Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     14MARC     14
1
Ἦν δὲ τὸ Πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας: καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν:
Or la fête de Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu dans deux jours ; et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de lui par ruse et le faire mourir ;
1
2
ἔλεγον δέ, (N δέ γάρ) Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε θόρυβος (N θόρυβος ἔσται ἔσται θόρυβος) ἔσται τοῦ λαοῦ.
car ils disaient : Que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple.
2
3
(Π) Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ, ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ, ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς: καὶ (N καὶ συντρίψασα τὸ συντρίψασα τὴν) συντρίψασα τὸ (Β τὸ τὸν) ἀλάβαστρον, κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ (N κατὰ ) τῆς κεφαλῆς.
Et comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, pendant qu'il était à table, une femme vint, ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur de grand prix ; et ayant brisé le vase d'albâtre, elle le lui répandit sur la tête.
3
4
Ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς, καὶ (N καὶ λέγοντες ) λέγοντες, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν;
Mais quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. Pourquoi cette perte du parfum a-t-elle été faite ?
4
5
Ἠδύνατο γὰρ τοῦτο (N τοῦτο τοῦτο τὸ μύρον) πραθῆναι ἐπάνω τριακοσίων (N τριακοσίων δηναρίων δηναρίων τριακοσίων) δηναρίων, καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς. Καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ.
Car ce parfum pouvait être vendu plus de trois cents deniers, et être donné aux pauvres. Et ils murmuraient contre elle.
5
6
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε αὐτήν: τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; Καλὸν ἔργον εἰργάσατο (N εἰργάσατο ἠργάσατο) ἐν ἐμοί.
Mais Jésus dit : Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? c'est une bonne œuvre qu'elle a faite à mon égard ;
6
7
Πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοὺς (N αὐτοὺς αὐτοῖς) εὖ ποιῆσαι: ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
car vous avez toujours les pauvres avec vous, et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien ; mais moi, vous ne m'avez pas toujours.
7
8
Ὃ ἔσχεν αὕτη (N αὕτη ) ἐποίησεν: προέλαβεν μυρίσαι μου (N μου τὸ σῶμα τὸ σῶμά μου) τὸ σῶμα εἰς τὸν ἐνταφιασμόν.
Ce qu'elle a pu, elle l'a fait ; elle a par avance embaumé mon corps pour la sépulture.
8
9
Ἀμὴν λέγω (Β λέγω δὲ λέγω) (N λέγω δὲ λέγω) ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο (N τοῦτο ) εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.
Mais en vérité, je vous le dis, en quelque endroit que l'Evangile soit prêché, dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle.
9
10
(Π) Καὶ ὁ (N ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης Ἰούδας Ἰσκαριώθ ὁ) Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, εἷς τῶν δώδεκα, ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ἵνα παραδῷ (N παραδῷ αὐτὸν αὐτὸν παραδοῖ) αὐτὸν αὐτοῖς.
Et Judas Iscariot l'un des douze, s'en alla vers les principaux sacrificateurs, pour le leur livrer.
10
11
Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν, καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι: καὶ ἐζήτει πῶς εὐκαίρως (N εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ) αὐτὸν παραδῷ.
Eux, l'ayant entendu, en eurent de la joie, et ils promirent de lui donner de l'argent. Et il cherchait comment il pourrait le livrer en une occasion favorable.
11
12
(Π) Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ Πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν (Β ἑτοιμάσωμεν ἑτοιμάσομεν) ἵνα φάγῃς τὸ Πάσχα;
Et le premier jour des pains sans levain, quand on immolait la Pâque, ses disciples lui disent : Où veux-tu que nous allions faire des préparatifs pour que tu manges la Pâque ?
12
13
Καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων: ἀκολουθήσατε αὐτῷ,
Et il envoie deux de ses disciples et leur dit : Allez dans la ville, et vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau ; suivez-le ;
13
14
καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ, εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει, Ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα, ὅπου (N κατάλυμα κατάλυμά μου) τὸ Πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
et en quelque lieu qu'il entre, dites au maître de la maison : Le Maître dit : Où est mon logis où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?
14
15
Καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνώγεον (Β ἀνώγεον ἀνάγαιον) (N ἀνώγεον ἀνάγαιον) μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον: ἐκεῖ (N ἐκεῖ καὶ ἐκεῖ) ἑτοιμάσατε ἡμῖν.
Et lui-même vous montrera une grande chambre haute, meublée, toute prête ; et là vous ferez les préparatifs pour nous.
15
16
Καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, (N αὐτοῦ ) καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν, καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ Πάσχα.
Et les disciples partirent, et ils vinrent dans la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit ; et ils préparèrent la Pâque.
16
17
(Π) Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα.
Et quand le soir fut venu, il arrive avec les douze.
