Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ     13HEBREUX     13
1
Ἡ φιλαδελφία μενέτω.
Que l'amour fraternel continue à régner.
1
2
Τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε: διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους.
N'oubliez point l'hospitalité, car par elle quelques-uns, sans le savoir, ont hébergé des anges.
2
3
Μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων, ὡς συνδεδεμένοι: τῶν κακουχουμένων, ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι.
Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez dans les liens avec eux ; et de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-mêmes dans un corps.
3
4
Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν, καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος: πόρνους δὲ (N δὲ γὰρ) καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ θεός.
Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards et le lit conjugal sans souillure ; car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères.
4
5
Ἀφιλάργυρος ὁ τρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν: αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, Οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ’ οὐ μή σε ἐγκαταλείπω. (N ἐγκαταλείπω ἐγκαταλίπω)
Que votre manière d'être soit exempte d'amour de l'argent, étant contents de ce que vous avez ; car lui-même a dit : Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonnerai point.
5
6
Ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν, Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ (N καὶ [καὶ]) οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος.
De sorte que nous pouvons dire avec assurance : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai point ; que me fera un homme ?
6
7
(Π) Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ: ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τὴν πίστιν.
Souvenez-vous de vos conducteurs, qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérant l'issue de leur vie, imitez leur foi.
7
8
Ἰησοῦς χριστὸς χθὲς (N χθὲς ἐχθὲς) καὶ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.
Jésus-Christ est le même, hier, et aujourd'hui, et pour l'éternité.
8
9
Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε: καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες. (N περιπατήσαντες περιπατοῦντες)
Ne vous laissez point entraîner par des doctrines diverses et étrangères ; car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y attachent.
9
10
Ἔχομεν θυσιαστήριον, ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες.
Nous avons un autel, duquel ceux qui servent au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger ;
10
11
Ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς.
car les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur, pour le péché, sont brûlés hors du camp.
11
12
Διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν.
C'est pourquoi Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte.
12
13
Τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες.
Sortons donc vers lui hors du camp, en portant son opprobre.
13
14
Οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν.
Car nous n'avons point ici de cité permanente ; mais nous cherchons celle qui est à venir.
14
15
Δι’ αὐτοῦ οὖν (N οὖν [οὖν]) ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ θεῷ, τοῦτ’ ἔστιν, καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
Par lui donc, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.
15
16
Τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε: τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ θεός.
Mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité ; car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.
16
17
Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε: αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες: ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν, καὶ μὴ στενάζοντες: ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.
Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis ; car ce sont eux qui veillent pour vos âmes, comme devant en rendre compte ; afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant ; car cela vous serait désavantageux.
17
18
(Π) Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν: πεποίθαμεν (N πεποίθαμεν πειθόμεθα) γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι.
Priez pour nous ; car nous nous assurons que nous avons une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire.
18
19
Περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν.
Et je vous exhorte d'autant plus instamment à le faire, afin que je vous sois plus tôt rendu.
19
20
(Π) Ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν,
Or le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts celui qui est, par le sang d'une alliance éternelle, le grand Pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus,
20
21
καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ (N ἔργῳ ) ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν (N ὑμῖν ἡμῖν) τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ: ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν (N τῶν αἰώνων [τῶν αἰώνων]) αἰώνων. Ἀμήν.
vous rende accomplis en toute bonne œuvre, pour faire sa volonté, faisant pour lui-même en nous ce qui est agréable devant lui, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen.
21
22
(Π) Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως: καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν.
Or je vous en prie, frères, supportez cette parole d'exhortation ; car je vous ai écrit en peu de mots.
22
23
Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν (N ἀδελφὸν ἀδελφὸν ἡμῶν) Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ’ οὗ, ἐὰν τάχιον ἔρχηται, ὄψομαι ὑμᾶς.
Vous savez que notre frère Timothée a été relâché ; s'il vient bientôt, je vous verrai avec lui.
23
24
(Π) Ἀσπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν, καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας.
Saluez tous vos conducteurs, et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent.
24
25
(Π) Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν. (N Ἀμήν )
La grâce soit avec vous tous ! Amen.
25