Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
ΠΕΤΡΟΥ Α     41 PIERRE     4
1
Χριστοῦ οὖν παθόντος ὑπὲρ (N ὑπὲρ ἡμῶν ) ἡμῶν σαρκί, καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε: ὅτι ὁ παθὼν ἐν (N ἐν ) σαρκί, πέπαυται ἁμαρτίας:
Christ donc ayant souffert quant à la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert quant à la chair a été libéré du péché ;
1
2
εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ θελήματι θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον.
pour vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui vous reste à passer en la chair.
2
3
Ἀρκετὸς γὰρ ἡμῖν (Β ἡμῖν ὑμῖν) (N ἡμῖν ) ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τοῦ (N τοῦ βίου τὸ θέλημα τὸ βούλημα) βίου τὸ θέλημα τῶν ἐθνῶν κατεργάσασθαι, (N κατεργάσασθαι κατειργάσθαι) πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρείαις: (N εἰδωλολατρείαις εἰδωλολατρίαις)
Car c'est assez d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans les débauches, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de table, les orgies et les idolâtries criminelles ;
3
4
ἐν ᾧ ξενίζονται, μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες:
et en cela ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de dissolution, et ils blasphèment,
4
5
οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.
eux qui rendront compte à Celui qui est prêt à juger les vivants et les morts.
5
6
Εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσιν μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκί, ζῶσιν δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι.
Car c'est pour cela que l'Evangile a été annoncé aussi aux morts, afin que d'une part ils fussent jugés comme des hommes quant à la chair, et que d'autre part ils vivent comme Dieu quant à l'esprit.
6
7
(Π) Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν: σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς (N τὰς ) προσευχάς:
Or, la fin de toutes choses est proche : soyez donc modérés et sobres en vue des prières.
7
8
πρὸ πάντων δὲ (N δὲ ) τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἀγάπη καλύψει (N καλύψει καλύπτει) πλῆθος ἁμαρτιῶν:
Avant tout, ayez entre vous une ardente charité ; car la charité couvre une multitude de péchés.
8
9
φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμῶν: (N γογγυσμῶν γογγυσμοῦ)
Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure.
9
10
ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες, ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ:
Selon que chacun de vous a reçu un don, employez-le au service les uns des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu.
10
11
εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ: εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ὡς (N ὡς χορηγεῖ ἧς χορηγεῖ) χορηγεῖ ὁ θεός: ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὸς διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ, ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Si quelqu'un parle, que ce soit comme exposant des oracles de Dieu ; si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse comme usant d'une force que Dieu fournit ; afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, auquel appartiennent la gloire et la force aux siècles des siècles. Amen !
11
12
(Π) Ἀγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ, ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος:
Bien-aimés, ne trouvez point étrange la fournaise qui est allumée au milieu de vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange ;
12
13
ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ χριστοῦ παθήμασιν, χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι.
mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi en la révélation de sa gloire vous vous réjouissiez en tressaillant d'allégresse.
13
14
Εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι χριστοῦ, μακάριοι: ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ’ ὑμᾶς ἀναπαύεται: κατὰ (N κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται ) μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται, κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται.
Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux ; car l'Esprit de la gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. [Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous.]
14
15
Μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεύς, ἢ κλέπτης, ἢ κακοποιός, ἢ ὡς ἀλλοτριοεπίσκοπος: (N ἀλλοτριοεπίσκοπος ἀλλοτριεπίσκοπος)
En effet, que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui ;
15
16
εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ μέρει (N μέρει ὀνόματι) τούτῳ.
mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point de honte, qu'au contraire il glorifie Dieu à cet égard.
16
17
Ὅτι ὁ (N [ὁ]) καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ: εἰ δὲ πρῶτον ἀφ’ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ;
Car le moment est venu où le jugement va commencer par la maison de Dieu : et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'Evangile de Dieu ?
17
18
Καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;
Et si c'est à grand'peine que le juste est sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur ?
18
19
Ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ὡς (N ὡς ) πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ.
Que ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu, lui remettent leurs âmes, comme au fidèle Créateur, en faisant le bien.
19