17
18
Καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων, εἶπεν (N εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν) ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με, ὁ ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ.
Et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : En vérité, je vous dis que l'un de vous, qui mange avec moi, me livrera.
18
19
Οἱ (N Οἱ δὲ ) δὲ ἤρξαντο λυπεῖσθαι, καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς καθ’ (N καθ’ κατὰ) εἷς, Μήτι (N Μήτι ἐγώ Καὶ ἄλλος ) ἐγώ; Καὶ ἄλλος, Μήτι ἐγώ;
Ils commencèrent à s'attrister, et à lui dire l'un après l'autre : Est-ce moi ?
19
20
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς ) εἶπεν αὐτοῖς, Εἷς ἐκ (N ἐκ ) τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ’ ἐμοῦ εἰς τὸ τρυβλίον.
Mais il répondit : C'est l'un des douze, qui trempe avec moi dans le plat.
20
21
(N Ὁ μὲν Ὅτι ὁ μὲν) μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ: οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται: καλὸν ἦν (N ἦν ) αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
Quant au fils de l'homme, il s'en va, selon qu'il est écrit de lui ; mais malheur à cet homme par qui le fils de l'homme est livré ! Il eût été bon pour cet homme-là qu'il ne fût pas né.
21
22
(Π) Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, λαβὼν ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς ἄρτον εὐλογήσας ἔκλασεν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ εἶπεν, Λάβετε, φάγετε: (N φάγετε ) τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.
Et comme ils mangeaient, ayant pris du pain et prononcé une bénédiction, il le rompit et le leur donna, et dit : Prenez, ceci est mon corps.
22
23
Καὶ λαβὼν τὸ (N τὸ ) ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς: καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες.
Et ayant pris une coupe et rendu grâces, il la leur donna, et ils en burent tous.
23
24
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμά μου, τὸ (N τὸ τῆς καινῆς τῆς) τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ περὶ (N περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον ἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν) πολλῶν ἐκχυνόμενον.
Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, lequel est répandu pour plusieurs.
24
25
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
En vérité, je vous dis que je ne boirai plus du produit de la vigne, jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu.
25
26
(Π) Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
Et après qu'ils eurent chanté les cantiques, ils sortirent pour aller à la montagne des Oliviers.
26
27
(Π) Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες σκανδαλισθήσεσθε ἐν (N ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ) ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ: ὅτι γέγραπται, Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσεται (N διασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται) τὰ πρόβατα.
Et Jésus leur dit : Tous, vous trouverez une occasion de chute ; car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées.
27
28
Ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με, προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.
28
29
Ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, Καὶ (N Καὶ εἰ Εἰ καὶ) εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ’ οὐκ ἐγώ.
Mais Pierre lui dit : Quand même tous trouveraient une occasion de chute, non pas moi.
29
30
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι σὺ σήμερον ἐν (N ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ταύτῃ τῇ νυκτί) τῇ νυκτὶ ταύτῃ, πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ (N ἀπαρνήσῃ με με ἀπαρνήσῃ) με.
Et Jésus lui dit : En vérité je te dis que toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois fois.
30
31
Ὁ δὲ ἐκπερισσοῦ (N ἐκπερισσοῦ ἔλεγεν μᾶλλον ἐκπερισσῶς ἐλάλει) ἔλεγεν μᾶλλον, Ἐάν με (N με δέῃ δέῃ με) δέῃ συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνήσωμαι. (N ἀπαρνήσωμαι ἀπαρνήσομαι) Ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον.
Mais lui, il parlait avec abondance : Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous disaient la même chose.
31
32
(Π) Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανῆ: (N Γεθσημανῆ Γεθσημανί) καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Καθίσατε ὧδε, ἕως προσεύξωμαι.
Et ils viennent en un lieu nommé Gethsémané. Et il dit à ses disciples : Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié.
32
33
Καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον (N Ἰάκωβον [τὸν] Ἰάκωβον) καὶ Ἰωάννην (N Ἰωάννην [τὸν] Ἰωάννην) μεθ’ (N μεθ’ ἑαυτοῦ μετ’ αὐτοῦ) ἑαυτοῦ, καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν.
Et il prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse.
33
34
Καὶ λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου: μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε.
Et il leur dit : Mon âme est triste jusqu'à la mort ; demeurez ici et veillez.
34
35
Καὶ προσελθὼν (N προσελθὼν προελθὼν) μικρόν, ἔπεσεν (N ἔπεσεν ἔπιπτεν) ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ ἡ ὥρα.
Et étant allé un peu plus avant, il se prosternait à terre et priait, afin que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui.
