Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     6LUC     6
1
Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ (N δευτεροπρώτῳ ) διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ τῶν (N τῶν ) σπορίμων: καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς (N τοὺς στάχυας καὶ ἤσθιον καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας) στάχυας, καὶ ἤσθιον, ψώχοντες ταῖς χερσίν.
Or il arriva, au sabbat second-premier, qu'il passait au travers des blés ; et ses disciples arrachaient les épis, et, les froissant entre leurs mains, ils les mangeaient.
1
2
Τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον (N εἶπον αὐτοῖς εἶπαν) αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν (N ποιεῖν ἐν ) ἐν τοῖς σάββασιν;
Mais quelques-uns des pharisiens leur dirent : Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire les jours de sabbat ?
2
3
Καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, ὃ ἐποίησεν Δαυίδ, ὁπότε (N ὁπότε ὅτε) ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ὄντες; (N ὄντες [ὄντεσ])
Et Jésus, répondant, leur dit : N'avez-vous pas même lu ce que fit David, quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?
3
4
Ὡς (N Ὡς [Ὡσ]) εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔλαβεν, (N ἔλαβεν καὶ λαβὼν) καὶ ἔφαγεν, καὶ ἔδωκεν καὶ (N καὶ τοῖς τοῖς) τοῖς μετ’ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς;
Comment il entra dans la maison de Dieu, et prit les pains de proposition, et en mangea, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux seuls sacrificateurs d'en manger ?
4
5
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι (N ὅτι ) Κύριός ἐστιν ὁ (N ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου) υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.
Et il leur disait : Le fils de l'homme est maître même du sabbat.
5
6
(Π) Ἐγένετο δὲ καὶ (N καὶ ἐν ἐν) ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν: καὶ ἦν ἐκεῖ (N ἐκεῖ ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἐκεῖ) ἄνθρωπος, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά.
Or, il arriva, un autre sabbat, qu'il entra dans la synagogue, et qu'il enseignait ; et il y avait là un homme, et sa main droite était sèche.
6
7
Παρετήρουν (N Παρετήρουν δὲ Παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν) δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύσει: (N θεραπεύσει θεραπεύει) ἵνα εὕρωσιν κατηγορίαν (N κατηγορίαν κατηγορεῖν) αὐτοῦ.
Or les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il guérissait le jour du sabbat, afin de trouver de quoi l'accuser.
7
8
Αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, καὶ (N καὶ εἶπεν τῷ ἀνθρώπῳ εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ) εἶπεν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, Ἔγειραι, (N Ἔγειραι Ἔγειρε) καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. Ὁ (N Ὁ δὲ Καὶ) δὲ ἀναστὰς ἔστη.
Mais lui connaissait leurs pensées ; et il dit à l'homme qui avait la main sèche : Lève-toi, et tiens-toi là au milieu. Et s'étant levé il se tint debout.
8
9
Εἶπεν οὖν (N οὖν δὲ) ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς, Ἐπερωτήσω (N Ἐπερωτήσω Ἐπερωτῶ) ὑμᾶς τί, (N ὑμᾶς τί, Ἔξεστιν ὑμᾶς, Εἰ ἔξεστιν) Ἔξεστιν τοῖς (N τοῖς σάββασιν τῷ σαββάτῳ) σάββασιν, ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι; Ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; (N ἀποκτεῖναι ἀπολέσαι)
Jésus donc leur dit : Je vous demande s'il est permis, les jours de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ; de sauver une vie ou de la perdre.
9
10
Καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτούς, εἶπεν αὐτῷ, Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. Ὁ δὲ ἐποίησεν καὶ ἀποκατεστάθη (N ἀποκατεστάθη ἀπεκατεστάθη) ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς (N ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη ) ὡς ἡ ἄλλη.
Et ayant porté ses regards tout autour sur eux tous, il lui dit : Etends ta main. Et il le fit, et sa main fut saine [comme l'autre].
10
11
Αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας: καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους, τί ἂν ποιήσειαν (N ποιήσειαν ποιήσαιεν) τῷ Ἰησοῦ.
Mais eux furent remplis de fureur, et ils s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pourraient faire à Jésus.
11
12
(Π) Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξῆλθεν (N ἐξῆλθεν ἐξελθεῖν αὐτὸν) εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι: καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ.
Or il arriva en ces jours-là, qu'il s'en alla sur la montagne pour prier ; et il passa toute la nuit à prier Dieu.
