχει) ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Et il disait : Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
9
10
(Π) Ὅτε (N Ὅτε δὲ ἐγένετο καταμόνας ἠρώτησαν Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας ἠρώτων) δὲ ἐγένετο καταμόνας, ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὴν (N τὴν παραβολήν τὰς παραβολάς) παραβολήν.
Et quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui, avec les douze, l'interrogeaient sur les paraboles.
10
11
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμῖν δέδοται (N δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον τὸ μυστήριον δέδοται) γνῶναι τὸ μυστήριον τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ: ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω, ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται:
Et il leur disait : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu ; mais à ceux qui sont dehors, tout arrive sous forme de paraboles ;
11
12
ἵνα βλέποντες βλέπωσιν, καὶ μὴ ἴδωσιν: καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν, καὶ μὴ συνιῶσιν: μήποτε ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ (N τὰ ἁμαρτήματα ) ἁμαρτήματα.
afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient point ; et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné.
12
13
Καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην; Καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε;
Et il leur dit : Vous ne savez pas le sens de cette parabole ! Et comment connaîtrez-vous toutes les paraboles ?
13
14
Ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει.
Le semeur sème la parole.
14
15
Οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν, ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον ἐν (N ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς αὐτούς) ταῖς καρδίαις αὐτῶν.
Mais ceux-ci sont le long du chemin, où la parole est semée ; et lorsqu'ils l'ont entendue, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux.
15
16
Καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως (N ὁμοίως ) οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἵ, ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον, εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν,
Et ceux-ci, de même, reçoivent la semence dans des endroits rocailleux, eux qui, lorsqu'ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie,
16
17
καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν: εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) σκανδαλίζονται.
et ils n'ont point de racine en eux-mêmes mais ne sont que pour un temps ; puis, une affliction ou une persécution survenant à cause de la parole, ils y trouvent aussitôt une occasion de chute.
17
18
Καὶ οὗτοί (N οὗτοί ἄλλοι) εἰσιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι, οἱ (N οἱ τὸν οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν) τὸν λόγον ἀκούοντες, (N ἀκούοντες ἀκούσαντες)
Et d'autres sont ceux qui reçoivent la semence parmi les épines ; ce sont ceux qui ont entendu la parole ;
18
19
καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου, (N τούτου ) καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου, καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.
et les soucis du siècle et la séduction des richesses et les convoitises des autres choses les envahissant, étouffent la parole, et elle devient infructueuse.
19
20
Καὶ οὗτοί (N οὗτοί ἐκεῖνοί) εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον, καὶ παραδέχονται, καὶ καρποφοροῦσιν, ἐν (N ἐν...ἐν...ἐν ἓν...ἓν...ἓν) τριάκοντα, καὶ ἐν ἑξήκοντα, καὶ ἐν ἑκατόν.
Et ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit, à raison de trente et de soixante et de cent.
20
21
(Π) Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ὁ (N ὁ λύχνος ἔρχεται ἔρχεται ὁ λύχνος) λύχνος ἔρχεται ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; Οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἐπιτεθῇ; (N ἐπιτεθῇ τεθῇ)
Et il leur disait : Apporte-t-on la lampe pour la placer sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la placer sur le pied de lampe ?
21
22
Οὐ γάρ ἐστίν τι (N τι κρυπτόν ὃ ἐὰν μὴ κρυπτόν ἐὰν μὴ ἵνα) κρυπτόν, ὃ ἐὰν μὴ φανερωθῇ: οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ’ ἵνα εἰς (N εἰς φανερὸν ἔλθῃ ἔλθῃ εἰς φανερόν) φανερὸν ἔλθῃ.
Car rien n'est secret si ce n'est pour être manifesté, et rien n'a été caché qu'afin de venir en évidence.
22
23
Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
23
24
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Βλέπετε τί ἀκούετε. Ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς (N τοῖς ἀκούουσιν ) ἀκούουσιν.
Et il leur disait : Prenez garde à ce que vous entendez. De la même mesure dont vous aurez mesuré, il vous sera mesuré, et il vous sera ajouté davantage [à vous qui écoutez].
24
25
Ὃς γὰρ ἂν (N ἂν ἔχῃ ἔχει) ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ: καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
Car à celui qui a, il lui sera donné ; et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté.
