Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ     16ROMAINS     16
1
Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον (N διάκονον [καὶ] διάκονον) τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς:
Or je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui est aussi diaconesse de l'Eglise de Cenchrées ;
1
2
ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι: καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη, καὶ αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἐμοῦ ἐμοῦ αὐτοῦ) ἐμοῦ.
afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle aussi a été l'aide de plusieurs et de moi-même.
2
3
(Π) Ἀσπάσασθε Πρίσκαν (Β Πρίσκαν Πρίσκιλλαν) καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν χριστῷ Ἰησοῦ,
Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ,
3
4
οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν:
eux qui, pour sauver ma vie, ont exposé leur tête, auxquels ce n'est pas moi seul qui rends grâces, mais aussi toutes les Eglises des gentils.
4
5
καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. Ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας (N Ἀχαΐας Ἀσίας) εἰς χριστόν.
Saluez aussi l'Eglise qui se réunit dans leur maison. Saluez Epaïnète, mon bien-aimé, qui est les prémices de l'Asie pour Christ.
5
6
Ἀσπάσασθε Μαριάμ, (N Μαριάμ Μαρίαν) ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ἡμᾶς. (N ἡμᾶς ὑμᾶς)
Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous.
6
7
Ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν (N γεγόνασιν γέγοναν) ἐν χριστῷ.
Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont distingués parmi les apôtres, qui même ont été en Christ avant moi.
7
8
Ἀσπάσασθε Ἀμπλίαν (N Ἀμπλίαν Ἀμπλιᾶτον) τὸν ἀγαπητόν μου ἐν κυρίῳ.
Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur.
8
9
Ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν χριστῷ, καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου.
Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé.
9
10
Ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν χριστῷ. Ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου.
Saluez Appellès, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux d'entre les gens d'Aristobule.
10
11
Ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. Ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου, τοὺς ὄντας ἐν κυρίῳ.
Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux d'entre les gens de Narcisse qui sont dans le Seigneur.
11
12
Ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ. Ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ.
Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent dans le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, elle qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur.
12
13
Ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ, καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ.
Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne.
13
14
Ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμᾶν, (N Ἑρμᾶν Πατρόβαν Ἑρμῆν Ἑρμῆν Πατροβᾶν Ἑρμᾶν) Πατρόβαν, Ἑρμῆν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς.
Saluez Asyncritus, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux.
14
15
Ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους.
Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympas, et tous les saints qui sont avec eux.
15
16
Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τοῦ (N τοῦ πᾶσαι τοῦ) χριστοῦ.
Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Eglises du Christ vous saluent.
16
17
(Π) Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα, παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε, ποιοῦντας: καὶ ἐκκλίνατε (N ἐκκλίνατε ἐκκλίνετε) ἀπ’ αὐτῶν.
Or, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. Eloignez-vous d'eux ;
17
18
Οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ (N Ἰησοῦ ) χριστῷ οὐ δουλεύουσιν, ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ: καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων.
car de telles gens ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre ; et par leurs bonnes paroles et leur beau langage, ils séduisent les cœurs des simples.
18
19
Ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφίκετο. Χαίρω (N Χαίρω οὖν τὸ ἐφ’ ὑμῖν θέλω Ἐφ’ ὑμῖν οὖν χαίρω θέλω) οὖν τὸ ἐφ’ ὑμῖν: θέλω δὲ ὑμᾶς σοφοὺς μὲν (N μὲν ) εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ εἰς τὸ κακόν.
Car votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Je me réjouis donc à votre sujet ; mais je désire que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal.
19
20
Ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. (Π) Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ (N χριστοῦ ) μεθ’ ὑμῶν.
Mais le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous !
20
21
(Π) Ἀσπάζονται (N Ἀσπάζονται Ἀσπάζεται) ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.
Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipatros, mes parents.
21
22
Ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ Τέρτιος, ὁ γράψας τὴν ἐπιστολήν, ἐν κυρίῳ.
Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette épître.
22
23
Ἀσπάζεται ὑμᾶς Γάϊος ὁ ξένος μου καὶ τῆς (N τῆς ἐκκλησίας ὅλης ὅλης τῆς ἐκκλησίας) ἐκκλησίας ὅλης. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως, καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.
Gaïus, mon hôte et celui de l'Eglise entière, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus vous saluent.
23
24
Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν. (N )
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen !
24
25
Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου
Or, à celui qui peut vous fortifier selon mon Evangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère, touchant lequel le silence a été gardé durant des temps infinis,
25
26
φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ’ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος,
mais qui a été maintenant manifesté et, par des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi,
26
27
μόνῳ σοφῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ [ᾧ] ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.
à Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ, aux siècles des siècles ! Amen !
27