Livre Chapitre
Genèse
Exode
Lévitique
Nombres
Deutéronome
Josué
Juges
Ruth
1 Rois
2 Rois
3 Rois
4 Rois
1 Chroniques
2 Chroniques
1 Esdras
2 Esdras
Esther
Judith
Tobie
1 Maccabées
2 Maccabées
3 Maccabées
4 Maccabées
Psaumes
Proverbes
Ecclésiaste
Cantique
Job
Sagesse
Siracide
Psaumes de
Salomon

Osée
Amos
Michée
Joël
Abdias
Jonas
Nahum
Habakuk
Sophonie
Aggée
Zacharie
Malachie
Esaïe
Jérémie
Baruch
Lamentations
Lettre de Jérémie
Ezéchiel
Suzanne
Daniel
Bel
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝΟΣ     13SAGESSE     13
1
Μάταιοι μὲν γὰρ πάντες ἄνθρωποι φύσει, οἷς παρῆν θεοῦ ἀγνωσία καὶ ἐκ τῶν ὁρωμένων ἀγαθῶν οὐκ ἴσχυσαν εἰδέναι τὸν ὄντα οὔτε τοῖς ἔργοις προσέχοντες ἐπέγνωσαν τὸν τεχνίτην,
Tous les hommes, en qui est l'ignorance de Dieu, sont vains par nature; ayant vu le bien, ils n'ont pu connaître Celui qui est; ayant considéré les œuvres, ils n'ont pas connu l'Artisan.
1
2
ἀλλ ἢ πῦρ ἢ πνεῦμα ἢ ταχινὸν ἀέρα ἢ κύκλον ἄστρων ἢ βίαιον ὕδωρ ἢ φωστῆρας οὐρανοῦ πρυτάνεις κόσμου θεοὺς ἐνόμισαν.
Ils ont regardé comme des cieux, régulateurs du monde, soit le feu, soit le vent, soit l'air mobile, soit le cercle des étoiles, soit l'onde impétueuse, soit les luminaires du ciel.
2
3
ὧν εἰ μὲν τῇ καλλονῇ τερπόμενοι ταῦτα θεοὺς ὑπελάμβανον, γνώτωσαν πόσῳ τούτων ὁ δεσπότης ἐστὶ βελτίων, ὁ γὰρ τοῦ κάλλους γενεσιάρχης ἔκτισεν αὐτά·
Si, charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils comprennent combien est plus beau le Maître, puisque le Créateur même de la beauté à créé ces êtres.
3
4
εἰ δὲ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν ἐκπλαγέντες, νοησάτωσαν ἀπ αὐτῶν πόσῳ ὁ κατασκευάσας αὐτὰ δυνα τώτερός ἐστιν·
S'ils ont été émerveillés de leur force et de leur énergie, qu'ils songent combien Celui qui les a mis en ordre est plus fort qu'eux.
4
5
ἐκ γὰρ μεγέθους καὶ καλλονῆς κτισμάτων ἀναλόγως ὁ γενεσιουργὸς αὐτῶν θεωρεῖται.
Car il est visible qu'à la grandeur et à la beauté des créatures correspondent la grandeur et la beauté du Créateur.
5
6
ἀλλ ὅμως ἐπὶ τούτοις μέμψις ἐστὶν ὀλίγη, καὶ γὰρ αὐτοὶ τάχα πλανῶνται θεὸν ζητοῦντες καὶ θέλοντες εὑρεῖν·
Mais enfin, à ces hommes il y a d'abord peu de reproches à faire; car ils s'égarent facilement, cherchant Dieu et Le voulant trouver.
6
7
ἐν γὰρ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ ἀναστρεφόμενοι διερευνῶσιν καὶ πείθονται τῇ ὄψει, ὅτι καλὰ τὰ βλεπόμενα.
Attirés par Ses œuvres, ils s'enquièrent et ont foi en l'apparence, tant ce qu'ils voient est beau.
7
8
πάλιν δ οὐδ αὐτοὶ συγγνωστοί·
Mais ensuite, s'ils persistent, ils sont impardonnables.
8
9
εἰ γὰρ τοσοῦτον ἴσχυσαν εἰδέναι ἵνα δύνωνται στοχάσασθαι τὸν αἰῶνα, τὸν τούτων δεσπότην πῶς τάχιον οὐχ εὗρον;
Car s'ils ont pu en savoir assez pour estimer les choses du temps, comment ont-ils tardé à trouver Celui qui en dispose?
9
10
Ταλαίπωροι δὲ καὶ ἐν νεκροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν, οἵτινες ἐκάλεσαν θεοὺς ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, χρυσὸν καὶ ἄργυρον τέχνης ἐμμελέτημα καὶ ἀπεικάσματα ζῴων ἢ λίθον ἄχρηστον χειρὸς ἔργον ἀρχαίας.
