Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     10LUC     10
1
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος καὶ (N καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο]) ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ (N ἀνὰ δύο ἀνὰ δύο [δύο]) δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν (N ἔμελλεν ἤμελλεν) αὐτὸς ἔρχεσθαι.
Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller.
1
2
Ἔλεγεν οὖν (N οὖν πρὸς δὲ πρὸς) πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. Δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλῃ (N ἐκβάλῃ ἐργάτας ἐργάτας ἐκβάλῃ) ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
2
3
Ὑπάγετε: ἰδού, ἐγὼ (N ἐγὼ ) ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων.
Partez ; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
3
4
Μὴ βαστάζετε βαλάντιον, (N βαλάντιον βαλλάντιον) μὴ πήραν, μηδὲ (N μηδὲ μὴ) ὑποδήματα: καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε.
Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin.
4
5
Εἰς ἣν δ’ ἂν οἰκίαν (N οἰκίαν εἰσέρχησθε εἰσέλθητε οἰκίαν) εἰσέρχησθε, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ.
Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord : Que la paix soit sur cette maison !
5
6
Καὶ ἐὰν ᾖ (N ᾖ ἐκεῖ ἐκεῖ ᾖ) ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται (N ἐπαναπαύσεται ἐπαναπαήσεται) ἐπ’ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν: εἰ δὲ μήγε, (N μήγε μή γε) ἐφ’ ὑμᾶς ἀνακάμψει.
Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui ; sinon, elle reviendra à vous.
6
7
Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ’ αὐτῶν: ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστίν. (N ἐστίν ) Μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν.
Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera ; car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison.
7
8
Καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν,
Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté,
8
9
καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤγγικεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur : Le royaume de Dieu s'est approché de vous.
9
10
Εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, (N εἰσέρχησθε εἰσέλθητε) καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε,
Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ses rues, et dites :
10
11
Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ἀπομασσόμεθα (N ἀπομασσόμεθα εἰς τοὺς πόδας ἀπομασσόμεθα) ὑμῖν: πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἐφ’ (N ἐφ’ ὑμᾶς ) ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds ; sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché.
11
12
Λέγω ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
Je vous dis qu'en ce jour Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là.
12
13
Οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά: ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο (N ἐγένοντο ἐγενήθησαν) αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι (N καθήμεναι καθήμενοι) μετενόησαν.
Malheur à toi, Chorazin ! malheur à toi, Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre.
13
14
Πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει, ἢ ὑμῖν.
C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous.
14
15
Καὶ σύ, Καπερναούμ, (N Καπερναούμ ἡ Καφαρναούμ μὴ) ἡ ἕως τοῦ (N τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ) οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾍδου (N ᾍδου καταβιβασθήσῃ τοῦ ᾍδου καταβήσῃ) καταβιβασθήσῃ.
Et toi, Capernaüm, qui as été élevée jusqu'au ciel, tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts.
15
16
Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει: καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ: ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.
Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé.
16
17
(Π) Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ (N ἑβδομήκοντα ἑβδομήκοντα [δύο]) χαρᾶς, λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου.
Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom.
17
18
Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.
Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
18
19
Ἰδού, δίδωμι (N δίδωμι δέδωκα) ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ: καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.
19
20
Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται: χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη (N ἐγράφη ἐγγέγραπται) ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
20
21
(Π) Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ (N τῷ πνεύματι [ἐν] τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ) πνεύματι ὁ Ἰησοῦς, (N ὁ Ἰησοῦς ) καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις: ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο (N ἐγένετο εὐδοκία εὐδοκία ἐγένετο) εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.
En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit, et il dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
21
22
Καὶ (N Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπεν ) στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπεν, Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου: καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ, εἰ μὴ ὁ υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.
Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
22
23
Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ’ ἰδίαν εἶπεν, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε.
Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez !
23
24
Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον: (N εἶδον εἶδαν) καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.
Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.
24
25
(Π) Καὶ ἰδού, νομικός τις ἀνέστη, ἐκπειράζων αὐτόν, καὶ (N καὶ λέγων λέγων) λέγων, Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver : Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?
25
26
Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; Πῶς ἀναγινώσκεις;
Jésus lui dit : Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'y lis-tu ?
26
27
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου, ἐξ ὅλης τῆς (N τῆς καρδίας [τῆσ] καρδίας) καρδίας σου, καὶ ἐξ (N ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ) ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου: καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée ; et ton prochain comme toi-même.
27
28
Εἶπεν δὲ αὐτῷ, Ὀρθῶς ἀπεκρίθης: τοῦτο ποίει, καὶ ζήσῃ.
Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela, et tu vivras.
28
29
Ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν (N δικαιοῦν δικαιῶσαι) ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον;
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ?
29
30
Ὑπολαβὼν δὲ (N δὲ ) ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον, ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. (N τυγχάνοντα )
Jésus reprit la parole, et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi mort.
30
31
Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ: καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν.
Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre.
31
32
Ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος (N γενόμενος [γενόμενοσ]) κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθεν.
Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre.
32
33
Σαμαρείτης (N Σαμαρείτης Σαμαρίτης) δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ’ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν (N αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη ἐσπλαγχνίσθη) ἐσπλαγχνίσθη,
Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit.
33
34
καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ τραύματα αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον: ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος, ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ.
Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui.
34
35
Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, (N ἐξελθών ) ἐκβαλὼν δύο (N δύο δηνάρια ἔδωκεν ἔδωκεν δύο δηνάρια) δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, (N αὐτῷ ) Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ: καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.
Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
35
36
Τίς οὖν (N οὖν ) τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?
36
37
Ὁ δὲ εἶπεν, Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. Εἶπεν οὖν (N οὖν δὲ) αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πορεύου, καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.
C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même.
37
38
(Π) Ἐγένετο (N Ἐγένετο δὲ ἐν Ἐν δὲ) δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτούς, καὶ (N καὶ ) αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά: γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς (N εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς ) τὸν οἶκον αὐτῆς.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison.
38
39
Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, (N Μαρία ἣ Μαριάμ [ἣ]) ἣ καὶ παρακαθίσασα (N παρακαθίσασα παρὰ παρακαθεσθεῖσα πρὸς) παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ (N Ἰησοῦ κυρίου) ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ.
Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
39
40
Ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν: ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλειπεν (N κατέλειπεν κατέλιπεν) διακονεῖν; Εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.
Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider.
40
41
Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, (N Ἰησοῦς κύριος) Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ (N τυρβάζῃ θορυβάζῃ) περὶ πολλά:
Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
41
42
ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία: Μαρία (N Μαρία δὲ Μαριὰμ γὰρ) δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ (N ἀπ’ ) αὐτῆς.
Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée.
42