Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β     82 CORINTHIENS     8
1
Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας:
Or, frères, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a faite aux Eglises de Macédoine :
1
2
ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν (N τὸν πλοῦτον τὸ πλοῦτος) πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν.
c'est qu'ayant été éprouvées par plusieurs afflictions, elles ont été remplies de joie, et que, dans leur profonde pauvreté, elles ont répandu avec abondance les richesses de leur simplicité ;
2
3
Ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ ὑπὲρ (N ὑπὲρ παρὰ) δύναμιν αὐθαίρετοι,
car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont donné volontairement, selon leur pouvoir, et au delà de leur pouvoir ;
3
4
μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν, τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους:
nous demandant très instamment la grâce de prendre part à la contribution pour les saints ;
4
5
καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ κυρίῳ, καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος θεοῦ
et non seulement selon que nous avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, et ensuite à nous, selon la volonté de Dieu ;
5
6
εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο, οὕτως καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην.
en sorte que nous avons prié Tite, que, comme il avait commencé à recueillir cette grâce, il l'achevât aussi envers vous.
6
7
Ἀλλ’ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει, καὶ λόγῳ, καὶ γνώσει, καὶ πάσῃ σπουδῇ, καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν (N ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἡμῶν ἐν ὑμῖν) ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε.
Mais, comme vous abondez en toutes choses, en foi, et en parole, et en connaissance, et en tout empressement, et en amour pour nous, abondez aussi dans cette grâce.
7
8
Οὐ κατ’ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων.
Je ne parle point par commandement ; mais pour éprouver, par l'empressement des autres, la sincérité de votre charité ;
8
9
Γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, ὅτι δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν, πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε.
car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous ; afin que, par sa pauvreté, vous fussiez rendus riches.
9
10
Καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι: τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι.
Et c'est un avis que je vous donne en ceci ; car cela vous convient, à vous qui non seulement aviez commencé de le faire, mais qui en aviez eu le dessein dès l'année précédente.
10
11
Νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπως, καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ θέλειν, οὕτως καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν.
Achevez donc maintenant ce que vous avez commencé, afin que, comme il y a eu promptitude de la volonté, il y ait aussi exécution, selon votre avoir ;
11
12
Εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ τις, (N τις ) εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ἔχει.
car pourvu que la prompte volonté y soit, elle est agréable selon ce qu'elle a, et non selon ce qu'elle n'a pas.
12
13
Οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν δὲ (N δὲ ) θλίψις: ἀλλ’ ἐξ ἰσότητος, ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα,
Car ce n'est pas afin qu'il y ait soulagement pour les autres et gêne pour vous, mais, par principe d'égalité, que votre abondance serve dans le temps présent à leur indigence ;
13
14
ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα: ὅπως γένηται ἰσότης,
afin que aussi leur abondance serve à votre indigence, de sorte qu'il y ait égalité :
14
15
καθὼς γέγραπται, Ὁ τὸ πολύ, οὐκ ἐπλεόνασεν: καὶ ὁ τὸ ὀλίγον, οὐκ ἠλαττόνησεν.
selon qu'il est écrit : Celui qui avait beaucoup n'a pas eu de trop, et celui qui avait peu n'a pas manqué.
15
16
(Π) Χάρις δὲ τῷ θεῷ τῷ διδόντι (N διδόντι δόντι) τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου.
Or je rends grâces à Dieu de ce qu'il a mis au cœur de Tite le même empressement pour vous ;
16
17
Ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων, αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς.
car il a reçu mon exhortation, mais se montrant plus empressé, il est parti de son propre gré, pour aller vers vous.
17
18
Συνεπέμψαμεν δὲ μετ’ αὐτοῦ τὸν ἀδελφόν, οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν:
Nous avons aussi envoyé avec lui le frère dont la louange s'est répandue dans toutes les Eglises par l'Evangile ;
18
19
οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ’ ἡμῶν πρὸς τὴν αὐτοῦ (N αὐτοῦ [αὐτοῦ]) τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν:
et non seulement cela, mais il a été choisi par les suffrages des Eglises pour nous accompagner dans le voyage, avec cette grâce que nous administrons à la gloire du Seigneur même et pour montrer notre prompte volonté ;
19
20
στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ’ ἡμῶν:
évitant que quelqu'un ne nous blâme dans l'administration qui nous est confiée de cette abondance ;
20
21
προνοούμενοι (N προνοούμενοι προνοοῦμεν γὰρ) καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων.
ayant soin de faire ce qui est bon, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes.
21
22
Συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον, πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς.
Nous avons donc envoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé l'empressement en plusieurs occasions, et qui en aura beaucoup plus en celle-ci, à cause de la grande confiance qu'il a en vous.
22
23
Εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός: εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα χριστοῦ.
Soit que je parle en faveur de Tite, il est mon compagnon et mon collaborateur à votre égard, soit qu'il s'agisse de nos frères, ils sont les envoyés des Eglises, et la gloire de Christ,
23
24
Τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν, καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν, εἰς αὐτοὺς ἐνδείξασθε (N ἐνδείξασθε ἐνδεικνύμενοι) εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν.
vous leur donnerez donc, en présence des Eglises, des preuves de votre charité, et du sujet que nous avons de nous glorifier de vous.
24