Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     3LUC     3
1
Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετραρχοῦντος (N καὶ τετραρχοῦντος καὶ τετρααρχοῦντος) τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος (N αὐτοῦ τετραρχοῦντος αὐτοῦ τετρααρχοῦντος) τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος, (N Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος)
Or la quinzième année du règne de Tibère César, Ponce-Pilate étant gouverneur de la Judée, et Hérode étant tétrarque de la Galilée, et Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée et de la Trachonite, et Lysanias tétrarque de l'Abilène ;
1
2
ἐπὶ ἀρχιερέως Ἄννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert.
2
3
Καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν (N τὴν [τὴν]) περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν:
Et il vint dans toute la contrée des environs du Jourdain, prêchant un baptême de repentance pour la rémission des péchés ;
3
4
ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, (N λέγοντος ) Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου: εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
selon qu'il est écrit au livre des paroles d'Esaïe le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, redressez ses sentiers.
4
5
Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται: καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας:
Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées ; les parties tortueuses seront redressées, et les chemins raboteux seront aplanis ;
5
6
καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.
et toute chair verra le salut de Dieu.
6
7
(Π) Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ, Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
Il disait donc aux foules, qui sortaient pour être baptisées par lui : Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?
7
8
Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας: καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
Produisez donc des fruits dignes de la repentance ; et ne vous mettez point à dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ; car je vous dis que Dieu peut, de ces pierres-là, susciter des enfants à Abraham.
8
9
Ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται: πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
Or, déjà même la hache est mise à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu.
9
10
Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Τί οὖν ποιήσομεν; (N ποιήσομεν ποιήσωμεν)
Et les foules l'interrogeaient disant : Qu'avons-nous donc à faire ?
10
11
Ἀποκριθεὶς δὲ λέγει (N λέγει ἔλεγεν) αὐτοῖς, Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι: καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω.
Et répondant, il leur disait : Que celui qui a deux tuniques en fasse part à celui qui n'en a point ; et que celui qui a des aliments en agisse de même.
11
12
Ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, τί ποιήσομεν; (N ποιήσομεν ποιήσωμεν)
Or il vint aussi des péagers pour être baptisés, et ils lui dirent : Maître, qu'avons-nous à faire ?
12
13
Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.
Et il leur dit : N'exigez rien au delà de ce qui vous a été ordonné.
13
14
Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι, λέγοντες, Καὶ (N Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς) ἡμεῖς τί ποιήσομεν; Καὶ εἶπεν πρὸς (N πρὸς αὐτούς αὐτοῖς) αὐτούς, Μηδένα διασείσητε, μηδὲ συκοφαντήσητε: καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.
Et des soldats aussi l'interrogeaient disant : Et nous, qu'avons-nous à faire ? Et il leur dit : N'usez de violence envers personne et n'accusez pas non plus faussement, et contentez-vous de votre paie.
14
15
(Π) Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός,
Or, comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient dans leurs cœurs au sujet de Jean s'il n'était pas lui-même le Christ,
15
16
ἀπεκρίνατο ὁ (N ὁ Ἰωάννης ἅπασιν λέγων λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης) Ἰωάννης, ἅπασιν λέγων, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς: ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ: αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί:
Jean répondit, disant à tous : Pour moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des souliers ; lui, il vous baptisera d'Esprit-Saint et de feu.
16
17
οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ (N καὶ διακαθαριεῖ διακαθᾶραι) διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει (N συνάξει συναγαγεῖν) τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
Il a son van en sa main ; il nettoiera parfaitement son aire, et il amassera le froment dans son grenier ; mais il brûlera la balle au feu qui ne s'éteint point.
17
18
(Π) Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν:
En faisant ainsi ces nombreuses exhortations, et d'autres semblables, il annonçait la bonne nouvelle au peuple.
18
19
ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης, (N τετράρχης τετραάρχης) ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης,
Mais Hérode le tétrarque étant repris par lui, au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et de toutes les choses mauvaises qu'il avait faites,
19
20
προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, καὶ (N καὶ κατέκλεισεν [καὶ] κατέκλεισεν) κατέκλεισεν τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ (N τῇ ) φυλακῇ.
ajouta encore ceci à tout le reste, il enferma Jean dans la prison.
20
21
(Π) Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν,
Or, il arriva que, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi ayant été baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit
21
22
καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ (N ὡσεὶ ὡς) περιστερὰν ἐπ’ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, λέγουσαν, (N λέγουσαν ) Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.
et l'Esprit-Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe ; et il y eut une voix du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me complais.
