Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     11MARC     11
1
Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱερουσαλήμ, (N Ἱερουσαλήμ εἰς Βηθσφαγὴ Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ) εἰς Βηθσφαγὴ (Β Βηθσφαγὴ Βηθφαγὴ) καὶ Βηθανίαν, πρὸς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
Et lorsqu'ils approchent de Jérusalem, de Bethphagé et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, il envoie deux de ses disciples ;
1
2
καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν: καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς ἀνθρώπων (N ἀνθρώπων κεκάθικεν λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε) κεκάθικεν: λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.
et il leur dit : Allez à la bourgade qui est devant vous ; et aussitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis ; détachez-le, et amenez-le.
2
3
Καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, ὅτι (N ὅτι ) Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει: καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) αὐτὸν ἀποστέλλει ὧδε. (N ὧδε πάλιν ὧδε)
Et si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? dites : Le Seigneur en a besoin, et aussitôt il l'enverra [de nouveau] ici.
3
4
Ἀπῆλθον (N Ἀπῆλθον δὲ Καὶ ἀπῆλθον) δὲ καὶ εὗρον πῶλον (Β πῶλον τὸν πῶλον) δεδεμένον πρὸς τὴν (N τὴν ) θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν.
Et ils s'en allèrent et trouvèrent l'ânon attaché près de la porte, dehors, au carrefour ; et ils le détachent.
4
5
Καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον;
Et quelques-uns de ceux qui étaient là, leur disaient : Que faites-vous, en détachant cet ânon ?
5
6
Οἱ δὲ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) αὐτοῖς καθὼς ἐνετείλατο (N ἐνετείλατο εἶπεν) ὁ Ἰησοῦς: καὶ ἀφῆκαν αὐτούς.
Mais eux leur dirent comme Jésus leur avait commandé, et on les laissa aller.
6
7
Καὶ ἤγαγον (N ἤγαγον φέρουσιν) τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπέβαλον (N ἐπέβαλον ἐπιβάλλουσιν) αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτῷ. (N ἐπ’ αὐτῷ ἐπ’ αὐτόν)
Et ils amènent l'ânon à Jésus, et ils jettent sur lui leurs vêtements, et il s'assit sur lui.
7
8
Πολλοὶ (N Πολλοὶ δὲ τὰ Καὶ πολλοὶ τὰ) δὲ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν: ἄλλοι δὲ στοιβάδας (N στοιβάδας ἔκοπτον στιβάδας κόψαντες) ἔκοπτον ἐκ τῶν δένδρων, (N δένδρων καὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν ἀγρῶν) καὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν.
Et plusieurs étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres, des rameaux qu'ils avaient coupés dans les champs.
8
9
Καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, λέγοντες, (N λέγοντες ) Ὡσαννά. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.
Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient, disant : Hosanna ! béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
9
10
Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία ἐν (N ἐν ὀνόματι κυρίου ) ὀνόματι κυρίου τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυίδ. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
Béni soit le règne de David notre père, qui vient ! Hosanna dans les lieux très hauts !
10
11
(Π) Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ (N ὁ Ἰησοῦς καὶ ) Ἰησοῦς, καὶ εἰς τὸ ἱερόν: καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.
Et il entra à Jérusalem, dans le temple ; et ayant porté ses regards autour de lui sur toutes choses, comme le soir était déjà venu, il sortit pour aller à Béthanie avec les douze.
11
12
(Π) Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας, ἐπείνασεν.
Et le lendemain, comme ils étaient sortis de Béthanie, il eut faim.
12
13
Καὶ ἰδὼν συκῆν μακρόθεν, (N μακρόθεν ἀπὸ μακρόθεν) ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα εὑρήσει (N εὑρήσει τι τι εὑρήσει) τι ἐν αὐτῇ: καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτήν, οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα: οὐ (N οὐ γὰρ ἦν καιρὸς ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν) γὰρ ἦν καιρὸς σύκων.
Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues.
13
14
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ (N ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ) σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς καρπὸν φάγοι. Καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
Et prenant la parole, il lui dit : Que plus jamais personne ne mange de fruit de toi ! Et ses disciples l'entendaient.
14
15
(Π) Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα: καὶ εἰσελθὼν ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας (N ἀγοράζοντας τοὺς ἀγοράζοντας) ἐν τῷ ἱερῷ: καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν, καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν:
Et étant entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons.
15
16
καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ.
Et il ne permettait pas que personne portât un ustensile à travers le temple.
