Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     23LUC     23
1
Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν, ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλάτον.
Et toute leur multitude s'étant levée, ils le conduisirent devant Pilate.
1
2
Ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ, λέγοντες, Τοῦτον εὕρομεν (N εὕρομεν εὕραμεν) διαστρέφοντα τὸ ἔθνος, (N ἔθνος ἔθνος ἡμῶν) καὶ κωλύοντα Καίσαρι (N Καίσαρι φόρους φόρους Καίσαρι) φόρους διδόναι, λέγοντα (N λέγοντα καὶ λέγοντα) ἑαυτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι.
Et ils commencèrent à l'accuser, disant : Nous avons trouvé celui-ci soulevant notre nation, et empêchant de payer les impôts à César ; et se disant être Christ, Roi.
2
3
Ὁ δὲ Πιλάτος ἐπηρώτησεν (N ἐπηρώτησεν ἠρώτησεν) αὐτόν, λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, Σὺ λέγεις.
Et Pilate l'interrogea, disant : Tu es le Roi des Juifs ? Et répondant il lui dit : Tu le dis.
3
4
Ὁ δὲ Πιλάτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.
Et Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule : Je ne trouve rien de coupable en cet homme.
4
5
Οἱ δὲ ἐπίσχυον, λέγοντες ὅτι Ἀνασείει τὸν λαόν, διδάσκων καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενος (N ἀρξάμενος καὶ ἀρξάμενος) ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.
Mais ils insistaient, disant : Il agite le peuple, enseignant par toute la Judée, ayant commencé par la Galilée et continué jusqu'ici.
5
6
Πιλάτος δὲ ἀκούσας Γαλιλαίαν (N Γαλιλαίαν ) ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν.
Or Pilate, entendant parler de la Galilée, demanda si cet homme était Galiléen.
6
7
Καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις.
Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui était lui aussi à Jérusalem en ces jours-là.
7
8
(Π) Ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν: ἦν γὰρ θέλων (N θέλων ἐξ ἱκανοῦ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων) ἐξ ἱκανοῦ ἰδεῖν αὐτόν, διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ (N πολλὰ ) περὶ αὐτοῦ: καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον.
Or Hérode, voyant Jésus, eut une grande joie ; car il désirait depuis longtemps de le voir, parce qu'il entendait parler de lui, et espérait lui voir faire quelque miracle.
8
9
Ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς: αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ.
Il lui faisait donc beaucoup de questions ; mais Jésus ne lui répondit rien.
9
10
Εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ.
Et les principaux sacrificateurs et les scribes se tenaient là, l'accusant avec véhémence.
10
11
Ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ (N [καὶ] ὁ) Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ, καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν αὐτὸν (N αὐτὸν ἐσθῆτα ἐσθῆτα) ἐσθῆτα λαμπράν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ.
Et Hérode, avec ses gardes, le traitant avec mépris et se moquant de lui, le revêtit d'un vêtement éclatant et le renvoya à Pilate.
11
12
Ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε Πιλάτος (N Πιλάτος καὶ ὁ Ἡρῴδης Ἡρῴδης καὶ ὁ Πιλᾶτος) καὶ ὁ Ἡρῴδης ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ’ ἀλλήλων: προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς ἑαυτούς. (N ἑαυτούς αὐτούς)
Or Pilate et Hérode devinrent amis en ce jour-là ; car auparavant ils étaient en inimitié l'un avec l'autre.
12
13
(Π) Πιλάτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαόν,
Et Pilate, ayant convoqué les principaux sacrificateurs et les magistrats et le peuple,
13
14
εἶπεν πρὸς αὐτούς, Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν: καὶ ἰδού, ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐδὲν (N οὐδὲν οὐθὲν) εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ’ αὐτοῦ:
leur dit : Vous m'avez amené cet homme comme soulevant le peuple, et voici, l'ayant examiné moi-même devant vous, je n'ai trouvé cet homme coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez ;
14
15
ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρῴδης: ἀνέπεμψα (N ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς) γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν, καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ.
et Hérode non plus ; car il nous l'a renvoyé ; et voici, il n'a rien fait qui soit digne de mort.
15
16
Παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
Donc, après l'avoir châtié, je le relâcherai.
16
17
Ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα. (N )
[Or il était obligé de leur relâcher quelqu'un à chaque fête.]
17
18
Ἀνέκραξαν (N Ἀνέκραξαν Ἀνέκραγον) δὲ παμπληθεί, λέγοντες, Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν Βαραββᾶν: (N Βαραββᾶν τὸν Βαραββᾶν)
Et ils s'écrièrent tous ensemble, disant : Ote celui-ci, et nous relâche Barabbas !