35
36
Καὶ ἔλεγεν, Ἀββᾶ, ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι. Παρένεγκε τὸ ποτήριον ἀπ’ (N ἀπ’ ἐμοῦ τοῦτο τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ) ἐμοῦ τοῦτο: ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ.
Et il disait : Abba, Père, toutes choses te sont possibles ; détourne cette coupe loin de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux !
36
37
Καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Σίμων, καθεύδεις; Οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι;
Et il vient et les trouve endormis ; et il dit à Pierre : Simon, tu dors ! tu n'as pu veiller une seule heure !
37
38
Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε (N εἰσέλθητε ἔλθητε) εἰς πειρασμόν. Τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation ; l'esprit est prompt, mais la chair est faible.
38
39
Καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών.
Et il s'en alla encore et pria, disant les mêmes paroles.
39
40
Καὶ ὑποστρέψας (N ὑποστρέψας εὗρεν αὐτοὺς πάλιν πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς) εὗρεν αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας: ἦσαν γὰρ οἱ (N οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ) ὀφθαλμοὶ αὐτῶν βεβαρημένοι, (N βεβαρημένοι καταβαρυνόμενοι) καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί αὐτῷ (N αὐτῷ ἀποκριθῶσιν ἀποκριθῶσιν αὐτῷ) ἀποκριθῶσιν.
Et étant revenu, il les trouva encore endormis ; car leurs yeux étaient fort appesantis ; et ils ne savaient que lui répondre.
40
41
Καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον, καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε λοιπὸν (N λοιπὸν τὸ λοιπὸν) καὶ ἀναπαύεσθε. Ἀπέχει: ἦλθεν ἡ ὥρα: ἰδού, παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν.
Et il vient pour la troisième fois, et leur dit : Dormez désormais et reposez-vous ! Il suffit ! L'heure est venue, voici, le fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs !
41
42
Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν: ἰδού, ὁ παραδιδούς με ἤγγικεν.
Levez-vous, allons ! voici, celui qui me livre s'approche !
42
43
(Π) Καὶ εὐθέως, (N εὐθέως εὐθύς) ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται Ἰούδας, εἷς ὢν (N ὢν ) τῶν δώδεκα, καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς (N πολὺς ) μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.
Et aussitôt, comme il parlait encore, survient Judas Iscariot, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des scribes et des anciens.
43
44
Δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς, λέγων, Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστιν: κρατήσατε αὐτόν, καὶ ἀπαγάγετε (N ἀπαγάγετε ἀπάγετε) ἀσφαλῶς.
Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu, disant : Celui que j'embrasserai, c'est lui ; saisissez-le, et emmenez-le sûrement.
44
45
Καὶ ἐλθών, εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) προσελθὼν αὐτῷ λέγει αὐτῷ, (N αὐτῷ Ῥαββί ) Ῥαββί, ῥαββί: καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
Et quand il fut arrivé, s'approchant aussitôt de lui, il dit : Rabbi ! et il l'embrassa.
45
46
Οἱ δὲ ἐπέβαλον ἐπ’ (N ἐπ’ αὐτὸν ) αὐτὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν, (N αὐτῶν αὐτῷ) καὶ ἐκράτησαν αὐτόν.
Et eux mirent les mains sur lui et le saisirent.
46
47
Εἷς δέ τις (N τις [τισ]) τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. (N ὠτίον ὠτάριον)
Mais un de ceux qui étaient présents, tirant son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille.
47
48
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε (N ἐξήλθετε ἐξήλθατε) μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με;
Et Jésus prenant la parole, leur dit : Vous êtes sortis comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour me prendre.
48
49
Καθ’ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με: ἀλλ’ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί.
Chaque jour j'étais au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi ; mais c'est afin que les Ecritures fussent accomplies.
49
50
Καὶ ἀφέντες αὐτὸν πάντες (N πάντες ἔφυγον ἔφυγον πάντες) ἔφυγον.
Et tous l'abandonnant, s'enfuirent.
50
51
(Π) Καὶ εἷς (N εἷς τις νεανίσκος ἠκολούθησεν νεανίσκος τις συνηκολούθει) τις νεανίσκος ἠκολούθησεν αὐτῷ, περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ. Καὶ κρατοῦσιν αὐτὸν οἱ (N οἱ νεανίσκοι ) νεανίσκοι:
Et un certain jeune homme le suivait, enveloppé d'un drap sur le corps nu ; et on le saisit,
51
52
ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ’ (N ἀπ’ αὐτῶν ) αὐτῶν.
mais lui, laissant le drap, s'enfuit tout nu.
52
53
(Π) Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα: καὶ συνέρχονται αὐτῷ (N αὐτῷ ) πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς.
Et ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, et tous les principaux sacrificateurs et les anciens et les scribes s'assemblent.
53
54
Καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως: καὶ ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς.
