Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     19LUC     19
1
Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ.
Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville.
1
2
Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος (N οὗτος ἦν αὐτὸς) ἦν πλούσιος.
Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus ;
2
3
Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.
mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille.
3
4
Καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν (N ἔμπροσθεν εἰς τὸ ἔμπροσθεν) ἀνέβη ἐπὶ συκομωραίαν (N συκομωραίαν συκομορέαν) ἵνα ἴδῃ αὐτόν: ὅτι ἐκείνης (Β ἐκείνης δι’ ἐκείνης) ἔμελλεν (N ἔμελλεν ἤμελλεν) διέρχεσθαι.
Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
4
5
Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν (N εἶδεν αὐτόν καὶ ) αὐτόν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι: σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre ; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison.
5
6
Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.
Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie.
6
7
Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον, λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι.
Voyant cela, tous murmuraient, et disaient : Il est allé loger chez un homme pécheur.
7
8
Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, Ἰδού, τὰ ἡμίση (N ἡμίση ἡμίσιά μου) τῶν ὑπαρχόντων μου, (N μου κύριε κύριε) κύριε, δίδωμι (N δίδωμι τοῖς πτωχοῖς τοῖς πτωχοῖς δίδωμι) τοῖς πτωχοῖς: καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.
Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple.
8
9
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν.
Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham.
9
10
Ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
10
11
(Π) Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἶπεν παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν (N αὐτὸν εἶναι Ἱερουσαλήμ εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτόν) εἶναι Ἱερουσαλήμ, καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι.
Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître.
11
12
Εἶπεν οὖν, Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν, λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι.
Il dit donc : Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir ensuite.
12
13
Καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἕως (N ἕως ἐν ᾧ) ἔρχομαι.
Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit : Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne.
13
14
Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ, λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς.
Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire : Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.
14
15
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπεν (Β καὶ εἶπεν εἶπεν) φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους, οἷς ἔδωκεν (N ἔδωκεν δεδώκει) τὸ ἀργύριον, ἵνα γνῷ (N γνῷ τίς τί διεπραγματεύσατο γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο) τίς τί διεπραγματεύσατο.
Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir.
15
16
Παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος, λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου προσειργάσατο (N προσειργάσατο δέκα δέκα προσηργάσατο) δέκα μνᾶς.
Le premier vint, et dit : Seigneur, ta mine a rapporté dix mines.
16
17
Καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖ, (N Εὖ Εὖγε) ἀγαθὲ δοῦλε: ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.
Il lui dit : C'est bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes.
17
18
Καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, λέγων, Κύριε, (N Κύριε ἡ μνᾶ σου Ἡ μνᾶ σου κύριε) ἡ μνᾶ σου ἐποίησεν πέντε μνᾶς.
Le second vint, et dit : Seigneur, ta mine a produit cinq mines.
18
19
Εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ γίνου (N γίνου ἐπάνω ἐπάνω γίνου) ἐπάνω πέντε πόλεων.
Il lui dit : Toi aussi, sois établi sur cinq villes.
19
20
Καὶ ἕτερος (N ἕτερος ὁ ἕτερος) ἦλθεν, λέγων, Κύριε, ἰδού, ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ:
Un autre vint, et dit : Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge ;
20
21
ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ: αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας.
car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère ; tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé.
21
22
Λέγει δὲ (N δὲ ) αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾜδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα:
Il lui dit : Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur ; tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé ;
22
23
καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκας τὸ (N τὸ ἀργύριόν μου μου τὸ ἀργύριον) ἀργύριόν μου ἐπὶ τράπεζαν, καὶ (N καὶ ἐγὼ κἀγὼ) ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν ἔπραξα (N ἔπραξα αὐτό αὐτὸ ἔπραξα) αὐτό;
pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt ?
23
24
Καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, Ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν, καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι.
Puis il dit à ceux qui étaient là : Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines.
24
25
Καὶ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) αὐτῷ, Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς.
Ils lui dirent : Seigneur, il a dix mines. -
25
26
Λέγω γὰρ (N γὰρ ) ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται: ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ (N ἀπ’ αὐτοῦ ) αὐτοῦ.
Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.
26
27
Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, (N ἐκείνους τούτους) τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ’ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε, καὶ κατασφάξατε ἔμπροσθέν (N ἔμπροσθέν αὐτοὺς ἔμπροσθέν) μου.
Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence.
27
28
(Π) Καὶ εἰπὼν ταῦτα, ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.
Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, pour monter à Jérusalem.
28
29
(Π) Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθσφαγὴ (Β Βηθσφαγὴ Βηθφαγὴ) (N Βηθσφαγὴ καὶ Βηθανίαν Βηθφαγὴ καὶ Βηθανία[ν]) καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, (N αὐτοῦ )
Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples,
29
30
εἰπών, (N εἰπών λέγων) Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην: ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν: λύσαντες (N λύσαντες καὶ λύσαντες) αὐτὸν ἀγάγετε.
en disant : Allez au village qui est en face ; quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis ; détachez-le, et amenez-le.
30
31
Καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ (N αὐτῷ ) ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
Si quelqu'un vous demande : Pourquoi le détachez-vous ? vous lui répondrez : Le Seigneur en a besoin.
31
32
Ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς.
Ceux qui étaient envoyés allèrent, et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit.
32
33
Λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον, εἶπον (N εἶπον εἶπαν) οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, Τί λύετε τὸν πῶλον;
Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : Pourquoi détachez-vous l'ânon ?
33
34
Οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν ὅτι) Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
Ils répondirent : Le Seigneur en a besoin.
34
35
Καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν: καὶ ἐπιρρίψαντες (N ἐπιρρίψαντες ἑαυτῶν ἐπιρίψαντες αὐτῶν) ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον, ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν.
Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus.
35
36
Πορευομένου δὲ αὐτοῦ, ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.
Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin.
36
37
Ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,
Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus.
37
38
λέγοντες, (Π) Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος βασιλεὺς (N βασιλεὺς ὁ βασιλεὺς) ἐν ὀνόματι κυρίου: εἰρήνη (N εἰρήνη ἐν οὐρανῷ ἐν οὐρανῷ εἰρήνη) ἐν οὐρανῷ, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.
Ils disaient : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts !
38
39
(Π) Καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον (N εἶπον εἶπαν) πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου.
Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus : Maître, reprends tes disciples.
39
40
Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, (N αὐτοῖς ) Λέγω ὑμῖν ὅτι, (N ὅτι ) ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, (N σιωπήσωσιν σιωπήσουσιν) οἱ λίθοι κεκράξονται. (N κεκράξονται κράξουσιν)
Et il répondit : Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront !
40
41
(Π) Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν, ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῇ, (N αὐτῇ αὐτήν)
Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit :
41
42
λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως καὶ (N καὶ σύ καί γε ) σύ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου (N σου ταύτῃ ταύτῃ καὶ σὺ) ταύτῃ, τὰ πρὸς εἰρήνην (N εἰρήνην σου εἰρήνην) σου: νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.
Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix ! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux.
42
43
Ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, καὶ περιβαλοῦσιν (N περιβαλοῦσιν παρεμβαλοῦσιν) οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι, καὶ περικυκλώσουσίν σε, καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν,
Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts ;
43
44
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν (N ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί) σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ: ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.
ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visitée.
44
45
(Π) Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερόν, ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας ἐν (N ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας ) αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας,
Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient,
45
46
λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται, Ὁ (N Καὶ ἔσται ὁ) οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ἐστίν: (N ἐστίν ) ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.
leur disant : Il est écrit : Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs.
46
47
Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ:
Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes, et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr ;
47
48
καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.
mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration.
48