Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α     41 THESSALONICIENS     4
1
Λοιπὸν (Β Λοιπὸν Τὸ λοιπὸν) οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ καθὼς (N καθὼς ἵνα καθὼς) παρελάβετε παρ’ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, ἵνα (N ἵνα καθὼς καὶ περιπατεῖτε ἵνα) περισσεύητε μᾶλλον.
Au reste donc, frères, nous vous prions et nous vous exhortons dans le Seigneur Jésus, que, comme vous avez reçu de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Dieu, comme aussi vous le faites, vous y abondiez de plus en plus.
1
2
Οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.
Car vous savez quels préceptes nous vous avons donnés par le Seigneur Jésus.
2
3
Τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας:
Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ; c'est que vous vous absteniez de l'impudicité ;
3
4
εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ,
que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et dans l'honneur,
4
5
μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας, καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν:
non en passion de convoitise comme les païens qui ne connaissent point Dieu ;
5
6
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ: διότι ἔκδικος ὁ (N ) κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπομεν (Β προείπομεν προείπαμεν) (N προείπομεν προείπαμεν) ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα.
que personne ne foule son frère, ni ne lui fasse tort dans les affaires, parce que le Seigneur est vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté auparavant.
6
7
Οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ, ἀλλ’ ἐν ἁγιασμῷ.
Car Dieu ne nous a point appelés à l'impureté, mais à la sanctification.
7
8
Τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ, ἀλλὰ τὸν θεὸν τὸν καὶ (N καὶ δόντα [καὶ] διδόντα) δόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς.
Ainsi donc, celui qui nous rejette, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui aussi vous donne son Esprit saint.
8
9
(Π) Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν: αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους:
Pour ce qui est de l'amour fraternel, nous n'avons pas besoin de vous en écrire ; car vous-mêmes vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer les uns les autres ;
9
10
καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς (N τοὺς ἐν [τοὺσ] ἐν) ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον,
et vous le faites aussi envers tous les frères dans toute la Macédoine ; mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus ;
10
11
καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν, καὶ πράσσειν τὰ ἴδια, καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις (N ἰδίαις [ἰδίαισ]) χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν:
et à mettre votre honneur à vivre paisiblement ; et à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé ;
11
12
ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω, καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε.
afin que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne.
12
13
(Π) Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, (N κεκοιμημένων κοιμωμένων) ἵνα μὴ λυπῆσθε, καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα.
Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres, qui n'ont point d'espérance.
13
14
Εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.
Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, de même aussi Dieu ramènera par Jésus, avec lui, ceux qui se sont endormis.
14
15
Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας.
Car nous vous disons ceci par une parole du Seigneur, c'est que nous, les vivants, qui sommes laissés pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons point ceux qui se sont endormis.
15
16
Ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου, καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον:
Parce que lui-même, le Seigneur, à un signal de commandement, à la voix d'un archange, et au son d'une trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement ;
16
17
ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα: καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα.
ensuite nous, les vivants qui sommes laissés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au-devant du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
17
18
Ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις.
C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles.
18