Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     3LUC     3
1
Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετραρχοῦντος (N καὶ τετραρχοῦντος καὶ τετρααρχοῦντος) τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος (N αὐτοῦ τετραρχοῦντος αὐτοῦ τετρααρχοῦντος) τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος, (N Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος)
La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène,
1
2
ἐπὶ ἀρχιερέως Ἄννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, -la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert.
2
3
Καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν (N τὴν [τὴν]) περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν:
Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés,
3
4
ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, (N λέγοντος ) Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου: εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète : C'est la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers.
4
5
Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται: καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας:
Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront abaissées ; Ce qui est tortueux sera redressé, Et les chemins raboteux seront aplanis.
5
6
καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.
Et toute chair verra le salut de Dieu.
6
7
(Π) Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ, Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui : Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?
7
8
Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας: καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
8
9
Ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται: πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
9
10
Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Τί οὖν ποιήσομεν; (N ποιήσομεν ποιήσωμεν)
La foule l'interrogeait, disant : Que devons-nous donc faire ?
10
11
Ἀποκριθεὶς δὲ λέγει (N λέγει ἔλεγεν) αὐτοῖς, Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι: καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω.
Il leur répondit : Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même.
11
12
Ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, τί ποιήσομεν; (N ποιήσομεν ποιήσωμεν)
Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent : Maître, que devons-nous faire ?
12
13
Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.
Il leur répondit : N'exigez rien au delà de ce qui vous a été ordonné.
13
14
Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι, λέγοντες, Καὶ (N Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς) ἡμεῖς τί ποιήσομεν; Καὶ εἶπεν πρὸς (N πρὸς αὐτούς αὐτοῖς) αὐτούς, Μηδένα διασείσητε, μηδὲ συκοφαντήσητε: καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.
Des soldats aussi lui demandèrent : Et nous, que devons-nous faire ? Il leur répondit : Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde.
14
15
(Π) Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός,
Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-même si Jean n'était pas le Christ,
15
16
ἀπεκρίνατο ὁ (N ὁ Ἰωάννης ἅπασιν λέγων λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης) Ἰωάννης, ἅπασιν λέγων, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς: ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ: αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί:
il leur dit à tous : Moi, je vous baptise d'eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de feu.
16
17
οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ (N καὶ διακαθαριεῖ διακαθᾶραι) διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει (N συνάξει συναγαγεῖν) τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
Il a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.
17
18
(Π) Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν:
C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations.
18
19
ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης, (N τετράρχης τετραάρχης) ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης,
Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises,
19
20
προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, καὶ (N καὶ κατέκλεισεν [καὶ] κατέκλεισεν) κατέκλεισεν τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ (N τῇ ) φυλακῇ.
ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison.
20
21
(Π) Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν,
Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé ; et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit,
21
22
καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ (N ὡσεὶ ὡς) περιστερὰν ἐπ’ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, λέγουσαν, (N λέγουσαν ) Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.
et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis toute mon affection.
22
23
(Π) Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ (N ὁ Ἰησοῦς Ἰησοῦς) Ἰησοῦς ὡσεὶ (N ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα) ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὢν – ὡς (N ὡς ἐνομίζετο υἱὸς υἱός ὡς ἐνομίζετο) ἐνομίζετο – υἱὸς Ἰωσήφ, τοῦ Ἡλί,
Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Héli,
23
24
τοῦ Ματθάτ, (N Ματθάτ Μαθθάτ) τοῦ Λευΐ, τοῦ Μελχί, τοῦ Ἰαννά, (N Ἰαννά Ἰανναί) τοῦ Ἰωσήφ,
fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,
24
25
τοῦ Ματταθίου, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἐσλί, τοῦ Ναγγαί,
fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï,
25
26
τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ Σεμεΐ, (Β Σεμεΐ Σεμεεῖ) (N Σεμεΐ τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Ἰούδα Σεμεΐν τοῦ Ἰωσήχ τοῦ Ἰωδά) τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰούδα,
fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Joda,
26
27
τοῦ Ἰωανάν, (Β Ἰωανάν Ἰωαννᾶ) τοῦ Ῥησά, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί,
fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,
27
28
τοῦ Μελχί, τοῦ Ἀδδί, τοῦ Κωσάμ, τοῦ Ἐλμωδάμ, (N Ἐλμωδάμ Ἐλμαδάμ) τοῦ Ἤρ,
fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er,
28
29
τοῦ Ἰωσή, (N Ἰωσή Ἰησοῦ) τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ Ἰωρείμ, (N Ἰωρείμ τοῦ Ματθάτ Ἰωρίμ τοῦ Μαθθάτ) τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ,
fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,
29
30
τοῦ Συμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωνάν, (N Ἰωνάν τοῦ Ἐλιακείμ Ἰωνάμ τοῦ Ἐλιακίμ) τοῦ Ἐλιακείμ,
fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim,
30
31
τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μαϊνάν, (N Μαϊνάν Μεννά) τοῦ Ματταθά, τοῦ Ναθάν, (N Ναθάν Ναθάμ) τοῦ Δαυίδ,
fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,
31
32
τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ Ὠβήδ, (N Ὠβήδ τοῦ Βοόζ τοῦ Σαλμών Ἰωβήδ τοῦ Βόος τοῦ Σαλά) τοῦ Βοόζ, τοῦ Σαλμών, τοῦ Ναασσών,
fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,
32
33
τοῦ Ἀμιναδάβ, τοῦ Ἀράμ, (Β Ἀράμ, Ἀράμ, τοῦ Ἰωράμ,) (N Ἀράμ Ἀδμίν τοῦ Ἀρνί) τοῦ Ἑσρώμ, τοῦ Φαρές, τοῦ Ἰούδα,
fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda,
33
34
τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Θάρα, (Β Θάρα Θάρρα) τοῦ Ναχώρ,
fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de Nachor,
34
35
τοῦ Σερούχ, τοῦ Ῥαγαῦ, τοῦ Φάλεγ, (Β Φάλεγ Φαλέκ) (N Φάλεγ Φάλεκ) τοῦ Ἑβέρ, τοῦ Σαλά,
fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala,
35
36
τοῦ Καϊνάν, (N Καϊνάν Καϊνάμ) τοῦ Ἀρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ,
fils de Kaïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,
36
37
τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἐνώχ, τοῦ Ἰαρέδ, (N Ἰαρέδ Ἰάρετ) τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊνάν, (N Καϊνάν Καϊνάμ)
fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,
37
38
τοῦ Ἐνώς, τοῦ Σήθ, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ θεοῦ.
fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.
38