Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ     15MARC     15
1
Καὶ εὐθέως (N εὐθέως ἐπὶ τὸ εὐθὺς) ἐπὶ τὸ πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων, καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν τῷ (N τῷ ) Πιλάτῳ.
Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes, et tout le sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent, et le livrèrent à Pilate.
1
2
Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλάτος, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν (N εἶπεν αὐτῷ αὐτῷ λέγει) αὐτῷ, Σὺ λέγεις.
Pilate l'interrogea : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit : Tu le dis.
2
3
Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά:
Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations.
3
4
ὁ δὲ Πιλάτος πάλιν ἐπηρώτησεν (N ἐπηρώτησεν ἐπηρώτα) αὐτόν, λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; Ἴδε, πόσα σου καταμαρτυροῦσιν. (N καταμαρτυροῦσιν κατηγοροῦσιν)
Pilate l'interrogea de nouveau : Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses ils t'accusent.
4
5
Ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλάτον.
Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate.
5
6
(Π) Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον, ὅνπερ (N ὅνπερ ᾐτοῦντο ὃν παρῃτοῦντο) ᾐτοῦντο.
A chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule.
6
7
Ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν συστασιαστῶν (N συστασιαστῶν στασιαστῶν) δεδεμένος, οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν.
Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition.
7
8
Καὶ ἀναβοήσας (N ἀναβοήσας ἀναβὰς) ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἀεὶ (N ἀεὶ ) ἐποίει αὐτοῖς.
La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder.
8
9
Ὁ δὲ Πιλάτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς, λέγων, Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;
Pilate leur répondit : Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juif ?
9
10
Ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς.
Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré.
10
11
Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον, ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς.
Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas.
11
12
Ὁ δὲ Πιλάτος ἀποκριθεὶς (N ἀποκριθεὶς πάλιν εἶπεν πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν) πάλιν εἶπεν αὐτοῖς, Τί οὖν θέλετε (N θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε [θέλετε] ποιήσω [ὃν λέγετε] τὸν) ποιήσω ὃν λέγετε βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;
Pilate, reprenant la parole, leur dit : Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?
12
13
Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν.
Ils crièrent de nouveau : Crucifie-le !
13
14
Ὁ δὲ Πιλάτος ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί γὰρ κακὸν (N κακὸν ἐποίησεν ἐποίησεν κακόν) ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισσοτέρως (N περισσοτέρως περισσῶς) ἔκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν.
Pilate leur dit : Quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort : Crucifie-le !
14
15
Ὁ δὲ Πιλάτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν: καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν, φραγελλώσας, ἵνα σταυρωθῇ.
Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas ; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié.
15
16
(Π) Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν.
Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire, dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte.
16
17
Καὶ ἐνδύουσιν (N ἐνδύουσιν ἐνδιδύσκουσιν) αὐτὸν πορφύραν, καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον,
Ils le revêtirent de pourpre, et posèrent sur sa tête une couronne d'épines, qu'ils avaient tressée.
17
18
καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν, Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς (Β ὁ βασιλεὺς βασιλεῦ) (N ὁ βασιλεὺς βασιλεῦ) τῶν Ἰουδαίων:
Puis ils se mirent à le saluer : Salut, roi des Juifs !
18
19
καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ, καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ.
Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui.
19
20
Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ (N τὰ ἴδια αὐτοῦ) ἴδια. (Π) Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν.
Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier.
20
21
Καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ, τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.
Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus ;
21
22
Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ (N Γολγοθᾶ τὸν Γολγοθᾶν) τόπον, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Κρανίου Τόπος.
et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne.
22
23
Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν (N πιεῖν ) ἐσμυρνισμένον οἶνον: ὁ (N ὃς) δὲ οὐκ ἔλαβεν.
Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas.
23
24
Καὶ σταυρώσαντες (N σταυρώσαντες αὐτόν σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ) αὐτόν, διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ’ αὐτά, τίς τί ἄρῃ.
Ils le crucifièrent, et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait.
24
25
Ἦν δὲ ὥρα τρίτη, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.
C'était la troisième heure, quand ils le crucifièrent.
25
26
Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.
L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots : Le roi des Juifs.
26
27
Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ.
Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche.
27
28
Καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. (N )
Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture : Il a été mis au nombre des malfaiteurs.
