Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α     51 THESSALONICIENS     5
1
Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι.
Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive.
1
2
Αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡ (N ) ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται:
Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
2
3
ὅταν γὰρ (N γὰρ ) λέγωσιν, Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν.
Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
3
4
Ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ:
Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur ;
4
5
πάντες ὑμεῖς (N ὑμεῖς γὰρ ὑμεῖς) υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας: οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους:
vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.
5
6
ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς καὶ (N καὶ οἱ οἱ) οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν.
Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
6
7
Οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν: καὶ οἱ μεθυσκόμενοι, νυκτὸς μεθύουσιν.
Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit.
7
8
Ἡμεῖς δέ, ἡμέρας ὄντες, νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης, καὶ περικεφαλαίαν, ἐλπίδα σωτηρίας.
Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut.
8
9
Ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργήν, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ,
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ,
9
10
τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα, εἴτε γρηγορῶμεν (Β γρηγορῶμεν γρηγοροῦμεν) εἴτε καθεύδωμεν, ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
10
11
Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους, καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε.
C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites.
11
12
(Π) Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν, καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ, καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς,
Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent.
12
13
καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπὲρ ἐκπερισσοῦ (N ὑπὲρ ἐκπερισσοῦ ὑπερεκπερισσοῦ) ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. Εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς.
Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous.
13
14
Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας.
Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous.
14
15
Ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῷ: ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ (N διώκετε καὶ διώκετε [καὶ]) εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας.
Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal ; mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous.
15
16
Πάντοτε χαίρετε:
Soyez toujours joyeux.
16
17
ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε:
Priez sans cesse.
17
18
ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε: τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.
Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ.
18
19
Τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε:
N'éteignez pas l'Esprit.
19
20
προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε:
Ne méprisez pas les prophéties.
20
21
πάντα δὲ δοκιμάζετε: (Β δοκιμάζετε δοκιμάζοντες) τὸ καλὸν κατέχετε:
Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ;
21
22
ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε.
abstenez-vous de toute espèce de mal.
22
23
(Π) Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς: καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ τηρηθείη.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ !
23
24
Πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει.
Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera.
24
25
(Π) Ἀδελφοί, προσεύχεσθε περὶ (N περὶ [καὶ] περὶ) ἡμῶν.
Frères, priez pour nous.
25
26
(Π) Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ.
Saluez tous les frères par un saint baiser.
26
27
Ὁρκίζω (N Ὁρκίζω Ἐνορκίζω) ὑμᾶς τὸν κύριον, ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις (N ἁγίοις ) ἀδελφοῖς.
Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères.
27
28
(Π) Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν. Ἀμήν. (N Ἀμήν )
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous !
28