Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ     15LUC     15
1
Ἦσαν δὲ ἐγγίζοντες (N ἐγγίζοντες αὐτῷ αὐτῷ ἐγγίζοντες) αὐτῷ πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοί, ἀκούειν αὐτοῦ.
Or, tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre.
1
2
Καὶ διεγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι (N Φαρισαῖοι τε Φαρισαῖοι) καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται, καὶ συνεσθίει αὐτοῖς.
Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : Celui-ci reçoit les pécheurs et mange avec eux !
2
3
(Π) Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην, λέγων,
Mais il leur dit cette parabole :
3
4
Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, καὶ ἀπολέσας ἓν (N ἓν ἐξ αὐτῶν ἐξ αὐτῶν ἓν) ἐξ αὐτῶν, οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ αὐτό;
Quel homme d'entre vous, ayant cent brebis, et en ayant perdu une seule, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf au désert, et ne va après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée ?
4
5
Καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους ἑαυτοῦ (N ἑαυτοῦ αὐτοῦ) χαίρων.
Et l'ayant trouvée, il la met sur ses épaules tout joyeux ;
5
6
Καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον, συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.
et étant arrivé dans la maison, il appelle ses amis et ses voisins, en leur disant : Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdue !
6
7
Λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ ἔσται (N ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται) ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι, ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας.
Je vous dis qu'il y aura ainsi de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n'ont pas besoin de repentance.
7
8
(Π) Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον, καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν, καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως ὅτου (N ὅτου οὗ) εὕρῃ;
Ou, quelle femme ayant dix drachmes, si elle a perdu une seule drachme, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée ?
8
9
Καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖται (N συγκαλεῖται συγκαλεῖ) τὰς φίλας καὶ τὰς (N τὰς γείτονας γείτονας) γείτονας, λέγουσα, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα.
Et l'ayant trouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, en disant : Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue !
9
10
Οὕτως, λέγω ὑμῖν, χαρὰ (N χαρὰ γίνεται γίνεται χαρὰ) γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.
Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent.
10
11
(Π) Εἶπεν δέ, Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς:
Et il dit : Un homme avait deux fils ;
11
12
καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. Καὶ (N Καὶ διεῖλεν Ὁ δὲ διεῖλεν) διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον.
et le plus jeune dit à leur père : Père, donne-moi la part du bien qui me doit échoir. Et il leur partagea son bien.
12
13
Καὶ μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα (N ἅπαντα πάντα) ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ζῶν ἀσώτως.
Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné, et là il dissipa son bien en vivant dans la dissolution.
13
14
Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα, ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς (N ἰσχυρὸς ἰσχυρὰ) κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.
Et quand il eut tout dépensé, il survint une grande famine en ce pays-là, et lui-même commença à être dans l'indigence.
14
15
Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης: καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους.
Et étant allé, il s'attacha à l'un des habitants de ce pays-là, qui l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux.
15
16
Καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι (N γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ χορτασθῆναι ἐκ) τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι: καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ.
Et il désirait se remplir le ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait.
16
17
Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπεν, (N εἶπεν ἔφη) Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν (N περισσεύουσιν περισσεύονται) ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι: (N ἀπόλλυμαι ὧδε ἀπόλλυμαι)
Etant donc rentré en lui-même, il dit : Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim !
17
18
ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου, καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου:
Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi !
18
19
καὶ (N καὶ ) οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου: ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.
Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils : traite-moi comme l'un de tes mercenaires.
19
20
Καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα (Β πατέρα αὐτοῦ πατέρα ἑαυτοῦ) (N πατέρα αὐτοῦ πατέρα ἑαυτοῦ) αὐτοῦ. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
Et s'étant levé, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou, et l'embrassa.
20
21
Εἶπεν δὲ αὐτῷ (N αὐτῷ ὁ υἱός ὁ υἱὸς αὐτῷ) ὁ υἱός, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ (N καὶ οὐκέτι οὐκέτι) οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.
Mais le fils lui dit : Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi ! Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
21
22
Εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ἐξενέγκατε (N Ἐξενέγκατε τὴν Ταχὺ ἐξενέγκατε) τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας:
Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez une robe, la plus belle, et l'en revêtez, et mettez à sa main un anneau, et des souliers à ses pieds ;
22
23
καὶ ἐνέγκαντες (N ἐνέγκαντες φέρετε) τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν:
et amenez le veau gras, tuez-le et mangeons et réjouissons-nous ;
23
24
ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησεν: καὶ (N καὶ ἀπολωλὼς ἦν ἦν ἀπολωλώς) ἀπολωλὼς ἦν, καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.
parce que mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.
24
25
Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ: καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν.
Mais son fils aîné était aux champs. Et lorsqu'en revenant il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses.
25
26
Καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων, ἐπυνθάνετο τί εἴη (N εἴη ἂν εἴη) ταῦτα.
Et ayant appelé à lui un des serviteurs, il s'informait de ce que c'était.
26
27
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει: καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν.
Et celui-ci lui dit : Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré en bonne santé.
27
28
Ὠργίσθη δέ, καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν: ὁ οὖν (N οὖν δὲ) πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν.
Mais il se mit en colère, et il ne voulait point entrer. Et son père étant sorti, l'exhortait.
28
29
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρί, (N πατρί πατρὶ αὐτοῦ) Ἰδού, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι, καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ.
Mais répondant il dit au père : Voici, il y a tant d'années que je te sers, et je n'ai jamais contrevenu à ton commandement, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis.
29
30
Ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον (N μόσχον τὸν σιτευτόν σιτευτὸν μόσχον) τὸν σιτευτόν.
Mais quand ton fils que voici, qui a dévoré ton bien avec des femmes de mauvaise vie, est revenu, tu as tué pour lui le veau gras.
30
31
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ’ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν.
Mais il lui dit : Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi.
31
32
Εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει: ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησεν: (N ἀνέζησεν καὶ ἀπολωλὼς ἦν ἔζησεν καὶ ἀπολωλὼς) καὶ ἀπολωλὼς ἦν, καὶ εὑρέθη.
Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie ; parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé.
32