Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
ΠΕΤΡΟΥ Α     31 PIERRE     3
1
Ὁμοίως, αἱ (N αἱ [αἱ]) γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα, καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται,
Pareillement, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, s'il y en a qui sont rebelles à la Parole, ils soient gagnés, sans parole, par la conduite de leurs femmes,
1
2
ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν.
en considérant votre conduite pure et respectueuse.
2
3
Ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν, καὶ περιθέσεως χρυσίων, ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος:
Que votre parure ne soit pas cette parure extérieure qui consiste à se tresser les cheveux, et à se couvrir d'ornements d'or, ou à revêtir des habits somptueux ;
3
4
ἀλλ’ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος, ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πρᾳέος (N πρᾳέος πραέως) καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές.
mais l'être caché du cœur, dans la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu.
4
5
Οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ (N ἐπὶ εἰς) θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν:
Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leurs propres maris ;
5
6
ὡς Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα, ἧς ἐγενήθητε τέκνα, ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν.
comme Sara, qui obéissait à Abraham, l'appelant son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les enfants, en faisant le bien, sans vous effrayer de rien.
6
7
(Π) Οἱ ἄνδρες ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ συγκληρονόμοι (N συγκληρονόμοι συγκληρονόμοις) χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν.
Vous, maris, de même, conduisez-vous avec prudence envers vos femmes, comme envers un sexe plus faible, ayant des égards pour elles, puisqu'elles doivent hériter avec vous la grâce de la vie ; afin que rien ne fasse obstacle à vos prières.
7
8
(Π) Τὸ δὲ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες: (N φιλόφρονες ταπεινόφρονες)
Enfin, soyez tous d'un même sentiment, pleins de compassion et d'amour fraternel, miséricordieux, humbles ;
8
9
μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ, ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας: τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, εἰδότες (N εἰδότες ) ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε.
ne rendant point mal pour mal, ni injure pour injure ; mais, au contraire, bénissant ; car c'est à cela que vous avez été appelés, afin que vous héritiez la bénédiction.
9
10
Ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν, καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς, παυσάτω τὴν γλῶσσαν (N γλῶσσαν αὐτοῦ γλῶσσαν) αὐτοῦ ἀπὸ κακοῦ, καὶ χείλη (N χείλη αὐτοῦ χείλη) αὐτοῦ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον:
Car celui qui veut aimer la vie et voir de bons jours, qu'il garde sa langue du mal, et ses lèvres de proférer aucune parole fausse ;
10
11
ἐκκλινάτω ἀπὸ (N ἀπὸ δὲ ἀπὸ) κακοῦ, καὶ ποιησάτω ἀγαθόν: ζητησάτω εἰρήνην, καὶ διωξάτω αὐτήν.
mais qu'il se détourne du mal et fasse le bien ; qu'il recherche la paix et la poursuive.
11
12
Ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν: πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά.
Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.
12
13
(Π) Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ μιμηταὶ (N μιμηταὶ ζηλωταὶ) γένησθε;
Et qui vous fera du mal, si vous êtes zélés pour le bien ?
13
14
Ἀλλ’ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι: τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε, μηδὲ ταραχθῆτε:
Mais, si même vous souffriez pour la justice, vous seriez bienheureux. Ne les craignez point et ne soyez point troublés ;
14
15
κύριον δὲ τὸν θεὸν (N θεὸν χριστὸν) ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν: ἕτοιμοι δὲ (N δὲ ἀεὶ ἀεὶ) ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, μετὰ (N μετὰ ἀλλὰ μετὰ) πρᾳΰτητος καὶ φόβου:
mais sanctifiez le Seigneur, Christ, dans vos cœurs, étant toujours prêts à répondre pour votre défense, mais avec douceur et modestie, à tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous ;
15
16
συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα, ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν (Β καταλαλοῦσιν καταλαλῶσιν) (N καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν καταλαλεῖσθε) ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν χριστῷ ἀναστροφήν.
ayant une bonne conscience, afin qu'en cela même où vous êtes calomniés, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confus.
16
17
Κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πάσχειν, ἢ κακοποιοῦντας.
En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, qu'en faisant le mal.
17
18
Ὅτι καὶ χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζῳοποιηθεὶς δὲ πνεύματι,
Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, un juste pour des injustes, afin qu'il vous amenât à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été vivifié quant à l'esprit ;
18
19
ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν,
par cet esprit aussi, étant allé, il prêcha aux esprits en prison,
19
20
ἀπειθήσασίν ποτε, ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε, κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, εἰς ἣν ὀλίγαι, (N ὀλίγαι ὀλίγοι) τοῦτ’ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι’ ὕδατος:
qui furent rebelles autrefois, lorsque, aux jours de Noé, la patience de Dieu attendait, pendant que se construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, c'est-à-dire huit personnes, furent sauvées au travers de l'eau ;
20
21
ὃ ἀντίτυπον (N ἀντίτυπον νῦν καὶ ἡμᾶς καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν) νῦν καὶ ἡμᾶς σῴζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου, ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς θεόν, δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ χριστοῦ,
c'était une figure dont l'accomplissement, le baptême, vous sauve aussi maintenant ; non le baptême qui consiste dans le dépouillement des souillures de la chair, mais celui qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience, par la résurrection de Jésus-Christ ;
21
22
ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ (N τοῦ [τοῦ]) θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.
qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, anges, autorités et puissances lui ayant été soumis.
22