Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     10LUC     10
1
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος καὶ (N καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο]) ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ (N ἀνὰ δύο ἀνὰ δύο [δύο]) δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν (N ἔμελλεν ἤμελλεν) αὐτὸς ἔρχεσθαι.
Or, après cela, le Seigneur désigna encore soixante et dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui, dans toute ville et tout lieu où lui-même devait aller.
1
2
Ἔλεγεν οὖν (N οὖν πρὸς δὲ πρὸς) πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλῃ (N ἐκβάλῃ ἐργάτας ἐργάτας ἐκβάλῃ) ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
Et il leur disait : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ; priez donc le Maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson.
2
3
Ὑπάγετε: ἰδού, ἐγὼ (N ἐγὼ ) ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.
Partez ; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
3
4
Μὴ βαστάζετε βαλάντιον, (N βαλάντιον βαλλάντιον) μὴ πήραν, μηδὲ (N μηδὲ μὴ) ὑποδήματα: καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.
Ne portez ni bourse, ni sac, ni chaussures, et ne saluez personne en chemin.
4
5
Εἰς ἣν δ’ ἂν οἰκίαν (N οἰκίαν εἰσέρχησθε εἰσέλθητε οἰκίαν) εἰσέρχησθε, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
Et dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord : Paix à cette maison !
5
6
Καὶ ἐὰν ᾖ (N ᾖ ἐκεῖ ἐκεῖ ᾖ) ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται (N ἐπαναπαύσεται ἐπαναπαήσεται) ἐπ’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν: εἰ δὲ μήγε, (N μήγε μή γε) ἐφ’ ὑμᾶς ἀνακάμψει.
Et s'il y a là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui ; sinon, elle reviendra à vous.
6
7
Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ’ αὐτῶν: ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστίν. (N ἐστίν ) Μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
Et demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant de ce qu'il y a chez eux ; car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez point de maison en maison.
7
8
Καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν,
Et, dans quelque ville que vous entriez, si l'on vous y reçoit, mangez ce qui vous sera présenté,
8
9
καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
et guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur : Le royaume de Dieu s'est approché de vous.
9
10
Εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, (N εἰσέρχησθε εἰσέλθητε) καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε,
Mais dans quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous y reçoit pas, sortez sur ses places publiques, et dites :
10
11
Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ἀπομασσόμεθα (N ἀπομασσόμεθα εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα) ὑμῖν: πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἐφ’ (N ἐφ’ ὑμᾶς ) ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds ; sachez toutefois ceci, c'est que le royaume de Dieu s'est approché.
11
12
Λέγω ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
Or, je vous dis qu'en ce jour-là le sort de Sodome sera plus supportable que celui de cette ville-là.
12
13
Οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά: ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο (N ἐγένοντο ἐγενήθησαν) αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι (N καθήμεναι καθήμενοι) μετενόησαν.
Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, Bethsaïda ! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en s'asseyant dans le sac et la cendre.
13
14
Πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει, ἢ ὑμῖν.
Aussi le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable que le vôtre au jugement.
14
15
Καὶ σύ, Καπερναούμ, (N Καπερναούμ ἡ Καφαρναούμ μὴ) ἡ ἕως τοῦ (N τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ) οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾍδου (N ᾍδου καταβιβασθήσῃ τοῦ ᾍδου καταβήσῃ) καταβιβασθήσῃ.
Et toi, Capernaüm, qui as été élevée jusqu'au ciel, tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts.
15
16
Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει: καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ: ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.
Qui vous écoute m'écoute, et qui vous rejette me rejette : et qui me rejette, rejette Celui qui m'a envoyé.
16
17
(Π) Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ (N ἑβδομήκοντα ἑβδομήκοντα [δύο]) χαρᾶς, λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου.
Or les soixante et dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes se soumettent à nous en ton nom.
17
18
Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.
Et il leur dit : je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
18
19
Ἰδού, δίδωμι (N δίδωμι δέδωκα) ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ: καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne vous nuira.
19
20
Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται: χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη (N ἐγράφη ἐγγέγραπται) ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Toutefois ne vous réjouissez pas de ce que les esprits se soumettent à vous ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux.
20
21
(Π) Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ (N τῷ πνεύματι [ἐν] τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ) πνεύματι ὁ Ἰησοῦς, (N ὁ Ἰησοῦς ) καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις: ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο (N ἐγένετο εὐδοκία εὐδοκία ἐγένετο) εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.