16
17
Καὶ ἐδίδασκεν, λέγων (N λέγων καὶ ἔλεγεν) αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται ὅτι Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; Ὑμεῖς δὲ ἐποιήσατε (N ἐποιήσατε πεποιήκατε) αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.
Et il enseignait et leur disait : N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs.
17
18
Καὶ ἤκουσαν οἱ γραμματεῖς (N γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς) καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν: ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, ὅτι (N ὅτι πᾶς πᾶς γὰρ) πᾶς ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.
Et les scribes et les principaux sacrificateurs l'entendirent, et ils cherchaient les moyens de le faire périr ; car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de son enseignement.
18
19
(Π) Καὶ ὅτε (N ὅτε ὅταν) ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύετο (N ἐξεπορεύετο ἐξεπορεύοντο) ἔξω τῆς πόλεως.
Et quand le soir était venu, il sortait de la ville.
19
20
(Π) Καὶ πρωῒ (N πρωῒ παραπορευόμενοι παραπορευόμενοι πρωΐ) παραπορευόμενοι, εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν.
Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché jusqu'aux racines.
20
21
Καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, Ῥαββί, ἴδε, ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται.
Et Pierre, se souvenant, lui dit : Rabbi, vois, le figuier que tu as maudit a séché !
21
22
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ἔχετε πίστιν θεοῦ.
Et Jésus, répondant, leur dit : Ayez foi en Dieu.
22
23
Ἀμὴν γὰρ (N γὰρ ) λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, Ἄρθητι, καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ πιστεύσῃ (N πιστεύσῃ πιστεύῃ) ὅτι ἃ (N ἃ λέγει ὃ λαλεῖ) λέγει γίνεται: ἔσται αὐτῷ ὃ (N ὃ ἐὰν εἴπῃ ) ἐὰν εἴπῃ.
En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne : Ote-toi de là, et te jette dans la mer, et qui n'aura point douté en son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrivera, cela se fera pour lui.
23
24
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, Πάντα ὅσα ἂν (N ἂν προσευχόμενοι αἰτῆσθε προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε) προσευχόμενοι αἰτῆσθε, (Β αἰτῆσθε αἰτεῖσθε) πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, (N λαμβάνετε ἐλάβετε) καὶ ἔσται ὑμῖν.
C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevez, et cela vous sera fait.
24
25
Καὶ ὅταν στήκητε (N στήκητε στήκετε) προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος: ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
Et quand vous vous tenez debout faisant votre prière, pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin qu'aussi votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos fautes.
25
26
Εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. (N )
Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera point non plus vos fautes.
26
27
(Π) Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα: καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ, ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι,
Et ils viennent de nouveau à Jérusalem ; et comme il se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens s'approchent de lui ;
27
28
καὶ λέγουσιν (N λέγουσιν ἔλεγον) αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; Καὶ (N Καὶ τίς Ἢ τίς) τίς σοι τὴν (N τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην) ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς;
et ils lui disaient : Par quelle autorité fais-tu ces choses ? ou qui t'a donné cette autorité pour faire ces choses ?
28
29
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς ) εἶπεν αὐτοῖς, Ἐπερωτήσω ὑμᾶς καὶ (N καὶ ἐγὼ ) ἐγὼ ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
Mais Jésus leur dit : Je vous demanderai une seule chose, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses :
29
30
Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου (N Ἰωάννου τὸ Ἰωάννου) ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ ἀνθρώπων; Ἀποκρίθητέ μοι.
Le baptême de Jean venait-il du ciel, ou des hommes ? Répondez-moi.
30
31
Καὶ ἐλογίζοντο (N ἐλογίζοντο διελογίζοντο) πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες, Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διὰ τί οὖν (N οὖν [οὖν]) οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
Et ils raisonnaient entre eux, disant : Si nous disons : Du ciel, il dira : Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?
31
32
Ἀλλ’ (N Ἀλλ’ Ἀλλὰ) εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, ἐφοβοῦντο τὸν λαόν: (N λαόν ὄχλον) ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην, ὅτι (N ὅτι ὄντως ὄντως ὅτι) ὄντως προφήτης ἦν.
Mais disons-nous : Des hommes,... ils craignaient le peuple ; car tous pensaient que Jean avait été réellement un prophète.
32
33
Καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν (N λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν) τῷ Ἰησοῦ, Οὐκ οἴδαμεν. Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς ) λέγει αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
Et répondant à Jésus, ils disent : Nous ne savons. Et Jésus leur dit : Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses.
33