Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     21LUC     21
1
Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας τὰ (N τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν) δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους:
Or, levant les yeux, il vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor.
1
2
εἶδεν δέ τινα καὶ (N καὶ ) χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο (N δύο λεπτά λεπτὰ δύο) λεπτά,
Et il vit une veuve indigente qui y mettait deux pites.
2
3
καὶ εἶπεν, Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ χήρα ἡ (N ἡ πτωχὴ αὕτη αὕτη ἡ πτωχὴ) πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν:
Et il dit : Je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a mis plus que tous.
3
4
ἅπαντες (N ἅπαντες πάντες) γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ (N τοῦ θεοῦ ) θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα (N ἅπαντα πάντα) τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν.
Car tous ceux-là ont mis dans les offrandes de leur superflu ; mais celle-ci y a mis, de sa disette, tout ce qu'elle avait pour vivre.
4
5
(Π) Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται, εἶπεν,
Et comme quelques-uns disaient, à propos du temple, qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit :
5
6
Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ, ὃς οὐ καταλυθήσεται.
Ces choses que vous regardez..., des jours viendront où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit démolie.
6
7
Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτόν, λέγοντες, Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται; Καὶ τί τὸ σημεῖον, ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;
Mais ils l'interrogèrent, disant : Maître, quand donc ces choses arriveront-elles ? et quel sera le signe que ces choses sont sur le point d'arriver ?
7
8
Ὁ δὲ εἶπεν, Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε: πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες ὅτι (N ὅτι ) Ἐγώ εἰμι: καί, Ὁ καιρὸς ἤγγικεν, μὴ οὖν (N οὖν ) πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.
Or il dit : Prenez garde que vous ne soyez séduits ; car plusieurs viendront en mon nom, disant : C'est moi, et le temps est proche ! N'allez point après eux.
8
9
Ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε: δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος.
Et quand vous entendrez parler de guerres et de séditions, ne vous effrayez pas ; car il faut que ces choses arrivent premièrement ; mais ce ne sera pas aussitôt la fin.
9
10
(Π) Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ (N ἐπὶ ἔθνος ἐπ’ ἔθνος) ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν:
Alors il leur disait : Nation se lèvera contre nation, et royaume contre royaume ;
10
11
σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ (N κατὰ τόπους καὶ καὶ κατὰ τόπους) τόπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ σημεῖα (N σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ ἀπ’ οὐρανοῦ σημεῖα) ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται.
et il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des pestes ; et il y aura des phénomènes effrayants et de grands signes du ciel.
11
12
Πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς (N συναγωγὰς τὰς συναγωγὰς) καὶ φυλακάς, ἀγομένους (N ἀγομένους ἀπαγομένους) ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου.
Mais, avant tout cela, ils mettront leurs mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, et vous serez emmenés devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom ;
12
13
Ἀποβήσεται δὲ (N δὲ ) ὑμῖν εἰς μαρτύριον.
mais ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage.
13
14
Θέσθε (N Θέσθε οὖν εἰς τὰς καρδίας Θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις) οὖν εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν μὴ προμελετᾷν ἀπολογηθῆναι:
Mettez donc dans vos cœurs de ne point préméditer votre défense :
14
15
ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν (N ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες) οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν.
car moi, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ni contredire.
15
16
Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν (N συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων) καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν.
Et vous serez livrés même par vos parents et vos frères et par vos proches et par vos amis ; et ils en feront mourir d'entre vous.
16
17
Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου.
Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
17
18
Καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται.
Et pas un cheveu de votre tête ne se perdra.
18
19
Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
Par votre patience vous gagnerez vos âmes.
19
20
(Π) Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν (N τὴν ) Ἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς.
Mais quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, alors sachez que sa désolation est proche.
20
21
Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη: καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν: καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν.
Alors, que ceux qui seront dans la Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent point dans la ville.
21
22
Ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν, τοῦ πλησθῆναι (Β πλησθῆναι πληρωθῆναι) πάντα τὰ γεγραμμένα.
Car ce sont là des jours de châtiment, afin que s'accomplissent toutes les choses qui sont écrites.
22
23
Οὐαὶ δὲ (N δὲ ) ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις: ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὀργὴ ἐν (N ἐν τῷ τῷ) τῷ λαῷ τούτῳ.
Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! car il y aura une grande calamité sur le pays et de la colère contre le peuple.
23
24
Καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας, (N μαχαίρας μαχαίρης) καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα (N πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἔθνη πάντα) τὰ ἔθνη: καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι (N ἄχρι ἄχρι οὗ) πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.
Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront emmenés captifs chez toutes les nations ; et Jérusalem sera foulée par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.
24
25
Καὶ ἔσται (N ἔσται ἔσονται) σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ, ἠχούσης (N ἠχούσης ἤχους) θαλάσσης καὶ σάλου,
Et il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles ; et, sur la terre, l'angoisse des nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots ;
25
26
ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ: αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
les hommes rendant l'âme de frayeur, dans l'attente des choses qui vont arriver à la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées.
26
27
Καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
Et alors ils verront le fils de l'homme venant dans une nuée avec grande puissance et gloire.
27
28
Ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι, ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν: διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν.
Lors donc que ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut, et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.
28
29
(Π) Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς, Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα:
Et il leur dit une parabole : Voyez le figuier et tous les arbres :
29
30
ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν.
quand ils ont commencé à pousser, vous connaissez de vous-mêmes, déjà en les voyant, que déjà l'été est proche.
30
31
Οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche.
31
32
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα γένηται.
En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent.
32
33
Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν. (N παρέλθωσιν παρελεύσονται)
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
33
34
(Π) Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς, μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος (N αἰφνίδιος ἐφ’ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἐπιστῇ ἐφ’ ὑμᾶς αἰφνίδιος) ἐφ’ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη:
Or, prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès et par l'ivresse, et par les soucis de la vie ; et que ce jour-là ne vienne sur vous à l'improviste.
34
35
ὡς παγὶς γὰρ (N γὰρ ἐπελεύσεται ἐπεισελεύσεται γὰρ) ἐπελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
Car comme un filet il viendra sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre.
35
36
Ἀγρυπνεῖτε οὖν (N οὖν δὲ) ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι, ἵνα καταξιωθῆτε (N καταξιωθῆτε κατισχύσητε) ἐκφυγεῖν πάντα (N πάντα ταῦτα πάντα) τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Mais veillez, priant en tout temps, afin que vous puissiez échapper à toutes ces choses qui doivent arriver, et subsister en présence du fils de l'homme.
36
37
(Π) Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων: τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν.
Or, le jour, il enseignait dans le temple, mais la nuit, sortant, il demeurait dehors sur la montagne appelée des Oliviers.
37
38
Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ.
Et tout le peuple venait à lui dès le point du jour, dans le temple, pour l'écouter.
38