18
19
ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βεβλημένος (N βεβλημένος εἰς φυλακήν βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ) εἰς φυλακήν.
Cet homme avait été mis en prison, pour une sédition qui s'était faite dans la ville, et pour un meurtre.
19
20
Πάλιν οὖν (N οὖν δὲ) ὁ Πιλάτος προσεφώνησεν, (N προσεφώνησεν προσεφώνησεν αὐτοῖς) θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν.
El Pilate leur adressa de nouveau la parole, désirant de relâcher Jésus.
20
21
Οἱ δὲ ἐπεφώνουν, λέγοντες, Σταύρωσον, (N Σταύρωσον σταύρωσον Σταύρου σταύρου) σταύρωσον αὐτόν.
Mais il s'écrièrent en disant : Crucifie, crucifie-le !
21
22
Ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; Οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ: παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
Et pour la troisième fois il leur dit : Quel mal a-t-il donc fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort. Donc, après l'avoir fait châtier, je le relâcherai.
22
23
Οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις, αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι: καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ (N καὶ τῶν ἀρχιερέων ) τῶν ἀρχιερέων.
Mais ils insistaient avec de grands cris, demandant qu'il fût crucifié ; et leurs cris redoublaient,
23
24
(N Ὁ δὲ Καὶ) δὲ Πιλάτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν.
Et Pilate prononça que ce qu'ils demandaient fût fait.
24
25
Ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς τὴν (N τὴν ) φυλακήν, ὃν ᾐτοῦντο: τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.
Il relâcha donc celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'ils demandaient ; et il livra Jésus à leur volonté.
25
26
(Π) Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνός (N Σίμωνός τινος Κυρηναίου ἐρχομένου Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον) τινος Κυρηναίου ἐρχομένου ἀπ’ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρόν, φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.
Et comme ils l'emmenaient, ayant pris un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, ils le chargèrent de la croix, pour la porter derrière Jésus.
26
27
(Π) Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, καὶ γυναικῶν αἳ καὶ (N καὶ ἐκόπτοντο ἐκόπτοντο) ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.
Et une grande multitude de peuple et de femmes le suivaient, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui.
27
28
Στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ (N [ὁ]) Ἰησοῦς εἶπεν, Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμέ, πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν.
Mais Jésus, se tournant vers elles, leur dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants !
28
29
Ὅτι ἰδού, ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι, καὶ κοιλίαι (N κοιλίαι αἳ οὐκ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ) αἳ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἐθήλασαν. (N ἐθήλασαν ἔθρεψαν)
Car voici, des jours viennent où l'on dira : Heureuses les stériles, et les seins qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité !
29
30
Τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν, Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς: καὶ τοῖς βουνοῖς, Καλύψατε ἡμᾶς.
Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous ! et aux coteaux : Couvrez-nous !
30
31
Ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;
Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?
31
32
(Π) Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο (N δύο κακοῦργοι κακοῦργοι δύο) κακοῦργοι σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι.
Et l'on menait aussi deux autres qui étaient des malfaiteurs, pour les faire mourir avec lui.
32
33
(Π) Καὶ ὅτε ἀπῆλθον (N ἀπῆλθον ἦλθον) ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτόν, καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.
Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche.
33
34
(N [[Ὁ) δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς: οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. (N ποιοῦσιν ποιοῦσιν]]) Διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἔβαλον κλῆρον. (N κλῆρον κλήρους)
Mais Jésus disait : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Or, faisant le partage de ses vêtements, ils les tirèrent au sort.
34
35
Καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. Ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν (N σὺν αὐτοῖς ) αὐτοῖς, λέγοντες, Ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ χριστός, ὁ (N ὁ τοῦ θεοῦ τοῦ θεοῦ ὁ) τοῦ θεοῦ ἐκλεκτός.
Et le peuple se tenait là, regardant. Et les magistrats se moquaient disant : Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, si c'est lui qui est le Christ, l'Élu de Dieu !
35
36
Ἐνέπαιζον (N Ἐνέπαιζον Ἐνέπαιξαν) δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται, προσερχόμενοι καὶ (N καὶ ὄξος ὄξος) ὄξος προσφέροντες αὐτῷ,
Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, lui présentant du vinaigre,
36
37
καὶ λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν.
et disant : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !
37
38
Ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη (N γεγραμμένη ) ἐπ’ αὐτῷ γράμμασιν (N γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς Οὗτός ἐστιν ) Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. (N Ἰουδαίων Ἰουδαίων οὗτος)
Et il y avait aussi au-dessus de lui une inscription [en lettres grecques, romaines et hébraïques] : Celui-ci Est Le Roi Des Juifs.