22
23
(Π) Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ (N ὁ Ἰησοῦς Ἰησοῦς) Ἰησοῦς ὡσεὶ (N ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα) ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὢν – ὡς (N ὡς ἐνομίζετο υἱὸς υἱός ὡς ἐνομίζετο) ἐνομίζετο – υἱὸς Ἰωσήφ, τοῦ Ἡλί,
Et lui-même, Jésus, était âgé d'environ trente ans, lorsqu'il commença, étant fils, comme on le pensait, de Joseph, fils d'Héli,
23
24
τοῦ Ματθάτ, (N Ματθάτ Μαθθάτ) τοῦ Λευΐ, τοῦ Μελχί, τοῦ Ἰαννά, (N Ἰαννά Ἰανναί) τοῦ Ἰωσήφ,
fils de Matthath, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph,
24
25
τοῦ Ματταθίου, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἐσλί, τοῦ Ναγγαί,
fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahoum, fils d'Esli, fils de Naggaï,
25
26
τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ Σεμεΐ, (Β Σεμεΐ Σεμεεῖ) (N Σεμεΐ τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Ἰούδα Σεμεΐν τοῦ Ἰωσήχ τοῦ Ἰωδά) τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰούδα,
fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils de Josech, fils de Juda ;
26
27
τοῦ Ἰωανάν, (Β Ἰωανάν Ἰωαννᾶ) τοῦ Ῥησά, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί,
fils de Johanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri,
27
28
τοῦ Μελχί, τοῦ Ἀδδί, τοῦ Κωσάμ, τοῦ Ἐλμωδάμ, (N Ἐλμωδάμ Ἐλμαδάμ) τοῦ Ἤρ,
fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Cosam, fils d'Elmadam, fils de Er,
28
29
τοῦ Ἰωσή, (N Ἰωσή Ἰησοῦ) τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ Ἰωρείμ, (N Ἰωρείμ τοῦ Ματθάτ Ἰωρίμ τοῦ Μαθθάτ) τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ,
fils de José, fils d'Eliézer, fils de Jorim, fils de Matthath, fils de Lévi,
29
30
τοῦ Συμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰωνάν, (N Ἰωνάν τοῦ Ἐλιακείμ Ἰωνάμ τοῦ Ἐλιακίμ) τοῦ Ἐλιακείμ,
fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonan, fils d'Eliakim,
30
31
τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μαϊνάν, (N Μαϊνάν Μεννά) τοῦ Ματταθά, τοῦ Ναθάν, (N Ναθάν Ναθάμ) τοῦ Δαυίδ,
fils de Meléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,
31
32
τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ Ὠβήδ, (N Ὠβήδ τοῦ Βοόζ τοῦ Σαλμών Ἰωβήδ τοῦ Βόος τοῦ Σαλά) τοῦ Βοόζ, τοῦ Σαλμών, τοῦ Ναασσών,
fils de Jessé, fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson,
32
33
τοῦ Ἀμιναδάβ, τοῦ Ἀράμ, (Β Ἀράμ, Ἀράμ, τοῦ Ἰωράμ,) (N Ἀράμ Ἀδμίν τοῦ Ἀρνί) τοῦ Ἑσρώμ, τοῦ Φαρές, τοῦ Ἰούδα,
fils d'Aminadab, fils d'Aram, fils d'Esrom, fils de Pharez, fils de Juda,
33
34
τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Θάρα, (Β Θάρα Θάρρα) τοῦ Ναχώρ,
fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Thara, fils de Nachor ;
34
35
τοῦ Σερούχ, τοῦ Ῥαγαῦ, τοῦ Φάλεγ, (Β Φάλεγ Φαλέκ) (N Φάλεγ Φάλεκ) τοῦ Ἑβέρ, τοῦ Σαλά,
fils de Sérouch, fils de Ragaü, fils de Phalek, fils d'Eber, fils de Sala ;
35
36
τοῦ Καϊνάν, (N Καϊνάν Καϊνάμ) τοῦ Ἀρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ,
fils de Kaïnan, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,
36
37
τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἐνώχ, τοῦ Ἰαρέδ, (N Ἰαρέδ Ἰάρετ) τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊνάν, (N Καϊνάν Καϊνάμ)
fils de Mathousala, fils d'Enoch, fils de Jaret, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,
37
38
τοῦ Ἐνώς, τοῦ Σήθ, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ θεοῦ.
fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.
38