Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     8MARC     8
1
Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, παμπόλλου (N παμπόλλου πάλιν πολλοῦ) ὄχλου ὄντος, καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, προσκαλεσάμενος ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ (N αὐτοῦ ) λέγει αὐτοῖς,
Comme en ces jours-là il y avait de nouveau une grande foule, et qu'ils n'avaient rien à manger, Jésus, ayant appelé à lui les disciples, leur dit :
1
2
Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον: ὅτι ἤδη ἡμέραι (Β ἡμέραι ἡμέρας) τρεῖς προσμένουσίν μοι, καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν:
J'ai compassion de cette foule, car il y a déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger.
2
3
καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ: τινὲς (N τινὲς γὰρ καί τινες) γὰρ αὐτῶν μακρόθεν (N μακρόθεν ἥκουσιν ἀπὸ μακρόθεν ἥκασιν) ἥκουσιν.
Et si je les renvoie à jeun dans leurs maisons, les forces leur manqueront en chemin ; et quelques-uns d'entre eux sont venus de loin.
3
4
Καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Πόθεν (N Πόθεν ὅτι Πόθεν) τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ’ ἐρημίας;
Et ses disciples lui répondirent : Comment pourrait-on les rassasier de pains, ici, dans le désert ?
4
5
Καὶ ἐπηρώτα (N ἐπηρώτα ἠρώτα) αὐτούς, Πόσους ἔχετε ἄρτους; Οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Ἑπτά.
Et il leur demandait : Combien avez-vous de pains ? Et ils dirent : Sept.
5
6
Καὶ παρήγγειλεν (N παρήγγειλεν παραγγέλλει) τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς: καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα παραθῶσιν: (N παραθῶσιν παρατιθῶσιν) καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ.
Et il commande à la foule de s'asseoir par terre ; et ayant pris les sept pains, il les rompit après avoir rendu grâces, et il les donnait à ses disciples, afin qu'ils les présentassent ; et ils les présentèrent à la foule.
6
7
Καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα: καὶ εὐλογήσας εἶπεν (N εἶπεν παραθεῖναι καὶ αὐτά αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι) παραθεῖναι (Β παραθεῖναι παραθῆναι) καὶ αὐτά.
Et ils avaient quelques petits poissons ; et les ayant bénis, il ordonna qu'on les présentât aussi.
7
8
Ἔφαγον (N Ἔφαγον δέ Καὶ ἔφαγον) δέ, καὶ ἐχορτάσθησαν: καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας.
Et ils mangèrent, et furent rassasiés ; et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui étaient restés.
8
9
Ἦσαν δὲ οἱ (N οἱ φαγόντες ) φαγόντες ὡς τετρακισχίλιοι: καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς.
Or, ils étaient environ quatre mille ; et il les renvoya.
9
10
Καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά.
Et aussitôt, étant monté dans la barque avec ses disciples, il alla dans le territoire de Dalmanoutha.
10
11
(Π) Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι, καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ’ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν.
Et les pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui, lui demandant, pour le tenter, un signe qui vînt du ciel.
11
12
Καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ λέγει, Τί ἡ γενεὰ αὕτη σημεῖον (N σημεῖον ἐπιζητεῖ ζητεῖ σημεῖον) ἐπιζητεῖ; Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον.
Et, soupirant profondément en son esprit, il dit : Pourquoi cette race demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous dis qu'il ne sera point donné de signe à cette race.
12
13
Καὶ ἀφεὶς αὐτούς, ἐμβὰς (N ἐμβὰς πάλιν εἰς πλοῖον πάλιν ἐμβὰς) πάλιν εἰς (Β εἰς εἰς τὸ) πλοῖον, ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν.
Et les ayant laissés, il remonta dans la barque et passa à l'autre bord.
13
14
(Π) Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ’ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ.
Et ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque.
14
15
Καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς, λέγων, Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου.
Et il leur donnait cet ordre, disant : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode !
15
16
Καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες (N λέγοντες ) ὅτι Ἄρτους οὐκ ἔχομεν. (N ἔχομεν ἔχουσιν)
Et ils raisonnaient entre eux, disant : C'est parce que nous n'avons pas de pains.
16
17
Καὶ γνοὺς ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; Οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ συνίετε; Ἔτι (N Ἔτι ) πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν;
Et Jésus, connaissant cela, leur dit : Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pains ? Ne comprenez-vous point encore et êtes-vous sans intelligence ? Avez-vous le cœur endurci ?
17
18
Ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ βλέπετε; Καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; Καὶ οὐ μνημονεύετε;
Ayant des yeux, ne voyez-vous point ? et ayant des oreilles, n'entendez-vous point ? et ne vous souvenez-vous pas ?
18
19
Ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους κοφίνους πλήρεις (N πλήρεις κλασμάτων κλασμάτων πλήρεις) κλασμάτων ἤρατε; Λέγουσιν αὐτῷ, Δώδεκα.
Quand je rompis les cinq pains pour les cinq mille, combien remportâtes-vous de paniers pleins de morceaux ? Ils lui disent : Douze.
19
20
Ὅτε δὲ (N δὲ τοὺς τοὺς) τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; Οἱ (N Οἱ δὲ εἶπον Καὶ λέγουσιν [αὐτῷ]) δὲ εἶπον, Ἑπτά.
