Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α     101 CORINTHIENS     10
1
Οὐ θέλω δὲ (N δὲ γὰρ) ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον,
Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, et que tous ils ont passé au travers de la mer ;
1
2
καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο (N ἐβαπτίσαντο ἐβαπτίσθησαν) ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ,
et que tous ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer ;
2
3
καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα (N βρῶμα πνευματικὸν πνευματικὸν βρῶμα) πνευματικὸν ἔφαγον,
et que tous ils ont mangé de la même nourriture spirituelle ;
3
4
καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα (N πόμα πνευματικὸν ἔπιον πνευματικὸν ἔπιον πόμα) πνευματικὸν ἔπιον: ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας: ἡ δὲ (N δὲ πέτρα πέτρα δὲ) πέτρα ἦν ὁ χριστός.
et que tous ils ont bu du même breuvage spirituel ; car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait : et ce rocher était Christ ;
4
5
Ἀλλ’ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ θεός: κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ.
mais ce ne fut point en la plupart d'entre eux que Dieu mit sa bienveillance ; car ils tombèrent dans le désert.
5
6
Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν.
Or, ces choses ont été des types pour nous, afin que nous ne désirions point des choses mauvaises, comme ils en désirèrent.
6
7
Μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν: ὥσπερ γέγραπται, Ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, (N πιεῖν πεῖν) καὶ ἀνέστησαν παίζειν.
Ne devenez point non plus des idolâtres, comme quelques-uns d'eux ; selon qu'il est écrit : Le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ensuite ils se levèrent pour jouer.
7
8
Μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσον (N ἔπεσον ἐν ἔπεσαν) ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες.
Ne commettons point non plus d'impudicité, comme quelques-uns d'eux en commirent ; et il y en eut vingt-trois mille qui périrent en un même jour.
8
9
Μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν χριστόν, καθὼς καί (N καί τινες τινες) τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλοντο. (N ἀπώλοντο ἀπώλλυντο)
Ne tentons point non plus Christ, comme quelques-uns d'eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents.
9
10
Μηδὲ γογγύζετε, καθὼς (N καθὼς καί καθάπερ) καί τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ.
Ne murmurez point non plus, comme quelques-uns d'eux murmurèrent, et ils périrent par le destructeur.
10
11
Ταῦτα δὲ πάντα (N πάντα τύποι συνέβαινον τυπικῶς συνέβαινεν) τύποι συνέβαινον ἐκείνοις: ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντησεν. (N κατήντησεν κατήντηκεν)
Or ces choses leur arrivaient comme types, et elles ont été écrites pour notre avertissement à nous qui sommes parvenus aux derniers temps.
11
12
Ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέσῃ.
C'est pourquoi, que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe.
12
13
Πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος: πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν, τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς (N ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν ὑπενεγκεῖν) ὑπενεγκεῖν.
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine ; mais Dieu est fidèle, qui ne permettra point que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il vous en donnera aussi l'issue, de sorte que vous la puissiez supporter.
13
14
(Π) Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας. (N εἰδωλολατρείας εἰδωλολατρίας)
C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie.
14
15
Ὡς φρονίμοις λέγω, κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι.
Je vous parle comme à des hommes intelligents ; jugez vous-mêmes de ce que je dis :
15
16
Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία (N τοῦ αἵματος τοῦ χριστοῦ ἐστίν ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ χριστοῦ) τοῦ αἵματος τοῦ χριστοῦ ἐστίν; Τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ ἐστίν;
La coupe de bénédiction, que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ ? Le pain, que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps de Christ ?
16
17
Ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα, οἱ πολλοί ἐσμεν: οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν.
Puisqu'il y a un seul pain, nous, qui sommes plusieurs, nous faisons un seul corps ; car nous participons tous au même pain.
17
18
Βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα: οὐχὶ (N οὐχὶ οὐχ) οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν;
Voyez l'Israël selon la chair : ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel ?
18
19
Τί οὖν φημι; Ὅτι εἴδωλόν (N εἴδωλόν εἰδωλόθυτόν) τί ἐστιν; Ἢ ὅτι εἰδωλόθυτόν (N εἰδωλόθυτόν εἴδωλόν) τί ἐστιν;
Que dis-je donc ? que ce qui est sacrifié à une idole est quelque chose ? ou qu'une idole est quelque chose ? Non ;
19
20
Ἀλλ’ ὅτι ἃ θύει (N θύει τὰ ἔθνη δαιμονίοις θύει θύουσιν δαιμονίοις) τὰ ἔθνη, δαιμονίοις θύει, καὶ οὐ θεῷ: οὐ (N θεῷ θεῷ [θύουσιν]) θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι.
mais que ce qu'ils sacrifient, ils le sacrifient à des démons, et non pas à Dieu ; or je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons.
20
21
Οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων: οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων.
Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons.
21
22
Ἢ παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; Μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν;
Voulons-nous provoquer le Seigneur à jalousie ? Sommes-nous plus forts que lui ?
22
23
(Π) Πάντα μοι (N Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει Πάντα μοι ἔξεστιν Πάντα ἔξεστιν ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει Πάντα ἔξεστιν) ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει. Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ.
Toutes choses sont permises, mais toutes ne sont pas avantageuses ; toutes choses sont permises, mais toutes n'édifient pas.
23
24
Μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος. (N ἕκαστος )
Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui.
24
25
Πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν:
Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience.
25
26
Τοῦ γὰρ (N γὰρ κυρίου κυρίου γὰρ) κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.
Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient.
26
27
Εἰ δέ (N δέ ) τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων, καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν.
Si quelqu'un des infidèles vous invite, et que vous y vouliez aller, mangez de tout ce qui sera mis devant vous sans vous enquérir par motif de conscience.
27
28
Ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, Τοῦτο εἰδωλόθυτόν (N εἰδωλόθυτόν ἱερόθυτόν) ἐστιν, μὴ ἐσθίετε δι’ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν: Τοῦ (N Τοῦ γὰρ κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ) γὰρ κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.
Mais si quelqu'un vous dit : Cela a été offert en sacrifice, n'en mangez point, à cause de celui qui vous en a averti, et à cause de la conscience ; [Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient] ;
28
29
Συνείδησιν δὲ λέγω, οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου: ἵνα (N ἵνα τί ἱνατί) τί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως;
or je dis la conscience, non point la tienne, mais celle de l'autre ; car pourquoi ma liberté serait-elle condamnée par la conscience d'un autre ?
29
30
Εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ;
Si j'y participe avec action de grâce, pourquoi suis-je blâmé pour une chose dont je rends grâce ?
30
31
Εἴτε οὖν ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε.
Soit donc que vous mangiez, ou que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.
31
32
Ἀπρόσκοποι γίνεσθε (N γίνεσθε καὶ Ἰουδαίοις καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε) καὶ Ἰουδαίοις καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ:
Ne soyez en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Eglise de Dieu ;
32
33
καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ συμφέρον, (N συμφέρον σύμφορον) ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.
comme moi aussi, je complais à tous en toutes choses, ne cherchant point mon propre avantage, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés.
33