Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     9LUC     9
1
Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα, ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ νόσους θεραπεύειν.
Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies.
1
2
Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι τοὺς (N τοὺς ἀσθενοῦντας [τοὺς ἀσθενεῖσ]) ἀσθενοῦντας.
Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades.
2
3
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν: μήτε ῥάβδους, (N ῥάβδους ῥάβδον) μήτε πήραν, μήτε ἄρτον, μήτε ἀργύριον, μήτε ἀνὰ (N ἀνὰ [ἀνὰ]) δύο χιτῶνας ἔχειν.
Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques.
3
4
Καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε, καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε.
Dans quelque maison que vous entriez, restez-y ; et c'est de là que vous partirez.
4
5
Καὶ ὅσοι ἐὰν (N ἐὰν μὴ δέξωνται ἂν μὴ δέχωνται) μὴ δέξωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκείνης καὶ (N καὶ τὸν τὸν) τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε (N ἀποτινάξατε ἀποτινάσσετε) εἰς μαρτύριον ἐπ’ αὐτούς.
Et, si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux.
5
6
Ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας, εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.
Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons.
6
7
(Π) Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης (N τετράρχης τετραάρχης) τὰ γινόμενα ὑπ’ (N ὑπ’ αὐτοῦ ) αὐτοῦ πάντα: καὶ διηπόρει, διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἐγήγερται (N ἐγήγερται ἠγέρθη) ἐκ νεκρῶν:
Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts ;
7
8
ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη: ἄλλων δὲ ὅτι Προφήτης εἷς (N εἷς τις) τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.
d'autres, qu'Élie était apparu ; et d'autres, qu'un des anciens prophètes était ressuscité.
8
9
Καὶ (N Καὶ εἶπεν Ἡρῴδης Εἶπεν δὲ Ἡρῴδης) εἶπεν Ἡρῴδης, Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα: τίς δέ ἐστιν οὗτος, περὶ οὗ ἐγὼ (N ἐγὼ ἀκούω ἀκούω) ἀκούω τοιαῦτα; Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν.
Mais Hérode disait : J'ai fait décapiter Jean ; qui donc est celui-ci, dont j'entends dire de telles choses ? Et il cherchait à le voir.
9
10
(Π) Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. Καὶ παραλαβὼν αὐτούς, ὑπεχώρησεν κατ’ ἰδίαν εἰς τόπον (N τόπον ἔρημον ) ἔρημον πόλεως (N πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδάν πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά) καλουμένης Βηθσαϊδάν.
Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui, et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda.
10
11
Οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ: καὶ δεξάμενος (N δεξάμενος ἀποδεξάμενος) αὐτούς, ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.
Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu ; il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris.
11
12
Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν: προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπον (N εἶπον εἶπαν) αὐτῷ, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα ἀπελθόντες (N ἀπελθόντες πορευθέντες) εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ τοὺς (N τοὺς ) ἀγροὺς καταλύσωσιν, καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν: ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν.
Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent, et lui dirent : Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres ; car nous sommes ici dans un lieu désert.
12
13
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε (N πέντε ἄρτοι ἄρτοι πέντε) ἄρτοι καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.
Jésus leur dit : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils répondirent : Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple.
13
14
Ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ἀνὰ (N ἀνὰ [ὡσεὶ] ἀνὰ) πεντήκοντα.
Or, il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : Faites-les asseoir par rangées de cinquante.
14
15
Καὶ ἐποίησαν οὕτως, καὶ ἀνέκλιναν (N ἀνέκλιναν κατέκλιναν) ἅπαντας.
Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir.
15
16
Λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ κατέκλασεν, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παρατιθέναι (N παρατιθέναι παραθεῖναι) τῷ ὄχλῳ.
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule.
16
17
Καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν πάντες: καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων, κόφινοι δώδεκα.
Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient.
17
18
(Π) Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον καταμόνας, (N καταμόνας κατὰ μόνας) συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, λέγων, Τίνα με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι;
Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question : Qui dit-on que je suis ?
18
19
Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν: ἄλλοι δὲ Ἠλίαν: ἄλλοι δέ, ὅτι Προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.
Ils répondirent : Jean Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité.
19
20
Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; Ἀποκριθεὶς (N Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς) δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν, Τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ.
Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit : Le Christ de Dieu.
20
21
Ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ εἰπεῖν (N εἰπεῖν λέγειν) τοῦτο,
Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne.
21
22
εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.(Β ἀναστῆναι ἐγερθῆναι) (N ἀναστῆναι ἐγερθῆναι)
Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.
22
23
Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, (N ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἔρχεσθαι ἀρνησάσθω) ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, (N αὐτοῦ αὐτοῦ καθ’ ἡμέραν) καὶ ἀκολουθείτω μοι.
Puis il dit à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive.
23
24
Ὃς γὰρ ἐὰν (N ἐὰν ἂν) θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν: ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.
24
25
Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς;
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même ?
25
26
Ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων.
Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges.
26
27
Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν ὧδε (N ὧδε ἑστώτων αὐτοῦ ἑστηκότων) ἑστώτων, οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu.
27
28
(Π) Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, καὶ (N καὶ παραλαβὼν [καὶ] παραλαβὼν) παραλαβὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.
Environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier.
28
29
Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων.
Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur.
29
30
Καὶ ἰδού, ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωσῆς (N Μωσῆς Μωϋσῆς) καὶ Ἠλίας,
Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui : c'étaient Moïse et Élie,
30
31
οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἔμελλεν (N ἔμελλεν ἤμελλεν) πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ.
qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem.
