Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     14LUC     14
1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων τῶν (N τῶν Φαρισαίων [τῶν] Φαρισαίων) Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν.
Et il arriva, comme il entrait, un jour du sabbat, dans la maison d'un des chefs des pharisiens pour y prendre un repas, qu'ils étaient là, l'observant.
1
2
Καὶ ἰδού, ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ.
Et voici, un homme hydropique était devant lui.
2
3
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους, λέγων, Εἰ (N Εἰ ) ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεύειν; (N θεραπεύειν θεραπεῦσαι ἢ οὔ)
Et Jésus, prenant la parole, dit aux légistes et aux pharisiens : Est-il permis de guérir au jour du sabbat ou non ?
3
4
Οἱ δὲ ἡσύχασαν. Καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτόν, καὶ ἀπέλυσεν.
Mais eux gardèrent le silence. Et ayant pris le malade, il le guérit, et le renvoya.
4
5
Καὶ ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς ) πρὸς αὐτοὺς εἶπεν, Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ ἐμπεσεῖται, (N ἐμπεσεῖται πεσεῖται) καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν τῇ (N τῇ ) ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;
Puis, répondant, il leur dit : Qui est celui d'entre vous qui, lorsque son fils ou son bœuf tombera dans un puits, ne l'en retirera aussitôt, le jour du sabbat ?
5
6
Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι αὐτῷ (N αὐτῷ ) πρὸς ταῦτα.
Et ils ne purent répliquer à cela.
6
7
(Π) Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς,
Or, il disait aux invités une parabole, remarquant comment ils choisissaient les premières places à table ; il leur disait :
7
8
Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν: μήποτε ἐντιμότερός σου ᾖ κεκλημένος ὑπ’ αὐτοῦ,
Quand tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à table à la première place, de peur qu'un plus honorable que toi ne soit invité par lui,
8
9
καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον: καὶ τότε ἄρξῃ μετ’ (N μετ’ μετὰ) αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.
et que celui qui vous a invités, toi et lui, ne vienne et ne te dise : Cède la place à celui-ci ; et que tu n'aies alors la honte d'aller occuper la dernière place.
9
10
Ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον: ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε, εἴπῃ (N εἴπῃ ἐρεῖ) σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον: τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον τῶν (N τῶν πάντων τῶν) συνανακειμένων σοι.
Mais quand tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand viendra celui qui t'a invité, il te dise : Ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi.
10
11
Ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.
Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.
11
12
(Π) Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους: μήποτε καὶ αὐτοί σε (N σε ἀντικαλέσωσιν ἀντικαλέσωσίν σε) ἀντικαλέσωσιν, καὶ γένηταί σοι (N σοι ἀνταπόδομα ἀνταπόδομά σοι) ἀνταπόδομα.
Et il disait aussi à celui qui l'avait invité : Quand tu donnes un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et qu'on ne te rende la pareille.
12
13
Ἀλλ’ ὅταν ποιῇς (N ποιῇς δοχήν δοχὴν ποιῇς) δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, (N ἀναπήρους ἀναπείρους) χωλούς, τυφλούς:
Mais quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ;
13
14
καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι: ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.
et heureux seras-tu de ce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre la pareille ; car la pareille te sera rendue à la résurrection des justes.
14
15
(Π) Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος, ὃς (N ὃς φάγεται ἄριστον ὅστις φάγεται ἄρτον) φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
Or l'un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces paroles, lui dit : Heureux celui qui sera du banquet dans le royaume de Dieu !
15
16
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπός τις ἐποίησεν (N ἐποίησεν ἐποίει) δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς:
Mais il lui dit : Un homme faisait un grand souper, et il invita beaucoup de gens ;
16
17
καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν πάντα. (N πάντα )
et il envoya son serviteur, à l'heure du souper, dire aux invités : Venez, car c'est déjà prêt.
