Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ     7HEBREUX     7
1
Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν,
En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham revenant de la défaite des rois, et qui le bénit ;
1
2
ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ – πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὅ ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης:
à qui aussi Abraham donna la dîme de tout ; qui était premièrement, si l'on interprète son nom, roi de justice, et ensuite aussi roi de Salem, c'est-à-dire, roi de paix ;
2
3
ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ – μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές.
sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jours, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité.
3
4
(Π) Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος, ᾧ καὶ (N καὶ [καὶ]) δεκάτην Ἀβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης.
Or, considérez combien grand était celui à qui Abraham donna la dîme du butin, lui le patriarche !
4
5
Καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν Λευῒ τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ’ ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος Ἀβραάμ:
Tandis que ceux d'entre les fils de Lévi qui reçoivent la sacrificature, ont, selon la loi, ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, quoique ceux-ci soient issus des reins d'Abraham,
5
6
ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν τὸν (N τὸν Ἀβραάμ Ἀβραάμ) Ἀβραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν.
lui, qui n'était pas d'entre eux par sa généalogie, a levé la dîme sur Abraham et béni celui qui avait les promesses.
6
7
Χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας, τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται.
Or, nul ne le contestera, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur.
7
8
Καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνῄσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν: ἐκεῖ δέ, μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ.
Et tandis qu'ici des hommes qui meurent prennent les dîmes, là c'est quelqu'un dont il est attesté qu'il est vivant.
8
9
Καί, ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ (N διὰ δι’) Ἀβραὰμ καὶ Λευῒ ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται:
Et, par le moyen d'Abraham, pour ainsi dire, c'est sur Lévi aussi, qui reçoit les dîmes, que la dîme a été levée ;
9
10
ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν, ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ (N ) Μελχισεδέκ.
car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant de celui-ci.
10
11
(Π) Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν – ὁ λαὸς γὰρ ἐπ’ αὐτῇ (N αὐτῇ νενομοθέτητο αὐτῆς νενομοθέτηται) νενομοθέτητο – τίς ἔτι χρεία, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα, καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι;
Si donc l'on pouvait arriver à la perfection par le sacerdoce lévitique (car le peuple avait reçu une loi fondée sur celui-ci), qu'était-il encore besoin qu'il s'élevât un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et qui ne fût pas nommé selon l'ordre d'Aaron ?
11
12
Μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης, ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται.
Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi.
12
13
Ἐφ’ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ’ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ.
Car celui de qui ces choses sont dites a fait partie d'une autre tribu, de laquelle personne n'a fait le service de l'autel ;
13
14
Πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν οὐδὲν (N οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης περὶ ἱερέων οὐδὲν) περὶ ἱερωσύνης Μωϋσῆς ἐλάλησεν.
car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu pour laquelle Moïse n'a rien dit concernant des sacrificateurs.
14
15
Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος,
Et cela est encore plus manifeste, en ce que, à la ressemblance de Melchisédek, s'élève un autre sacrificateur,
15
16
ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκικῆς (N σαρκικῆς σαρκίνης) γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου:
qui n'a point été établi selon la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable.
16
17
μαρτυρεῖ (N μαρτυρεῖ μαρτυρεῖται) γὰρ ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.
Car ce témoignage lui est rendu : Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek.
17
18
Ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς, διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές:
Car il y a, d'une part, abrogation d'une ordonnance antérieure, à cause de sa faiblesse et de son inutilité
18
19
οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι’ ἧς ἐγγίζομεν τῷ θεῷ.
(car la loi n'a rien amené à la perfection), introduction, d'autre part, d'une espérance meilleure, par laquelle nous nous approchons de Dieu.
19
20
Καὶ καθ’ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας – οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες,
Et en tant que cela n'a point été sans serment, (car tandis que les autres sacrificateurs sont devenus sacrificateurs sans serment ;
20
21
ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν, Ὤμοσεν κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ (N κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ ) τὴν τάξιν Μελχισεδέκ –
lui, l'est devenu avec serment par celui qui lui dit : Le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira point : Tu es sacrificateur éternellement.)
21
22
κατὰ τοσοῦτον (N τοσοῦτον τοσοῦτο [καὶ]) κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς.
Jésus est devenu par cela même aussi garant d'une alliance plus excellente.
22
23
Καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς, διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν:
Et tandis que les sacrificateurs sont institués en grand nombre, parce que la mort les empêche de subsister toujours ;
23
24
ὁ δέ, διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην.
lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, a la sacrificature qui ne passe point à un autre.
24
25
Ὅθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι’ αὐτοῦ τῷ θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux.
25
26
(Π) Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν (N ἔπρεπεν καὶ ἔπρεπεν) ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος:
Car il nous convenait aussi d'avoir un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux ;
26
27
ὃς οὐκ ἔχει καθ’ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ: τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ, ἑαυτὸν ἀνενέγκας.
qui n'a pas besoin tous les jours, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple ; car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même.
27
28
Ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς, ἔχοντας ἀσθένειαν: ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον, υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον.
Car la loi établit pour souverains sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse ; mais la parole du serment, qui a été fait après la loi, établit le Fils, qui est parfait, pour l'éternité.
28