Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     24LUC     24
1
Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων, ὄρθρου βαθέος, (Β βαθέος βαθέως) (N βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον) ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα, φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί (N καί τινες σὺν αὐταῖς ) τινες σὺν αὐταῖς.
Mais le premier jour de la semaine, de grand matin, elles vinrent au sépulcre, apportant les aromates qu'elles avaient préparés.
1
2
Εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου.
Or elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre ;
2
3
Καὶ (N Καὶ εἰσελθοῦσαι Εἰσελθοῦσαι δὲ) εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
mais, étant entrées, elles ne trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus.
3
4
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι (N διαπορεῖσθαι ἀπορεῖσθαι) αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ ἰδού, ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν (N ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ) ἀστραπτούσαις:
Et il arriva que, comme elles étaient en perplexité à ce sujet, voici, deux hommes se présentèrent à elles, en vêtements resplendissants.
4
5
ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν, καὶ κλινουσῶν τὸ (N τὸ πρόσωπον τὰ πρόσωπα) πρόσωπον εἰς τὴν γῆν, εἶπον (N εἶπον εἶπαν) πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;
Et comme elles étaient tout effrayées et baissaient le visage contre terre, ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?
5
6
Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἠγέρθη: μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν, ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ,
Il n'est point ici, mais il est ressuscité : souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée,
6
7
λέγων ὅτι (N ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ) δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν, καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι.
disant : Il faut que le fils de l'homme soit livré entre les mains des hommes pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour.
7
8
Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ,
Et elles se souvinrent de ses paroles.
8
9
καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου, ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς.
Et étant revenues du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres.
9
10
Ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου, (Β Ἰακώβου ἡ Ἰακώβου) (N Ἰακώβου ἡ Ἰακώβου) καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ (N αἳ ἔλεγον ἔλεγον) ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.
Or, c'étaient Marie-Madeleine et Jeanne et Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles, qui disaient ces choses aux apôtres.
10
11
Καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, (N αὐτῶν καὶ ταῦτα καὶ) καὶ ἠπίστουν αὐταῖς.
Et ces paroles leur parurent du radotage, et ils ne croyaient pas ces femmes.
11
12
Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα (N κείμενα ) μόνα: καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός.
Mais Pierre s'étant levé, courut au sépulcre, et s'étant baissé, il vit les linges à terre seuls ; et il s'en retourna chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé.
12
13
(Π) Καὶ ἰδού, δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν (N ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι) πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα Ἐμμαούς.
Et voici, ce jour-là même, deux d'entre eux s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades.
13
14
Καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων.
Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées.
14
15
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ (N ) Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς.
Et il arriva que, comme ils s'entretenaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même, s'étant approché, marchait avec eux ;
15
16
Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.
mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas.
16
17
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες, καί ἐστε (N ἐστε ἐστάθησαν) σκυθρωποί;
Et il leur dit : Quels sont ces discours que vous échangez l'un avec l'autre en marchant ? et vous êtes tout tristes.
17
18
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ (N ὁ εἷς ᾧ ὄνομα εἷς ὀνόματι) εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεοπᾶς, εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις;
Et l'un d'eux, nommé Cléopas, répondant, lui dit : Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas les choses qui s'y sont passées ces jours-ci ?
18
19
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖα; Οἱ δὲ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) αὐτῷ, Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου, (N Ναζωραίου Ναζαρηνοῦ) ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ:
Et il leur dit : Lesquelles ? Et ils lui dirent : Celles qui concernent Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple ;
19
20
ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort, et l'ont crucifié.
20
21
Ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ. Ἀλλά γε σὺν (N σὺν καὶ σὺν) πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον (N σήμερον ) ἀφ’ οὗ ταῦτα ἐγένετο.
Quant à nous, nous espérions qu'il était celui qui doit racheter Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées.
21
22
Ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι ὄρθριαι (N ὄρθριαι ὀρθριναὶ) ἐπὶ τὸ μνημεῖον:
Mais quelques femmes d'entre nous, nous ont fort étonnés : ayant été de grand matin au sépulcre,
22
23
καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῇν.
et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues disant qu'elles ont vu une apparition d'anges, qui disent qu'il est vivant.
23
24
Καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον: αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον.
Et quelques-uns de ceux qui sont avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont point vu.
24
25
Καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται:
Et lui leur dit : hommes sans intelligence, et tardifs de cœur à croire tout ce que les prophètes ont dit !
25
26
οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν χριστόν, καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ;
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ?
26
27
Καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως (N Μωσέως Μωϋσέως) καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διηρμήνευεν (N διηρμήνευεν διερμήνευσεν) αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.
Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Ecritures ce qui le regardait.
27
28
Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο: καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο (N προσεποιεῖτο πορρωτέρω προσεποιήσατο πορρώτερον) πορρωτέρω πορεύεσθαι.
