Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ     6EPHESIENS     6
1
Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν (N ἐν κυρίῳ [ἐν κυρίῳ]) κυρίῳ: τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον.
Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste.
1
2
Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ,
Honore ton père et ta mère (c'est le premier commandement qui ait une promesse),
2
3
ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς.
afin que tu sois heureux, et que tu vives longtemps sur la terre.
3
4
Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου.
Et vous, pères, n'irritez point vos enfants ; mais élevez-les dans la discipline et l'enseignement du Seigneur.
4
5
(Π) Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κυρίοις (N κυρίοις κατὰ σάρκα κατὰ σάρκα κυρίοις) κατὰ σάρκα, μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν, ὡς τῷ χριστῷ:
Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ ;
5
6
μὴ κατ’ ὀφθαλμοδουλείαν (N ὀφθαλμοδουλείαν ὀφθαλμοδουλίαν) ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’ ὡς δοῦλοι τοῦ (N τοῦ χριστοῦ χριστοῦ) χριστοῦ, ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐκ ψυχῆς,
non parce qu'ils ont l'œil sur vous, comme pour plaire aux hommes ; mais, comme esclaves de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu,
6
7
μετ’ εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις:
servant avec bienveillance, comme servant le Seigneur et non les hommes ;
7
8
εἰδότες ὅτι ὃ (N ὃ ἐάν τι ἕκαστος ἕκαστος ἐάν τι) ἐάν τι ἕκαστος ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομιεῖται (N κομιεῖται παρὰ τοῦ κομίσεται παρὰ) παρὰ τοῦ κυρίου, εἴτε δοῦλος, εἴτε ἐλεύθερος.
sachant que ce que chacun, soit esclave, soit libre, aura fait de bien, il le recevra du Seigneur.
8
9
Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν: εἰδότες ὅτι καὶ ὑμῶν (N ὑμῶν αὐτῶν αὐτῶν καὶ ὑμῶν) αὐτῶν ὁ κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωποληψία (N προσωποληψία προσωπολημψία) οὐκ ἔστιν παρ’ αὐτῷ.
Et vous, maîtres, faites de même envers eux, laissant la menace ; sachant que votre Maître à vous aussi est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personnes.
9
10
(Π) Τὸ (N Τὸ λοιπόν ἀδελφοί μου Τοῦ λοιποῦ) λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ, καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.
Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et dans le pouvoir de sa force.
10
11
Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux artifices du diable ;
11
12
Ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ (N τοῦ αἰῶνος ) αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
parce que ce n'est pas contre le sang et la chair que nous avons à combattre ; mais c'est contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes.
12
13
Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ, καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et après avoir tout accompli tenir ferme.
13
14
Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης,
Tenez donc ferme ; ayant la vérité pour ceinture de vos reins, et ayant revêtu la cuirasse de la justice,
14
15
καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης:
et ayant pour chaussure les dispositions que donne l'Evangile de la paix ;
15
16
ἐπὶ (N ἐπὶ πᾶσιν ἐν πᾶσιν) πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ (N τὰ πεπυρωμένα [τὰ] πεπυρωμένα) πεπυρωμένα σβέσαι.
prenant par-dessus tout cela le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
16
17
Καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθαι, (N δέξασθαι δέξασθε) καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ:
Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu ;
17
18
διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο (N τοῦτο ) ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων,
priant en tout temps dans l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications ; veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints ;
18
19
καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου,
et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler librement et avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l'Evangile,
19
20
ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι, ὡς δεῖ με λαλῆσαι.
pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin qu'en lui je parle avec hardiesse, comme je dois parler.
20
21
(Π) Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ’ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα ὑμῖν (N ὑμῖν γνωρίσει γνωρίσει ὑμῖν) γνωρίσει Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ:
Or, afin que vous sachiez, vous aussi, ce qui me concerne, et ce que je fais, Tychique, notre frère bien-aimé, et fidèle serviteur du Seigneur, vous informera de tout.
21
22
ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν, καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν.
Je l'ai envoyé vers vous pour cela même, afin que vous appreniez ce qui nous concerne, et qu'il console vos cœurs.
22
23
(Π) Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ.
Que la paix et la charité, avec la foi, soient avec les frères, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ !
23
24
Ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ. Ἀμήν. (N Ἀμήν )
Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ avec incorruptibilité. Amen !
24