Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β     122 CORINTHIENS     12
1
Καυχᾶσθαι δὴ (N δὴ οὐ συμφέρει μοι δεῖ οὐ συμφέρον μέν) οὐ συμφέρει μοι: ἐλεύσομαι γὰρ (N γὰρ δὲ) εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου.
Il faut se glorifier..., cela ne convient pas ; car j'en viendrai jusqu'à des visions et à des révélations du Seigneur.
1
2
Οἶδα ἄνθρωπον ἐν χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων – εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα: εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα: ὁ θεὸς οἶδεν – ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.
Je connais un homme en Christ, qui, il y a quatorze ans, fut ravi jusqu'au troisième ciel ; si ce fut en corps, je ne sais ; si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait ;
2
3
Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον – εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτὸς (N ἐκτὸς χωρὶς) τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα: ὁ θεὸς οἶδεν –
et je sais que cet homme (si ce fut en corps, ou si ce fut sans corps, je ne sais, Dieu le sait)
3
4
ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.
fut ravi dans le paradis, et y entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.
4
5
Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι: ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου: (N μου )
Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai point, si ce n'est en mes infirmités.
5
6
ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων: ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ: φείδομαι δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ ἀκούει τι (N τι [τι]) ἐξ ἐμοῦ.
Si, en effet, je voulais me glorifier, je ne serais point imprudent, car je dirais la vérité ; mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne pense à mon égard au delà de ce qu'il voit en moi, ou de ce qu'il entend de moi.
6
7
Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα (N ἀποκαλύψεων ἵνα ἀποκαλύψεων. Διὸ ἵνα) μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατᾶν, (N Σατᾶν Σατανᾶ) ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.
Et afin que je ne m'élève pas, à cause de l'excellence des révélations, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'élève pas.
7
8
Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ’ ἐμοῦ.
Trois fois, à ce sujet, j'invoquai le Seigneur, afin qu'il se retirât de moi.
8
9
Καὶ εἴρηκέν μοι, Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου: ἡ γὰρ δύναμίς μου (N μου ἐν ἐν) ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. (N τελειοῦται τελεῖται) Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ’ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ χριστοῦ.
Et il me dit : Ma grâce te suffit ; car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ habite en moi.
9
10
Διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν (N ἐν στενοχωρίαις καὶ στενοχωρίαις) στενοχωρίαις, ὑπὲρ χριστοῦ: ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.
C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les opprobres, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ ; car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
10
11
(Π) Γέγονα ἄφρων καυχώμενος: (N καυχώμενος ) ὑμεῖς με ἠναγκάσατε: ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ’ ὑμῶν συνίστασθαι: οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπὲρ λίαν (N ὑπὲρ λίαν ὑπερλίαν) ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι.
J'ai été imprudent ; c'est vous qui m'y avez contraint ; car c'était à vous à me recommander, vu que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien.
11
12
Τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, ἐν (N ἐν σημείοις σημείοις τε) σημείοις καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν.
Oui, les signes de l'apôtre ont été produits parmi vous, en toute patience, par des signes, par des prodiges et par des miracles.
12
13
Τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε (N ἡττήθητε ἡσσώθητε) ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; Χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.
Car en quoi avez-vous été inférieurs aux autres Eglises, sinon en ce que moi-même je ne vous ai point été à charge ; pardonnez-moi cette injustice.
13
14
(Π) Ἰδού, τρίτον ἑτοίμως (N ἑτοίμως τοῦτο ἑτοίμως) ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω ὑμῶν: (N ὑμῶν οὐ οὐ) οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλὰ ὑμᾶς: οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις.
Voici, pour la troisième fois je suis prêt à aller vers vous ; et je ne vous serai point à charge ; car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-mêmes ; car ce n'est pas aux enfants à amasser du bien pour leurs parents ; mais aux parents pour leurs enfants.
14
15
Ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, εἰ (N εἰ καὶ εἰ) καὶ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν, (N ἀγαπῶν ἧττον ἀγαπῶ[ν] ἧσσον) ἧττον ἀγαπῶμαι.
Et pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, même si, vous aimant davantage, je suis moins aimé.
15
16
Ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς: ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ὑπάρχων πανοῦργος, δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον.
Soit ! je ne vous ai point été à charge ; mais étant un homme artificieux, je vous ai pris par ruse !
16
17
Μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι’ αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς;
Ai-je tiré du profit de vous, par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés ?
17
18
Παρεκάλεσα Τίτον, καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν: μή (N μή τι μήτι) τι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος; Οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν; Οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν;
J'ai prié Tite d'aller, et j'ai envoyé le frère avec lui. Tite a-t-il profité de vous ? N'avons-nous pas agi dans le même esprit ? marché sur les mêmes traces ?
18
19
(Π) Πάλιν (N Πάλιν Πάλαι) δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; Κατενώπιον (N Κατενώπιον τοῦ Κατέναντι) τοῦ θεοῦ ἐν χριστῷ λαλοῦμεν: τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.
Depuis longtemps vous pensez que nous nous justifions auprès de vous ! Nous parlons devant Dieu en Christ ; et tout cela, bien-aimés, pour votre édification.https://youtu.be/dUMRcnjhf7Q
19
20
Φοβοῦμαι γάρ, μήπως (N μήπως ἐλθὼν μή πως ἐλθὼν) ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε: μήπως (N μήπως ἔρεις ζῆλοι μή πως ἔρις ζῆλος) ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι:
Car je crains qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas tels que je voudrais ; et que moi, je sois trouvé de vous tel que vous ne voudriez pas ; et qu'il n'y ait parmi vous des contestations, de la jalousie, des animosités, des dissensions, des médisances, des insinuations, de l'orgueil, des troubles ;
20
21
μὴ πάλιν ἐλθόντα (N ἐλθόντα με ταπεινώσει ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με) με ταπεινώσει (Β ταπεινώσει ταπεινώσῃ) ὁ θεός μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων, καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.
et qu'étant retourné vers vous, mon Dieu ne m'humilie, et que je ne sois dans le deuil au sujet de plusieurs qui, ayant péché ci-devant, ne se sont point repentis de l'impureté, de la fornication et de l'impudicité qu'ils ont commises.
21