25
26
(Π) Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ὡς ἐὰν (N ἐὰν ) ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς,
Et il disait : Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme a jeté la semence en terre ;
26
27
καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστάνῃ (N βλαστάνῃ βλαστᾷ) καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός.
soit qu'il dorme, soit qu'il veille, la nuit et le jour, la semence germe et croît, lui-même ne sait pas comment.
27
28
Αὐτομάτη γὰρ (N γὰρ ) ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη (N πλήρη πλήρη[σ]) σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.
D'elle-même la terre produit, premièrement l'herbe, puis l'épi, puis le blé tout formé dans l'épi.
28
29
Ὅταν δὲ παραδῷ (N παραδῷ παραδοῖ) ὁ καρπός, εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός.
Et quand le fruit est mûr, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est venue.
29
30
(Π) Καὶ ἔλεγεν, Τίνι (N Τίνι ὁμοιώσωμεν Πῶς ὁμοιώσωμεν) ὁμοιώσωμεν (Β ὁμοιώσωμεν ὁμοιώσομεν) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; Ἢ ἐν ποίᾳ (N ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν) παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν;
Et il disait : A quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? ou par quelle parabole le représenterons-nous ?
30
31
Ὡς κόκκον (N κόκκον κόκκῳ) σινάπεως, ὅς, ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερος (N μικρότερος μικρότερον ὂν) πάντων τῶν σπερμάτων ἐστὶν (N ἐστὶν ) τῶν ἐπὶ τῆς γῆς:
Il en est comme d'un grain de sénevé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre ;
31
32
καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει, καὶ γίνεται πάντων (N πάντων τῶν λαχάνων μείζων μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων) τῶν λαχάνων μείζων, καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν.
mais qui, lorsqu'on l'a semé, monte et devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches ; de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre.
32
33
Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἐδύναντο (N ἐδύναντο ἠδύναντο) ἀκούειν:
Et par beaucoup de paraboles semblables, il leur annonçait la parole, selon qu'ils pouvaient entendre.
33
34
χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς: κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς μαθηταῖς (N μαθηταῖς αὐτοῦ ἰδίοις μαθηταῖς) αὐτοῦ ἐπέλυεν πάντα.
Et il ne leur parlait point sans paraboles ; mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples.
34
35
(Π) Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὀψίας γενομένης, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν.
Et il leur dit ce jour-là, quand le soir fut venu : Passons à l'autre bord.
35
36
Καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον, παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ. Καὶ ἄλλα δὲ (N δὲ πλοιάρια πλοῖα) πλοιάρια ἦν μετ’ αὐτοῦ.
Et ayant quitté la foule, ils le prennent avec eux tel qu'il était dans la barque. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui.
36
37
Καὶ γίνεται λαῖλαψ ἀνέμου (N ἀνέμου μεγάλη μεγάλη ἀνέμου) μεγάλη: τὰ (N τὰ δὲ καὶ τὰ) δὲ κύματα ἐπέβαλλεν (Β ἐπέβαλλεν ἐπέβαλεν) εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε αὐτὸ (N αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον) ἤδη γεμίζεσθαι.
Et il s'élève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que la barque s'emplissait déjà.
37
38
Καὶ ἦν (N ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ) αὐτὸς ἐπὶ τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων: καὶ διεγείρουσιν (N διεγείρουσιν ἐγείρουσιν) αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα;
Et il était, lui, à la poupe, dormant sur l'oreiller. Et ils le réveillent et lui disent : Maître, ne te soucies-tu point de ce que nous périssons !
38
39
Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ, καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ, Σιώπα, πεφίμωσο. Καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.
Et s'étant réveillé, il réprimanda le vent, et dit à la mer : Fais silence, tais-toi ! Et le vent s'apaisa, et il se fit un grand calme.
39
40
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε οὕτως; (N ἐστε οὕτως; Πῶς οὐκ ἐστε; Οὔπω) Πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν;
Et il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?
40
41
Καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν (N ὑπακούουσιν ὑπακούει) αὐτῷ;
Et ils furent saisis d'une fort grande crainte, et ils se disaient l'un à l'autre : Qui est donc celui-ci, que le vent même et la mer lui obéissent ?
41