Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α     21 THESSALONICIENS     2
1
Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς, ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν:
Vous savez vous-mêmes, frères, que notre entrée auprès de vous n'a point été vaine ;
1
2
ἀλλὰ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες, καθὼς οἴδατε, ἐν Φιλίπποις, ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι.
mais ayant auparavant souffert et été outragés à Philippes, comme vous le savez, nous prîmes confiance en notre Dieu, pour vous annoncer l'Evangile de Dieu au milieu d'un grand combat.
2
3
Ἡ γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης, οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας, οὔτε (N οὔτε οὐδὲ) ἐν δόλῳ:
Car notre prédication n'a pas été faite par suite d'erreur ni par un motif impur, ni avec ruse ;
3
4
ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον, οὕτως λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλὰ τῷ (N τῷ θεῷ θεῷ) θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν.
mais comme nous avons été jugés dignes par Dieu pour que l'Evangile nous fût confié, ainsi nous parlons, non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs.
4
5
Οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας: θεὸς μάρτυς:
Car aussi nous n'avons jamais usé de paroles de flatterie, comme vous le savez, ni de prétextes d'avarice ; Dieu en est témoin.
5
6
οὔτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ’ ὑμῶν οὔτε ἀπὸ (N ἀπὸ ἄλλων ἀπ’ ἄλλων) ἄλλων, δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι, ὡς χριστοῦ ἀπόστολοι,
Et nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres, quoique nous pussions, comme apôtres de Christ, user d'autorité ;
6
7
ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἐγενήθημεν ἤπιοι (N ἤπιοι νήπιοι) ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς (N ὡς ἂν ὡς ἐὰν) ἂν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα:
mais nous avons été doux au milieu de vous ; comme une nourrice prend un tendre soin de ses propres enfants,
7
8
οὕτως, ὁμειρόμενοι ὑμῶν, εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν γεγένησθε. (N γεγένησθε ἐγενήθητε)
ainsi, ayant une tendre affection pour vous, nous aurions voulu vous donner, non seulement l'Evangile de Dieu, mais aussi nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers.
8
9
Μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον: νυκτὸς γὰρ (N γὰρ καὶ καὶ) καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν, ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ.
Car vous vous rappelez, frères, notre fatigue et notre peine ; et comment nous vous avons prêché l'Evangile de Dieu, travaillant nuit et jour, pour n'être à charge à aucun de vous.
9
10
Ὑμεῖς μάρτυρες καὶ ὁ θεός, ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν:
Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, combien nous nous sommes conduits saintement et justement, et d'une manière irréprochable envers vous qui croyez ;
10
11
καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν, ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ, παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι
ainsi que vous le savez, exhortant et consolant chacun de vous, comme un père ses enfants ;
11
12
καὶ μαρτυρόμενοι, εἰς τὸ περιπατῆσαι (N περιπατῆσαι περιπατεῖν) ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν.
et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.
12
13
(Π) Διὰ (N Διὰ Καὶ διὰ) τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ’ ἡμῶν τοῦ θεοῦ, ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς, λόγον θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν.
Et pour cela aussi, nous rendons grâces à Dieu sans cesse, de ce que, recevant de nous la Parole de Dieu que nous prêchons, vous l'avez reçue non comme une parole d'hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la Parole de Dieu, laquelle agit avec efficace en vous qui croyez.
13
14
Ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ: ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων,
En effet, frères, vous êtes devenus imitateurs des Eglises de Dieu qui sont en Judée, en Jésus-Christ ; car vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles aussi ont soufferts de la part des Juifs,
14
15
τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς ἰδίους (N ἰδίους ) προφήτας, καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων, καὶ θεῷ μὴ ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων,
qui ont fait mourir et le Seigneur Jésus et les prophètes, et qui nous ont persécutés, et qui déplaisent à Dieu, et sont ennemis de tous les hommes,
15
16
κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε: ἔφθασεν δὲ ἐπ’ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος.
nous empêchant de parler aux païens afin qu'ils soient sauvés, pour combler toujours la mesure de leurs péchés. Mais la colère est parvenue sur eux au dernier terme.
16
17
(Π) Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ’ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, προσώπῳ οὐ καρδίᾳ, περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ:
Pour nous, frères, ayant été séparés de vous pour un peu de temps, de visage, non de cœur, nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à voir votre visage, le souhaitant avec ardeur.
17
18
διὸ (N διὸ διότι) ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς.
C'est pourquoi nous avons voulu, et une fois et deux fois, aller vers vous, au moins moi, Paul ; et Satan nous en a empêché.
18
19
Τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος καυχήσεως; Ἢ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς, ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ;
Car qui sera notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, si ce n'est vous aussi en la présence de notre Seigneur Jésus, à son avènement ?
19
20
Ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα ἡμῶν καὶ ἡ χαρά.
Car c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie.
20