Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     20LUC     20
1
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, (N ἐκείνων ) διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ ἱερεῖς (N ἱερεῖς ἀρχιερεῖς) καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις,
Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent,
1
2
καὶ εἶπον (N εἶπον πρὸς αὐτόν λέγοντες Εἰπὲ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν Εἰπὸν) πρὸς αὐτόν, λέγοντες, Εἰπὲ ἡμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην;
et lui dirent : Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?
2
3
Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα (N ἕνα ) λόγον, καὶ εἴπατέ μοι:
Il leur répondit : Je vous adresserai aussi une question.
3
4
Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ ἀνθρώπων;
Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel, ou des hommes ?
4
5
Οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες ὅτι Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ;
Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux : Si nous répondons : Du ciel, il dira : Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?
5
6
Ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, πᾶς (N πᾶς ὁ λαὸς ὁ λαὸς ἅπας) ὁ λαὸς καταλιθάσει ἡμᾶς: πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι.
Et si nous répondons : Des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète.
6
7
Καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν.
Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait.
7
8
Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.
Et Jésus leur dit : Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses.
8
9
(Π) Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην: Ἄνθρωπος ἐφύτευσεν (N ἐφύτευσεν [τισ] ἐφύτευσεν) ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο (N ἐξέδοτο ἐξέδετο) αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς:
Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole : Un homme planta une vigne, l'afferma à des vignerons, et quitta pour longtemps le pays.
9
10
καὶ ἐν (N ἐν ) καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δῶσιν (N δῶσιν δώσουσιν) αὐτῷ: οἱ δὲ γεωργοὶ δείραντες (N δείραντες αὐτὸν ἐξαπέστειλαν ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες) αὐτὸν ἐξαπέστειλαν κενόν.
Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu'ils lui donnent une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent, et le renvoyèrent à vide.
10
11
Καὶ προσέθετο πέμψαι (N πέμψαι ἕτερον ἕτερον πέμψαι) ἕτερον δοῦλον: οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν.
Il envoya encore un autre serviteur ; ils le battirent, l'outragèrent, et le renvoyèrent à vide.
11
12
Καὶ προσέθετο πέμψαι (N πέμψαι τρίτον τρίτον πέμψαι) τρίτον: οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον.
Il en envoya encore un troisième ; ils le blessèrent, et le chassèrent.
12
13
Εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, Τί ποιήσω; Πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν: ἴσως τοῦτον ἰδόντες (N ἰδόντες ) ἐντραπήσονται.
Le maître de la vigne dit : Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé ; peut-être auront-ils pour lui du respect.
13
14
Ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτούς, (N ἑαυτούς ἀλλήλους) λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος: δεῦτε, (N δεῦτε ) ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία.
Mais, quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, et dirent : Voici l'héritier ; tuons-le, afin que l'héritage soit à nous.
14
15
Καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, ἀπέκτειναν. Τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος;
Et ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne ?
15
16
Ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. Ἀκούσαντες δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Μὴ γένοιτο.
Il viendra, fera périr ces vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent : A Dieu ne plaise !
16
17
Ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν, Τί οὖν ἐστιν τὸ γεγραμμένον τοῦτο, Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας;
Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit : Que signifie donc ce qui est écrit : La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle ?
17
18
Πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ’ ἐκεῖνον τὸν λίθον, συνθλασθήσεται: ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.
Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé.
18
19
(Π) Καὶ ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς (N ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς) καὶ οἱ γραμματεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν: (N ἐφοβήθησαν ἐφοβήθησαν τὸν λαόν) ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν (N τὴν παραβολὴν ταύτην εἶπεν εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην) παραβολὴν ταύτην εἶπεν.
Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole.
19
20
Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, εἰς (N εἰς τὸ ὥστε) τὸ παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.
Ils se mirent à observer Jésus ; et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur.
20
21
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις, καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις.
Ces gens lui posèrent cette question : Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité.
21
22
Ἔξεστιν ἡμῖν (N ἡμῖν ἡμᾶς) Καίσαρι φόρον δοῦναι, ἢ οὔ;
Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ?
22
23
Κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί (N Τί με πειράζετε ) με πειράζετε;
Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit : Montrez-moi un denier.
