Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     14LUC     14
1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων τῶν (N τῶν Φαρισαίων [τῶν] Φαρισαίων) Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν.
Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la maison de l'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient.
1
2
Καὶ ἰδού, ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ.
Et voici, un homme hydropique était devant lui.
2
3
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους, λέγων, Εἰ (N Εἰ ) ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεύειν; (N θεραπεύειν θεραπεῦσαι ἢ οὔ)
Jésus prit la parole, et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens : Est-il permis, ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ?
3
4
Οἱ δὲ ἡσύχασαν. Καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτόν, καὶ ἀπέλυσεν.
Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit, et le renvoya.
4
5
Καὶ ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς ) πρὸς αὐτοὺς εἶπεν, Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ ἐμπεσεῖται, (N ἐμπεσεῖται πεσεῖται) καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν τῇ (N τῇ ) ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;
Puis il leur dit : Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ?
5
6
Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι αὐτῷ (N αὐτῷ ) πρὸς ταῦτα.
Et ils ne purent rien répondre à cela.
6
7
(Π) Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς,
Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places ; et il leur dit :
7
8
Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν: μήποτε ἐντιμότερός σου ᾖ κεκλημένος ὑπ’ αὐτοῦ,
Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi,
8
9
καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον: καὶ τότε ἄρξῃ μετ’ (N μετ’ μετὰ) αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.
et que celui qui vous a invités l'un et l'autre ne vienne te dire : Cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place.
9
10
Ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον: ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε, εἴπῃ (N εἴπῃ ἐρεῖ) σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον: τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον τῶν (N τῶν πάντων τῶν) συνανακειμένων σοι.
Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise : Mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi.
10
11
Ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.
Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé.
11
12
(Π) Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους: μήποτε καὶ αὐτοί σε (N σε ἀντικαλέσωσιν ἀντικαλέσωσίν σε) ἀντικαλέσωσιν, καὶ γένηταί σοι (N σοι ἀνταπόδομα ἀνταπόδομά σοι) ἀνταπόδομα.
Il dit aussi à celui qui l'avait invité : Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille.
12
13
Ἀλλ’ ὅταν ποιῇς (N ποιῇς δοχήν δοχὴν ποιῇς) δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, (N ἀναπήρους ἀναπείρους) χωλούς, τυφλούς:
Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles.
13
14
καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι: ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.
Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille ; car elle te sera rendue à la résurrection des justes.
14
15
(Π) Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος, ὃς (N ὃς φάγεται ἄριστον ὅστις φάγεται ἄρτον) φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus : Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !
15
16
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπός τις ἐποίησεν (N ἐποίησεν ἐποίει) δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς:
Et Jésus lui répondit : Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens.
16
17
καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν πάντα. (N πάντα )
A l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : Venez, car tout est déjà prêt.
17
18
Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι (N παραιτεῖσθαι πάντες πάντες παραιτεῖσθαι) πάντες. Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν (N ἐξελθεῖν καὶ ἐξελθὼν) καὶ ἰδεῖν αὐτόν: ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir ; excuse-moi, je te prie.
18
19
Καὶ ἕτερος εἶπεν, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά: ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
Un autre dit : J'ai acheté cinq paires de bœufs, et je vais les essayer ; excuse-moi, je te prie.
19
20
Καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.
Un autre dit : Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller.
20
21
Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος (N ἐκεῖνος ) ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους (N ἀναπήρους ἀναπείρους) καὶ χωλοὺς (N χωλοὺς καὶ τυφλοὺς τυφλοὺς καὶ χωλοὺς) καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.
Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur : Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.
21
22
Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ὡς (N ὡς ) ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν.
Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place.
22
23
Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ (N ὁ οἶκός μου μου ὁ οἶκος) οἶκός μου.
Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie.
23
24
Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. (N Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ) Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. (Β Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί )
Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper.
24
25
(Π) Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί: καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς,
De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et leur dit :
25
26
Εἴ τις ἔρχεται πρός με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ, (N αὐτοῦ καὶ ἑαυτοῦ καὶ) καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφούς, καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ (N δὲ τε) καὶ τὴν ἑαυτοῦ (N ἑαυτοῦ ψυχήν ψυχὴν ἑαυτοῦ) ψυχήν, οὐ δύναταί μου (N μου μαθητὴς εἶναι εἶναί μου μαθητής) μαθητὴς εἶναι.
Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
26
27
Καὶ (N Καὶ ὅστις Ὅστις) ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἑαυτοῦ) καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.
Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut être mon disciple.
27
28
Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, ὁ (N ) θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει τὰ (N τὰ ) εἰς (Β εἰς πρὸς) ἀπαρτισμόν;
Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer,
28
29
Ἵνα μήποτε, θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται ἐμπαίζειν (N ἐμπαίζειν αὐτῷ αὐτῷ ἐμπαίζειν) αὐτῷ,
de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler,
29
30
λέγοντες, ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν, καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι.
en disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever ?
30
31
Ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος συμβαλεῖν (N συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν) ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύεται (N βουλεύεται βουλεύσεται) εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ἀπαντῆσαι (N ἀπαντῆσαι ὑπαντῆσαι) τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ’ αὐτόν;
Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille ?
31
32
Εἰ δὲ μήγε, (N μήγε μή γε) ἔτι πόρρω (N πόρρω αὐτοῦ αὐτοῦ πόρρω) αὐτοῦ ὄντος, πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην.
S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix.
32
33
Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί μου (N μου εἶναι εἶναί μου) εἶναι μαθητής.
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple.
33
34
Καλὸν τὸ (N Καλὸν Καλὸν οὖν) ἅλας: ἐὰν δὲ τὸ (N δὲ δὲ καὶ) ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται;
Le sel est une bonne chose ; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ?
34
35
Οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν: ἔξω βάλλουσιν αὐτό. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier ; on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.
35