Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
ΙΑΚΩΒΟΥ     5JACQUES     5
1
Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις.
A vous maintenant, riches ! pleurez en poussant des cris à cause des malheurs qui vont venir sur vous.
1
2
Ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπεν, καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν:
Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont devenus la proie des vers.
2
3
ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται, καὶ φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ. Ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις.
Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé un trésor dans les derniers jours !
3
4
Ἰδού, ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν, ὁ ἀπεστερημένος ἀφ’ ὑμῶν, κράζει: καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν.
Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées.
4
5
Ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε: ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς (N ὡς ) ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς.
Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage.
5
6
Κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον: οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν.
Vous avez condamné, vous avez tué le juste ; il ne vous résiste pas.
6
7
(Π) Μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. Ἰδού, ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μακροθυμῶν ἐπ’ αὐτόν, (N αὐτόν αὐτῷ) ἕως λάβῃ ὑετὸν (N ὑετὸν πρώϊμον πρόϊμον) πρώϊμον καὶ ὄψιμον.
Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, en prenant patience à son sujet, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de l'automne et celle du printemps.
7
8
Μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν.
Vous aussi, prenez patience, et affermissez vos cœurs ; car l'avènement du Seigneur est proche.
8
9
Μὴ στενάζετε κατ’ (N κατ’ ἀλλήλων ἀδελφοί ἀδελφοί κατ’ ἀλλήλων) ἀλλήλων, ἀδελφοί, ἵνα μὴ κριθῆτε: ἰδού, ὁ κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν.
Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés : voici, le Juge se tient à la porte.
9
10
Ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελφοί μου, (N μου τῆς κακοπαθείας τῆς κακοπαθίας) τῆς κακοπαθείας, καὶ τῆς μακροθυμίας, τοὺς προφήτας οἳ ἐλάλησαν τῷ (N τῷ ἐν τῷ) ὀνόματι κυρίου.
Frères, prenez pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
10
11
Ἰδού, μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας: (N ὑπομένοντας ὑπομείναντας) τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος κυρίου ἴδετε, (Β ἴδετε εἴδετε) (N ἴδετε εἴδετε) ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν (N ἐστιν ἐστιν ὁ κύριος) καὶ οἰκτίρμων.
Voici, nous déclarons bienheureux ceux qui ont enduré avec patience ; vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda ; car le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux.
11
12
(Π) Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανόν, μήτε τὴν γῆν, μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον: ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναί, ναί, καὶ τὸ οὔ, οὔ: ἵνα μὴ εἰς (N εἰς ὑπόκρισιν ὑπὸ κρίσιν) ὑπόκρισιν πέσητε.
Mais avant toutes choses, mes frères, ne jurez point, ni par le ciel, ni par la terre, ni par quelque autre serment ; mais que votre oui soit oui, et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement.
12
13
(Π) Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσευχέσθω. Εὐθυμεῖ τις; Ψαλλέτω.
Quelqu'un parmi vous souffre-t-il ? qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? qu'il chante des cantiques.
13
14
Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν, ἀλείψαντες αὐτὸν (N αὐτὸν ἐλαίῳ [αὐτὸν] ἐλαίῳ) ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου:
Quelqu'un parmi vous est-il malade ? qu'il appelle les anciens de l'Eglise, et qu'ils prient pour lui, après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur.
14
15
καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος: κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ.
Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés.
15
16
Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις (N ἀλλήλοις οὖν ἀλλήλοις) τὰ (N τὰ παραπτώματα τὰς ἁμαρτίας) παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε. Πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Elle peut beaucoup, la prière d'un juste, faite avec ferveur.
16
17
Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι: καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ.
Elie était un homme sujet aux mêmes infirmités que nous ; et il pria avec instance qu'il ne plût point ; et il ne plut point sur la terre, pendant trois ans et six mois.
17
18
Καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν, καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς.
Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.
18
19
(Π) Ἀδελφοί, (N Ἀδελφοί Ἀδελφοί μου) ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν,
Mes frères, si quelqu'un d'entre vous s'égare loin de la vérité, et que quelqu'un le ramène,
19
20
γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ (N ψυχὴν ψυχὴν αὐτοῦ) θανάτου, καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν.
qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de la voie où il s'égarait, sauvera son âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés.
20