Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     1MARC     1
1
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ [υἱοῦ θεοῦ].
Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu.
1
2
(Π) Ὡς (N Ὡς Καθὼς) γέγραπται ἐν τοῖς (N τοῖς προφήταις τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ) προφήταις, Ἰδού, ἐγὼ (N ἐγὼ ) ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν (N ἔμπροσθέν σου ) σου.
Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète : Voici, j'envoie devant toi mon messager, Qui préparera ton chemin ;
2
3
Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου: εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
C'est la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers.
3
4
Ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων (N βαπτίζων [ὁ] βαπτίζων) ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés.
4
5
Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ (N καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο) ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν (N ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ) τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui ; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.
5
6
Ἦν (N Ἦν δὲ Καὶ ἦν) δὲ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
6
7
Καὶ ἐκήρυσσεν, λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.
Il prêchait, disant : Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers.
7
8
Ἐγὼ μὲν (N μὲν ) ἐβάπτισα ὑμᾶς (N ὑμᾶς ἐν ὕδατι ὑμᾶς ὕδατι) ἐν ὕδατι: αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
Moi, je vous ai baptisés d'eau ; lui, il vous baptisera du Saint Esprit.
8
9
(Π) Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ (N ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου) Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην.
En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain.
9
10
Καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἀναβαίνων ἀπὸ (N ἀπὸ ἐκ) τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανούς, καὶ τὸ πνεῦμα ὡσεὶ (Β ὡσεὶ ὡς) (N ὡσεὶ ὡς) περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ’ (N ἐπ’ εἰς) αὐτόν:
Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe.
10
11
καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ (N σοὶ) εὐδόκησα.
Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection.
11
12
(Π) Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.
Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert,
12
13
Καὶ ἦν ἐκεῖ (N ἐκεῖ ) ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας (N ἡμέρας τεσσαράκοντα τεσσεράκοντα ἡμέρας) τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
13
14
(Π) Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς (N τῆς βασιλείας ) βασιλείας τοῦ θεοῦ,
Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu.
14
15
καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρός, καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ: μετανοεῖτε, καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.
15
16
(Π) Περιπατῶν (N Περιπατῶν δὲ Καὶ παράγων) δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ (N αὐτοῦ τοῦ ) τοῦ Σίμωνος βάλλοντας (N βάλλοντας ἀμφίβληστρον ἀμφιβάλλοντας) ἀμφίβληστρον ἐν τῇ θαλάσσῃ: ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.
Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs.
16
17
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
17
18
Καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν, (N αὐτῶν ) ἠκολούθησαν αὐτῷ.
Aussitôt, ils laissèrent leurs filets, et le suivirent.
18
19
Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν (N ἐκεῖθεν ) ὀλίγον, εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα.
Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets.
19
20
Καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἐκάλεσεν αὐτούς: καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.
Aussitôt, il les appela ; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent.
20
21
(Π) Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ: (N Καπερναούμ καὶ εὐθέως Καφαρναούμ καὶ εὐθὺς) καὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκεν.
Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna.
21
22
Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ: ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.
Ils étaient frappés de sa doctrine ; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes.
22
23
Καὶ ἦν (N ἦν εὐθὺς ἦν) ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν,
Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria :
23
24
λέγων, Ἔα, (N Ἔα ) τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu.
24
25
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.
Jésus le menaça, disant : Tais-toi, et sors de cet homme.
25
26
Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν (N κράξαν φωνῆσαν) φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence, et en poussant un grand cri.
26
27
Καὶ ἐθαμβήθησαν πάντες, (N πάντες ἅπαντες) ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτούς, λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο; Τίς (N Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη ὅτι Διδαχὴ καινὴ) ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ’ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;
Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'il se demandaient les uns aux autres : Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ! Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent !
27
28
Ἐξῆλθεν (N Ἐξῆλθεν δὲ Καὶ ἐξῆλθεν) δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εἰς (N εἰς πανταχοῦ εἰς) ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée.
28
29
(Π) Καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου, μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.
En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André.
29
30
Ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς:
La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre ; et aussitôt on parla d'elle à Jésus.
30
31
καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς: (N αὐτῆς ) καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, (N εὐθέως ) καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit.
31
32
(Π) Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους:
Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques.
32
33
καὶ ἡ (N ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη) πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν πρὸς τὴν θύραν.
Et toute la ville était rassemblée devant sa porte.
33
34
Καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν. (Β αὐτόν αὐτὸν χριστὸν εἶναι)
Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies ; il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient.
34
35
(Π) Καὶ πρωῒ ἔννυχον (N ἔννυχον ἔννυχα) λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν, καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο.
Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria.
35
36
Καὶ κατεδίωξαν (N κατεδίωξαν κατεδίωξεν) αὐτὸν ὁ (N ) Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ:
Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche ;
36
37
καὶ εὑρόντες (N εὑρόντες αὐτὸν εὗρον αὐτὸν καὶ) αὐτὸν λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες σε (N σε ζητοῦσιν ζητοῦσίν σε) ζητοῦσιν.
et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent : Tous te cherchent.
37
38
Καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἄγωμεν εἰς (N Ἄγωμεν Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ) τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω: εἰς τοῦτο γὰρ ἐξελήλυθα. (N ἐξελήλυθα ἐξῆλθον)
Il leur répondit : Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi ; car c'est pour cela que je suis sorti.
38
39
Καὶ ἦν (N ἦν ἦλθεν) κηρύσσων ἐν (N ἐν ταῖς συναγωγαῖς εἰς τὰς συναγωγὰς) ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.
Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons.
39
40
(Π) Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ (N καὶ γονυπετῶν αὐτόν [καὶ γονυπετῶν]) γονυπετῶν αὐτόν, καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
Un lépreux vint à lui ; et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant : Si tu le veux, tu peux me rendre pur.
40
41
(N Ὁ δὲ Ἰησοῦς Καὶ) δὲ Ἰησοῦς σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο (N ἥψατο αὐτοῦ αὐτοῦ ἥψατο) αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, Θέλω, καθαρίσθητι.
Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur.
41
42
Καὶ εἰπόντος (N εἰπόντος αὐτοῦ ) αὐτοῦ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη.
Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié.
42
43
Καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ, εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἐξέβαλεν αὐτόν,
Jésus le renvoya sur-le-champ, avec de sévères recommandations,
43
44
καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς: ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωσῆς, (N Μωσῆς Μωϋσῆς) εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
et lui dit : Garde-toi de rien dire à personne ; mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage.
44
45
Ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ’ ἔξω ἐν (N ἐν ἐπ’) ἐρήμοις τόποις ἦν: καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πανταχόθεν. (N πανταχόθεν πάντοθεν)
Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts.
45