Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ     3EPHESIENS     3
1
Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ χριστοῦ Ἰησοῦ (N Ἰησοῦ [Ἰησοῦ]) ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν,
A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens...
1
2
εἴγε (N εἴγε εἴ γε) ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς,
si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour vous.
2
3
ὅτι (N ὅτι [ὅτι]) κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώρισέν (N ἐγνώρισέν ἐγνωρίσθη) μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ,
C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots.
3
4
πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ χριστοῦ:
En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ.
4
5
ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι:
Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.
5
6
εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ (N αὐτοῦ ἐν τῷ χριστῷ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ) ἐν τῷ χριστῷ, διὰ τοῦ εὐαγγελίου,
Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile,
6
7
οὗ ἐγενόμην (N ἐγενόμην ἐγενήθην) διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ, τὴν (N τὴν δοθεῖσάν τῆς δοθείσης) δοθεῖσάν μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance.
7
8
Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, ἐν (N ἐν ) τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸν (N τὸν τὸ) ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον (N πλοῦτον πλοῦτος) τοῦ χριστοῦ,
A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ,
8
9
καὶ φωτίσαι πάντας (N πάντας [πάντασ]) τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι διὰ (N διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ ) Ἰησοῦ χριστοῦ,
et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,
9
10
ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ,
afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu,
10
11
κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν χριστῷ (N χριστῷ τῷ χριστῷ) Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν:
selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus Christ notre Seigneur,
11
12
ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ τὴν (N τὴν προσαγωγὴν προσαγωγὴν) προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ.
en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.
12
13
Διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν (N ἐκκακεῖν ἐγκακεῖν) ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν.
Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous : elles sont votre gloire.
13
14
(Π) Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα τοῦ (N τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ ) κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ,
A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,
14
15
ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται,
duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre,
15
16
ἵνα δῴη (N δῴη δῷ) ὑμῖν, κατὰ τὸν (N τὸν πλοῦτον τὸ πλοῦτος) πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ, δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον,
afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur,
16
17
κατοικῆσαι τὸν χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν:
en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour,
17
18
ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος (N βάθος καὶ ὕψος ὕψος καὶ βάθος) καὶ ὕψος,
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,
18
19
γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ.
et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
19
20
(Π) Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπὲρ ἐκπερισσοῦ (N ὑπὲρ ἐκπερισσοῦ ὑπερεκπερισσοῦ) ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν,
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons,
20
21
αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν (N ἐκκλησίᾳ ἐκκλησίᾳ καὶ) χριστῷ Ἰησοῦ, εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles ! Amen !
21