Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
ΠΕΤΡΟΥ Α     21 PIERRE     2
1
Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς,
Ayant donc rejeté toute malice, et toute fraude, et la dissimulation, et l'envie, et toute médisance,
1
2
ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη, τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε, (N αὐξηθῆτε αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν)
désirez avec ardeur, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur qui se trouve dans la Parole, afin que, par lui, vous croissiez pour le salut,
2
3
εἴπερ (N εἴπερ εἰ) ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος:
si vous avez goûté que le Seigneur est bon.
3
4
πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον, παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτόν, ἔντιμον,
Vous approchant de lui, pierre vivante, réprouvée, il est vrai, par les hommes, mais devant Dieu choisie et précieuse,
4
5
καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικός, ἱεράτευμα (N ἱεράτευμα εἰς ἱεράτευμα) ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ (N τῷ [τῷ]) θεῷ διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ.
vous aussi, comme des pierres vivantes, soyez édifiés en maison spirituelle, pour former une sacrificature sainte, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus-Christ.
5
6
Διότι περιέχει ἐν τῇ (N τῇ ) γραφῇ, Ἰδού, τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον, ἐκλεκτόν, ἔντιμον: καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.
Car il est dit dans l'Ecriture : Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse ; et celui qui croit en elle, ne sera point confus.
6
7
Ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν: ἀπειθοῦσιν (N ἀπειθοῦσιν δέ Λίθον ἀπιστοῦσιν δὲ Λίθος) δέ, Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας,
A vous donc qui croyez, l'honneur ; mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale pierre de l'angle,
7
8
καί, Λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου: οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες: εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν.
et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale ; ils s'y heurtent, n'obéissant pas à la Parole, à quoi aussi ils ont été destinés.
8
9
Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς:
Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis ; afin que vous annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière ;
9
10
οἱ ποτὲ οὐ λαός, νῦν δὲ λαὸς θεοῦ: οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηθέντες.
vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu ; vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde.
10
11
(Π) Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους, ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς:
Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles, qui font la guerre à l'âme ;
11
12
τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἔχοντες (N ἔχοντες καλὴν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν) καλὴν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἵνα, ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων, ἐποπτεύσαντες, (N ἐποπτεύσαντες ἐποπτεύοντες) δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.
ayant une bonne conduite parmi les païens, afin que, tandis qu'ils vous calomnient comme des gens qui font le mal, en vous observant, à cause de vos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu au jour de la visitation.
12
13
(Π) Ὑποτάγητε οὖν (N οὖν ) πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον: εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι:
Soyez soumis à tout ordre humain, à cause du Seigneur ; soit au roi, comme souverain ;
13
14
εἴτε ἡγεμόσιν, ὡς δι’ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν.
soit aux gouverneurs, comme délégués par lui pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien.
14
15
Ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν:
Car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien vous fermiez la bouche à l'ignorance des hommes dépourvus de sens ;
15
16
ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ’ ὡς δοῦλοι (N δοῦλοι θεοῦ θεοῦ δοῦλοι) θεοῦ.
vous conduisant en hommes libres, et non en hommes qui font de la liberté un voile pour couvrir leur méchanceté, mais en esclaves de Dieu.
16
17
Πάντας τιμήσατε. Τὴν ἀδελφότητα ἀγαπήσατε. (N ἀγαπήσατε ἀγαπᾶτε) Τὸν θεὸν φοβεῖσθε. Τὸν βασιλέα τιμᾶτε.
Honorez tous les hommes ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le roi.
17
18
(Π) Οἱ οἰκέται, ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς.
Domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement aux bons et équitables, mais aussi aux mauvais.
18
19
Τοῦτο γὰρ χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας, πάσχων ἀδίκως.
Car c'est une grâce si quelqu'un, par motif de conscience envers Dieu, endure des afflictions, en souffrant injustement.
19
20
Ποῖον γὰρ κλέος, εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; Ἀλλ’ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ.
En effet, quelle gloire y a-t-il si, étant frappés pour avoir commis des fautes, vous l'endurez ? Mais si vous souffrez tout en faisant le bien et que vous l'enduriez, c'est une grâce devant Dieu.
20
21
Εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν, (N ἡμῶν ὑμῶν) ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ:
C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces ;
21
22
ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ:
lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude ;
22
23
ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως:
qui, outragé, ne rendait point d'outrage, souffrant, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à Celui qui juge justement ;
23
24
ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα, ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι, τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν: οὗ τῷ μώλωπι αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἰάθητε ἰάθητε) ἰάθητε.
qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice ; lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
24
25
Ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενα: (N πλανώμενα ἀλλ’ πλανώμενοι ἀλλὰ) ἀλλ’ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.
Car vous étiez errants comme des brebis ; mais vous êtes maintenant retournés au berger et gardien de vos âmes.
25