Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     20LUC     20
1
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, (N ἐκείνων ) διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ ἱερεῖς (N ἱερεῖς ἀρχιερεῖς) καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις,
Et il arriva que, l'un de ces jours, comme il enseignait le peuple dans le temple, et annonçait l'Evangile, les sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent,
1
2
καὶ εἶπον (N εἶπον πρὸς αὐτόν λέγοντες Εἰπὲ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν Εἰπὸν) πρὸς αὐτόν, λέγοντες, Εἰπὲ ἡμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην;
et lui parlèrent, disant : Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité.
2
3
Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα (N ἕνα ) λόγον, καὶ εἴπατέ μοι:
Mais répondant il leur dit : Je vous demanderai, moi aussi, une chose, et dites-moi :
3
4
Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ ἀνθρώπων;
Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ?
4
5
Οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες ὅτι Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
Or ils raisonnaient entre eux, disant : Si nous disons : Du ciel, il dira : Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?
5
6
Ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, πᾶς (N πᾶς ὁ λαὸς ὁ λαὸς ἅπας) ὁ λαὸς καταλιθάσει ἡμᾶς: πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι.
Et si nous disons : Des hommes, tout le peuple nous lapidera ; car il est persuadé que Jean était un prophète.
6
7
Καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν.
Et ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait.
7
8
Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
Et Jésus leur, dit : Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses.
8
9
(Π) Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην: Ἄνθρωπος ἐφύτευσεν (N ἐφύτευσεν [τισ] ἐφύτευσεν) ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο (N ἐξέδοτο ἐξέδετο) αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς:
Mais il se mit à dire au peuple cette parabole : Un homme planta une vigne et l'afferma à des vignerons, et il s'absenta pour longtemps.
9
10
καὶ ἐν (N ἐν ) καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δῶσιν (N δῶσιν δώσουσιν) αὐτῷ: οἱ δὲ γεωργοὶ δείραντες (N δείραντες αὐτὸν ἐξαπέστειλαν ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες) αὐτὸν ἐξαπέστειλαν κενόν.
Et dans la saison il envoya un serviteur vers les vignerons, afin qu'ils lui donnassent du fruit de la vigne. Mais les vignerons, après l'avoir battu, le renvoyèrent à vide.
10
11
Καὶ προσέθετο πέμψαι (N πέμψαι ἕτερον ἕτερον πέμψαι) ἕτερον δοῦλον: οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν.
Et il envoya encore un autre serviteur ; mais eux, après l'avoir aussi battu et outragé, le renvoyèrent à vide.
11
12
Καὶ προσέθετο πέμψαι (N πέμψαι τρίτον τρίτον πέμψαι) τρίτον: οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον.
Et il en envoya encore un troisième ; mais eux, après l'avoir aussi blessé, le jetèrent dehors.
12
13
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, Τί ποιήσω; Πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν: ἴσως τοῦτον ἰδόντες (N ἰδόντες ) ἐντραπήσονται.
Et le maître de la vigne dit : Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé ; lui peut-être, ils le respecteront.
13
14
Ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτούς, (N ἑαυτούς ἀλλήλους) λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος: δεῦτε, (N δεῦτε ) ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία.
Mais les vignerons, le voyant, raisonnaient entre eux, en disant : Celui-ci est l'héritier ; tuons-le, afin que l'héritage soit à nous !
14
15
Καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, ἀπέκτειναν. Τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος;
Et l'ayant jeté hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne ?
15
16
Ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. Ἀκούσαντες δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Μὴ γένοιτο.
Il viendra et fera périr ces vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Ce qu'ayant entendu, ils dirent : Que cela n'arrive !
16
17
Ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν, Τί οὖν ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο, Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας;
Mais lui, les regardant, leur dit : Que signifie donc ce qui est écrit : La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle ?
17
18
Πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ’ ἐκεῖνον τὸν λίθον, συνθλασθήσεται: ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.
Quiconque tombera sur cette pierre-là sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera.
18
19
(Π) Καὶ ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς (N ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς) καὶ οἱ γραμματεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν: (N ἐφοβήθησαν ἐφοβήθησαν τὸν λαόν) ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν (N τὴν παραβολὴν ταύτην εἶπεν εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην) παραβολὴν ταύτην εἶπεν.
Et les scribes et les principaux sacrificateurs cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même (mais ils craignirent le peuple) ; car ils avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole.
19
20
Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, εἰς (N εἰς τὸ ὥστε) τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.
Et l'observant de près, ils envoyèrent des hommes apostés qui feignaient d'être justes, afin de surprendre de lui une parole pour le livrer à l'autorité et au pouvoir du gouverneur.
20
21
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις, καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις.
Et ils l'interrogèrent, disant : Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne fais point acception de personnes, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité :
21
22
Ἔξεστιν ἡμῖν (N ἡμῖν ἡμᾶς) Καίσαρι φόρον δοῦναι, ἢ οὔ;
Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?
22
23
Κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί (N Τί με πειράζετε ) με πειράζετε;
Mais, discernant leur ruse, il leur dit : [Pourquoi me tentez-vous ?]