23
24
Ἐπιδείξατέ (N Ἐπιδείξατέ Δείξατέ) μοι δηνάριον: τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν; Ἀποκριθέντες (N Ἀποκριθέντες δὲ εἶπον Οἱ δὲ εἶπαν) δὲ εἶπον, Καίσαρος.
De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César, répondirent-ils.
24
25
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, (N αὐτοῖς πρὸς αὐτούς) Ἀπόδοτε (N Ἀπόδοτε τοίνυν Τοίνυν ἀπόδοτε) τοίνυν τὰ Καίσαρος Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.
Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
25
26
Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ: καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ, ἐσίγησαν.
Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple ; mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence.
26
27
(Π) Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ ἀντιλέγοντες (N ἀντιλέγοντες [ἀντι]λέγοντες) ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτόν,
Quelques-uns des sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, s'approchèrent, et posèrent à Jésus cette question :
27
28
λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, (N ἀποθάνῃ ἵνα ᾖ ἵνα) ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.
Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit : Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfants, son frère épousera la femme, et suscitera une postérité à son frère.
28
29
Ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν: καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα, ἀπέθανεν ἄτεκνος:
Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans enfants.
29
30
καὶ ἔλαβεν (N ἔλαβεν ) ὁ δεύτερος τὴν (N τὴν γυναῖκα καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος ) γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος.
Le second et le troisième épousèrent la veuve ;
30
31
Καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτὴν (N αὐτὴν ὡσαύτως αὐτήν) ὡσαύτως. Ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτά: οὐ κατέλιπον τέκνα, καὶ ἀπέθανον.
il en fut de même des sept, qui moururent sans laisser d'enfants.
31
32
Ὕστερον δὲ (Β δὲ ) (N δὲ πάντων ) πάντων ἀπέθανεν (N ἀπέθανεν καὶ ἡ γυνή καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν) καὶ ἡ γυνή.
Enfin, la femme mourut aussi.
32
33
Ἐν (N Ἐν τῇ οὖν Ἡ γυνὴ οὖν ἐν τῇ) τῇ οὖν ἀναστάσει, τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; Οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.
A la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme ? Car les sept l'ont eue pour femme.
33
34
Καὶ ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς ) εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ ἐκγαμίσκονται: (N ἐκγαμίσκονται γαμίσκονται)
Jésus leur répondit : Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris ;
34
35
οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται: (N ἐκγαμίζονται γαμίζονται)
mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femmes ni maris.
35
36
οὔτε (N οὔτε οὐδὲ) γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται: ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν τοῦ (N τοῦ ) θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.
Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection.
36
37
Ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί, καὶ Μωσῆς (Β Μωσῆς Μωϋσῆς) (N Μωσῆς Μωϋσῆς) ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει, Κύριον τὸν θεὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν (N καὶ τὸν θεὸν Ἰσαὰκ καὶ θεὸν Ἰσαὰκ) θεὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν (N καὶ τὸν θεὸν Ἰακώβ καὶ θεὸν Ἰακώβ) θεὸν Ἰακώβ.
Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob.
37
38
Θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων: πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν.
Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants ; car pour lui tous sont vivants.
38
39
Ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας.
Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent : Maître, tu as bien parlé.
39
40
Οὐκέτι δὲ (N δὲ γὰρ) ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν.
Et ils n'osaient plus lui faire aucune question.
40
41
(Π) Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσιν τὸν χριστὸν υἱὸν (N υἱὸν Δαυὶδ εἶναι εἶναι Δαυὶδ υἱόν) Δαυὶδ εἶναι;
Jésus leur dit : Comment dit-on que le Christ est fils de David ?
41
42
Καὶ (N Καὶ αὐτὸς Αὐτὸς γὰρ) αὐτὸς Δαυὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, Εἶπεν ὁ (N ) κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,
David lui-même dit dans le livre des Psaumes : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite,
42
43
ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
43
44
Δαυὶδ οὖν κύριον αὐτὸν καλεῖ, καὶ πῶς υἱὸς (N υἱὸς αὐτοῦ αὐτοῦ υἱός) αὐτοῦ ἐστιν;
David donc l'appelle Seigneur ; comment est-il son fils ?
44
45
(Π) Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, (N αὐτοῦ [αὐτοῦ])
Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples :
45
46
Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς, καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις:
Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans les places publiques ; qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les festins ;
46
47
οἳ κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται. Οὗτοι λήψονται (N λήψονται λήμψονται) περισσότερον κρίμα.
qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement.
47