Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     5MARC     5
1
Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν. (N Γαδαρηνῶν Γερασηνῶν)
Et ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans la contrée des Gadaréniens.
1
2
Καὶ ἐξελθόντι (N ἐξελθόντι αὐτῷ ἐξελθόντος αὐτοῦ) αὐτῷ ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθέως (N εὐθέως ἀπήντησεν εὐθὺς ὑπήντησεν) ἀπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,
Et quand il fut sorti de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur, sortant des sépulcres, vint au-devant de lui.
2
3
ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν: καὶ οὔτε (N οὔτε ἁλύσεσιν οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι) ἁλύσεσιν οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι,
Il avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec une chaîne ;
3
4
διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι, καὶ διεσπᾶσθαι ὑπ’ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι: καὶ οὐδεὶς αὐτὸν (N αὐτὸν ἴσχυεν ἴσχυεν αὐτὸν) ἴσχυεν δαμάσαι:
car souvent, il avait été lié de ceps aux pieds et de chaînes, et il avait rompu les chaînes et brisé les ceps ; et personne ne pouvait le dompter ;
4
5
καὶ διὰ παντός, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν τοῖς ὄρεσιν (N ὄρεσιν μνήμασιν) καὶ ἐν τοῖς μνήμασιν (N μνήμασιν ὄρεσιν) ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις.
et il était continuellement, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres.
5
6
Ἰδὼν (N Ἰδὼν δὲ Καὶ ἰδὼν) δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν, ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ,
Et ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui ;
6
7
καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν, (N εἶπεν λέγει) Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; Ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή με βασανίσῃς.
et criant à haute voix, il dit : Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très-haut ? Je t'adjure par Dieu, de ne me point tourmenter.
7
8
Ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ, Ἔξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, ἐκ τοῦ ἀνθρώπου.
Car il lui disait : Esprit impur, sors de cet homme.
8
9
Καὶ ἐπηρώτα αὐτόν, Τί σοι (N σοι ὄνομα ὄνομά σοι) ὄνομα; Καὶ ἀπεκρίθη, (N ἀπεκρίθη λέγων λέγει αὐτῷ) λέγων, Λεγεὼν (N Λεγεὼν Λεγιὼν) ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν.
Et il lui demandait : Quel est ton nom ? Et il dit : Mon nom est Légion ; car nous sommes plusieurs.
9
10
Καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλά, ἵνα μὴ αὐτοὺς (N αὐτοὺς αὐτὰ) ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας.
Et il le priait fort de ne pas les envoyer hors de la contrée.
10
11
Ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη:
Or, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissait ;
11
12
καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν πάντες (N πάντες οἱ δαίμονες ) οἱ δαίμονες, λέγοντες, Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν.
et les démons le prièrent, disant : Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux.
12
13
Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως (N εὐθέως ὁ Ἰησοῦς ) ὁ Ἰησοῦς. Καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους: καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν: ἦσαν (N ἦσαν δὲ ) δὲ ὡς δισχίλιοι: καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ.
Et Jésus le leur permit [aussitôt]. Et les esprits impurs étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau s'élança avec impétuosité en bas la pente, dans la mer, au nombre d'environ deux mille, et ils furent noyés dans la mer.
13
14
Οἱ (N Οἱ δὲ Καὶ οἱ) δὲ βόσκοντες τοὺς (N τοὺς χοίρους αὐτοὺς) χοίρους ἔφυγον, καὶ ἀνήγγειλαν (N ἀνήγγειλαν ἀπήγγειλαν) εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. Καὶ ἐξῆλθον (N ἐξῆλθον ἦλθον) ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός:
Et ceux qui les paissaient s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et les gens sortirent pour voir ce qui était arrivé.
14
15
καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον καὶ (N καθήμενον καὶ ἱματισμένον καθήμενον ἱματισμένον) ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν Λεγεῶνα: (N Λεγεῶνα Λεγιῶνα) καὶ ἐφοβήθησαν.
Et ils viennent vers Jésus et ils considèrent le démoniaque, assis, vêtu, et dans son bon sens, lui qui avait eu la légion ; et ils furent remplis de crainte.
15
16
Διηγήσαντο (N Διηγήσαντο δὲ Καὶ διηγήσαντο) δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ, καὶ περὶ τῶν χοίρων.
Et ceux qui l'avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à l'égard des pourceaux.
16
17
Καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
Et ils se mirent à le prier de se retirer de leur territoire.
17
18
Καὶ ἐμβάντος (N ἐμβάντος ἐμβαίνοντος) αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον, παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθείς, ἵνα ᾖ (N ᾖ μετ’ αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ᾖ) μετ’ αὐτοῦ.
Et comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le priait de lui permettre d'être avec lui.
18
19
(N Ὁ δὲ Ἰησοῦς Καὶ) δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀνάγγειλον (N ἀνάγγειλον ἀπάγγειλον) αὐτοῖς ὅσα σοι ὁ κύριος (N σοι ὁ κύριος ὁ κύριός σοι) πεποίηκεν, καὶ ἠλέησέν σε.
Et il ne le lui permit pas, mais il lui dit : Va-t'en dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur quelles grandes choses le Seigneur t'a faites et comment il a eu pitié de toi.
19
20
Καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς: καὶ πάντες ἐθαύμαζον.
Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole quelles grandes choses Jésus lui avait faites ; et tous étaient dans l'admiration.