23
24
Ἐπιδείξατέ (N Ἐπιδείξατέ Δείξατέ) μοι δηνάριον: τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; Ἀποκριθέντες (N Ἀποκριθέντες δὲ εἶπον Οἱ δὲ εἶπαν) δὲ εἶπον, Καίσαρος.
Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription ? Ils dirent : De César.
24
25
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, (N αὐτοῖς πρὸς αὐτούς) Ἀπόδοτε (N Ἀπόδοτε τοίνυν Τοίνυν ἀπόδοτε) τοίνυν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.
Et il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
25
26
Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ: καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ, ἐσίγησαν.
Et ils ne purent surprendre une parole de lui devant le peuple ; et, tout étonnés de sa réponse, ils se turent.
26
27
(Π) Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ ἀντιλέγοντες (N ἀντιλέγοντες [ἀντι]λέγοντες) ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτόν,
Mais quelques-uns des sadducéens, qui nient qu'il y ait une résurrection, s'étant approchés, l'interrogèrent, disant :
27
28
λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, (N ἀποθάνῃ ἵνα ᾖ ἵνα) ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.
Maître, Moïse nous a prescrit que si le frère de quelqu'un vient à mourir ayant une femme et qu'il soit sans enfants, son frère prenne la femme et suscite postérité à son frère.
28
29
Ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν: καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα, ἀπέθανεν ἄτεκνος:
Il y avait donc sept frères ; et le premier ayant épousé une femme, mourut sans enfants.
29
30
καὶ ἔλαβεν (N ἔλαβεν ) ὁ δεύτερος τὴν (N τὴν γυναῖκα καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος ) γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος.
Le second aussi, [la prit pour femme, et mourut sans enfants,]
30
31
Καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτὴν (N αὐτὴν ὡσαύτως αὐτήν) ὡσαύτως. Ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτά: οὐ κατέλιπον τέκνα, καὶ ἀπέθανον.
puis le troisième l'épousèrent, et de même aussi les sept, qui moururent sans laisser d'enfants.
31
32
Ὕστερον δὲ (Β δὲ ) (N δὲ πάντων ) πάντων ἀπέθανεν (N ἀπέθανεν καὶ ἡ γυνή καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν) καὶ ἡ γυνή.
Enfin, [tous moururent,] la femme mourut aussi.
32
33
Ἐν (N Ἐν τῇ οὖν Ἡ γυνὴ οὖν ἐν τῇ) τῇ οὖν ἀναστάσει, τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; Οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.
La femme donc, duquel sera-t-elle femme à la résurrection ? Car les sept l'ont eue pour femme.
33
34
Καὶ ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς ) εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ ἐκγαμίσκονται: (N ἐκγαμίσκονται γαμίσκονται)
Et Jésus leur dit : Les fils de ce siècle se marient et donnent en mariage ;
34
35
οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται: (N ἐκγαμίζονται γαμίζονται)
mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne se marient ni ne sont donnés en mariage ;
35
36
οὔτε (N οὔτε οὐδὲ) γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται: ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν τοῦ (N τοῦ ) θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.
car ils ne peuvent plus mourir, parce qu'ils sont semblables aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection.
36
37
Ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί, καὶ Μωσῆς (Β Μωσῆς Μωϋσῆς) (N Μωσῆς Μωϋσῆς) ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει, Κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν (N καὶ τὸν θεὸν Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰσαὰκ) θεὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν (N καὶ τὸν θεὸν Ἰακώβ καὶ θεὸν Ἰακώβ) θεὸν Ἰακώβ.
Et que les morts ressuscitent, Moïse même l'a signifié au passage où il est question du buisson, quand il nomme le Seigneur : le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
37
38
Θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων: πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; car tous vivent pour lui.
38
39
Ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας.
Et quelques-uns d'entre les scribes, prenant la parole, dirent : Maître, tu as bien dit.
39
40
Οὐκέτι δὲ (N δὲ γὰρ) ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν.
Car ils n'osaient plus l'interroger sur rien.
40
41
(Π) Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσιν τὸν χριστὸν υἱὸν (N υἱὸν Δαυὶδ εἶναι εἶναι Δαυὶδ υἱόν) Δαυὶδ εἶναι;
Mais il leur dit : Comment dit-on que le Christ est fils de David ?
41
42
Καὶ (N Καὶ αὐτὸς Αὐτὸς γὰρ) αὐτὸς Δαυὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, Εἶπεν ὁ (N ) κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,
Car David lui-même dit, dans le livre des Psaumes : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite,
42
43
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.
jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds !
43
44
Δαυὶδ οὖν κύριον αὐτὸν καλεῖ, καὶ πῶς υἱὸς (N υἱὸς αὐτοῦ αὐτοῦ υἱός) αὐτοῦ ἐστιν;
David donc l'appelle son Seigneur ; et comment est-il son fils ?
44
45
(Π) Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, (N αὐτοῦ [αὐτοῦ])
Or, comme tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples :
45
46
Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς, καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις:
Gardez-vous des scribes, qui se plaisent à se promener en longues robes, et qui aiment les salutations dans les places publiques et les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins,
46
47
οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται. Οὗτοι λήψονται (N λήψονται λήμψονται) περισσότερον κρίμα.
eux qui dévorent les maisons des veuves, et affectent de faire de longues prières ; ceux-là subiront un jugement plus rigoureux.
47