Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ     3EPHESIENS     3
1
Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ (N Ἰησοῦ [Ἰησοῦ]) ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν,
C'est à cause de cela que moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, païens...
1
2
εἴγε (N εἴγε εἴ γε) ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς,
si du moins vous avez appris la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour vous,
2
3
ὅτι (N ὅτι [ὅτι]) κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώρισέν (N ἐγνώρισέν ἐγνωρίσθη) μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ,
savoir, que c'est par révélation que m'a été donné à connaître ce mystère, comme je viens de vous l'écrire en peu de mots ;
3
4
πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ χριστοῦ:
par où vous pouvez connaître, en le lisant, quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ ;
4
5
ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι:
mystère qui n'a point été donné à connaître aux fils des hommes, en d'autres générations, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit ;
5
6
εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἐν τῷ χριστῷ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ) ἐν τῷ χριστῷ, διὰ τοῦ εὐαγγελίου,
savoir que les païens sont cohéritiers, et d'un même corps, et participants à la promesse en Jésus-Christ, par l'Evangile ;
6
7
οὗ ἐγενόμην (N ἐγενόμην ἐγενήθην) διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ, τὴν (N τὴν δοθεῖσάν τῆς δοθείσης) δοθεῖσάν μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
duquel j'ai été fait serviteur, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée selon l'efficace de sa puissance.
7
8
Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, ἐν (N ἐν ) τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸν (N τὸν τὸ) ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον (N πλοῦτον πλοῦτος) τοῦ χριστοῦ,
A moi, le moindre de tous les saints, a été donnée cette grâce d'annoncer parmi les païens la richesse incompréhensible de Christ,
8
9
καὶ φωτίσαι πάντας (N πάντας [πάντασ]) τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι διὰ (N διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ ) Ἰησοῦ χριστοῦ,
et de mettre en lumière devant tous quelle est la dispensation du mystère caché dès les siècles en Dieu, qui a créé toutes choses [par Jésus-Christ] ;
9
10
ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ,
afin que fût maintenant donnée à connaître aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes par l'Eglise la sagesse de Dieu, infiniment variée ;
10
11
κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν χριστῷ (N χριστῷ τῷ χριστῷ) Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν:
selon le dessein arrêté dès les siècles qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur,
11
12
ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ τὴν (N τὴν προσαγωγὴν προσαγωγὴν) προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ.
en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, par la foi en lui.
12
13
Διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν (N ἐκκακεῖν ἐγκακεῖν) ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν.
C'est pourquoi je demande de ne point perdre courage dans mes afflictions pour vous, ce qui fait votre gloire.
13
14
(Π) Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα τοῦ (N τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ ) κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ,
C'est à cause de cela que je fléchis les genoux devant le Père [de notre Seigneur Jésus-Christ],
14
15
ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται,
duquel toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom,
15
16
ἵνα δῴη (N δῴη δῷ) ὑμῖν, κατὰ τὸν (N τὸν πλοῦτον τὸ πλοῦτος) πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ, δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον,
afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être avec puissance fortifiés par son Esprit quant à l'homme intérieur ;
16
17
κατοικῆσαι τὸν χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν:
que Christ habite dans vos cœurs par la foi,
17
18
ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος (N βάθος καὶ ὕψος ὕψος καὶ βάθος) καὶ ὕψος,
étant enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur,
18
19
γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ.
et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance ; afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.
19
20
(Π) Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπὲρ ἐκπερισσοῦ (N ὑπὲρ ἐκπερισσοῦ ὑπερεκπερισσοῦ) ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν,
Or, à Celui qui, selon la puissance qui agit en nous, peut faire par-dessus toutes choses infiniment au delà de ce que nous demandons ou pensons,
20
21
αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν (N ἐκκλησίᾳ ἐκκλησίᾳ καὶ) χριστῷ Ἰησοῦ, εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
à lui la gloire, dans l'Eglise en Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen.
21