20
21
(Π) Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν (N ἐν τῷ πλοίῳ [ἐν τῷ πλοίῳ]) τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν, συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν.
Et Jésus ayant de nouveau passé à l'autre bord, dans la barque, une grande foule s'assembla auprès de lui ; et il était au bord de la mer.
21
22
Καὶ ἰδού, (N ἰδού ) ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάειρος, (N Ἰάειρος Ἰάϊρος) καὶ ἰδὼν αὐτόν, πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ,
Et l'un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, vient, et le voyant, il se jette à ses pieds ;
22
23
καὶ παρεκάλει (N παρεκάλει παρακαλεῖ) αὐτὸν πολλά, λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει: ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς αὐτῇ (N αὐτῇ τὰς χεῖρας ὅπως τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα) τὰς χεῖρας, ὅπως σωθῇ καὶ ζήσεται. (N ζήσεται ζήσῃ)
et il le prie instamment, disant : Ma petite fille est à l'extrémité ; je te prie de venir lui imposer les mains, afin qu'elle soit sauvée, et qu'elle vive.
23
24
Καὶ ἀπῆλθεν μετ’ αὐτοῦ: καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν.
Et il s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait, et elle le pressait.
24
25
(Π) Καὶ γυνή τις (N τις ) οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη (N ἔτη δώδεκα δώδεκα ἔτη) δώδεκα,
Et une femme qui avait une perte de sang depuis douze ans,
25
26
καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ’ αὐτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα,
et qui avait beaucoup souffert de nombreux médecins, et qui avait dépensé tout son bien sans en retirer aucun profit, mais était allée plutôt en empirant,
26
27
ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ:
comme elle avait ouï parler de Jésus, étant venue dans la foule, elle toucha, par derrière, son vêtement ;
27
28
ἔλεγεν γὰρ ὅτι Κἂν (N Κἂν Ἐὰν ἅψωμαι κἂν) τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἅψωμαι, (N ἅψωμαι ) σωθήσομαι.
car elle disait : Si seulement je touche ses vêtements, je serai sauvée.
28
29
Καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος.
Et aussitôt l'écoulement de son sang s'arrêta ; et elle connut en son corps qu'elle était guérie de ce mal.
29
30
Καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ, ἔλεγεν, Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;
Et aussitôt Jésus, ayant connu en lui-même qu'une puissance était sortie de lui, s'étant retourné dans la foule, disait : Qui a touché mes vêtements ?
30
31
Καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις, Τίς μου ἥψατο;
Et ses disciples lui disaient : Tu vois que la foule te presse, et tu dis : Qui est-ce qui m'a touché ?
31
32
Καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν.
Et il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela.
32
33
Ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ’ (N ἐπ’ ) αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
Or la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité.
33
34
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Θύγατερ, (N Θύγατερ Θυγάτηρ) ἡ πίστις σου σέσωκέν σε: ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.
Mais il lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix, et sois guérie de ton mal.
34
35
(Π) Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου, λέγοντες ὅτι Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν: τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον;
Comme il parlait encore, on vient de chez le chef de la synagogue en disant : Ta fille est morte : pourquoi fatigues-tu encore le Maître ?
35
36
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εὐθέως (N εὐθέως ἀκούσας παρακούσας) ἀκούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ, Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε.
Mais Jésus, sans faire attention à la parole qu'on disait, dit au chef de la synagogue : Ne crains point, crois seulement.
36
37
Καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα αὐτῷ (N αὐτῷ μετ’ αὐτοῦ) συνακολουθῆσαι, εἰ μὴ Πέτρον (N Πέτρον τὸν Πέτρον) καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου.
Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre et à Jacques et à Jean, le frère de Jacques.
37
38
Καὶ ἔρχεται (N ἔρχεται ἔρχονται) εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον, κλαίοντας (N κλαίοντας καὶ κλαίοντας) καὶ ἀλαλάζοντας πολλά.
Et ils arrivent à la maison du chef de la synagogue, et il voit du tumulte et des gens qui pleuraient et se lamentaient beaucoup.
38
39
Καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς, Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; Τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει.
Et étant entré, il leur dit : Pourquoi faites-vous du bruit et pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort.
39
40
Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. Ὁ (N Αὐτὸς) δέ, ἐκβαλὼν πάντας, παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον ἀνακείμενον. (N ἀνακείμενον )
Et ils se moquaient de lui. Mais lui, les ayant tous mis dehors, prend le père de l'enfant et la mère et ceux qui étaient avec lui, et il entre là où était l'enfant.
40
41
Καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου, λέγει αὐτῇ, Ταλιθά, κοῦμι: (N κοῦμι κοῦμ) ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειραι. (N ἔγειραι ἔγειρε)
Et ayant pris la main de l'enfant, il lui dit : Talitha koumi, ce qui signifie : Jeune fille, je te le dis, lève-toi !
41
42
Καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα: καὶ ἐξέστησαν ἐκστάσει (N ἐκστάσει [εὐθὺσ] ἐκστάσει) μεγάλῃ.
Et aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle était âgée de douze ans. Et ils furent saisis d'une grande stupéfaction.
42
43
Καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνῷ (N γνῷ γνοῖ) τοῦτο: καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν.
Et il leur commanda fortement que personne ne le sût ; et il dit qu'on lui donnât à manger.
43