12
13
Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ: καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ’ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν,
Et quand le jour fut venu, il appela à lui ses disciples, et il en choisit douze d'entre eux, qu'il nomma aussi apôtres ;
13
14
Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασεν Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, Ἰάκωβον (N Ἰάκωβον καὶ Ἰάκωβον) καὶ Ἰωάννην, Φίλιππον (N Φίλιππον καὶ Φίλιππον) καὶ Βαρθολομαῖον,
Simon qu'il nomma aussi Pierre et André son frère, et Jacques et Jean et Philippe et Barthélemi ;
14
15
Ματθαῖον (N Ματθαῖον καὶ Μαθθαῖον) καὶ Θωμᾶν, Ἰάκωβον (N Ἰάκωβον τὸν τοῦ καὶ Ἰάκωβον) τὸν τοῦ Ἁλφαίου, καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον Ζηλωτήν,
et Matthieu et Thomas et Jacques, fils d'Alphée, et Simon appelé le Zélote,
15
16
Ἰούδαν (N Ἰούδαν Ἰακώβου καὶ Ἰούδαν Ἰακώβου) Ἰακώβου, καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώτην, (N Ἰσκαριώτην Ἰσκαριώθ) ὃς (N ὃς καὶ ὃς) καὶ ἐγένετο προδότης,
et Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint traître.
16
17
Καὶ καταβὰς μετ’ αὐτῶν, ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν (N μαθητῶν πολὺς μαθητῶν) αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν:
Et étant descendu avec eux, il s'arrêta sur un plateau, et il y avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de peuple de toute la Judée et de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies ;
17
18
καὶ οἱ ὀχλούμενοι (N ὀχλούμενοι ἐνοχλούμενοι) ὑπὸ (N ὑπὸ ἀπὸ) (Β ὑπὸ ἀπὸ) πνευμάτων ἀκαθάρτων, καὶ (N καὶ ἐθεραπεύοντο ἐθεραπεύοντο) ἐθεραπεύοντο.
et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, étaient guéris.
18
19
Καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει (N ἐζήτει ἐζήτουν) ἅπτεσθαι αὐτοῦ: ὅτι δύναμις παρ’ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας.
Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une puissance sortait de lui et les guérissait tous.
19
20
(Π) Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν, (Π) Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait : Heureux vous pauvres, parce que à vous est le royaume de Dieu !
20
21
(Π) Μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. (Π) Μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε.
Heureux vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés ! Heureux vous qui pleurez maintenant, parce que vous serez dans la joie !
21
22
(Π) Μακάριοί ἐστε, ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς, καὶ ὀνειδίσωσιν, καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρόν, ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Vous serez heureux quand les hommes vous haïront, et quand ils vous excluront et vous injurieront et rejetteront votre nom comme mauvais, à cause du fils de l'homme.
22
23
Χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε: ἰδοὺ γάρ, ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ: κατὰ ταῦτα (N ταῦτα τὰ αὐτὰ) γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez de joie ; car voici, votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est de la même manière que leurs pères traitaient les prophètes.
23
24
(Π) Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν.
Mais malheur à vous riches, parce que vous avez reçu votre consolation !
24
25
(Π) Οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι, (N ἐμπεπλησμένοι ἐμπεπλησμένοι νῦν) ὅτι πεινάσετε. (Π) Οὐαὶ ὑμῖν, (N ὑμῖν οἱ γελῶντες οἱ γελῶντες) οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε.
Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, parce que vous aurez faim ! Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous mènerez deuil et pleurerez !
25
26
(Π) Οὐαὶ ὅταν καλῶς (N καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν ὑμᾶς καλῶς εἴπωσιν πάντες) ὑμᾶς εἴπωσιν (Β εἴπωσιν εἴπωσιν πάντες) οἱ ἄνθρωποι: κατὰ ταῦτα (N ταῦτα τὰ αὐτὰ) γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
Malheur, quand tous les hommes diront du bien de vous ! car c'est de la même manière que leurs pères traitaient les faux prophètes.
26
27
(Π) Ἀλλ’ (Β Ἀλλ’ Ἀλλὰ) (N Ἀλλ’ Ἀλλὰ) ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς,
Mais je vous dis, à vous qui écoutez : Aimez vos ennemis ; faites du bien à ceux qui vous haïssent ;
27
28
εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, (N ὑμῖν ὑμᾶς) προσεύχεσθε ὑπὲρ (N ὑπὲρ περὶ) τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς.
bénissez ceux qui vous maudissent ; priez pour ceux qui vous outragent.
28
29
Τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα, πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην: καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς.
A celui qui te frappe sur la joue, présente aussi l'autre ; et celui qui enlève ton manteau, ne l'empêche point de prendre aussi ta tunique.
29
30
Παντὶ δὲ (N δὲ τῷ ) τῷ αἰτοῦντί σε δίδου: καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει.