Et ils approchèrent du bourg où ils allaient ; et lui, fit comme s'il allait plus loin.
28
29
Καὶ παρεβιάσαντο αὐτόν, λέγοντες, Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστίν, καὶ κέκλικεν ἡ (N ἤδη ἡ) ἡμέρα. Καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.
Et ils le retinrent de force, en disant : Reste avec nous ; car le soir approche et le jour est déjà sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux.
29
30
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ’ αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς.
Et il arriva, comme il était à table avec eux, qu'ayant pris le pain, il prononça une bénédiction, et après l'avoir rompu, il le leur donnait ;
30
31
Αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν: καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ’ αὐτῶν.
et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ; et lui disparut de devant eux.
31
32
Καὶ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν (N ἐν ἡμῖν [ἐν ἡμῖν]) ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ (N καὶ ὡς ὡς) ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς;
Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur n'était-il pas brûlant au dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Ecritures ?
32
33
Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ εὗρον συνηθροισμένους (N συνηθροισμένους ἠθροισμένους) τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς,
Et, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent assemblés les onze, et ceux qui étaient avec eux,
33
34
λέγοντας ὅτι Ἠγέρθη (N Ἠγέρθη ὁ κύριος ὄντως Ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος) ὁ κύριος ὄντως, καὶ ὤφθη Σίμωνι.
qui disaient : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon.
34
35
Καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.
Et eux-mêmes racontaient ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu, lorsqu'il avait rompu le pain.
35
36
(Π) Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων, αὐτὸς ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν.
Or, comme ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous !
36
37
Πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.
Mais, saisis d'épouvante et de crainte, ils pensaient voir un esprit.
37
38
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς (N ταῖς καρδίαις τῇ καρδίᾳ) καρδίαις ὑμῶν;
Et il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi des pensées s'élèvent-elles dans votre cœur ?
38
39
Ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς (N αὐτὸς ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι αὐτός) ἐγώ εἰμι: ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.
Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi, et regardez-moi ; car un esprit n'a pas de la chair et des os, comme vous voyez que j'ai.
39
40
Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν (N ἐπέδειξεν ἔδειξεν) αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.
Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds.
40
41
Ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων, εἶπεν αὐτοῖς, Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;
Et comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ?
41
42
Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος, καὶ (N καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου ) ἀπὸ μελισσίου κηρίου.
Et ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti [et un rayon de miel].
42
43
Καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
Et l'ayant pris, il en mangea en leur présence.
43
44
(Π) Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, (N αὐτοῖς πρὸς αὐτούς) Οὗτοι οἱ λόγοι, (N λόγοι λόγοι μου) οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως (N Μωσέως καὶ Μωϋσέως καὶ τοῖς) καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ.
Puis il leur dit : Ce sont ici les paroles que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les Psaumes.
44
45
Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν, τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς:
Alors il leur ouvrit l'entendement pour qu'ils comprissent les Ecritures ;
45
46
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτως γέγραπται, καὶ (N καὶ οὕτως ἔδει ) οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν χριστόν, καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,
et il leur dit : C'est ainsi qu'il est écrit que le Christ doit souffrir et ressusciter d'entre les morts le troisième jour ;
46
47
καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ (N καὶ ἄφεσιν εἰς ἄφεσιν) ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον (N ἀρξάμενον ἀρξάμενοι) ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.
et que la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
47
48
Ὑμεῖς δέ (N δέ ἐστε ) ἐστε μάρτυρες τούτων.
Or vous, vous êtes témoins de ces choses ;
48
49
Καὶ ἰδού, (N ἰδού [ἰδού]) ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς: ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλήμ, (N Ἱερουσαλήμ ) ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν (N δύναμιν ἐξ ὕψους ἐξ ὕψους δύναμιν) ἐξ ὕψους.
et moi, j'envoie sur vous la promesse du Père ; et vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous ayez été revêtus de la puissance d'en haut.
49
50
(Π) Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἔξω (N ἔξω ἕως εἰς [ἔξω] ἕως πρὸς) ἕως εἰς Βηθανίαν: καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς.
Et il les mena dehors, jusque vers Béthanie, et, élevant ses mains, il les bénit.
50
51
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτούς, διέστη ἀπ’ αὐτῶν, καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν.
Et il arriva, pendant qu'il les bénissait, qu'il se sépara d'avec eux [et il était élevé en haut vers le ciel].
51
52
Καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτόν, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης:
Et eux s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie.
52
53
καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ, αἰνοῦντες (N αἰνοῦντες καὶ ) καὶ εὐλογοῦντες τὸν θεόν. Ἀμήν. (N Ἀμήν )
Et ils étaient continuellement dans le temple, louant Dieu.
53