Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     9MARC     9
1
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες τῶν (N τῶν ὧδε ὧδε τῶν) ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.
Et il leur disait : En vérité, je vous dis qu'il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents, qui ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le règne de Dieu venir avec puissance.
1
2
(Π) Καὶ μεθ’ (N μεθ’ μετὰ) ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, (Β Ἰωάννην τὸν Ἰωάννην) (N Ἰωάννην τὸν Ἰωάννην) καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν μόνους: καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν:
Et six jours après, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, et les mène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence.
2
3
καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένοντο (Β ἐγένοντο ἐγένετο) (N ἐγένοντο ἐγένετο) στίλβοντα, λευκὰ λίαν ὡς (N ὡς χιών ) χιών, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται λευκᾶναι. (N λευκᾶναι οὕτως λευκᾶναι)
Et ses vêtements devinrent resplendissants, très blancs, comme la neige, tels qu'il n'est point de foulon sur la terre qui pût blanchir ainsi.
3
4
Καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν Μωσῇ, (Β Μωσῇ Μωσεῖ) (N Μωσῇ Μωϋσεῖ) καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ.
Et Elie leur apparut avec Moïse ; et ils s'entretenaient avec Jésus.
4
5
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι: καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς (N σκηνὰς τρεῖς τρεῖς σκηνάς) τρεῖς, σοὶ μίαν, καὶ Μωσῇ (Β Μωσῇ Μωσεῖ) (N Μωσῇ Μωϋσεῖ) μίαν, καὶ Ἠλίᾳ μίαν.
Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Rabbi, il est bon que nous soyons ici ; faisons donc trois tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Elie.
5
6
Οὐ γὰρ ᾔδει τί λαλήσει: (N λαλήσει ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι ἀποκριθῇ ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο) ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι.
Car il ne savait que dire, parce qu'ils étaient effrayés.
6
7
Καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς: καὶ ἦλθεν (N ἦλθεν ἐγένετο) φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός: αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἀκούετε ἀκούετε αὐτοῦ) ἀκούετε.
Et il vint une nuée qui les couvrit, et une voix sortit de la nuée : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le.
7
8
Καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι, οὐκέτι οὐδένα εἶδον, ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ’ ἑαυτῶν.
Et soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux.
8
9
(Π) Καταβαινόντων (N Καταβαινόντων δὲ αὐτῶν ἀπὸ Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ) δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ διηγήσωνται (N διηγήσωνται ἃ εἶδον ἃ εἶδον διηγήσωνται) ἃ εἶδον, εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.
Et comme ils descendaient de la montagne, il leur commanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le fils de l'homme fût ressuscité des morts.
9
10
Καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς, συζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.
Et ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter d'entre les morts.
10
11
Καὶ ἐπηρώτων αὐτόν, λέγοντες ὅτι Λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;
Et ils l'interrogeaient, disant : Les scribes disent qu'il faut qu'Elie vienne premièrement ?
11
12
Ὁ δὲ ἀποκριθείς, (N ἀποκριθείς εἶπεν ἔφη) εἶπεν αὐτοῖς, Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον, ἀποκαθιστᾷ (N ἀποκαθιστᾷ ἀποκαθιστάνει) πάντα: καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενωθῇ. (N ἐξουδενωθῇ ἐξουδενηθῇ)
Mais il leur dit : Elie, il est vrai, venant premièrement, rétablit toutes choses. Et comment est-il écrit du fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ?
12
13
Ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν, (N ἠθέλησαν ἤθελον) καθὼς γέγραπται ἐπ’ αὐτόν.
Mais je vous dis qu'Elie aussi est venu, et selon qu'il est écrit de lui, ils lui ont fait tout ce qu'ils voulaient.
13
14
(Π) Καὶ ἐλθὼν (N ἐλθὼν ἐλθόντες) πρὸς τοὺς μαθητάς, εἶδεν (N εἶδεν εἶδον) ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας αὐτοῖς. (N αὐτοῖς πρὸς αὐτούς)
Et étant venus vers les disciples, ils virent une grande foule autour d'eux et des scribes qui discutaient avec eux.
14
15
Καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) πᾶς ὁ ὄχλος ἰδὼν (N ἰδὼν αὐτὸν ἐξεθαμβήθη ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν) αὐτὸν ἐξεθαμβήθη, καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν.
Et aussitôt toute la foule, l'ayant vu, fut saisie d'étonnement, et accourant, ils le saluaient.