Donne à quiconque te demande ; et ne redemande pas à celui qui enlève ce qui est à toi.
30
31
Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ (N καὶ ὑμεῖς ) ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.
Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, vous aussi faites-leur de même.
31
32
Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν.
Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment ;
32
33
Καὶ ἐὰν (N ἐὰν [γὰρ] ἐὰν) ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; Καὶ γὰρ (N γὰρ ) οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν.
et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? car les pécheurs aussi font la même chose.
33
34
Καὶ ἐὰν δανείζητε (N δανείζητε δανίσητε) παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, (N ἀπολαβεῖν λαβεῖν) ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; (N ἐστίν [ἐστίν]) Καὶ γὰρ (N γὰρ ) ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν, (N δανείζουσιν δανίζουσιν) ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα.
Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille.
34
35
Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, καὶ δανείζετε, (N δανείζετε δανίζετε) μηδὲν ἀπελπίζοντες: καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου: ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.
Mais aimez vos ennemis, et faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut ; parce que lui est bon envers les ingrats et les méchants.
35
36
Γίνεσθε οὖν (N οὖν ) οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ (N καὶ [καὶ]) ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν.
Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.
36
37
Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε. (N κριθῆτε κριθῆτε. Καὶ) Μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε: ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε:
Et ne jugez point, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés ; absolvez, et vous serez absous.
37
38
δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν: μέτρον καλόν, πεπιεσμένον καὶ (N καὶ σεσαλευμένον σεσαλευμένον) σεσαλευμένον καὶ (N καὶ ὑπερεκχυνόμενον ὑπερεκχυννόμενον) ὑπερεκχυνόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν. Τῷ (N Τῷ γὰρ αὐτῷ μέτρῳ ᾧ ᾯ γὰρ μέτρῳ) γὰρ αὐτῷ μέτρῳ ᾧ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν.
Donnez, et il vous sera donné ; on vous donnera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée, débordante ; car de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré en retour.
38
39
(Π) Εἶπεν δὲ (N δὲ δὲ καὶ) παραβολὴν αὐτοῖς, Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; Οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται; (N πεσοῦνται ἐμπεσοῦνται)
Et il leur dit aussi une parabole : Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?
39
40
Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ: (N αὐτοῦ κατηρτισμένος κατηρτισμένος) κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ.
Un disciple n'est point au-dessus du maître ; mais tout disciple accompli sera comme son maître.
40
41
Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς;
Et pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, tandis que tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton propre œil ?
41
42
(N ) πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, Ἀδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου δοκὸν οὐ βλέπων; Ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν (N ἐκβαλεῖν τὸ τὸ) τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου. (N ἀδελφοῦ σου ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν)
Ou comment peux-tu dire à ton frère : Frère, permets que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère.
42
43
Οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν: οὐδὲ (N οὐδὲ οὐδὲ πάλιν) δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν.
Car il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruit, ni de mauvais arbre qui produise de bon fruit.
43
44
Ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται. Οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶσιν (N τρυγῶσιν σταφυλήν σταφυλὴν τρυγῶσιν) σταφυλήν.
Car chaque arbre se reconnaît à son propre fruit. Car on ne recueille pas sur des épines des figues, et l'on ne vendange pas le raisin sur des ronces.
44
45
Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ (N αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν προφέρει τὸ ἀγαθόν) προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος (N πονηρὸς ἄνθρωπος πονηρὸς) ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ (N πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ πονηροῦ) τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ πονηρόν: ἐκ γὰρ τοῦ (N τοῦ περισσεύματος τῆς περισσεύματος) περισσεύματος τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ.
L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire le mal du mauvais trésor ; car de l'abondance du cœur sa bouche parle.
45
46
(Π) Τί δέ με καλεῖτε, Κύριε, κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω;
Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?
46
47
Πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος:
Tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable :
47
48
ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν, καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν: πλημμύρας (N πλημμύρας πλημμύρης) δὲ γενομένης, προσέρρηξεν (N προσέρρηξεν προσέρηξεν) ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτήν: τεθεμελίωτο (N τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν) γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.
Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, qui a creusé et foui profondément, et a posé le fondement sur le roc ; et une inondation étant survenue, le torrent s'est jeté contre cette maison, et il n'a pu l'ébranler, parce qu'elle avait été bien bâtie.
48
49
Ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου: ᾗ προσέρρηξεν (N προσέρρηξεν προσέρηξεν) ὁ ποταμός, καὶ εὐθέως (N εὐθέως ἔπεσεν εὐθὺς συνέπεσεν) ἔπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα.
Mais celui qui a entendu et n'a pas mis en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement ; le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est écroulée, et la ruine de cette maison-là a été grande.
49