Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     12LUC     12
1
Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν (N τῶν Φαρισαίων ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις τῶν Φαρισαίων) Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις.
Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples : Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie.
1
2
Οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστίν, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται.
Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu.
2
3
Ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται: καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.
C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits.
3
4
Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων (N ἀποκτενόντων ἀποκτεινόντων) τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.
Je vous dis, à vous qui êtes mes amis : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus.
4
5
Ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε: φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἐξουσίαν (N ἐξουσίαν ἔχοντα ἔχοντα ἐξουσίαν) ἔχοντα ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν: ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.
Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre.
5
6
Οὐχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται (N πωλεῖται πωλοῦνται) ἀσσαρίων δύο; Καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous ? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu.
6
7
Ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. Μὴ οὖν (N οὖν ) φοβεῖσθε: πολλῶν στρουθίων διαφέρετε.
Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux.
7
8
Λέγω δὲ ὑμῖν, Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ:
Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu ;
8
9
ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ.
mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu.
9
10
Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ: τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται.
Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné ; mais à celui qui blasphémera contre le Saint Esprit il ne sera point pardonné.
10
11
Ὅταν δὲ προσφέρωσιν (N προσφέρωσιν εἰσφέρωσιν) ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε (N μεριμνᾶτε μεριμνήσητε) πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε, ἢ τί εἴπητε:
Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz ;
11
12
τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἃ δεῖ εἰπεῖν.
car le Saint Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire.
12
13
(Π) Εἶπεν δέ τις αὐτῷ (N αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ) ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ’ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν.
Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule : Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage.
13
14
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπε, τίς με κατέστησεν δικαστὴν (N δικαστὴν κριτὴν) ἢ μεριστὴν ἐφ’ ὑμᾶς;
Jésus lui répondit : O homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages ?
14
15
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς (N τῆς πάσης) πλεονεξίας: ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτῷ (N αὐτῷ αὐτοῦ) ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ. (N αὐτοῦ αὐτῷ)
Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance.
15
16
Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, λέγων, Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα:
Et il leur dit cette parabole : Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté.
16
17
καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;
Et il raisonnait en lui-même, disant : Que ferai-je ? car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte.
17
18
Καὶ εἶπεν, Τοῦτο ποιήσω: καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ (N τὰ γενήματά μου τὸν σῖτον) γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου.
Voici, dit-il, ce que je ferai : j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens ;
18
19
Καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά: ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.
et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi.
19
20
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός, Ἄφρον, (N Ἄφρον Ἄφρων) ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ: ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;
Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ?
20
21
Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν.
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu.
21
22
(Π) Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, (N αὐτοῦ [αὐτοῦ]) Διὰ τοῦτο ὑμῖν (N ὑμῖν λέγω λέγω ὑμῖν) λέγω, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, (N ὑμῶν ) τί φάγητε: μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησθε.
Jésus dit ensuite à ses disciples : C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus.
22
23
Ἡ ψυχὴ (N ψυχὴ γὰρ ψυχὴ) πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.
La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
23
24
Κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς: πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν;
Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier ; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux !
24
25
Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι (Β προσθεῖναι προσθῆναι) (N προσθεῖναι ἐπὶ ἐπὶ) ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν (N πῆχυν ἕνα προσθεῖναι πῆχυν) ἕνα;
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?
25
26
Εἰ οὖν οὔτε (N οὔτε οὐδὲ) ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;
Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?
26
27
Κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει: οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει: λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.
Considérez comment croissent les lis : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
27
28
Εἰ δὲ τὸν (N τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον) χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, (N ἀμφιέννυσιν ἀμφιέζει) πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ?
28
29
Καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε, ἢ (N καὶ) τί πίητε: καὶ μὴ μετεωρίζεσθε.
Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets.
29
30
Ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ: (N ἐπιζητεῖ ἐπιζητοῦσιν) ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.
Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin.
