Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     4LUC     4
1
Ἰησοῦς δὲ πνεύματος (N πνεύματος ἁγίου πλήρης πλήρης πνεύματος ἁγίου) ἁγίου πλήρης ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι εἰς (N εἰς τὴν ἔρημον ἐν τῇ ἐρήμῳ) τὴν ἔρημον,
Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert,
1
2
ἡμέρας τεσσαράκοντα (N τεσσαράκοντα τεσσεράκοντα) πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις: καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν, ὕστερον (N ὕστερον ) ἐπείνασεν.
où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim.
2
3
Καὶ (N Καὶ εἶπεν Εἶπεν δὲ) εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
Le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain.
3
4
Καὶ ἀπεκρίθη Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς) πρὸς αὐτόν, λέγων, (N λέγων ) Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, (Β ἄνθρωπος ὁ ἄνθρωπος) (N ἄνθρωπος ὁ ἄνθρωπος) ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι θεοῦ ) ἐπὶ παντὶ ῥήματι θεοῦ.
Jésus lui répondit : Il est écrit : L'Homme ne vivra pas de pain seulement.
4
5
Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ὁ (N ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ) διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου.
Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre,
5
6
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν: ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν.
et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux.
6
7
Σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα.
Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
7
8
Καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ (N αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ) εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Ὕπαγε (N Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ ) ὀπίσω μου, Σατανᾶ: γέγραπται, Προσκυνήσεις (N Προσκυνήσεις κύριον τὸν θεόν σου Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις) κύριον τὸν θεόν σου, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
8
9
Καὶ (N Καὶ ἤγαγεν Ἤγαγεν δὲ) ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν (N αὐτὸν ἐπὶ ἐπὶ) ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω:
Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas ; car il est écrit :
9
10
γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε:
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Afin qu'ils te gardent ;
10
11
καί, Ἐπὶ (N Ἐπὶ ὅτι Ἐπὶ) χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
et : Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
11
12
Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.
Jésus lui répondit : Il es dit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
12
13
Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.
Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable.
13
14
(Π) Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν: καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ’ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ.
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.
14
15
Καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.
Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous.
15
16
(Π) Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν (N τὴν Ναζαρέτ Ναζαρά) Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος: καὶ εἰσῆλθεν, κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.
Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,
16
17
Καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἠσαΐου (N Ἠσαΐου τοῦ προφήτου τοῦ προφήτου Ἠσαΐου) τοῦ προφήτου. Καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον, εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον,
et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit :
17
18
Πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς: ἀπέσταλκέν με ἰάσασθαι (N ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν ) τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν: κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,
L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
18
19
κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν.
Pour publier une année de grâce du Seigneur.
19
20
Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον, ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ, ἐκάθισεν: καὶ πάντων ἐν (N ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ) τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ.
Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui.
20
21
Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
Alors il commença à leur dire : Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie.
21
22
Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον, Οὐχ (N Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσήφ Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος) οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ἰωσήφ;
Et tous lui rendaient témoignage ; ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient : N'est-ce pas le fils de Joseph ?
22
23
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην, Ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν: ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα ἐν (N ἐν τῇ Καπερναούμ εἰς τὴν Καφαρναούμ) τῇ Καπερναούμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.
Jésus leur dit : Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même ; et vous me direz : Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm.
23
24
Εἶπεν δέ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.
Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie.
24
25
Ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν:
Je vous le dis en vérité : il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre ;
25
26
καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας, εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδῶνος (N Σιδῶνος Σιδωνίας) πρὸς γυναῖκα χήραν.
et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon.
26
27
Καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ (N ἐπὶ Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραήλ ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου) Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραήλ: καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Νεεμὰν (N Νεεμὰν Ναιμὰν) ὁ Σύρος.
Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète ; et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien.
27
28
Καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντες ταῦτα,
Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses.
28
29
καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ’ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν (N αὐτῶν ᾠκοδόμητο εἰς τὸ ᾠκοδόμητο αὐτῶν ὥστε) ᾠκοδόμητο, εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτόν.
Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas.
29
30
Αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.
Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla.
30
31
(Π) Καὶ κατῆλθεν εἰς Καπερναοὺμ (N Καπερναοὺμ Καφαρναοὺμ) πόλιν τῆς Γαλιλαίας: καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν.
Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée ; et il enseignait, le jour du sabbat.
31
32
Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.
On était frappé de sa doctrine ; car il parlait avec autorité.
32
33
Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ,
Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte :
33
34
λέγων, (N λέγων ) Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
Ah ! qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu.
34
35
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ (N ἐξ ἀπ’) αὐτοῦ. Καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς μέσον (N μέσον τὸ μέσον) ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν.
Jésus le menaça, disant : Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal.
35
36
Καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται;
Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres : Quelle est cette parole ? il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent !
36
37
Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου.
Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour.
37
38
(Π) Ἀναστὰς δὲ ἐκ (N ἐκ ἀπὸ) τῆς συναγωγῆς, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος: πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ: καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς.
En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur.
38
39
Καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς, ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν: παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.
S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. A l'instant elle se leva, et les servit.
39
40
(Π) Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, πάντες (N πάντες ἅπαντες) ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν: ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιθεὶς (N ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν) ἐθεράπευσεν αὐτούς.
Après le couché du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit.
40
41
Ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα (Β κράζοντα κραυγάζοντα) (N κράζοντα κρ[αυγ]άζοντα) καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ ὁ χριστὸς (N ὁ χριστὸς ) ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι.
Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant : Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ.
41
42
(Π) Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.
Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche, et arrivèrent jusqu'à lui ; ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quittât point.
42
43
Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ: ὅτι εἰς (N εἰς τοῦτο ἀπέσταλμαι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην) τοῦτο ἀπέσταλμαι.
Mais il leur dit : Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu ; car c'est pour cela que j'ai été envoyé.
43
44
(Π) Καὶ ἦν κηρύσσων ἐν (N ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῆς Γαλιλαίας εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας) ταῖς συναγωγαῖς τῆς Γαλιλαίας.
Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée.
44