38
39
(Π) Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν, λέγων, Εἰ (N Εἰ σὺ Οὐχὶ σὺ) σὺ εἶ ὁ χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.
Or, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas le Christ ? sauve-toi toi-même, et nous aussi !
39
40
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα (N ἐπετίμα αὐτῷ λέγων ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη) αὐτῷ, λέγων, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ;
Mais l'autre, répondant, dit en le réprimandant : Ne crains-tu point Dieu, toi qui subis le même jugement ?
40
41
Καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν: οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν.
Et pour nous, c'est avec justice, car nous recevons ce que méritent nos actions ; mais celui-ci n'a rien fait de mal.
41
42
Καὶ ἔλεγεν τῷ (N τῷ Ἰησοῦ Μνήσθητί Ἰησοῦ μνήσθητί) Ἰησοῦ, Μνήσθητί μου, κύριε, (N κύριε ) ὅταν ἔλθῃς ἐν (N ἐν τῇ βασιλείᾳ εἰς τὴν βασιλείαν) τῇ βασιλείᾳ σου.
Et il disait à Jésus : Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume !
42
43
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ (N ὁ Ἰησοῦς ) Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω (N λέγω σοι σοι λέγω) σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.
Et Jésus lui dit : En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
43
44
(Π) Ἦν (N Ἦν δὲ Καὶ ἦν ἤδη) δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.
Et il était déjà environ la sixième heure ; et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure.
44
45
Καὶ (N Καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος Τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος) ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος, καὶ (N καὶ ἐσχίσθη ἐσχίσθη δὲ) ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον.
Et le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu.
45
46
Καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι (N παραθήσομαι παρατίθεμαι) τὸ πνεῦμά μου: καὶ (N καὶ ταῦτα τοῦτο δὲ) ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν.
Et Jésus, s'écriant d'une voix forte, dit : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit cela, il expira.
46
47
Ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατόνταρχος (N ἑκατόνταρχος ἑκατοντάρχης) τὸ γενόμενον, ἐδόξασεν (N ἐδόξασεν ἐδόξαζεν) τὸν θεόν, λέγων, Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν.
Or le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifiait Dieu, en disant : Véritablement cet homme était juste.
47
48
Καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωροῦντες (N θεωροῦντες θεωρήσαντες) τὰ γενόμενα, τύπτοντες ἑαυτῶν (N ἑαυτῶν ) τὰ στήθη ὑπέστρεφον.
Et toute la foule qui s'était assemblée à ce spectacle, ayant vu les choses qui étaient arrivées, s'en retournait en se frappant la poitrine.
48
49
Εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ αὐτῷ ἀπὸ) μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθήσασαι (N συνακολουθήσασαι συνακολουθοῦσαι) αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα.
Et tous ceux de sa connaissance se tenaient à distance, et les femmes qui l'avaient suivi de la Galilée contemplaient ces choses.
49
50
(Π) Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων, (N ὑπάρχων ὑπάρχων [καὶ]) ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος –
Et voici, un homme appelé Joseph, qui était membre du conseil, homme bon et juste,
50
51
οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν – ἀπὸ Ἀριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς καὶ (N καὶ προσεδέχετο καὶ αὐτὸς προσεδέχετο) προσεδέχετο καὶ αὐτὸς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ:
qui n'avait point consenti à leur décision ni à leur action ; qui était d'Arimathée, ville des Juifs, et qui attendait, lui aussi, le royaume de Dieu,
51
52
οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
vint vers Pilate et demanda le corps de Jésus.
52
53
Καὶ καθελὼν (N καθελὼν αὐτὸ καθελὼν) αὐτὸ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ (N αὐτὸ ἐν αὐτὸν ἐν) ἐν μνήματι λαξευτῷ, οὗ οὐκ ἦν οὐδέπω (N οὐδέπω οὐδεὶς οὐδεὶς οὔπω) οὐδεὶς κείμενος.
Et l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis.
53
54
Καὶ ἡμέρα ἦν Παρασκευή, (N Παρασκευή Παρασκευῆς καὶ) σάββατον ἐπέφωσκεν.
Or c'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer ;
54
55
Κατακολουθήσασαι δὲ γυναῖκες, (N γυναῖκες αἱ γυναῖκες) αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτῷ (N αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ) ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον, καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ.
et les femmes qui étaient venues de Galilée avec lui, ayant suivi, regardèrent le sépulcre, et comment son corps y était déposé.
55
56
Ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν.
Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums.

Et le jour du sabbat, elles se reposèrent selon le commandement.
56