Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     12LUC     12
1
Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν (N τῶν Φαρισαίων ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις τῶν Φαρισαίων) Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις.
Cependant la foule s'étant assemblée par milliers, en sorte qu'ils se foulaient les uns les autres, il se mit à dire à ses disciples : Avant tout gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie.
1
2
Οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστίν, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται.
Or il n'y a rien de couvert qui ne doive être découvert, ni rien de caché qui ne doive être connu,
2
3
Ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται: καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων.
parce que tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière ; et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres, sera prêché sur les maisons.
3
4
Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων (N ἀποκτενόντων ἀποκτεινόντων) τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.
Or je vous dis, à vous mes amis : Ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus.
4
5
Ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε: φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἐξουσίαν (N ἐξουσίαν ἔχοντα ἔχοντα ἐξουσίαν) ἔχοντα ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν: ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε.
Mais je vous montrerai qui vous devez craindre : craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je vous le dis, craignez celui-là.
5
6
Οὐχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται (N πωλεῖται πωλοῦνται) ἀσσαρίων δύο; Καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
Cinq petits passereaux ne ne se vendent-ils pas pour deux sous ? et pas un d'eux n'est oublié devant Dieu.
6
7
Ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. Μὴ οὖν (N οὖν ) φοβεῖσθε: πολλῶν στρουθίων διαφέρετε.
Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez point ; vous valez plus que beaucoup de passereaux.
7
8
Λέγω δὲ ὑμῖν, Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ:
Or je vous dis : Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu.
8
9
ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ.
Mais celui qui me reniera devant les hommes, sera renié devant les anges de Dieu.
9
10
Καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ: τῷ δὲ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται.
Et quiconque dira une parole contre le fils de l'homme, il lui sera pardonné ; mais à celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné.
10
11
Ὅταν δὲ προσφέρωσιν (N προσφέρωσιν εἰσφέρωσιν) ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε (N μεριμνᾶτε μεριμνήσητε) πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε, ἢ τί εἴπητε:
Mais quand ils vous mèneront devant les synagogues et les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz ;
11
12
τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἃ δεῖ εἰπεῖν.
car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire.
12
13
(Π) Εἶπεν δέ τις αὐτῷ (N αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ) ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ’ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν.
Or, quelqu'un de la foule lui dit : Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage.
13
14
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπε, τίς με κατέστησεν δικαστὴν (N δικαστὴν κριτὴν) ἢ μεριστὴν ἐφ’ ὑμᾶς;
Mais il lui dit : homme ! qui m'a établi sur vous pour être votre juge, ou pour faire vos partages ?
14
15
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς (N τῆς πάσης) πλεονεξίας: ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτῷ (N αὐτῷ αὐτοῦ) ἐστὶν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ. (N αὐτοῦ αὐτῷ)
Et il leur dit : Voyez à vous garder de toute avarice ; car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens.
15
16
Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, λέγων, Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα:
Et il leur proposa une parabole, disant : Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté.
16
17
καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;
Et il délibérait en lui-même, disant : Que ferai-je ? car je n'ai pas de place pour amasser mes fruits.
17
18
Καὶ εἶπεν, Τοῦτο ποιήσω: καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ (N τὰ γενήματά μου τὸν σῖτον) γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου.
Et il dit : Voici ce que je ferai ; j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai tous mes produits et mes biens.
18
19
Καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά: ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.
Et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi !
19
20
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός, Ἄφρον, (N Ἄφρον Ἄφρων) ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ: ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;
Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même, ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as préparé, à qui sera-t-il ?
20
21
Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς θεὸν πλουτῶν.
Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même, et qui n'est point riche pour Dieu.
21
22
(Π) Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, (N αὐτοῦ [αὐτοῦ]) Διὰ τοῦτο ὑμῖν (N ὑμῖν λέγω λέγω ὑμῖν) λέγω, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, (N ὑμῶν ) τί φάγητε: μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησθε.
Et il dit à ses disciples : C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez point pour la vie, de ce que vous mangerez ; ni pour le corps, de quoi vous serez vêtus.
22
23
Ἡ ψυχὴ (N ψυχὴ γὰρ ψυχὴ) πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.
La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.
23
24
Κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς: πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν;
Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit ; combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux !
24
25
Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι (Β προσθεῖναι προσθῆναι) (N προσθεῖναι ἐπὶ ἐπὶ) ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν (N πῆχυν ἕνα προσθεῖναι πῆχυν) ἕνα;
Et qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie ?
25
26
Εἰ οὖν οὔτε (N οὔτε οὐδὲ) ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;
Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?
26
27
Κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει: οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει: λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.
Considérez les lis, comment ils croissent ; ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était point vêtu comme l'un deux.
27
28
Εἰ δὲ τὸν (N τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον) χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, (N ἀμφιέννυσιν ἀμφιέζει) πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
Or, si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain est jetée dans un four, combien plus vous, gens de petite foi !
28
29
Καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε, ἢ (N καὶ) τί πίητε: καὶ μὴ μετεωρίζεσθε.
Vous aussi, ne recherchez point ce que vous mangerez, et ce que vous boirez, et n'ayez point l'esprit inquiet.
29
30
Ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ: (N ἐπιζητεῖ ἐπιζητοῦσιν) ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.
Car toutes ces choses, les païens du monde les recherchent ; mais votre Père sait que vous en avez besoin.
30
31
Πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ (N τοῦ θεοῦ καὶ ταῦτα πάντα αὐτοῦ καὶ ταῦτα) θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
Mais plutôt cherchez son royaume, et ces choses vous seront données par-dessus.