17
18
Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι (N παραιτεῖσθαι πάντες πάντες παραιτεῖσθαι) πάντες. Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν (N ἐξελθεῖν καὶ ἐξελθὼν) καὶ ἰδεῖν αὐτόν: ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ, et il me faut nécessairement sortir pour le voir ; je te prie, tiens-moi pour excusé.
18
19
Καὶ ἕτερος εἶπεν, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά: ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
Et un autre dit : J'ai acheté cinq couples de bœufs, et je m'en vais les éprouver ; je te prie, tiens-moi pour excusé.
19
20
Καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.
Et un autre dit : J'ai épousé une femme, et c'est pourquoi je ne puis venir.
20
21
Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος (N ἐκεῖνος ) ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους (N ἀναπήρους ἀναπείρους) καὶ χωλοὺς (N χωλοὺς καὶ τυφλοὺς τυφλοὺς καὶ χωλοὺς) καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.
Et le serviteur, étant de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur : Sors promptement dans les places et les rues de la ville, et fais entrer ici les pauvres et les estropiés et les boiteux et les aveugles.
21
22
Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ὡς (N ὡς ) ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν.
Et le serviteur dit : Seigneur, ce que tu as commandé a été fait, et il y a encore de la place.
22
23
Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ (N ὁ οἶκός μου μου ὁ οἶκος) οἶκός μου.
Et le maître dit au serviteur : Sors dans les chemins et le long des haies, et presse d'entrer, afin que ma maison soit remplie.
23
24
Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. (N Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ) Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. (Β Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί )
Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui ont été invités ne goûtera de mon souper. [Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.]
24
25
(Π) Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί: καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
Or, de grandes foules faisaient route avec lui ; et se retournant, il leur dit :
25
26
Εἴ τις ἔρχεται πρός με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ, (N αὐτοῦ καὶ ἑαυτοῦ καὶ) καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφούς, καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ (N δὲ τε) καὶ τὴν ἑαυτοῦ (N ἑαυτοῦ ψυχήν ψυχὴν ἑαυτοῦ) ψυχήν, οὐ δύναταί μου (N μου μαθητὴς εἶναι εἶναί μου μαθητής) μαθητὴς εἶναι.
Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même, de plus, sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
26
27
Καὶ (N Καὶ ὅστις Ὅστις) ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἑαυτοῦ) καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.
Et quiconque ne porte pas sa propre croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple.
27
28
Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, ὁ (N ) θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει τὰ (N τὰ ) εἰς (Β εἰς πρὸς) ἀπαρτισμόν;
Car lequel d'entre vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense, pour voir s'il a de quoi achever,
28
29
Ἵνα μήποτε, θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται ἐμπαίζειν (N ἐμπαίζειν αὐτῷ αὐτῷ ἐμπαίζειν) αὐτῷ,
de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse achever, et que tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui,
29
30
λέγοντες, ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν, καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι.
disant : Cet homme a commencé à bâtir, et n'a pu achever !
30
31
Ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος συμβαλεῖν (N συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν) ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύεται (N βουλεύεται βουλεύσεται) εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ἀπαντῆσαι (N ἀπαντῆσαι ὑπαντῆσαι) τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ’ αὐτόν;
Ou quel roi, partant pour faire la guerre à un autre roi, ne s'assiéra premièrement, et ne consultera s'il peut, avec dix mille hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec vingt mille ?
31
32
Εἰ δὲ μήγε, (N μήγε μή γε) ἔτι πόρρω (N πόρρω αὐτοῦ αὐτοῦ πόρρω) αὐτοῦ ὄντος, πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην.
Autrement, pendant que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade, pour lui demander la paix.
32
33
Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί μου (N μου εἶναι εἶναί μου) εἶναι μαθητής.
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple.
33
34
Καλὸν τὸ (N Καλὸν Καλὸν οὖν) ἅλας: ἐὰν δὲ τὸ (N δὲ δὲ καὶ) ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται;
C'est une bonne chose que le sel ; mais si le sel même perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ?
34
35
Οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν: ἔξω βάλλουσιν αὐτό. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier ; on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !
35