En cette heure même, il tressaillit de joie en son esprit, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants ; oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir.
21
22
Καὶ (N Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπεν ) στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπεν, Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου: καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ, εἰ μὴ ὁ υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.
Et se tournant vers ses disciples, il dit : Toutes choses m'ont été remises par mon Père ; et nul ne connaît qui est le Fils, sinon le Père ; ni qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils le veut révéler.
22
23
Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ’ ἰδίαν εἶπεν, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε.
Et se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez !
23
24
Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον: (N εἶδον εἶδαν) καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.
Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré de voir ce que vous voyez, et ne l'ont point vu ; et d'entendre ce que vous entendez, et ne l'ont point entendu.
24
25
(Π) Καὶ ἰδού, νομικός τις ἀνέστη, ἐκπειράζων αὐτόν, καὶ (N καὶ λέγων λέγων) λέγων, Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
Et voici, un certain légiste se leva, le mettant à l'épreuve et disant : Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?
25
26
Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; Πῶς ἀναγινώσκεις;
Et il lui dit : Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ?
26
27
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου, ἐξ ὅλης τῆς (N τῆς καρδίας [τῆσ] καρδίας) καρδίας σου, καὶ ἐξ (N ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ) ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου: καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
Et lui, répondant, dit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même.
27
28
Εἶπεν δὲ αὐτῷ, Ὀρθῶς ἀπεκρίθης: τοῦτο ποίει, καὶ ζήσῃ.
Et il lui dit : Tu as bien répondu ; fais cela et tu vivras.
28
29
Ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν (N δικαιοῦν δικαιῶσαι) ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον;
Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ?
29
30
Ὑπολαβὼν δὲ (N δὲ ) ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον, ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. (N τυγχάνοντα )
Mais Jésus, reprenant, dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains de brigands, qui, l'ayant dépouillé de ses vêtements et couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi mort.
30
31
Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ: καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν.
Or, il se rencontra qu'un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et l'ayant vu, il passa outre.
31
32
Ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος (N γενόμενος [γενόμενοσ]) κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν.
Et de même aussi un Lévite, étant venu dans cet endroit et le voyant, passa outre.
32
33
Σαμαρείτης (N Σαμαρείτης Σαμαρίτης) δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ’ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν (N αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη ἐσπλαγχνίσθη) ἐσπλαγχνίσθη,
Mais un Samaritain qui voyageait, arriva près de lui, et le voyant, il fut touché de compassion.
33
34
καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον: ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος, ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ.
Et s'approchant, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant mis sur sa propre monture, il le mena dans une hôtellerie, et prit soin de lui.
34
35
Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, (N ἐξελθών ) ἐκβαλὼν δύο (N δύο δηνάρια ἔδωκεν ἔδωκεν δύο δηνάρια) δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, (N αὐτῷ ) Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ: καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.
Et le lendemain, tirant deux deniers, il les donna à l'hôtelier, et lui dit : Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
35
36
Τίς οὖν (N οὖν ) τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé parmi les brigands ?
36
37
Ὁ δὲ εἶπεν, Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. Εἶπεν οὖν (N οὖν δὲ) αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πορεύου, καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.
Et il dit : C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Mais Jésus lui dit : Va, et toi fais de même.
37
38
(Π) Ἐγένετο (N Ἐγένετο δὲ ἐν Ἐν δὲ) δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτούς, καὶ (N καὶ ) αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά: γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς (N εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς ) τὸν οἶκον αὐτῆς.
Or il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un bourg, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
38
39
Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, (N Μαρία ἣ Μαριάμ [ἣ]) ἣ καὶ παρακαθίσασα (N παρακαθίσασα παρὰ παρακαθεσθεῖσα πρὸς) παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ (N Ἰησοῦ κυρίου) ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ.
Et elle avait une sœur nommée Marie, qui aussi, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
39
40
Ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν: ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλειπεν (N κατέλειπεν κατέλιπεν) διακονεῖν; Εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.
Mais Marthe était distraite par beaucoup de soins du service. Or elle vint et dit à Jésus : Seigneur, ne te mets-tu point en peine de ce que ma sœur m'a laissée seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider.
40
41
Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, (N Ἰησοῦς κύριος) Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ (N τυρβάζῃ θορυβάζῃ) περὶ πολλά:
Mais Jésus répondant lui dit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses ;
41
42
ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία: Μαρία (N Μαρία δὲ Μαριὰμ γὰρ) δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ (N ἀπ’ ) αὐτῆς.
mais une seule chose est nécessaire. Or, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée.
42