Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     10MARC     10
1
Κἀκεῖθεν (N Κἀκεῖθεν Καὶ ἐκεῖθεν) ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας διὰ (N διὰ τοῦ [καὶ]) τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου: καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν: καί, ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.
Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner.
1
2
Καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι (Β Φαρισαῖοι οἱ Φαρισαῖοι) ἐπηρώτησαν (N ἐπηρώτησαν ἐπηρώτων) αὐτόν, Εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.
Les pharisiens l'abordèrent ; et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudiée sa femme.
2
3
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωσῆς; (N Μωσῆς Μωϋσῆς)
Il leur répondit : Que vous a prescrit Moïse ?
3
4
Οἱ δὲ εἶπον, (N εἶπον Μωσῆς ἐπέτρεψεν εἶπαν Ἐπέτρεψεν Μωϋσῆς) Μωσῆς ἐπέτρεψεν βιβλίον ἀποστασίου γράψαι, καὶ ἀπολῦσαι.
Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier.
4
5
Καὶ (N Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ὁ δὲ) ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην:
Et Jésus leur dit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte.
5
6
ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ (N ὁ θεός ) θεός.
Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme ;
6
7
Ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα: καὶ (N καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ [καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ]) προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme,
7
8
καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. Ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο, ἀλλὰ μία σάρξ.
et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair.
8
9
Ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.
Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
9
10
Καὶ ἐν (N ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὴν οἰκίαν) τῇ οἰκίᾳ πάλιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπηρώτησαν περὶ τούτου ἐπηρώτων) περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπηρώτησαν αὐτόν.
Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus.
10
11
Καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὃς ἐὰν (N ἐὰν ἂν) ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ’ αὐτήν:
Il leur dit : Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard ;
11
12
καὶ ἐὰν γυνὴ (N γυνὴ ἀπολύσῃ αὐτὴ ἀπολύσασα) ἀπολύσῃ τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ (N καὶ γαμηθῇ ἄλλῳ γαμήσῃ ἄλλον) γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται.
et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère.
12
13
(Π) Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα ἅψηται (N ἅψηται αὐτῶν αὐτῶν ἅψηται) αὐτῶν: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων (N ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν ἐπετίμησαν αὐτοῖς) τοῖς προσφέρουσιν.
On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient.
13
14
Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με: μὴ κωλύετε αὐτά: τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.
14
15
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν (N ἐὰν ἂν) μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.
Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point.
15
16
Καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτά, τιθεὶς (N τιθεὶς κατευλόγει τιθεὶς) τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτά, εὐλόγει (N εὐλόγει αὐτά ) αὐτά.
Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains.
16
17
(Π) Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui : Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?
17
18
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός.
Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul.
18
19
Τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ μοιχεύσῃς, (N μοιχεύσῃς μὴ φονεύσῃς φονεύσῃς μὴ μοιχεύσῃς) μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, μὴ ἀποστερήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.
Tu connais les commandements : Tu ne commettras point d'adultère ; tu ne tueras point ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ; tu ne feras tort à personne ; honore ton père et ta mère.
19
20
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς εἶπεν ἔφη) εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.
Il lui répondit : Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse.
20
21
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτόν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἕν σοι (N σοι σε) ὑστερεῖ: ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ δὸς πτωχοῖς, (N πτωχοῖς [τοῖσ] πτωχοῖς) καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ: καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι, ἄρας (N ἄρας τὸν σταυρόν ) τὸν σταυρόν.
Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit : Il te manque une chose ; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.
21
22
Ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος: ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.
Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste ; car il avait de grands biens.
22
23
(Π) Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται.
Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu !
23
24
Οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν τοὺς (N τοὺς πεποιθότας ἐπὶ χρήμασιν ) πεποιθότας ἐπὶ χρήμασιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.
Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit : Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu !
24
25
Εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τῆς (N τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος εἰσελθεῖν [τῆσ] τρυμαλιᾶς [τῆσ] ῥαφίδος διελθεῖν) τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
25
26
Οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;
Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres ; Et qui peut être sauvé ?
26
27
Ἐμβλέψας δὲ (N δὲ ) αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ’ οὐ παρὰ θεῷ: πάντα γὰρ δυνατά ἐστιν (N ἐστιν ) παρὰ τῷ θεῷ.
Jésus les regarda, et dit : Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu : car tout est possible à Dieu.
27
28
Ἤρξατο ὁ (N ὁ Πέτρος λέγειν λέγειν ὁ Πέτρος) Πέτρος λέγειν αὐτῷ, Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν (N ἠκολουθήσαμέν ἠκολουθήκαμέν) σοι.
