Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ     5GALATES     5
1
Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν (N οὖν ᾗ χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν, στήκετε ἡμᾶς χριστὸς ἠλευθέρωσεν: στήκετε οὖν) ᾗ χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude.
1
2
(Π) Ἴδε, ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε, χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει.
Voici, moi Paul, je vous déclare que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien.
2
3
Μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ, ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι.
Et je proteste encore à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est obligé d'observer toute la loi.
3
4
Κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ (N τοῦ ) χριστοῦ, οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε: τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. (Β ἐξεπέσατε ἐξεπέσετε)
Christ vous devient inutile, à vous tous qui êtes justifiés par la loi ; vous êtes déchus de la grâce.
4
5
Ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα.
Car pour nous, c'est par l'Esprit de la foi que nous attendons l'espérance de la justice.
5
6
Ἐν γὰρ χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη.
Car en Jésus-Christ il ne sert de rien d'être circoncis, ou de ne l'être pas ; mais il faut avoir la foi qui est agissante par la charité.
6
7
Ἐτρέχετε καλῶς: τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν τῇ (N τῇ [τῇ]) ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;
Vous couriez bien : Qui vous a arrêtés pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?
7
8
Ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.
Cette persuasion ne vient point de Celui qui vous appelle.
8
9
Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ.
Un peu de levain fait lever toute la pâte.
9
10
Ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε: ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις ἂν (N ἂν ἐὰν) ᾖ.
Pour moi, j'ai cette confiance envers vous, dans le Seigneur, que vous n'aurez point d'autre sentiment ; mais celui qui vous trouble en portera le jugement, quel qu'il soit.
10
11
Ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; Ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ.
Et pour moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? Le scandale de la croix est donc aboli !
11
12
Ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς.
Puissent-ils même être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous !
12
13
(Π) Ὑμεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί: μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις.
Frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair ; mais soumettez-vous les uns aux autres par la charité.
13
14
Ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πληροῦται, (N πληροῦται πεπλήρωται) ἐν τῷ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. (N ἑαυτόν σεαυτόν)
Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
14
15
Εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπὸ (N ὑπὸ ὑπ’) ἀλλήλων ἀναλωθῆτε.
Mais si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres.
15
16
(Π) Λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε, καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε.
Je dis donc : Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair ;
16
17
Ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός: ταῦτα δὲ (N δὲ ἀντίκειται ἀλλήλοις γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται) ἀντίκειται ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ἃ ἂν (N ἂν ἐὰν) θέλητε, ταῦτα ποιῆτε.
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre ; afin que vous ne fassiez point les choses que vous voudriez.
17
18
Εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον.
Que si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi.
18
19
Φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν μοιχεία, (N μοιχεία ) πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια,
Or les œuvres de la chair sont manifestes, savoir : l'impudicité, l'impureté, la dissolution,
19
20
εἰδωλολατρεία, (N εἰδωλολατρεία εἰδωλολατρία) φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρεις, (N ἔρεις ζῆλοι ἔρις ζῆλος) ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
20
21
φθόνοι, φόνοι, (N φόνοι ) μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις: ἃ προλέγω ὑμῖν, καθὼς καὶ (N καὶ προεῖπον προεῖπον) προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν.
les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les débauches, et les choses semblables à celles-là, dont je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
21
22
Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,
Mais le fruit de l'Esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité,
22
23
πρᾳότης, (N πρᾳότης πραΰτης) ἐγκράτεια: κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος.
la bénignité, la tempérance. Contre ces choses-là, il n'y a point de loi.
23
24
Οἱ δὲ τοῦ χριστοῦ, τὴν (N τὴν [Ἰησοῦ] τὴν) σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.
Or ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
24
25
(Π) Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν.
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.
25
26
Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.
Ne recherchons point la vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, et en nous portant envie les uns aux autres.
26