28
29
Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ λέγοντες, Οὐά, ὁ καταλύων τὸν ναόν, καὶ ἐν (N ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις) τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν,
Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, en disant : Hé ! toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours,
29
30
σῶσον σεαυτόν, καὶ (N καὶ κατάβα καταβὰς) κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
sauve-toi toi-même, en descendant de la croix !
30
31
Ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον, Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι.
Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux, et disaient : Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même !
31
32
Ὁ χριστὸς ὁ βασιλεὺς τοῦ (N τοῦ Ἰσραὴλ Ἰσραὴλ) Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν αὐτῷ. (N πιστεύσωμεν αὐτῷ πιστεύσωμεν) Καὶ (Β πιστεύσωμεν αὐτῷ πιστεύσωμεν) οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ (N συνεσταυρωμένοι συνεσταυρωμένοι σὺν) ὠνείδιζον αὐτόν.
Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ! Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi.
32
33
(Π) Γενομένης (N Γενομένης δὲ Καὶ γενομένης) δὲ ὥρας ἕκτης, σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.
La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure.
33
34
Καὶ τῇ ὥρᾳ (N ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐνάτῃ ὥρᾳ) τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, λέγων, (N λέγων ) Ἐλωΐ, Ἐλωΐ, λιμὰ (N λιμὰ λεμα) σαβαχθανί; Ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Ὁ θεός μου, ὁ θεός μου, εἰς τί με (N με ἐγκατέλιπες ἐγκατέλιπές με) ἐγκατέλιπες;
Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte : Éloï, Éloï, lama sabachthani ? ce qui signifie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
34
35
Καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον, Ἰδού, (N Ἰδού Ἴδε) Ἠλίαν φωνεῖ.
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent : Voici, il appelle Élie.
35
36
Δραμὼν δὲ εἷς, (N εἷς καὶ τις [καὶ]) καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους, περιθείς τε (N τε ) καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων, Ἄφετε, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν.
Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire, en disant : Laissez, voyons si Élie viendra le descendre.
36
37
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν.
Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira.
37
38
Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ (N ἀπὸ ἀπ’) ἄνωθεν ἕως κάτω.
Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
38
39
Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως κράξας (N κράξας ) ἐξέπνευσεν, εἶπεν, Ἀληθῶς ὁ (N ὁ ἄνθρωπος οὗτος οὗτος ὁ ἄνθρωπος) ἄνθρωπος οὗτος υἱὸς ἦν (N ἦν θεοῦ θεοῦ ἦν) θεοῦ.
Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit : Assurément, cet homme était Fils de Dieu.
39
40
Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς ἦν (N ἦν ) καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ (N τοῦ Ἰακώβου Ἰακώβου) Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆ (N Ἰωσῆ Ἰωσῆτος) μήτηρ, καὶ Σαλώμη,
Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joses, et Salomé,
40
41
αἳ καί, (N αἳ καί αἵ) ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, ἠκολούθουν αὐτῷ, καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα.
qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem.
41
42
(Π) Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν Παρασκευή, ὅ ἐστιν προσάββατον, (Β προσάββατον πρὸς σάββατον)
Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire, la veille du sabbat, -
42
43
ἦλθεν (N ἦλθεν Ἰωσὴφ ὁ ἐλθὼν Ἰωσὴφ [ὁ]) Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ: τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς Πιλάτον, (N Πιλάτον τὸν Πιλᾶτον) καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate, pour demander le corps de Jésus.
43
44
Ὁ δὲ Πιλάτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν: καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα, ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν.
Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt ; fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps.
44
45
Καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος, ἐδωρήσατο τὸ σῶμα (N σῶμα πτῶμα) τῷ Ἰωσήφ.
S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph.
45
46
Καὶ ἀγοράσας σινδόνα, καὶ (N καὶ καθελὼν καθελὼν) καθελὼν αὐτόν, ἐνείλησεν τῇ σινδόνι, καὶ κατέθηκεν (N κατέθηκεν ἔθηκεν) αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας: καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.
Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre.
46
47
Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰωσῆ (N Ἰωσῆ ἡ Ἰωσῆτος) ἐθεώρουν ποῦ τίθεται. (N τίθεται τέθειται)
Marie de Magdala, et Marie, mère de Joses, regardaient où on le mettait.
47