Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     1LUC     1
1
Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,
Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous,
1
2
καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,
suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole,
2
3
ἔδοξεν κἀμοί, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,
il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile,
3
4
ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.
afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
4
5
(Π) Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ (N τοῦ ) βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας, ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά: καὶ ἡ (N ἡ γυνὴ αὐτοῦ γυνὴ αὐτῷ) γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abia ; sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth.
5
6
Ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον (N ἐνώπιον ἐναντίον) τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.
Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur.
6
7
Καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἡ (N ἡ Ἐλισάβετ ἦν ἦν ἡ Ἐλισάβετ) Ἐλισάβετ ἦν στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.
Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile ; et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge.
7
8
(Π) Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ,
Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort,
8
9
κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας, ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου.
d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum.
9
10
Καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος.
Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum.
10
11
Ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.
Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums.
11
12
Καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτόν.
Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui.
12
13
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία: διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.
Mais l'ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean.
13
14
Καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει (N γεννήσει γενέσει) αὐτοῦ χαρήσονται.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance.
14
15
Ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ (Β τοῦ ) (N τοῦ [τοῦ]) κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ.
Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère ;
15
16
Καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν:
il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu ;
16
17
καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.
il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
17
18
Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; Ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.
Zacharie dit à l'ange : A quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge.
18
19
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ: καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα.
L'ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ; j'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle.
19
20
Καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.
Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps.
20
21
Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν: καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν (N αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ ἐν τῷ ναῷ αὐτόν) ἐν τῷ ναῷ.
Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple.
21
22
Ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο (N ἠδύνατο ἐδύνατο) λαλῆσαι αὐτοῖς: καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ: καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός.
Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple ; il leur faisait des signes, et il resta muet.
22
23
Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui.
23
24
(Π) Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα
Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant :
24
25
ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν ὁ (N ) κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ (N τὸ ) ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes.
25
26
(Π) Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ (N ὑπὸ ἀπὸ) τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ, (N Ναζαρέτ Ναζαρέθ)
Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
26
27
πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην (N μεμνηστευμένην ἐμνηστευμένην) ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυίδ: καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
27
28
Καὶ εἰσελθὼν ὁ (N ὁ ἄγγελος ) ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωμένη: ὁ κύριος μετὰ σοῦ, εὐλογημένη (N εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν ) σὺ ἐν γυναιξίν.
L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi.
28
29
Ἡ δὲ ἰδοῦσα (N ἰδοῦσα ) διεταράχθη (N διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη) ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation.
29
30
Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ: εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
L'ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu.
30
31
Καὶ ἰδού, συλλήψῃ (N συλλήψῃ συλλήμψῃ) ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
31
32
Οὗτος ἔσται μέγας, καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται: καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,
Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
32
33
καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin.
33
34
Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?
34
35
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι: διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.
L'ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
35
36
Καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ συγγενής (N συγγενής συγγενίς) σου, καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα (N συνειληφυῖα συνείληφεν) υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς: καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ.
Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois.
36
37
Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ (N τῷ θεῷ τοῦ θεοῦ) θεῷ πᾶν ῥῆμα.
Car rien n'est impossible à Dieu.
37
38
Εἶπεν δὲ Μαριάμ, Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου: γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole ! Et l'ange la quitta.
38
39
(Π) Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα,
Dans ce même temps, Marie se leva, et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda.
39
40
καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.
Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth.
40
41
Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ (N ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ) Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς: καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint Esprit.
41
42
καὶ ἀνεφώνησεν φωνῇ (N φωνῇ κραυγῇ) μεγάλῃ, καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
Elle s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni.
42
43
Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρός με; (N με ἐμέ)
Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?
43
44
Ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν τὸ (N τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος) βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein.
44
45
Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.
Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement.
45
46
Καὶ εἶπεν Μαριάμ, Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,
Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur,
46
47
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
47
48
Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί.
Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse,
48
49
Ὅτι ἐποίησέν μοι μεγαλεῖα (N μεγαλεῖα μεγάλα) ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint,
49
50
Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν (N γενεῶν καὶ γενεὰς) τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
50
51
Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ: διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.
Il a déployé la force de son bras ; Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses.
51
52
Καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσεν ταπεινούς.
Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles.
52
53
Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.
Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide.
53
54
Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους,
Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est souvenu de sa miséricorde, -
54
55
καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.
Comme il l'avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour toujours.
55
56
(Π) Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ (N ὡσεὶ ὡς) μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois. Puis elle retourna chez elle.
56
57
(Π) Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils.
57
58
Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.
Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle.
58
59
Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ὀγδόῃ (N ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ) ἡμέρᾳ, ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον: καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père.
59
60
Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.
Mais sa mère prit la parole, et dit : Non, il sera appelé Jean.
60
61
Καὶ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν ἐν (N ἐν τῇ συγγενείᾳ ἐκ τῆς συγγενείας) τῇ συγγενείᾳ σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.
Ils lui dirent : Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom.
61
62
Ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτόν. (N αὐτόν αὐτό)
Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle.
62
63
Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν, λέγων, Ἰωάννης ἐστὶν τὸ (N τὸ ) ὄνομα αὐτοῦ: καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit : Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement.
63
64
Ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.
Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu.
64
65
Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς: καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα.
La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et, dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses.
65
66
Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; Καὶ χεὶρ (N χεὶρ γὰρ χεὶρ) κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant : Que sera donc cet enfant ? Et la main du Seigneur était avec lui.
66
67
(Π) Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου, καὶ προεφήτευσεν, (N προεφήτευσεν ἐπροφήτευσεν) λέγων,
Zacharie, son père, fut rempli du Saint Esprit, et il prophétisa, en ces mots :
67
68
Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu'il a visité et racheté son peuple,
68
69
καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ (N τῷ οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ οἴκῳ Δαυὶδ) οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ –
Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur,
69
70
καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν (N τῶν ἀπ’ ἀπ’) ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ –
Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, -
70
71
σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς:
Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent !
71
72
ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,
C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa sainte alliance,
72
73
ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν,
Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père,
73
74
ἀφόβως, ἐκ χειρὸς τῶν (N τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ἐχθρῶν) ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας, λατρεύειν αὐτῷ
De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, De le servir sans crainte,
74
75
ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας (N πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς πάσαις ταῖς ἡμέραις) τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.
En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie.
75
76
Καὶ σύ, (N σύ σὺ δέ) παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ: προπορεύσῃ γὰρ πρὸ (N πρὸ προσώπου ἐνώπιον) προσώπου κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ:
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut ; Car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies,
76
77
τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,
Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par le pardon de ses péchés,
77
78
διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο (N ἐπεσκέψατο ἐπισκέψεται) ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,
Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut,
78
79
ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.
79
80
(Π) Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
Or, l'enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël.
80