Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α     91 CORINTHIENS     9
1
Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; (N ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; ἐλεύθερος; Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος;) Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ Ἰησοῦν χριστὸν (N χριστὸν ) τὸν κύριον ἡμῶν ἑώρακα; (N ἑώρακα ἑόρακα) Οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ;
Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon ouvrage dans le Seigneur ?
1
2
Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι: ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς (N τῆς ἐμῆς μου τῆς) ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ.
Si, pour les autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous ; car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur.
2
3
Ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη (N αὕτη ἐστίν ἐστιν αὕτη) ἐστίν.
C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent.
3
4
Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; (N πιεῖν πεῖν)
N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ?
4
5
Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι, καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου, καὶ Κηφᾶς;
N'avons-nous, pas le droit de mener avec nous une femme d'entre nos sœurs, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas ?
5
6
Ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ (N τοῦ ) μὴ ἐργάζεσθαι;
Ou, n'y a-t-il que moi seul et Barnabas, qui n'ayons pas le droit de ne point travailler ?
6
7
Τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; Τίς φυτεύει ἀμπελῶνα, καὶ ἐκ (N ἐκ τοῦ καρποῦ τὸν καρπὸν) τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; Ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;
Qui est-ce qui va jamais à la guerre à ses propres dépens ? Qui est-ce qui plante une vigne, et n'en mange pas le fruit ? Ou qui est-ce qui paît un troupeau, et ne mange pas du lait du troupeau ?
7
8
Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; Ἢ οὐχὶ (N οὐχὶ ) καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει; (N λέγει οὐ λέγει)
Est-ce selon l'homme que je dis ces choses ? la loi ne les dit-elle pas aussi ?
8
9
Ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως (Β Μωϋσέως Μωσέως) νόμῳ γέγραπται, Οὐ φιμώσεις (N φιμώσεις κημώσεις) βοῦν ἀλοῶντα. Μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ θεῷ;
Car il est écrit dans la loi de Moïse : Tu n'emmuselleras point le bœuf qui foule le grain. Est-ce des bœufs que Dieu prend soin ?
9
10
Ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; Δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ (N ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὀφείλει ἐπ’ ἐλπίδι) ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς (N τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν) ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι.
Ou n'est-ce pas entièrement à cause de nous qu'il le dit ? En effet, il est écrit à cause de nous que celui qui laboure, doit labourer dans l'espérance, et celui qui foule le grain, avec l'espérance d'y avoir part.
10
11
Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;
Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une si grande chose que nous moissonnions de vos biens charnels ?
11
12
Εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας (N ἐξουσίας ὑμῶν ὑμῶν ἐξουσίας) ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; Ἀλλ’ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν (N ἐγκοπήν τινα τινα ἐγκοπὴν) τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ.
Si d'autres participent à ce droit sur vous, n'y participerons-nous pas plutôt ? Cependant nous n'avons point usé de ce droit ; mais nous souffrons tout, afin de n'apporter aucun obstacle à l'Evangile de Christ.
12
13
Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ (N ἐκ [τὰ] ἐκ) τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες (N προσεδρεύοντες παρεδρεύοντες) τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται;
Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées ; et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ?
13
14
Οὕτως καὶ ὁ κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῇν.
De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Evangile vivent de l'Evangile.
14
15
Ἐγὼ δὲ οὐδενὶ (N οὐδενὶ ἐχρησάμην οὐ κέχρημαι οὐδενὶ) ἐχρησάμην τούτων: οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί: καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν, ἢ τὸ καύχημά μου ἵνα (N ἵνα τις κενώσῃ οὐδεὶς κενώσει) τις κενώσῃ.
Mais, pour moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses ; et je n'écris point ceci, afin qu'on en use ainsi envers moi ; car il serait meilleur pour moi de mourir, que si quelqu'un anéantissait ce sujet de gloire.
15
16
Ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστιν μοι καύχημα: ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται: οὐαὶ δέ (N δέ γάρ) μοι ἐστίν, ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. (N μὴ εὐαγγελίζωμαι μὴ εὐαγγελίσωμαι)
En effet, si je prêche l'Evangile, je n'ai pas sujet de m'en glorifier, parce que la nécessité m'en est imposée ; car malheur à moi, si je ne prêche pas l'Evangile !
16
17
Εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω: εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι.
Car si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais à contre-cœur, la charge m'en est commise.
17
18
Τίς οὖν μοί (N μοί μού) ἐστιν ὁ μισθός; Ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον τοῦ (N τοῦ χριστοῦ ) χριστοῦ, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
Quelle est donc ma récompense ? C'est qu'en prêchant l'Evangile j'établis gratuitement l'Evangile, sans me prévaloir de mon droit dans l'Evangile.
18
19
Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων, πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω.
Car, quoique je sois libre à l'égard de tous, je me suis assujetti à tous, afin d'en gagner un plus grand nombre.
19
20
Καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω: τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα (N ὡς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόμον) τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω:
J'ai été avec les Juifs comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, bien que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi ;
20
21
τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεῷ (N θεῷ θεοῦ) ἀλλ’ ἔννομος χριστῷ, (N χριστῷ χριστοῦ) ἵνα κερδήσω (N κερδήσω κερδάνω τοὺς) ἀνόμους.
avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois point sans loi à l'égard de Dieu, je suis sous la loi de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi ;
21
22
Ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς (N ὡς ) ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω. Τοῖς πᾶσιν γέγονα τὰ (N τὰ ) πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω.
j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles ; je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns.
22
23
Τοῦτο (N Τοῦτο Πάντα) δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι.
Et je fais toutes choses à cause de l'Evangile, afin d'y avoir part.
23
24
Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; Οὕτως τρέχετε, ἵνα καταλάβητε.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice, courent tous, mais qu'il n'y en a qu'un qui reçoit le prix ? Courez de manière que vous le remportiez.
24
25
Πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται: ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον.
Tout homme qui combat s'abstient de tout ; et ceux-là le font, pour avoir une couronne corruptible ; mais nous, pour en avoir une incorruptible.
25
26
Ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως: οὕτως πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων:
Je cours donc, ainsi, non comme à l'aventure ; je frappe, non comme battant l'air ;
26
27
ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως, (N μήπως μή πως) ἄλλοις κηρύξας, αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.
mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti ; de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé.
27