30
31
Πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ (N τοῦ θεοῦ καὶ ταῦτα πάντα αὐτοῦ καὶ ταῦτα) θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
Cherchez plutôt le royaume de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
31
32
Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον: ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.
Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
32
33
Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. Ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλάντια (N βαλάντια βαλλάντια) μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρει:
Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point.
33
34
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
34
35
(Π) Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι, καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι:
Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées.
35
36
καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα, ἐλθόντος καὶ κρούσαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ.
Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera.
36
37
Μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς.
Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant ! Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir.
37
38
Καὶ (N Καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ Κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν) ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν οἱ (N οἱ δοῦλοι ) δοῦλοι ἐκεῖνοι.
Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillant !
38
39
Τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν (N ἐγρηγόρησεν ἄν καὶ ) ἄν, καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυγῆναι (N διορυγῆναι διορυχθῆναι) τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
39
40
Καὶ ὑμεῖς οὖν (N οὖν ) γίνεσθε ἕτοιμοι: ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
40
41
(Π) Εἶπεν δὲ αὐτῷ (N αὐτῷ ) ὁ Πέτρος, Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις, ἢ καὶ πρὸς πάντας;
Pierre lui dit : Seigneur, est-ce à nous, ou à tous, que tu adresses cette parabole ?
41
42
Εἶπεν (N Εἶπεν δὲ Καὶ εἶπεν) δὲ ὁ κύριος, Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ (N καὶ φρόνιμος ὁ φρόνιμος) φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ (N τὸ [τὸ]) σιτομέτριον;
Et le Seigneur dit : Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ?
42
43
Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως.
Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi !
43
44
Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.
44
45
Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι:
Mais, si ce serviteur dit en lui-même : Mon maître tarde à venir ; s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer,
45
46
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει: καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.
le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles.
46
47
Ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, (N ἑαυτοῦ αὐτοῦ) καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ (N μηδὲ ) ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς:
Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups.
47
48
ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. Παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ: καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.
Mais celui qui, ne l'ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié.
48
49
(Π) Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς (N εἰς ἐπὶ) τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;
Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé ?
49
50
Βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως οὗ (N οὗ ὅτου) τελεσθῇ.
Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli !
50
51
Δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; Οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ διαμερισμόν.
Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division.
51
52
Ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ (N οἴκῳ ἑνὶ ἑνὶ οἴκῳ) ἑνὶ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσίν, καὶ δύο ἐπὶ τρισίν.
Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre trois ;
52
53
Διαμερισθήσεται (N Διαμερισθήσεται Διαμερισθήσονται) πατὴρ ἐπὶ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί: μήτηρ ἐπὶ θυγατρί, (N θυγατρί τὴν θυγατέρα) καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί: (N μητρί τὴν μητέρα) πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς. (N πενθερὰν αὐτῆς πενθεράν)
le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère.
53
54
Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, Ὅταν ἴδητε τὴν (N τὴν [τὴν]) νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἀπὸ (N ἀπὸ ἐπὶ) δυσμῶν, εὐθέως λέγετε, Ὄμβρος (N Ὄμβρος ὅτι Ὄμβρος) ἔρχεται: καὶ γίνεται οὕτως.
Il dit encore aux foules : Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt : La pluie vient. Et il arrive ainsi.
54
55
Καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται: καὶ γίνεται.
Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites : Il fera chaud. Et cela arrive.
55
56
Ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν: τὸν δὲ (N δὲ καιρὸν καιρὸν δὲ) καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ (N οὐ δοκιμάζετε οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν) δοκιμάζετε;
Hypocrites ! vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel ; comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ?
56
57
Τί δὲ καὶ ἀφ’ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον;
Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-mêmes ce qui est juste ?
57
58
Ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ: μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ (N παραδῷ παραδώσει) τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βάλῃ (N βάλῃ βαλεῖ) εἰς φυλακήν.
Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison.
58
59
Λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως οὗ (N οὗ καὶ τὸν καὶ τὸ) καὶ τὸν ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.
Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à dernière pite.
59