Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ     3COLOSSIENS     3
1
Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος.
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
1
2
Τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre.
2
3
Ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ χριστῷ ἐν τῷ θεῷ.
Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
3
4
Ὅταν ὁ χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, (N ἡμῶν ὑμῶν) τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
4
5
(Π) Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν (N ὑμῶν ) τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, (N εἰδωλολατρεία εἰδωλολατρία)
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.
5
6
δι’ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ (N ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας [ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείασ]) τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας:
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,
6
7
ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς. (N αὐτοῖς τούτοις)
parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés.
7
8
Νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν:
Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche.
8
9
μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ,
Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres,
9
10
καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον, τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν:
et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé.
10
11
ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος: ἀλλὰ τὰ (N τὰ [τὰ]) πάντα καὶ ἐν πᾶσιν χριστός.
Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais Christ est tout et en tous.
11
12
(Π) Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, (Β οἰκτιρμοῦ οἰκτιρμῶν) χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πρᾳότητα, (N πρᾳότητα πραΰτητα) μακροθυμίαν:
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
12
13
ἀνεχόμενοι ἀλλήλων, καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς, ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν: καθὼς καὶ ὁ χριστὸς (N χριστὸς κύριος) ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτως καὶ ὑμεῖς:
Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
13
14
ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἥτις (N ἥτις ) ἐστὶν σύνδεσμος τῆς τελειότητος.
Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.
14
15
Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ (N θεοῦ χριστοῦ) βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι: καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants.
15
16
Ὁ λόγος τοῦ χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ: διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς, ψαλμοῖς, καὶ (N καὶ ὕμνοις καὶ ὕμνοις) ὕμνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν χάριτι (N χάριτι [τῇ] χάριτι) ᾄδοντες ἐν τῇ (N τῇ καρδίᾳ ταῖς καρδίαις) καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ. (N κυρίῳ θεῷ)
Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce.
16
17
Καὶ πᾶν ὅ τι ἂν (N ἂν ἐὰν) ποιῆτε, ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ καὶ (N καὶ πατρὶ πατρὶ) πατρὶ δι’ αὐτοῦ.
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père.
17
18
(Π) Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἰδίοις (N ἰδίοις ) ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ.
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur.
18
19
Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.
Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles.
19
20
Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα: τοῦτο γάρ ἐστιν (N ἐστιν εὐάρεστον εὐάρεστόν ἐστιν) εὐάρεστον ἐν κυρίῳ.
Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur.
20
21
Οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.
Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent.
21
22
Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλείαις (N ὀφθαλμοδουλείαις ὀφθαλμοδουλίᾳ) ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν θεόν: (N θεόν κύριον)
Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur.
22
23
καὶ (N καὶ πᾶν ὅ τι ) πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις:
Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes,
23
24
εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου λήψεσθε (N λήψεσθε ἀπολήμψεσθε) τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας: τῷ γὰρ (N γὰρ ) κυρίῳ χριστῷ δουλεύετε.
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur.
24
25
Ὁ δὲ (N δὲ ἀδικῶν κομιεῖται γὰρ ἀδικῶν κομίσεται) ἀδικῶν κομιεῖται ὃ ἠδίκησεν: καὶ οὐκ ἔστιν προσωποληψία. (N προσωποληψία προσωπολημψία)
Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personnes.
25