Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ     3GALATES     3
1
Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν τῇ (N τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι ) ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ’ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς χριστὸς προεγράφη ἐν (N ἐν ὑμῖν ) ὑμῖν ἐσταυρωμένος;
O Galates dépourvus de sens ! Qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, comme s'il eût été crucifié parmi vous ?
1
2
Τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ’ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε, ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;
Je voudrais apprendre de vous ceci seulement : Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi ?
2
3
Οὕτως ἀνόητοί ἐστε; Ἐναρξάμενοι πνεύματι, νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;
Etes-vous tellement dépourvus de sens ? après avoir commencé par l'Esprit, finirez-vous maintenant par la chair ?
3
4
Τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ; Εἴγε (N Εἴγε Εἴ γε) καὶ εἰκῇ.
Avez-vous tant souffert en vain ? Si toutefois c'est en vain.
4
5
Ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου, ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;
Celui donc qui vous dispense l'Esprit, et qui fait des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi ?
5
6
Καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice,
6
7
Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν (N εἰσιν υἱοὶ υἱοί εἰσιν) υἱοὶ Ἀβραάμ.
reconnaissez donc que ceux qui sont de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham.
7
8
Προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ θεός, προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.
Aussi l'Ecriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé cette bonne nouvelle par avance à Abraham : Toutes les nations seront bénies en toi ;
8
9
Ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.
en sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.
9
10
Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσίν, ὑπὸ κατάραν εἰσίν: γέγραπται γάρ, Ἐπικατάρατος (N Ἐπικατάρατος ὅτι Ἐπικατάρατος) πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν (N ἐν πᾶσιν πᾶσιν) πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου, τοῦ ποιῆσαι αὐτά.
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit : Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi, pour les faire !
10
11
Ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ θεῷ, δῆλον: ὅτι Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται:
Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit : Le juste vivra par la foi.
11
12
ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ’ Ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος (N ἄνθρωπος ) ζήσεται ἐν αὐτοῖς.
Or la loi n'est pas de la foi ; mais elle dit : Celui qui aura fait ces choses vivra par elles.
12
13
Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα: γέγραπται (N γέγραπται γάρ ὅτι γέγραπται) γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου:
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous (car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois !),
13
14
ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.
afin que la bénédiction d'Abraham parvînt aux païens par Jésus-Christ, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis.
14
15
(Π) Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω: ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.
Frères, je parle selon l'homme. Lorsqu'un testament a été ratifié, bien que fait par un homme, personne ne l'annule ou n'y ajoute.
15
16
Τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρήθησαν (N ἐρρήθησαν ἐρρέθησαν) αἱ ἐπαγγελίαι, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. Οὐ λέγει, Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ’ ὡς ἐφ’ ἑνός, Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν χριστός.
Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il ne dit pas : Et aux postérités, comme s'il eût parlé de plusieurs, mais il dit, comme parlant d'une seule : Et à ta postérité, qui est Christ.
16
17
Τοῦτο δὲ λέγω, διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ εἰς (N εἰς χριστὸν ) χριστὸν ὁ μετὰ ἔτη (N ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη) τετρακόσια καὶ τριάκοντα γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.
Voici donc ce que je dis : Qu'un testament antérieurement ratifié par Dieu, la loi, qui est venue quatre cent trente ans après, ne l'annule pas de manière à anéantir la promesse.
17
18
Εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας: τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός.
Car si l'héritage est par la loi, il n'est plus par la promesse ; or, c'est par la promesse que Dieu l'a gratuitement donné à Abraham.
18
19
Τί οὖν ὁ νόμος; Τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρι (N ἄχρι ἄχρις) οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι’ ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.
Pourquoi donc la loi ? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la postérité, à qui la promesse avait été faite ; elle fut promulguée par des anges, par l'entremise d'un médiateur.
19
20
Ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστίν.
Or, le médiateur ne l'est pas d'un seul, mais Dieu est un seul.
20
21
Ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ (N τοῦ θεοῦ [τοῦ θεοῦ]) θεοῦ; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἂν (N ἂν ἐκ νόμου ἐκ νόμου ἂν) ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη.
La loi donc est-elle contraire aux promesses de Dieu ? Loin de là ! car s'il eût été donné une loi qui pût vivifier, la justice viendrait réellement de la loi ;
21
22
Ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν.
mais l'Ecriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné, par la foi en Jésus-Christ, à ceux qui croient.
22
23
(Π) Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα, συγκεκλεισμένοι (N συγκεκλεισμένοι συγκλειόμενοι) εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.
Or avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée.
23
24
Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν.
Ainsi la loi a été notre conducteur pour nous amener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi.
24
25
Ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως, οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν.
Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur ;
25
26
Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίστεως ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.
car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
26
27
Ὅσοι γὰρ εἰς χριστὸν ἐβαπτίσθητε, χριστὸν ἐνεδύσασθε.
Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
27
28
Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ: πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ.
Il n'y a plus ni Juif ni Grec ; il n'y a plus ni esclave ni libre ; il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
28
29
Εἰ δὲ ὑμεῖς χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ, καὶ (N καὶ ) κατ’ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.
Or, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse.
29