Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ     4GALATES     4
1
Λέγω δέ, ἐφ’ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν:
Or je dis : Pendant tout le temps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout ;
1
2
ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ οἰκονόμους, ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός.
mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père.
2
3
Οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν (N ἦμεν δεδουλωμένοι ἤμεθα δεδουλωμένοι) δεδουλωμένοι:
Nous aussi de même, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des éléments du monde ;
3
4
ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,
mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi,
4
5
ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.
afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, et afin que nous reçussions l'adoption.
5
6
Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, (N ὑμῶν ἡμῶν) κρᾶζον, Ἀββᾶ, ὁ πατήρ.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba, Père.
6
7
Ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) υἱός: εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος θεοῦ (N θεοῦ διὰ χριστοῦ διὰ θεοῦ) διὰ χριστοῦ.
En sorte que tu n'es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es héritier de Dieu par Christ.
7
8
(Π) Ἀλλὰ τότε μέν, οὐκ εἰδότες θεόν, ἐδουλεύσατε τοῖς μὴ (N μὴ φύσει φύσει μὴ) φύσει οὖσιν θεοῖς:
Mais tandis qu'autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez ceux qui de leur nature ne sont point des dieux,
8
9
νῦν δέ, γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε;
maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres éléments auxquels vous voulez être asservis encore de nouveau ?
9
10
Ἡμέρας παρατηρεῖσθε, καὶ μῆνας, καὶ καιρούς, καὶ ἐνιαυτούς.
Vous observez les jours et les mois, et les temps et les années.
10
11
Φοβοῦμαι ὑμᾶς, μήπως (N μήπως μή πως) εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς.
Je crains pour vous que je n'aie travaillé en vain à votre égard.
11
12
(Π) Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. Οὐδέν με ἠδικήσατε:
Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous ; je vous prie, frères ! Vous ne m'avez fait aucun tort ;
12
13
οἴδατε δὲ ὅτι δι’ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον.
mais vous savez que je vous ai pour la première fois annoncé l'Evangile, dans une infirmité de la chair ;
13
14
Καὶ τὸν πειρασμόν μου (N μου τὸν ἐν τῇ ὑμῶν ἐν τῇ) τὸν ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς χριστὸν Ἰησοῦν.
et vous n'avez point méprisé ni rejeté avec dégoût cette épreuve que je souffrais dans ma chair ; mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ.
14
15
Τίς (N Τίς οὖν ἦν Ποῦ οὖν) οὖν ἦν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; Μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι, εἰ δυνατόν, τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἂν (N ἂν ) ἐδώκατέ μοι.
Qu'est-ce donc qui faisait votre bonheur ? Car je vous rends témoignage que, s'il eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner.
15
16
Ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν;
Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?
16
17
Ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.
Ils sont zélés pour vous, mais non pas comme il le faut ; au contraire, ils veulent vous détacher de moi, afin que vous soyez zélés pour eux.
17
18
Καλὸν δὲ τὸ (N τὸ ) ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς.
Or il est bon d'être zélé pour le bien en tout temps, et non pas seulement lorsque je suis présent parmi vous.
18
19
Τεκνία (N Τεκνία Τέκνα) μου, οὓς πάλιν ὠδίνω, ἄχρι (N ἄχρι μέχρις) οὗ μορφωθῇ χριστὸς ἐν ὑμῖν,
Mes petits enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous !...
19
20
ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν.
Mais je voudrais être à présent avec vous, et changer de langage ; car je suis en perplexité pour vous.
20
21
(Π) Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε;
Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ?
21
22
Γέγραπται γάρ, ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν: ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.
Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils ; l'un de la femme esclave, et l'autre de la femme libre.
22
23
Ἀλλ’ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ (N διὰ τῆς δι’) τῆς ἐπαγγελίας.
Mais celui de l'esclave naquit selon la chair ; et celui de la femme libre, en vertu de la promesse.
23
24
Ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα: αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι: μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἅγαρ.
Cela doit s'entendre allégoriquement ; car ces femmes sont deux alliances : l'une du mont Sina, qui engendre pour l'esclavage, c'est Agar
24
25
Τὸ γὰρ (N γὰρ δὲ) Ἅγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ, δουλεύει δὲ (N δὲ μετὰ γὰρ μετὰ) μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς.
(car le mont Sina est en Arabie) ; et elle correspond à la Jérusalem d'à présent, car elle est esclave avec ses enfants ;
25
26
Ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ πάντων (N πάντων ) ἡμῶν:
mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère.
26
27
γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα, ἡ οὐ τίκτουσα: ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα: ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.
Car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais point ; éclate et pousse des cris, toi qui n'avais point été en travail d'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui a son mari.
27
28
Ἡμεῖς (N Ἡμεῖς Ὑμεῖς) δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαάκ, ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν. (N ἐσμέν ἐστέ)
Pour vous, frères, vous êtes, comme Isaac, les enfants de la promesse.
28
29
Ἀλλ’ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν.
Mais de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant.
29
30
Ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσῃ (N κληρονομήσῃ κληρονομήσει) ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.
Mais que dit l'Ecriture ? Chasse l'esclave et son fils ; car le fils de l'esclave ne sera point héritier avec le fils de la femme libre.
30
31
Ἄρα, (N Ἄρα Διό) ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.
C'est pourquoi, frères, nous ne sommes point les enfants de l'esclave, mais de la femme libre.
31