Et Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur ; et il était assis avec les huissiers et se chauffait près du feu.
54
55
Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν, εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν: καὶ οὐχ εὕρισκον. (N εὕρισκον ηὕρισκον)
Or, les principaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir ; et ils n'en trouvaient point.
55
56
Πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν.
Car plusieurs portaient de faux témoignages contre lui ; mais leurs dépositions n'étaient pas d'accord.
56
57
Καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ, λέγοντες
Et quelques-uns s'étant levés, portaient un faux témoignage contre lui, disant :
57
58
ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω.
Nous lui avons entendu dire : Je détruirai ce sanctuaire fait par la main des hommes, et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main des hommes.
58
59
Καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν.
Et même ainsi leur déposition n'était pas non plus d'accord.
59
60
Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν, λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; Τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν;
Et le souverain sacrificateur s'étant levé au milieu du conseil, interrogea Jésus, disant : Ne réponds-tu rien ? Qu'est ce que ceux-ci déposent contre toi ?
60
61
Ὁ δὲ ἐσιώπα, καὶ οὐδὲν (N οὐδὲν ἀπεκρίνατο οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν) ἀπεκρίνατο. Πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτόν, καὶ λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ;
Mais il gardait le silence ; et il ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogeait encore, et il lui dit : Es-tu le Christ, le Fils de Celui qui est béni ?
61
62
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐγώ εἰμι. Καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως, καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.
Et Jésus dit : Je le suis ; et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel.
62
63
Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;
Alors le souverain sacrificateur ayant déchiré ses vêtements, dit : Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?
63
64
Ἠκούσατε τῆς βλασφημίας: τί ὑμῖν φαίνεται; Οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν εἶναι (N εἶναι ἔνοχον ἔνοχον εἶναι) ἔνοχον θανάτου.
Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble ? Et tous le condamnèrent comme méritant la mort.
64
65
Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ, καὶ περικαλύπτειν τὸ (N τὸ πρόσωπον αὐτοῦ αὐτοῦ τὸ πρόσωπον) πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ κολαφίζειν αὐτόν, καὶ λέγειν αὐτῷ, Προφήτευσον: καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔβαλλον.(Β ἔβαλλον ἔβαλον) (N ἔβαλλον ἔλαβον)
Et quelques-uns commencèrent à cracher contre lui et à lui couvrir le visage et à le souffleter et à lui dire : Prophétise ! Et les serviteurs le reçurent à coups de bâtons.
65
66
(Π) Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ἐν (N ἐν τῇ αὐλῇ κάτω κάτω ἐν τῇ αὐλῇ) τῇ αὐλῇ κάτω, ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως,
Et comme Pierre était en bas dans la cour, survient une des servantes du souverain sacrificateur ;
66
67
καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον, ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει, Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ Ἰησοῦ (N Ἰησοῦ ἦσθα ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ) ἦσθα.
et voyant Pierre qui se chauffait, l'ayant considéré, elle lui dit : Toi aussi, tu étais avec le Nazarénien Jésus.
67
68
Ὁ δὲ ἠρνήσατο, λέγων, Οὐκ (N Οὐκ Οὔτε) οἶδα, οὐδὲ (Β οὐδὲ οὔτε) (N οὐδὲ οὔτε) ἐπίσταμαι τί (N τί σὺ σὺ τί) σὺ λέγεις. Καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον: καὶ (N καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν [καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν]) ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.
Mais il le nia, disant : Je ne sais ni ne comprends ce que tu dis. Et il sortit dehors dans le vestibule ; et le coq chanta.
68
69
Καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν πάλιν (N πάλιν ἤρξατο ἤρξατο πάλιν) ἤρξατο λέγειν τοῖς παρεστηκόσιν (N παρεστηκόσιν παρεστῶσιν) ὅτι Οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστίν.
Et la servante l'ayant vu de nouveau, se mit à dire à ceux qui étaient présents : Celui-ci est des leurs.
69
70
Ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. Καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ: καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ, καὶ (N καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει ) ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει.
Mais il le niait de nouveau. Et un peu après, ceux qui étaient présents disaient de nouveau à Pierre : Vraiment, tu es des leurs, car aussi tu es Galiléen.
70
71
Ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι Οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε.
Mais il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais point cet homme dont vous parlez.
71
72
Καὶ ἐκ (N ἐκ εὐθὺς ἐκ) δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. Καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τὸ ῥῆμα ὃ (N ὃ εἶπεν ὡς εἶπεν) εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δίς, ἀπαρνήσῃ (N ἀπαρνήσῃ με τρίς τρίς με ἀπαρνήσῃ) με τρίς. Καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν.
Et aussitôt le coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y pensant, il pleurait.
72