15
16
Καὶ ἐπηρώτησεν τοὺς (N τοὺς γραμματεῖς αὐτούς) γραμματεῖς, Τί συζητεῖτε πρὸς αὐτούς;
Et il leur demanda : De quoi disputez-vous avec eux ?
16
17
Καὶ ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς ἀπεκρίθη αὐτῷ) εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν, (N εἶπεν ) Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον.
Et un homme de la foule lui répondit : Maître, je t'ai amené mon fils, qui a un esprit muet ;
17
18
Καὶ ὅπου ἂν (N ἂν ἐὰν) αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν: καὶ ἀφρίζει, καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, (N αὐτοῦ ) καὶ ξηραίνεται: καὶ εἶπον (N εἶπον εἶπα) τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν.
et partout où il le saisit, il le jette par terre ; et il écume, et grince les dents, et devient tout raide. Et j'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pu.
18
19
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ (N αὐτῷ αὐτοῖς) λέγει, Ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετε αὐτὸν πρός με.
Mais Jésus répondant, leur dit : génération incrédule ! jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi.
19
20
Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν: καὶ ἰδὼν αὐτόν, εὐθέως (N εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν τὸ πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν) τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν: καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκυλίετο ἀφρίζων.
Et ils le lui amenèrent, et aussitôt qu'il vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, et étant tombé par terre, il se roulait en écumant.
20
21
Καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ, Πόσος χρόνος ἐστίν, ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; Ὁ δὲ εἶπεν, Παιδιόθεν. (N Παιδιόθεν Ἐκ παιδιόθεν)
Et Jésus interrogea son père : Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Et il dit : Depuis son enfance ;
21
22
Καὶ πολλάκις αὐτὸν (N αὐτὸν καὶ εἰς τὸ πῦρ καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν) καὶ εἰς τὸ πῦρ ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν: ἀλλ’ εἴ τι δύνασαι, (N δύνασαι δύνῃ) βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς.
et souvent il l'a jeté et dans le feu et dans l'eau, pour le faire périr ; mais si tu peux quelque chose, secours-nous, par compassion pour nous.
22
23
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τὸ εἰ δύνασαι (N δύνασαι πιστεῦσαι δύνῃ) πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.
Mais Jésus lui dit : Quant au si tu peux, toutes choses sont possibles pour celui qui croit.
23
24
Καὶ (N Καὶ εὐθέως Εὐθὺς) εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου, μετὰ (N μετὰ δακρύων ) δακρύων ἔλεγεν, Πιστεύω, κύριε, (N κύριε ) βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.
Aussitôt le père de l'enfant s'écriant, dit : Je crois, viens au secours de mon incrédulité !
24
25
Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, λέγων αὐτῷ, Τὸ πνεῦμα (N πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα) τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι (N σοι ἐπιτάσσω ἐπιτάσσω σοι) ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ, καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.
Mais Jésus voyant accourir la foule, reprit sévèrement l'esprit impur, en lui disant : Esprit muet et sourd, moi je te l'ordonne, sors de lui et ne rentre plus en lui.
25
26
Καὶ κράξαν, (N κράξαν κράξας) καὶ πολλὰ σπαράξαν (N σπαράξαν αὐτόν σπαράξας) αὐτόν, ἐξῆλθεν: καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς (N πολλοὺς τοὺς πολλοὺς) λέγειν ὅτι ἀπέθανεν.
Et ayant jeté un cri, et agité l'enfant avec violence, il sortit. Et l'enfant devint comme mort ; de sorte que la plupart disaient : Il est mort.
26
27
Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν (N αὐτὸν τῆς χειρός τῆς χειρὸς αὐτοῦ) τῆς χειρός, ἤγειρεν αὐτόν: καὶ ἀνέστη.
Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le releva ; et il se tint debout.
27
28
Καὶ εἰσελθόντα (N εἰσελθόντα αὐτὸν εἰσελθόντος αὐτοῦ) αὐτὸν εἰς οἶκον, οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων (N ἐπηρώτων αὐτὸν κατ’ ἰδίαν κατ’ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτὸν) αὐτὸν κατ’ ἰδίαν ὅτι Ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;
Et lorsqu'il fut entré dans une maison, ses disciples lui demandaient en particulier : Pourquoi, nous, n'avons-nous pas pu le chasser ?
28
29
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ (N καὶ νηστείᾳ ) νηστείᾳ.
Et il leur dit : Cette espèce de démon ne peut sortir en aucune manière, si ce n'est par la prière et par le jeûne.