Mais ceux-là sont malheureux (et leur espérance est parmi les morts), qui ont appelé «dieu» des ouvrages de la main des hommes, or ou argent, productions de l'art, images des animaux ou pierre inerte, travail d'un artisan irréfléchi.
10
11
εἰ δὲ καί τις ὑλοτόμος τέκτων εὐκίνητον φυτὸν ἐκπρίσας περιέξυσεν εὐμαθῶς πάντα τὸν φλοιὸν αὐτοῦ καὶ τεχνησάμενος εὐπρεπῶς κατεσκεύασεν χρήσιμον σκεῦος εἰς ὑπηρεσίαν ζωῆς,
Si quelque ouvrier habile à travailler le bois, ayant scié un arbre facile à tourner, l'a dépouillé adroitement de son écorce et en a fait un meuble utile aux usages de la vie,
11
12
τὰ δὲ ἀποβλήματα τῆς ἐργασίας εἰς ἑτοιμασίαν τροφῆς ἀναλώσας ἐνεπλήσθη,
les rebuts de son œuvre, il les a pris pour apprêter ses aliments, et il s'est rassasié.
12
13
τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπόβλημα εἰς οὐθὲν εὔχρηστον, ξύλον σκολιὸν καὶ ὄζοις συμπεφυκός, λαβὼν ἔγλυψεν ἐν ἐπιμελείᾳ ἀργίας αὐτοῦ καὶ ἐμπειρίᾳ συνέσεως ἐτύπωσεν αὐτό, ἀπείκασεν αὐτὸ εἰκόνι ἀνθρώπου
Et ce qu'il en doit rejeter encore, ce qui n'est bon à rien, le bois tortu et noueux, il l'a pris, il l'a sculpté avec soin, à ses heures de loisir; il lui a donné une figure avec la science de son art il en a reproduit l'image d'un homme.
13
14
ἢ ζῴῳ τινὶ εὐτελεῖ ὡμοίωσεν αὐτὸ καταχρίσας μίλτῳ καὶ φύκει ἐρυθήνας χρόαν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν κηλῖδα τὴν ἐν αὐτῷ καταχρίσας
Ou bien il en a fait la ressemblance de quelque vil animal; puis il l'a frotté de vermillon, il l'a fardé de rouge, et il en a masqué tous les défauts.
14
15
καὶ ποιήσας αὐτῷ αὐτοῦ ἄξιον οἴκημα ἐν τοίχῳ ἔθηκεν αὐτὸ ἀσφαλισάμενος σιδήρῳ.
Ensuite il a fait dans son mur une niche digne de son œuvre; il l'y a posé, et il l'a assujetti avec du fer,
15
16
ἵνα μὲν οὖν μὴ καταπέσῃ, προενόησεν αὐτοῦ εἰδὼς ὅτι ἀδυνατεῖ ἑαυτῷ βοηθῆσαι· καὶ γάρ ἐστιν εἰκὼν καὶ χρείαν ἔχει βοηθείας.
de peur qu'il ne vînt à tomber; il a tout prévu pour lui, sachant qu'il ne pourrait s'aider lui-même, puisque ce n'est qu'une image ayant besoin d'appui.
16
17
περὶ δὲ κτημάτων καὶ γάμων αὐτοῦ καὶ τέκνων προσευχόμενος οὐκ αἰσχύνεται τῷ ἀψύχῳ προσλαλῶν καὶ περὶ μὲν ὑγιείας τὸ ἀσθενὲς ἐπικαλεῖται,
Enfin, il le prie pour ses biens, ses noces, ses enfants; il n'a point honte de parler à cette chose sans âme, il invoque pour sa santé ce qui est infirme,
17
18
περὶ δὲ ζωῆς τὸ νεκρὸν ἀξιοῖ, περὶ δὲ ἐπικουρίας τὸ ἀπειρότατον ἱκετεύει, περὶ δὲ ὁδοιπορίας τὸ μηδὲ βάσει χρῆσθαι δυνάμενον,
et pour sa vie ce qui est mort; il appelle à son aide l'objet le plus inerte. Veut-il faire un voyage? Il s'adresse à ce qui ne peut se tenir sur ses pieds.
18
19
περὶ δὲ πορισμοῦ καὶ ἐργασίας καὶ χειρῶν ἐπιτυχίας τὸ ἀδρανέστατον ταῖς χερσὶν εὐδράνειαν αἰτεῖται.
Veut-il acheter ou faire œuvre de ses mains? Il implore l'habileté des mains les plus inhabiles.
19