31
32
Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον: ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.
Ne crains point, petit troupeau ; car il a plu à votre Père de vous donner le royaume.
32
33
Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. Ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλάντια (N βαλάντια βαλλάντια) μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρει:
Vendez ce que vous possédez, et le donnez en aumônes ; faites-vous des bourses qui ne vieillissent point, un trésor inépuisable, dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point.
33
34
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
34
35
(Π) Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι, καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι:
Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées.
35
36
καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα, ἐλθόντος καὶ κρούσαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ.
Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître, quand il reviendra des noces ; afin que, quand il arrivera et frappera, ils lui ouvrent aussitôt.
36
37
Μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς.
Heureux ces serviteurs-là, que le maître à son arrivée, trouvera veillant ! En vérité, je vous dis qu'il se ceindra et qu'il les fera mettre à table, et que, s'approchant, il les servira.
37
38
Καὶ (N Καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ Κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν) ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν οἱ (N οἱ δοῦλοι ) δοῦλοι ἐκεῖνοι.
Et s'il arrive à la seconde ou à la troisième veille, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils !
38
39
Τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν (N ἐγρηγόρησεν ἄν καὶ ) ἄν, καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυγῆναι (N διορυγῆναι διορυχθῆναι) τὸν οἶκον αὐτοῦ.
Or, vous savez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur vient, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer sa maison.
39
40
Καὶ ὑμεῖς οὖν (N οὖν ) γίνεσθε ἕτοιμοι: ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
Vous aussi, soyez prêts ; car le fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez point.
40
41
(Π) Εἶπεν δὲ αὐτῷ (N αὐτῷ ) ὁ Πέτρος, Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις, ἢ καὶ πρὸς πάντας;
Or Pierre lui dit : Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou est-ce aussi pour tous ?
41
42
Εἶπεν (N Εἶπεν δὲ Καὶ εἶπεν) δὲ ὁ κύριος, Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ (N καὶ φρόνιμος ὁ φρόνιμος) φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ (N τὸ [τὸ]) σιτομέτριον;
Et le Seigneur dit : Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses domestiques pour donner au temps convenable la mesure de blé ?
42
43
Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως.
Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi !
43
44
Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
Vraiment, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens.
44
45
Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι:
Mais si ce serviteur dit en son cœur : Mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire et à s'enivrer,
45
46
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει: καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.
le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne sait pas ; et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles.
46
47
Ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, (N ἑαυτοῦ αὐτοῦ) καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ (N μηδὲ ) ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς:
Or ce serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, ou n'a pas fait selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups ;
47
48
ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. Παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ: καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.
mais celui qui, ne l'ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Et à quiconque il a été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé ; et à qui on a beaucoup confié, on demandera davantage.
48
49
(Π) Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς (N εἰς ἐπὶ) τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;
Je suis venu jeter un feu sur la terre ; et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé ?
49
50
Βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως οὗ (N οὗ ὅτου) τελεσθῇ.
Et je dois être baptisé d'un baptême, et combien je suis en peine jusqu'à ce qu'il soit accompli !
50
51
Δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; Οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ διαμερισμόν.
Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division.
51
52
Ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ (N οἴκῳ ἑνὶ ἑνὶ οἴκῳ) ἑνὶ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσίν, καὶ δύο ἐπὶ τρισίν.
Car désormais ils seront cinq dans une maison, divisés trois contre deux et deux contre trois.
52
53
Διαμερισθήσεται (N Διαμερισθήσεται Διαμερισθήσονται) πατὴρ ἐπὶ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί: μήτηρ ἐπὶ θυγατρί, (N θυγατρί τὴν θυγατέρα) καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί: (N μητρί τὴν μητέρα) πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς. (N πενθερὰν αὐτῆς πενθεράν)
Le père sera en division avec le fils, et le fils avec le père ; la mère avec la fille, et la fille avec la mère ; la belle-mère avec sa belle-fille, et la belle-fille avec la belle-mère.
53
54
Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, Ὅταν ἴδητε τὴν (N τὴν [τὴν]) νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἀπὸ (N ἀπὸ ἐπὶ) δυσμῶν, εὐθέως λέγετε, Ὄμβρος (N Ὄμβρος ὅτι Ὄμβρος) ἔρχεται: καὶ γίνεται οὕτως.
Or il disait aussi aux foules : Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt : La pluie vient. Et cela arrive ainsi.
54
55
Καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται: καὶ γίνεται.
Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites : Il fera chaud. Et cela arrive.
55
56
Ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν: τὸν δὲ (N δὲ καιρὸν καιρὸν δὲ) καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ (N οὐ δοκιμάζετε οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν) δοκιμάζετε;
Hypocrites, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel ; mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ?
56
57
Τί δὲ καὶ ἀφ’ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον;
Et pourquoi ne jugez-vous pas aussi par vous-mêmes de ce qui est juste ?
57
58
Ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ: μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ (N παραδῷ παραδώσει) τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βάλῃ (N βάλῃ βαλεῖ) εἰς φυλακήν.
Car tandis que tu vas devant le magistrat avec ta partie adverse, efforce-toi en chemin de te libérer d'elle ; de peur qu'elle ne te traîne devant le juge ; et le juge te livrera au sergent, et le sergent te jettera en prison.
58
59
Λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως οὗ (N οὗ καὶ τὸν καὶ τὸ) καὶ τὸν ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.
Je te le dis, tu ne sortiras point de là, que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite.
59