29
30
(Π) Καὶ (N Καὶ ἐκεῖθεν Κἀκεῖθεν) ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας: καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ. (N γνῷ γνοῖ)
Et étant partis de là, ils traversaient la Galilée ; et il ne voulait pas que personne le sût ;
30
31
Ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν: καὶ ἀποκτανθείς, τῇ (N τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας) τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.
car il instruisait ses disciples, et il leur disait : Le fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et ils le mettront à mort ; et, quand il aura été mis à mort, il ressuscitera après trois jours.
31
32
Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι.
Mais eux ne comprenaient point cette parole, et ils craignaient de l'interroger.
32
33
(Π) Καὶ ἦλθεν (N ἦλθεν εἰς Καπερναούμ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ) εἰς Καπερναούμ: καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς, Τί ἐν τῇ ὁδῷ πρὸς (N πρὸς ἑαυτοὺς ) ἑαυτοὺς διελογίζεσθε;
Et ils vinrent à Capernaüm. Et quand il fut dans la maison, il leur demanda : De quoi discouriez-vous ensemble en chemin ?
33
34
Οἱ δὲ ἐσιώπων: πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ, τίς μείζων.
Et ils se taisaient ; car entre eux ils avaient discuté, en chemin, lequel était le plus grand.
34
35
Καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος, καὶ πάντων διάκονος.
Et s'étant assis, il appela les douze et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous.
35
36
Καὶ λαβὼν παιδίον, ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν: καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτό, εἶπεν αὐτοῖς:
Et ayant pris un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit :
36
37
Ὃς ἐὰν (N ἐὰν ἓν ἂν ἓν) ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται: καὶ ὃς ἐὰν (N ἐὰν ἐμὲ δέξηται ἂν ἐμὲ δέχηται) ἐμὲ δέξηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με.
Quiconque recevra l'un de ces petits enfants en mon nom, me reçoit ; et quiconque me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais Celui qui m'a envoyé.
37
38
(Π) Ἀπεκρίθη (N Ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ Ἰωάννης λέγων Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰωάννης) δὲ αὐτῷ Ἰωάννης, (Β Ἰωάννης ὁ Ἰωάννης) λέγων, Διδάσκαλε, εἴδομέν τινα τῷ (N τῷ ἐν τῷ) ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ὃς (N ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν καὶ ἐκωλύσαμεν καὶ ἐκωλύομεν) οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν: καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ (N ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ ὅτι οὐκ ἠκολούθει) ἡμῖν.
Jean lui dit : Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et qui ne nous suit pas ; et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suivait pas,
38
39
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Μὴ κωλύετε αὐτόν: οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με.
Mais Jésus dit : Ne l'en empêchez point ; car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom, et qui puisse aussitôt après parler mal de moi.
39
40
Ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ’ ὑμῶν, (N ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν) ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν.
En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous.
40
41
Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματί μου, (N μου ) ὅτι χριστοῦ ἐστέ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ (N οὐ ὅτι οὐ) μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ.
Car quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes à Christ, je vous dis en vérité qu'il ne perdra point sa récompense.
41
42
Καὶ ὃς ἐὰν (N ἐὰν ἂν) σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τῶν (N τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ τούτων τῶν πιστευόντων [εἰς ἐμέ]) πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται λίθος (N λίθος μυλικὸς μύλος ὀνικὸς) μυλικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν.
Et quiconque scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaut mieux pour lui qu'il ait au cou une meule de moulin, et qu'il soit jeté dans la mer.
42
43
Καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν: καλόν σοι (N σοι ἐστὶν ἐστίν σε) ἐστὶν κυλλὸν εἰς (N εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν) τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,
Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ; il vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point.
43
44
ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. (N )
[où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point.]
44
45
Καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν: καλόν ἐστίν σοι (Β σοι σε) (N σοι σε) εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, εἰς (N εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον ) τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,
Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le ; il vaut mieux pour toi entrer boiteux dans la vie, que d'avoir deux pieds, et d'être jeté dans la géhenne,
45
46
ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. (N )
[où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point].
46
47
Καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν: καλόν σοι (N σοι σέ) ἐστὶν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ (N τοῦ πυρός ) πυρός,
Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ; il vaut mieux pour toi entrer au royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux, et d'être jeté dans la géhenne,
47
48
ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.
où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point.
48
49
Πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, καὶ (N καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται ) πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται.
Car chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel.
49
50
Καλὸν τὸ ἅλας: ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; Ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας, (N ἅλας καὶ ἅλα καὶ) καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις.
C'est une bonne chose que le sel ; mais si le sel devient insipide, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur ? Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec les autres.
50