Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     19LUC     19
1
Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ.
Et étant entré dans Jéricho, il traversait la ville.
1
2
Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος (N οὗτος ἦν αὐτὸς) ἦν πλούσιος.
Et voici, un homme appelé Zachée, qui était chef des péagers, et qui était riche,
2
3
Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.
cherchait à voir qui était Jésus, et il ne le pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille.
3
4
Καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν (N ἔμπροσθεν εἰς τὸ ἔμπροσθεν) ἀνέβη ἐπὶ συκομωραίαν (N συκομωραίαν συκομορέαν) ἵνα ἴδῃ αὐτόν: ὅτι ἐκείνης (Β ἐκείνης δι’ ἐκείνης) ἔμελλεν (N ἔμελλεν ἤμελλεν) διέρχεσθαι.
Et il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
4
5
Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν (N εἶδεν αὐτόν καὶ ) αὐτόν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι: σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.
Et quand Jésus fut arrivé en cet endroit, ayant levé les yeux il lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre ; car aujourd'hui il faut que je demeure dans ta maison.
5
6
Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.
Et il descendit à la hâte et le reçut avec joie.
6
7
Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον, λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι.
Et tous, voyant cela, murmuraient, disant : Il est entré pour loger chez un homme pécheur !
7
8
Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, Ἰδού, τὰ ἡμίση (N ἡμίση ἡμίσιά μου) τῶν ὑπαρχόντων μου, (N μου κύριε κύριε) κύριε, δίδωμι (N δίδωμι τοῖς πτωχοῖς τοῖς πτωχοῖς δίδωμι) τοῖς πτωχοῖς: καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.
Mais Zachée, se tenant debout, dit au Seigneur : Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, je lui en rends quatre fois autant.
8
9
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν.
Alors Jésus lui dit : Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham.
9
10
Ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu.
10
11
(Π) Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἶπεν παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν (N αὐτὸν εἶναι Ἱερουσαλήμ εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτόν) εἶναι Ἱερουσαλήμ, καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι.
Or, comme ils écoutaient ces choses, Jésus, continuant, dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'eux s'imaginaient que le royaume de Dieu allait paraître à l'instant.
11
12
Εἶπεν οὖν, Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν, λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι.
Il dit donc : Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays éloigné, pour être investi de la royauté et revenir.
12
13
Καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἕως (N ἕως ἐν ᾧ) ἔρχομαι.
Or, ayant appelé dix de ses serviteurs, il leur donna dix mines, et leur dit : Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne.
13
14
Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ, λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς.
Mais ses concitoyens le haïssaient ; et ils envoyèrent après lui une députation pour dire : Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous.
14
15
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπεν (Β καὶ εἶπεν εἶπεν) φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους, οἷς ἔδωκεν (N ἔδωκεν δεδώκει) τὸ ἀργύριον, ἵνα γνῷ (N γνῷ τίς τί διεπραγματεύσατο γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο) τίς τί διεπραγματεύσατο.
Et il arriva, lorsqu'il revint après avoir été investi de la royauté, qu'il fit appeler auprès de lui ces serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître combien chacun l'avait fait valoir.
15
16
Παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος, λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου προσειργάσατο (N προσειργάσατο δέκα δέκα προσηργάσατο) δέκα μνᾶς.
Et le premier se présenta, disant : Seigneur, ta mine a produit dix mines.
16
17
Καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖ, (N Εὖ Εὖγε) ἀγαθὲ δοῦλε: ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.
Et il lui dit : Bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans la moindre chose, aie autorité sur dix villes.
17
18
Καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, λέγων, Κύριε, (N Κύριε ἡ μνᾶ σου Ἡ μνᾶ σου κύριε) ἡ μνᾶ σου ἐποίησεν πέντε μνᾶς.
Et le second vint, disant : Seigneur, ta mine a produit cinq mines.
18
19
Εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ γίνου (N γίνου ἐπάνω ἐπάνω γίνου) ἐπάνω πέντε πόλεων.
Et il dit aussi à celui-ci : Et toi, sois établi sur cinq villes.
19
20
Καὶ ἕτερος (N ἕτερος ὁ ἕτερος) ἦλθεν, λέγων, Κύριε, ἰδού, ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ:
Et l'autre vint, disant : Seigneur, voici ta mine, que je tenais réservée dans un linge ;
20
21
ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ: αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας.
car je te craignais, parce que tu es un homme sévère ; tu prends ce que tu n'as point déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as point semé.
21
22
Λέγει δὲ (N δὲ ) αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾜδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα:
Il lui dit : Je te jugerai sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé.
22
23
καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκας τὸ (N τὸ ἀργύριόν μου μου τὸ ἀργύριον) ἀργύριόν μου ἐπὶ τράπεζαν, καὶ (N καὶ ἐγὼ κἀγὼ) ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν ἔπραξα (N ἔπραξα αὐτό αὐτὸ ἔπραξα) αὐτό;
Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, et moi, à mon retour, je l'eusse retiré avec l'intérêt ?
23
24
Καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, Ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν, καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι.
