Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     23LUC     23
1
Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν, ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλάτον.
Ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate.
1
2
Ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ, λέγοντες, Τοῦτον εὕρομεν (N εὕρομεν εὕραμεν) διαστρέφοντα τὸ ἔθνος, (N ἔθνος ἔθνος ἡμῶν) καὶ κωλύοντα Καίσαρι (N Καίσαρι φόρους φόρους Καίσαρι) φόρους διδόναι, λέγοντα (N λέγοντα καὶ λέγοντα) ἑαυτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι.
Ils se mirent à l'accuser, disant : Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi.
2
3
Ὁ δὲ Πιλάτος ἐπηρώτησεν (N ἐπηρώτησεν ἠρώτησεν) αὐτόν, λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, Σὺ λέγεις.
Pilate l'interrogea, en ces termes : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit : Tu le dis.
3
4
Ὁ δὲ Πιλάτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.
Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule : Je ne trouve rien de coupable en cet homme.
4
5
Οἱ δὲ ἐπίσχυον, λέγοντες ὅτι Ἀνασείει τὸν λαόν, διδάσκων καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενος (N ἀρξάμενος καὶ ἀρξάμενος) ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.
Mais ils insistèrent, et dirent : Il soulève le peuple, en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici.
5
6
Πιλάτος δὲ ἀκούσας Γαλιλαίαν (N Γαλιλαίαν ) ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν.
Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était Galiléen ;
6
7
Καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις.
et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là.
7
8
(Π) Ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν: ἦν γὰρ θέλων (N θέλων ἐξ ἱκανοῦ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων) ἐξ ἱκανοῦ ἰδεῖν αὐτόν, διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ (N πολλὰ ) περὶ αὐτοῦ: καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον.
Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie ; car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelque miracle.
8
9
Ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς: αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ.
Il lui adressa beaucoup de questions ; mais Jésus ne lui répondit rien.
9
10
Εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ.
Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence.
10
11
Ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ (N [καὶ] ὁ) Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ, καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν αὐτὸν (N αὐτὸν ἐσθῆτα ἐσθῆτα) ἐσθῆτα λαμπράν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ.
Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris ; et, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate.
11
12
Ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε Πιλάτος (N Πιλάτος καὶ ὁ Ἡρῴδης Ἡρῴδης καὶ ὁ Πιλᾶτος) καὶ ὁ Ἡρῴδης ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ’ ἀλλήλων: προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς ἑαυτούς. (N ἑαυτούς αὐτούς)
Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant.
12
13
(Π) Πιλάτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαόν,
Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, et le peuple, leur dit :
13
14
εἶπεν πρὸς αὐτούς, Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν: καὶ ἰδού, ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐδὲν (N οὐδὲν οὐθὲν) εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ’ αὐτοῦ:
Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez ;
14
15
ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρῴδης: ἀνέπεμψα (N ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς) γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν, καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ.
Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort.
15
16
Παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges.
16
17
Ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα. (N )
A chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier.
17
18
Ἀνέκραξαν (N Ἀνέκραξαν Ἀνέκραγον) δὲ παμπληθεί, λέγοντες, Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν Βαραββᾶν: (N Βαραββᾶν τὸν Βαραββᾶν)
Ils s'écrièrent tous ensemble : Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas.
18
19
ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βεβλημένος (N βεβλημένος εἰς φυλακήν βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ) εἰς φυλακήν.
Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville, et pour un meurtre.
19
20
Πάλιν οὖν (N οὖν δὲ) ὁ Πιλάτος προσεφώνησεν, (N προσεφώνησεν προσεφώνησεν αὐτοῖς) θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν.
Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus.
20
21
Οἱ δὲ ἐπεφώνουν, λέγοντες, Σταύρωσον, (N Σταύρωσον σταύρωσον Σταύρου σταύρου) σταύρωσον αὐτόν.
Et ils crièrent : Crucifie, crucifie-le !
21
22
Ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; Οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ: παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
Pilate leur dit pour la troisième fois : Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges.
22
23
Οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις, αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι: καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ (N καὶ τῶν ἀρχιερέων ) τῶν ἀρχιερέων.
Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent :
23
24
(N Ὁ δὲ Καὶ) δὲ Πιλάτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν.
Pilate prononça que ce qu'ils demandaient serait fait.
24
25
Ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς τὴν (N τὴν ) φυλακήν, ὃν ᾐτοῦντο: τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.
Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'ils réclamaient ; et il livra Jésus à leur volonté.
25
26
(Π) Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνός (N Σίμωνός τινος Κυρηναίου ἐρχομένου Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον) τινος Κυρηναίου ἐρχομένου ἀπ’ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρόν, φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.
Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus.
26
27
(Π) Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, καὶ γυναικῶν αἳ καὶ (N καὶ ἐκόπτοντο ἐκόπτοντο) ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.
Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui.
27
28
Στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ (N [ὁ]) Ἰησοῦς εἶπεν, Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμέ, πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν.
Jésus se tourna vers elles, et dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; mais pleurez sur vous et sur vos enfants.
28
29
Ὅτι ἰδού, ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι, καὶ κοιλίαι (N κοιλίαι αἳ οὐκ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ) αἳ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἐθήλασαν. (N ἐθήλασαν ἔθρεψαν)
Car voici, des jours viendront où l'on dira : Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité !
29
30
Τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν, Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς: καὶ τοῖς βουνοῖς, Καλύψατε ἡμᾶς.
Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! Et aux collines : Couvrez-nous !
30
31
Ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;
Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?
31
32
(Π) Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο (N δύο κακοῦργοι κακοῦργοι δύο) κακοῦργοι σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι.
On conduisait en même temps deux malfaiteurs, qui devaient être mis à mort avec Jésus.
32
33
(Π) Καὶ ὅτε ἀπῆλθον (N ἀπῆλθον ἦλθον) ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτόν, καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche.
33
34
(N [[Ὁ) δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς: οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. (N ποιοῦσιν ποιοῦσιν]]) Διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἔβαλον κλῆρον. (N κλῆρον κλήρους)
Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort.
34
35
Καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. Ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν (N σὺν αὐτοῖς ) αὐτοῖς, λέγοντες, Ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ χριστός, ὁ (N ὁ τοῦ θεοῦ τοῦ θεοῦ ὁ) τοῦ θεοῦ ἐκλεκτός.
Le peuple se tenait là, et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : Il a sauvé les autres ; qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu !
35
36
Ἐνέπαιζον (N Ἐνέπαιζον Ἐνέπαιξαν) δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται, προσερχόμενοι καὶ (N καὶ ὄξος ὄξος) ὄξος προσφέροντες αὐτῷ,
Les soldats aussi se moquaient de lui ; s'approchant et lui présentant du vinaigre,
36
37
καὶ λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν.
ils disaient : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !
37
38
Ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη (N γεγραμμένη ) ἐπ’ αὐτῷ γράμμασιν (N γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς Οὗτός ἐστιν ) Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. (N Ἰουδαίων Ἰουδαίων οὗτος)
Il y avait au-dessus de lui cette inscription : Celui-ci est le roi des Juifs.
38
39
(Π) Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν, λέγων, Εἰ (N Εἰ σὺ Οὐχὶ σὺ) σὺ εἶ ὁ χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.
L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous !
39
40
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα (N ἐπετίμα αὐτῷ λέγων ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη) αὐτῷ, λέγων, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ;
Mais l'autre le reprenait, et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?
40
41
Καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν: οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν.
Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes ; mais celui-ci n'a rien fait de mal.
41
42
Καὶ ἔλεγεν τῷ (N τῷ Ἰησοῦ Μνήσθητί Ἰησοῦ μνήσθητί) Ἰησοῦ, Μνήσθητί μου, κύριε, (N κύριε ) ὅταν ἔλθῃς ἐν (N ἐν τῇ βασιλείᾳ εἰς τὴν βασιλείαν) τῇ βασιλείᾳ σου.
Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne.
42
43
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω (N λέγω σοι σοι λέγω) σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.
Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
43
44
(Π) Ἦν (N Ἦν δὲ Καὶ ἦν ἤδη) δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.
Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure.
44
45
Καὶ (N Καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος Τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος) ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος, καὶ (N καὶ ἐσχίσθη ἐσχίσθη δὲ) ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον.
Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu.
45
46
Καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι (N παραθήσομαι παρατίθεμαι) τὸ πνεῦμά μου: καὶ (N καὶ ταῦτα τοῦτο δὲ) ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν.
Jésus s'écria d'une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira.
46
47
Ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατόνταρχος (N ἑκατόνταρχος ἑκατοντάρχης) τὸ γενόμενον, ἐδόξασεν (N ἐδόξασεν ἐδόξαζεν) τὸν θεόν, λέγων, Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν.
Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit : Certainement, cet homme était juste.
47
48
Καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωροῦντες (N θεωροῦντες θεωρήσαντες) τὰ γενόμενα, τύπτοντες ἑαυτῶν (N ἑαυτῶν ) τὰ στήθη ὑπέστρεφον.
Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine.
48
49
Εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ αὐτῷ ἀπὸ) μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθήσασαι (N συνακολουθήσασαι συνακολουθοῦσαι) αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα.
Tous ceux de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait.
49
50
(Π) Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων, (N ὑπάρχων ὑπάρχων [καὶ]) ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος –
Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste,
50
51
οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν – ἀπὸ Ἀριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς καὶ (N καὶ προσεδέχετο καὶ αὐτὸς προσεδέχετο) προσεδέχετο καὶ αὐτὸς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ:
qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres ; il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu.
51
52
οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
Cet homme se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus.
52
53
Καὶ καθελὼν (N καθελὼν αὐτὸ καθελὼν) αὐτὸ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ (N αὐτὸ ἐν αὐτὸν ἐν) ἐν μνήματι λαξευτῷ, οὗ οὐκ ἦν οὐδέπω (N οὐδέπω οὐδεὶς οὐδεὶς οὔπω) οὐδεὶς κείμενος.
Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis.
53
54
Καὶ ἡμέρα ἦν Παρασκευή, (N Παρασκευή Παρασκευῆς καὶ) σάββατον ἐπέφωσκεν.
C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer.
54
55
Κατακολουθήσασαι δὲ γυναῖκες, (N γυναῖκες αἱ γυναῖκες) αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷ (N αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ) ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον, καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ.
Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé,
55
56
Ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν.
et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi.
56