Pierre se mit à lui dire ; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi.
28
29
Ἀποκριθεὶς (Β Ἀποκριθεὶς Ἀποκριθεὶς δὲ) (N Ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἔφη ὁ Ἰησοῦς) ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, (N πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα μητέρα ἢ πατέρα) ἢ μητέρα, ἢ γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, (Β ἕνεκεν τοῦ τοῦ)
Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres,
29
30
ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγρούς, μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.
30
31
Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ (Β καὶ ἔσχατοι καὶ οἱ ἔσχατοι) (N καὶ ἔσχατοι καὶ [οἱ] ἔσχατοι) ἔσχατοι πρῶτοι.
Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.
31
32
(Π) Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα: καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ (N καὶ ἀκολουθοῦντες οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες) ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. Καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν:
Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés, et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver :
32
33
ὅτι Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, (N γραμματεῦσιν τοῖς γραμματεῦσιν) καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν,
Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens,
33
34
καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, καὶ μαστιγώσουσιν (N μαστιγώσουσιν αὐτόν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτόν) αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν: (N αὐτόν καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας) καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.
qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir ; et, trois jours après, il ressuscitera.
34
35
(Π) Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου, λέγοντες, (N λέγοντες λέγοντες αὐτῷ) Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν, (N αἰτήσωμεν αἰτήσωμέν σε) ποιήσῃς ἡμῖν.
Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus, et lui dirent : Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons.
35
36
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τί θέλετε ποιῆσαί (N ποιῆσαί με [με] ποιήσω) με ὑμῖν;
Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ?
36
37
Οἱ δὲ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) αὐτῷ, Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς ἐκ (N ἐκ δεξιῶν σου σου ἐκ δεξιῶν) δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων (N εὐωνύμων σου ἀριστερῶν) σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου.
Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire.
37
38
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ (N καὶ ) τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι;
Jésus leur répondit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils.
38
39
Οἱ δὲ εἶπον (N εἶπον εἶπαν) αὐτῷ, Δυνάμεθα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὸ μὲν (N μὲν ) ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε: καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε:
Et Jésus leur répondit : Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé ;
39
40
τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ (N καὶ ) ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται.
mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé.
40
41
Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.
Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean.
41
42
(N Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς Καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς) δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν: καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.
Jésus les appela, et leur dit : Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent.
42
43
Οὐχ οὕτως δὲ ἔσται (N ἔσται ἐν ἐστιν ἐν) ἐν ὑμῖν: ἀλλ’ ὃς ἐὰν (N ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι) θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος:
Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur ;
43
44
καὶ ὃς ἐὰν (N ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι) θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος.
et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous.
44
45
Καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
45
46
(Π) Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ: καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχώ, καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, υἱὸς (N υἱὸς ὁ υἱὸς) Τιμαίου Βαρτίμαιος ὁ (N ὁ τυφλὸς τυφλὸς προσαίτης) τυφλὸς ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. (N προσαιτῶν )
Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin.
46
47
Καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖός (N Ναζωραῖός Ναζαρηνός) ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, Ὁ (N Ὁ υἱὸς Υἱὲ) υἱὸς Δαυίδ, Ἰησοῦ, ἐλέησόν με.
Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier ; Fils de David, Jésus aie pitié de moi !
47
48
Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ἵνα σιωπήσῃ: ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait beaucoup plus fort ; Fils de David, aie pitié de moi !
48
49
Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτὸν (N αὐτὸν φωνηθῆναι Φωνήσατε αὐτόν) φωνηθῆναι: καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλόν, λέγοντες αὐτῷ, Θάρσει: ἔγειραι, (N ἔγειραι ἔγειρε) φωνεῖ σε.
Jésus s'arrêta, et dit : Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant : Prends courage, lève-toi, il t'appelle.
49
50
Ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναστὰς (N ἀναστὰς ἀναπηδήσας) ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus.
50
51
Καὶ ἀποκριθεὶς λέγει (N λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν) αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τί θέλεις (N θέλεις ποιήσω σοί σοι θέλεις ποιήσω) ποιήσω σοί; Ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββουνί, ἵνα ἀναβλέψω.
Jésus, prenant la parole, lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? Rabbouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue.
51
52
(N Ὁ δὲ Καὶ ὁ) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. Καὶ εὐθέως (N εὐθέως εὐθὺς) ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει τῷ (N τῷ Ἰησοῦ αὐτῷ) Ἰησοῦ ἐν τῇ ὁδῷ.
Et Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il recouvrit la vue, et le suivit sur le chemin.
52