Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α     111 CORINTHIENS     11
1
Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ χριστοῦ.
Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.
1
2
(Π) Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, (N ἀδελφοί ) ὅτι πάντα μου μέμνησθε, καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε.
Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi, à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données.
2
3
Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ χριστός ἐστιν: κεφαλὴ δὲ γυναικός, ὁ ἀνήρ: κεφαλὴ δὲ χριστοῦ, (N χριστοῦ τοῦ χριστοῦ) ὁ θεός.
Or, je veux que vous sachiez que le Chef de tout homme, c'est Christ, tandis que le chef de la femme, c'est son mari ; et que le Chef de Christ c'est Dieu.
3
4
Πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων, κατὰ κεφαλῆς ἔχων, καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef.
4
5
Πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ, καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς: (N ἑαυτῆς αὐτῆς) ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.
Tandis que toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête voilée, déshonore son chef, car c'est la même chose que si elle était rasée.
5
6
Εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω: εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.
Que si la femme n'a point la tête voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais s'il est malséant à une femme d'avoir les cheveux coupés, ou rasés, qu'elle soit voilée.
6
7
Ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων: γυνὴ (N γυνὴ ἡ γυνὴ) δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.
Pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu ; mais la femme est la gloire de l'homme.
7
8
Οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός:
Car l'homme n'est pas issu de la femme, mais la femme de l'homme.
8
9
καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα:
Car l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme.
9
10
διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους.
C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité sous laquelle elle est.
10
11
Πλὴν οὔτε ἀνὴρ (N ἀνὴρ χωρὶς γυναικός οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρός γυνὴ χωρὶς ἀνδρός οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικός) χωρὶς γυναικός, οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρός, ἐν κυρίῳ.
Toutefois la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur.
11
12
Ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ.
Car comme la femme est issue de l'homme, de même aussi l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu.
12
13
Ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε: πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ προσεύχεσθαι;
Jugez-en vous-mêmes : Est-il bienséant qu'une femme prie Dieu sans être voilée ?
13
14
(N Ἢ οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις Οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ) οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει ὑμᾶς, ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστίν;
La nature même ne vous apprend-elle pas que c'est un déshonneur pour l'homme de porter de longs cheveux,
14
15
Γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστίν. Ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται. (N δέδοται δέδοται [αὐτῇ])
tandis que si la femme porte les cheveux longs, c'est une gloire pour elle, parce que les cheveux lui ont été donnés pour voile ?
15
16
Εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ.
Mais si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle coutume, ni les Eglises de Dieu non plus.
16
17
(Π) Τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ, ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖττον (N κρεῖττον ἀλλ’ εἰς τὸ ἧττον κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον) ἀλλ’ εἰς τὸ ἧττον συνέρχεσθε.
Or, en vous déclarant ceci, je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour empirer.
17
18
Πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ, ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.
Car, premièrement, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions parmi vous, et je le crois en partie.
18
19
Δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ (N οἱ [καὶ] οἱ) δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν.
Car il faut qu'il y ait même des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient manifestés parmi vous.
19
20
Συνερχομένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτό, οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν.
Lors donc que vous vous assemblez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger la cène du Seigneur ;
20
21
Ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει.
car, en mangeant, chacun prend d'abord son souper particulier ; en sorte que l'un a faim, et l'autre est rassasié.
21
22
Μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; Ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; Τί ὑμῖν (N ὑμῖν εἴπω εἴπω ὑμῖν) εἴπω; Ἐπαινέσω ὑμᾶς ἐν τούτῳ; Οὐκ ἐπαινῶ.
N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire ? Ou méprisez-vous l'Eglise de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dirai-je ? vous louerai-je ? En cela, je ne vous loue point.
22
23
Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο (N παρεδίδοτο παρεδίδετο) ἔλαβεν ἄρτον,
Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis ; c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain ;
23
24
καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν, καὶ εἶπεν, Λάβετε, (N Λάβετε φάγετε ) φάγετε, Τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον: (N κλώμενον ) τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
et ayant rendu grâces, il le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi.
24
25
Ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον, μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι: τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν (N ἂν ἐὰν) πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez.
25
26
Ὁσάκις γὰρ ἂν (N ἂν ἐσθίητε ἐὰν ἐσθίητε) ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον, καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο (N τοῦτο ) πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε ἄχρι οὗ ἂν (N ἂν ἔλθῃ ἔλθῃ) ἔλθῃ.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.
26
27
Ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον (N τοῦτον ) ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως (N ἀναξίως τοῦ κυρίου ἀναξίως) τοῦ κυρίου, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου.
C'est pourquoi quiconque mangera le pain, ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable du corps et du sang du Seigneur.
27
28
Δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω, καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω.
Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain, et boive de cette coupe ;
28
29
Ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως, (N ἀναξίως ) κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ (N τοῦ κυρίου ) κυρίου.
car celui qui mange et qui boit indignement, mange et boit un jugement contre lui-même, ne discernant point le corps du Seigneur.
29
30
Διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.
C'est pour cela que parmi vous plusieurs sont infirmes et malades, et que quelques-uns sont morts.
30
31
Εἰ γὰρ (N γὰρ δὲ) ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα.
Si nous nous discernions nous-mêmes, nous ne serions point jugés ;
31
32
Κρινόμενοι δέ, ὑπὸ κυρίου (N κυρίου [τοῦ] κυρίου) παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν.
mais étant jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde.
32
33
Ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν, ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.
C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres ;
33
34
Εἰ δέ (N δέ τις τις) τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω: ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. Τὰ δὲ λοιπά, ὡς ἂν ἔλθω, διατάξομαι.
si quelqu'un a faim, qu'il mange dans sa maison ; afin que vous ne vous assembliez point pour être jugés. A l'égard des autres choses, j'en ordonnerai quand je serai arrivé.
34