Et il dit à ceux qui étaient présents : Otez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines.
24
25
Καὶ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) αὐτῷ, Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς.
Et ils lui dirent : Seigneur, il a dix mines.
25
26
Λέγω γὰρ (N γὰρ ) ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται: ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ (N ἀπ’ αὐτοῦ ) αὐτοῦ.
Car je vous dis, qu'à tout homme qui a, il sera donné ; mais à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté.
26
27
Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, (N ἐκείνους τούτους) τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ’ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε, καὶ κατασφάξατε ἔμπροσθέν (N ἔμπροσθέν αὐτοὺς ἔμπροσθέν) μου.
Quant à mes ennemis, ces gens qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence.
27
28
(Π) Καὶ εἰπὼν ταῦτα, ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.
Et après avoir dit cela, il allait devant eux, montant à Jérusalem.
28
29
(Π) Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθσφαγὴ (Β Βηθσφαγὴ Βηθφαγὴ) (N Βηθσφαγὴ καὶ Βηθανίαν Βηθφαγὴ καὶ Βηθανία[ν]) καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, (N αὐτοῦ )
Et il arriva, comme il approchait de Bethphagé et de Béthanie, vers le mont appelé des Oliviers, qu'il envoya deux de ses disciples,
29
30
εἰπών, (N εἰπών λέγων) Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην: ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν: λύσαντες (N λύσαντες καὶ λύσαντες) αὐτὸν ἀγάγετε.
en disant : Allez à la bourgade qui est devant vous, et en y entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme jamais ne s'est assis ; détachez-le, et amenez-le.
30
31
Καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ (N αὐτῷ ) ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
Et si quelqu'un vous demande : Pourquoi le détachez-vous ? vous direz ainsi : Parce que le Seigneur en a besoin.
31
32
Ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς.
Et s'en étant allés, les envoyés trouvèrent comme il leur avait dit.
32
33
Λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον, εἶπον (N εἶπον εἶπαν) οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, Τί λύετε τὸν πῶλον;
Et comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : Pourquoi détachez-vous cet ânon ?
33
34
Οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν ὅτι) Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
Et ils dirent : Parce que le Seigneur en a besoin.
34
35
Καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν: καὶ ἐπιρρίψαντες (N ἐπιρρίψαντες ἑαυτῶν ἐπιρίψαντες αὐτῶν) ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον, ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν.
Et ils l'amenèrent à Jésus. Et ayant jeté leurs vêtements sur l'ânon, ils firent monter Jésus dessus.
35
36
Πορευομένου δὲ αὐτοῦ, ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.
Et, comme il avançait, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin.
36
37
Ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,
Et, comme déjà il approchait, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, transportée de joie, se mit à louer Dieu à haute voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus,
37
38
λέγοντες, (Π) Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος βασιλεὺς (N βασιλεὺς ὁ βασιλεὺς) ἐν ὀνόματι κυρίου: εἰρήνη (N εἰρήνη ἐν οὐρανῷ ἐν οὐρανῷ εἰρήνη) ἐν οὐρανῷ, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.
disant : Béni soit le Roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts !
38
39
(Π) Καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον (N εἶπον εἶπαν) πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου.
Et quelques-uns des pharisiens, qui étaient dans la foule, lui dirent : Maître, reprends tes disciples.
39
40
Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, (N αὐτοῖς ) Λέγω ὑμῖν ὅτι, (N ὅτι ) ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, (N σιωπήσωσιν σιωπήσουσιν) οἱ λίθοι κεκράξονται. (N κεκράξονται κράξουσιν)
Et répondant, il leur dit : Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront.
40
41
(Π) Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν, ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῇ, (N αὐτῇ αὐτήν)
Et comme il approchait, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant :
41
42
λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως καὶ (N καὶ σύ καί γε ) σύ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου (N σου ταύτῃ ταύτῃ καὶ σὺ) ταύτῃ, τὰ πρὸς εἰρήνην (N εἰρήνην σου εἰρήνην) σου: νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.
Si toi aussi, tu avais connu, au moins dans ce jour qui est à toi, les choses qui regardent ta paix ! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux.
42
43
Ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, καὶ περιβαλοῦσιν (N περιβαλοῦσιν παρεμβαλοῦσιν) οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι, καὶ περικυκλώσουσίν σε, καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν,
Car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'environneront d'un retranchement et t'enfermeront et te serreront de toutes parts ;
43
44
καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν (N ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί) σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ: ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.
et ils te détruiront entièrement, toi, et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation.
44
45
(Π) Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερόν, ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας ἐν (N ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας ) αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας,
Et, étant entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient,
45
46
λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται, Ὁ (N Καὶ ἔσται ὁ) οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ἐστίν: (N ἐστίν ) ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.
leur disant : Il est écrit : Ma maison sera une maison de prières ; mais vous en avez fait une caverne de voleurs.
46
47
Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ:
Et il enseignait chaque jour dans le temple. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire périr.
47
48
καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.
Et ils ne trouvaient rien à faire, car le peuple tout entier, l'écoutant, était suspendu à ses lèvres.
48