Et quand je rompis les sept pains pour les quatre mille, combien remportâtes-vous de corbeilles pleines de morceaux ? Et ils disent : Sept.
20
21
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Πῶς (N Πῶς οὐ Οὔπω) οὐ συνίετε;
Et il leur disait : Comment ne comprenez-vous pas ?
21
22
(Π) Καὶ ἔρχεται (N ἔρχεται ἔρχονται) εἰς Βηθσαϊδάν. Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλόν, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται.
Et ils viennent à Bethsaïda. Et on lui amène un aveugle, et on le prie de le toucher.
22
23
Καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ, ἐξήγαγεν (N ἐξήγαγεν ἐξήνεγκεν) αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης: καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι βλέπει. (N εἴ τι βλέπει. Εἴ τι βλέπεις;)
Et ayant pris la main de l'aveugle, il l'emmena hors de la bourgade ; et après lui avoir mis de la salive sur les yeux, et lui avoir imposé les mains, il lui demandait s'il voyait quelque chose.
23
24
Καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν, Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας.
Et ayant regardé, il disait : J'aperçois les hommes, car je vois comme des arbres ceux qui marchent.
24
25
Εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν (N ἐποίησεν αὐτὸν ἀναβλέψαι διέβλεψεν) αὐτὸν ἀναβλέψαι. Καὶ ἀποκατεστάθη, (N ἀποκατεστάθη ἀπεκατέστη) καὶ ἐνέβλεψεν (Β ἐνέβλεψεν ἀνέβλεψεν) (N ἐνέβλεψεν ἐνέβλεπεν) τηλαυγῶς ἅπαντας. (N ἅπαντας ἅπαντα)
Puis il lui mit encore les mains sur les yeux, et il vit clair et fut guéri ; et il voyait distinctement toutes choses.
25
26
Καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν (Β τὸν ) (N τὸν ) οἶκον αὐτοῦ, λέγων, Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς, μηδὲ (N μηδὲ εἴπῃς τινὶ ἐν τῇ κώμῃ ) εἴπῃς τινὶ ἐν τῇ κώμῃ.
Et il le renvoya dans sa maison, et lui dit : Ne rentre pas dans la bourgade.
26
27
(Π) Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου: καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων αὐτοῖς, Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;
Et Jésus s'en alla avec ses disciples dans les bourgs de Césarée de Philippe. Et en chemin, il interrogeait ses disciples en leur disant : Qui disent les hommes que je suis ?
27
28
Οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν, (N ἀπεκρίθησαν εἶπαν αὐτῷ λέγοντες [ὅτι]) Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν: καὶ ἄλλοι Ἠλίαν, ἄλλοι δὲ ἕνα (N ἕνα ὅτι εἷς) τῶν προφητῶν.
Et eux lui répondirent, disant : Jean-Baptiste ; et d'autres, Elie ; et d'autres, que tu es l'un des prophètes.
28
29
Καὶ αὐτὸς λέγει (N λέγει αὐτοῖς ἐπηρώτα αὐτούς) αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Ἀποκριθεὶς δὲ (N δὲ ὁ ) ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ χριστός.
Et il leur demandait : Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre, répondant, lui dit : Tu es le Christ.
29
30
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ.
Et il leur défendit sévèrement de parler de lui à personne.
30
31
Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτούς, ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ (N ἀπὸ ὑπὸ) τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι:
Et il commença à leur enseigner qu'il fallait que le fils de l'homme souffrît beaucoup, et qu'il fût rejeté par les anciens et par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât trois jours après.
31
32
καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. Καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν (N αὐτὸν ὁ Πέτρος ὁ Πέτρος αὐτὸν) ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ.
Et il leur tenait tout ouvertement ce discours. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre.
32
33
Ὁ δὲ ἐπιστραφείς, καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἐπετίμησεν τῷ (N τῷ Πέτρῳ λέγων Πέτρῳ καὶ λέγει) Πέτρῳ, λέγων, Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ: ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.
Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, reprit Pierre, et dit : Va arrière de moi, Satan ; parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes !
33
34
Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Ὅστις (N Ὅστις Εἴ τις) θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
Et ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.
34
35
Ὃς γὰρ ἂν (N ἂν θέλῃ ἐὰν θέλῃ) θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν: ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ (N ἀπολέσῃ ἀπολέσει) τὴν ἑαυτοῦ (N ἑαυτοῦ ψυχὴν ψυχὴν αὐτοῦ) ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος (N οὗτος ) σώσει αὐτήν.
Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra ; mais quiconque perdra sa vie propre à cause de moi et de l'Evangile, la sauvera.
35
36
Τί γὰρ ὠφελήσει (N ὠφελήσει ὠφελεῖ) ἄνθρωπον, ἐὰν (N ἐὰν κερδήσῃ κερδῆσαι) κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ (N ζημιωθῇ ζημιωθῆναι) τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;
Car que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, et de perdre son âme ?
36
37
(N Ἢ τί δώσει Τί γὰρ δοῖ) τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
Car que donnerait l'homme en échange de son âme ?
37
38
Ὃς γὰρ ἐὰν (Β ἐὰν ἂν) ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.
Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le fils de l'homme aussi aura honte de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.
38