Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ     10HEBREUX     10
1
Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ’ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκές, οὐδέποτε δύνανται (N δύνανται δύναται) τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι.
Car la loi n'ayant qu'une ombre des biens à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre chaque année à perpétuité, rendre parfaits ceux qui y prennent part.
1
2
Ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ κεκαθαρμένους; (N κεκαθαρμένους κεκαθαρισμένους)
Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés ?
2
3
Ἀλλ’ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ’ ἐνιαυτόν:
Mais dans ces sacrifices il se fait chaque année une commémoration des péchés.
3
4
ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.
Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés.
4
5
Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι:
C'est pourquoi, entrant dans le monde, il dit : Tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps.
5
6
ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας:
Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché.
6
7
τότε εἶπον, Ἰδού, ἥκω – ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ – τοῦ ποιῆσαι, ὁ θεός, τὸ θέλημά σου.
Alors j'ai dit : Voici, je viens (dans le rouleau du livre il est écrit de moi), pour faire, ô Dieu ! ta volonté.
7
8
Ἀνώτερον λέγων ὅτι Θυσίαν (N Θυσίαν καὶ προσφορὰν Θυσίας καὶ προσφορὰς) καὶ προσφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας, οὐδὲ εὐδόκησας – αἵτινες κατὰ τὸν (N τὸν ) νόμον προσφέρονται –
Disant auparavant : Sacrifices et offrandes, holocaustes et oblations pour le péché (choses qui sont offertes selon la loi), tu n'en as pas voulu et n'y as point pris plaisir,
8
9
τότε εἴρηκεν, Ἰδού, ἥκω τοῦ ποιῆσαι, ὁ (N ὁ θεός ) θεός, τὸ θέλημά σου. Ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον, ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.
il a dit alors : Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit le premier pour établir le second.
9
10
Ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμέν, οἱ (N οἱ ) διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ χριστοῦ ἐφάπαξ.
C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes.
10
11
Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ’ ἡμέραν λειτουργῶν, καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας:
Et tandis que tout sacrificateur se tient chaque jour debout, faisant le service, et offrant souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés,
11
12
αὐτὸς (N αὐτὸς οὗτος) δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκές, ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ,
lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu,
12
13
τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ.
attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds.
13
14
Μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους.
Car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
14
15
Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον: μετὰ γὰρ τὸ προειρηκέναι, (N προειρηκέναι εἰρηκέναι)
Or l'Esprit-Saint aussi nous en rend témoignage ; car après avoir dit :
15
16
Αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῶν (N τῶν διανοιῶν τὴν διάνοιαν) διανοιῶν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς:
Voici l'Alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, le Seigneur dit : Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur entendement ;
16
17
καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ (N μνησθῶ μνησθήσομαι) ἔτι.
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.
17
18
Ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας.
Or, là où il y a rémission des péchés et des iniquités, il n'y a plus d'offrande pour le péché.
18
19
(Π) Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ,
Ayant donc, frères, par le sang de Jésus, une ferme assurance d'entrer dans le sanctuaire,
19
20
ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν, διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ’ ἔστιν, τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,
chemin nouveau et vivant, qu'il nous a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair ;
20
21
καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ,
et ayant un grand sacrificateur sur la maison de Dieu,
21
22
προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ἐρραντισμένοι (N ἐρραντισμένοι ῥεραντισμένοι) τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, καὶ λελουμένοι (N λελουμένοι λελουσμένοι) τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ:
approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure.
22
23
κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος:
Retenons la profession de l'espérance sans fléchir ; car il est fidèle, celui qui a fait la promesse ;
23
24
καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων,
et considérons-nous les uns les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres ;
24
25
μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν.
n'abandonnant point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais nous exhortant, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour.
25
26
(Π) Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία,
Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,
26
27
φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως, καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους.
mais l'attente terrible d'un jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires.
27
28
Ἀθετήσας τις νόμον Μωϋσέως (Β Μωϋσέως Μωσέως) χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνῄσκει:
Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins :
28
29
πόσῳ, δοκεῖτε, χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας;
combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, et tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?
29
30
Οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα, Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει (N λέγει κύριος ) κύριος: καὶ πάλιν, κύριος (N κύριος κρινεῖ κρινεῖ κύριος) κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ.
Car nous connaissons Celui qui a dit : A moi est la vengeance ; moi je rétribuerai ! Et encore : Le Seigneur jugera son peuple.
30
31
Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος.
Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant.
31
32
(Π) Ἀναμιμνῄσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων:
Mais souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez supporté une longue épreuve de souffrances,
32
33
τοῦτο μέν, ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι: τοῦτο δέ, κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες.
d'une part, exposés en spectacle par des opprobres et des tribulations, d'autre part, vous associant à ceux qui menaient une semblable vie.
33
34
Καὶ γὰρ τοῖς δεσμοῖς (N δεσμοῖς μου δεσμίοις) μου συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοῖς (N ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς) κρείττονα ὕπαρξιν ἐν (N ἐν οὐρανοῖς ) οὐρανοῖς καὶ μένουσαν.
Car vous avez aussi compati avec les prisonniers, et vous avez vous-mêmes accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez un bien meilleur et permanent [dans les cieux].
34
35
Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν (N μισθαποδοσίαν μεγάλην μεγάλην μισθαποδοσίαν) μεγάλην.
Ne rejetez donc point votre assurance, qui a une grande récompense.
35
36
Ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν.
Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez ce qui vous est promis.
36
37
Ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, Ὁ ἐρχόμενος ἥξει, καὶ οὐ χρονιεῖ. (N χρονιεῖ χρονίσει)
Car encore un peu, un peu de temps, Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera point ;
37
38
Ὁ δὲ δίκαιος (N δίκαιος δίκαιός μου) ἐκ πίστεως ζήσεται: καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ.
mais mon juste vivra par la foi ; et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
38
39
Ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς.
Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre ; mais de ceux qui croient pour sauver leur âme.
39