31
32
Ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ: διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ.
Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil ; mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui.
32
33
Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ, εἶπεν Πέτρος (N Πέτρος ὁ Πέτρος) πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι: καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοί, καὶ μίαν Μωσῇ, (Β Μωσῇ Μωσεῖ) (N Μωσῇ Μωϋσεῖ) καὶ μίαν Ἠλίᾳ: μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.
Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : Maître, il est bon que nous soyons ici ; dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait.
33
34
Ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος, ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίασεν (N ἐπεσκίασεν ἐπεσκίαζεν) αὐτούς: ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνους (N ἐκείνους εἰσελθεῖν εἰσελθεῖν αὐτοὺς) εἰσελθεῖν εἰς τὴν νεφέλην.
Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir ; et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée.
34
35
Καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός: (N ἀγαπητός ἐκλελεγμένος) αὐτοῦ ἀκούετε.
Et de la nuée sortit une voix, qui dit : Celui-ci est mon Fils élu : écoutez-le !
35
36
Καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν, εὑρέθη ὁ (N ) Ἰησοῦς μόνος. Καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν, καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑωράκασιν. (N ἑωράκασιν ἑώρακαν)
Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu.
36
37
(Π) Ἐγένετο δὲ ἐν (N ἐν ) τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς.
Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus.
37
38
Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόησεν, (N ἀνεβόησεν ἐβόησεν) λέγων, Διδάσκαλε, δέομαί σου, ἐπιβλέψαι (Β ἐπιβλέψαι ἐπίβλεψον) ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής ἐστίν (N ἐστίν μοι μοί ἐστιν) μοι:
Et voici, du milieu de la foule un homme s'écria : Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique.
38
39
καὶ ἰδού, πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ’ αὐτοῦ, συντρῖβον αὐτόν.
Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris ; et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé.
39
40
Καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν.
J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu.
40
41
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; Προσάγαγε τὸν (N τὸν υἱόν σου ὧδε ὧδε τὸν υἱόν σου) υἱόν σου ὧδε.
Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je ? Amène ici ton fils.
41
42
Ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ, ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν: ἐπετίμησεν δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα, καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ.
Comme il approchait, le démon le jeta par terre, et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rendit à son père.
42
43
Ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. (Π) Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησεν (N ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐποίει) ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,
Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples :
43
44
Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους: ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων.
Pour vous, écoutez bien ceci : Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes.
44
45
Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό: καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου.
Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole ; elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens ; et ils craignaient de l'interroger à ce sujet.
45
46
(Π) Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν.
Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand.
46
47
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν (N ἰδὼν εἰδὼς) τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίου, (N παιδίου παιδίον) ἔστησεν αὐτὸ παρ’ ἑαυτῷ,
Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui,
47
48
καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται: καὶ ὃς ἐὰν (N ἐὰν ἐμὲ ἂν ἐμὲ) ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με: ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτος ἔσται (N ἔσται ἐστιν) μέγας.
et leur dit : Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même ; et quiconque me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand.
48
49
(Π) Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ (N ) Ἰωάννης εἶπεν, Ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα ἐπὶ (N ἐπὶ ἐν) τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια: καὶ ἐκωλύσαμεν (N ἐκωλύσαμεν ἐκωλύομεν) αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ’ ἡμῶν.
Jean prit la parole, et dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom ; et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas.
49
50
Καὶ (N Καὶ εἶπεν Εἶπεν δὲ) εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, Μὴ κωλύετε: ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ’ ἡμῶν (N ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν) ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν.
Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus ; car qui n'est pas contre vous est pour vous.
50
51
(Π) Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως (N ἀναλήψεως ἀναλήμψεως) αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἐστήριξεν ἐστήρισεν) ἐστήριξεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ,
Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem.
51
52
καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ: καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν, (N Σαμαρειτῶν ὥστε Σαμαριτῶν ὡς) ὥστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ.
Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement.
52
53
Καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς Ἱερουσαλήμ.
Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem.
53
54
Ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ ) Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπον, (N εἶπον εἶπαν) Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς, ὡς (N ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησεν ) καὶ Ἠλίας ἐποίησεν;
Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?
54
55
Στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, (N καὶ εἶπεν Οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς ) καὶ εἶπεν, Οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς: (Β καὶ εἶπεν Οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς )
Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda.
55
56
ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι. (Β ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι ἀλλὰ σῶσαι ) (N ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι ἀλλὰ σῶσαι ) Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην.
Et ils allèrent dans un autre bourg.
56
57
(Π) Ἐγένετο (N Ἐγένετο δὲ Καὶ) δὲ πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶπέν τις πρὸς αὐτόν, Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν (Β ἂν ἐὰν) (N ἂν ἐὰν) ἀπέρχῃ, κύριε. (N κύριε )
Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : Seigneur, je te suivrai partout où tu iras.
57
58
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις: ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids : mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête.
58
59
Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, Ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ εἶπεν, Κύριε, (N Κύριε [Κύριε]) ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα μου.
Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père.
59
60
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς, Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς: σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu.
60
61
Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος, Ἀκολουθήσω σοι, κύριε: πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.
Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison.
61
62
Εἶπεν δὲ ὁ (N ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν [πρὸς αὐτὸν] ὁ Ἰησοῦς) Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, Οὐδείς, ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ (N αὐτοῦ ) ἐπ’ ἄροτρον, καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν εἰς (N εἰς τὴν βασιλείαν τῇ βασιλείᾳ) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu.
62