Livre Chapitre
Matthieu
Marc
Luc
Jean
Actes
Romains
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Galates
Ephésiens
Philippiens
Colossiens
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite
Philémon
Hébreux
Jacques
1 Pierre
2 Pierre
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Apocalypse
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ     12JEAN     12
1
Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ (N ὁ τεθνηκώς ) τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. (N νεκρῶν νεκρῶν Ἰησοῦς)
Jésus donc, six jours avant la Pâque, vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts.
1
2
Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει: ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν (N τῶν ἐκ τῶν) ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ.
On lui fit donc là un souper ; et Marthe servait ; or Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui.
2
3
Ἡ οὖν Μαρία (N Μαρία Μαριὰμ) λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ: ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
Marie donc ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et essuya ses pieds avec ses cheveux ; et la maison fut remplie de l'odeur du parfum.
3
4
Λέγει οὖν (N οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς [ἐκ] τῶν μαθητῶν αὐτοῦ) εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι,
Mais Judas [fils de Simon] Iscariot, l'un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit :
4
5
Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων, καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu trois cents deniers, et donné aux pauvres ?
5
6
Εἶπεν δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν, (N εἶχεν καὶ ἔχων) καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.
Or il dit cela, non qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait.
6
7
Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς, Ἄφες αὐτήν: εἰς (N εἰς ἵνα εἰς) τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν (N τετήρηκεν τηρήσῃ) αὐτό.
Jésus dit : Laisse-la donc ; elle l'a gardé pour le jour de ma sépulture.
7
8
Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
Car les pauvres, vous les avez toujours avec vous ; mais moi, vous ne m'avez pas toujours.
8
9
(Π) Ἔγνω οὖν ὄχλος (N ὄχλος [ὁ] ὄχλος) πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν: καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
Une grande multitude donc de Juifs apprirent qu'il était là, et ils vinrent, non à cause de Jésus seulement, mais pour voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts.
9
10
Ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν:
Mais les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare,
10
11
ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.
parce que beaucoup de Juifs se retiraient, à cause de lui, et croyaient en Jésus.
11
12
(Π) Τῇ ἐπαύριον ὄχλος (N ὄχλος ὁ ὄχλος) πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς (N Ἰησοῦς ὁ Ἰησοῦς) εἰς Ἱεροσόλυμα,
Le lendemain, une grande foule, celle qui était venue à la fête, ayant appris que Jésus se rendait à Jérusalem,
12
13
ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων, καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον, (N ἔκραζον ἐκραύγαζον) Ὡσαννά: εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, βασιλεὺς (N βασιλεὺς [καὶ] ὁ βασιλεὺς) τοῦ Ἰσραήλ.
prit des branches de palmier, et sortit au-devant de lui ; et ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et le roi d'Israël !
13
14
Εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον, ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον,
Or Jésus ayant trouvé un ânon, s'assit dessus, selon qu'il est écrit :
14
15
Μὴ φοβοῦ, θύγατερ (N θύγατερ θυγάτηρ) Σιών: ἰδού, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.
Ne crains point, fille de Sion ; voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse.
15
16
Ταῦτα δὲ (N δὲ ) οὐκ ἔγνωσαν οἱ (N οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ) μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον: ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη (Β Ἰησοῦς ὁ Ἰησοῦς) Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.
Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses ; mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui, et qu'on les lui avait faites.
16
17
Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ’ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
La foule donc, qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du sépulcre et qu'il l'avait ressuscité des morts, rendait témoignage.
17
18
Διὰ τοῦτο καὶ (N καὶ [καὶ]) ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσεν (N ἤκουσεν ἤκουσαν) τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.
Ce fut aussi pour cela que la foule alla au-devant de lui ; parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle.
18
19
Οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον (N εἶπον εἶπαν) πρὸς ἑαυτούς, Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν: ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.
Les pharisiens dirent donc entre eux : Vous voyez que vous ne gagnez rien ; voilà que le monde s'en est allé après lui.
19
20
(Π) Ἦσαν δέ τινες (N τινες Ἕλληνες Ἕλληνές τινες) Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ:
Or il y avait quelques Grecs, de ceux qui étaient montés pour adorer à la fête ;
20
21
οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.
ceux-ci donc abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et ils lui faisaient une demande, disant : Seigneur, nous voudrions voir Jésus.
21
22
Ἔρχεται Φίλιππος (N Ἔρχεται Ἔρχεται ὁ) καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ: καὶ (N καὶ πάλιν ἔρχεται) πάλιν Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσιν (N λέγουσιν καὶ λέγουσιν) τῷ Ἰησοῦ.
Philippe vient et le dit à André, et André et Philippe le disent à Jésus.
22
23
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο (N ἀπεκρίνατο ἀποκρίνεται) αὐτοῖς λέγων, Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
Mais Jésus leur répond disant : L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié.
23
24
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει: ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
En vérité, en vérité, je vous le dis : Si le grain de blé, après être tombé dans la terre, ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.
24
25
Ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει (N ἀπολέσει ἀπολλύει) αὐτήν: καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
Celui qui aime sa vie la perd ; et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle.
25
26
Ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ (N διακονῇ τις τις διακονῇ) τις, ἐμοὶ ἀκολουθείτω: καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται: καὶ (N καὶ ἐάν ἐάν) ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur ; si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.
26
27
Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται: καὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. Ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.
Maintenant mon âme est troublée ; et que dirai-je ?... Père, sauve-moi de cette heure !... Mais c'est pour cette heure même que je suis venu.
27
28
Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. Ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδόξασα, καὶ πάλιν δοξάσω.
Père, glorifie ton nom ! vint donc une voix du ciel : Et je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore.
28
29
Ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι: ἄλλοι ἔλεγον, Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν.
La foule donc qui était là, et qui avait entendu, disait qu'un coup de tonnerre avait retenti. D'autres disaient : Un ange lui a parlé.
29
30
Ἀπεκρίθη (Β Ἰησοῦς ὁ Ἰησοῦς) Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Οὐ δι’ ἐμὲ αὕτη (N αὕτη ἡ φωνὴ ἡ φωνὴ αὕτη) ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς.
Jésus répondit et dit : Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous.
30
31
Νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου: νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω.
Maintenant il y a jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors ;
31
32
Κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.
32
33
Τοῦτο δὲ ἔλεγεν, σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἔμελλεν (N ἔμελλεν ἤμελλεν) ἀποθνῄσκειν.
Or il disait cela indiquant de quelle mort il devait mourir.
33
34
Ἀπεκρίθη αὐτῷ (N αὐτῷ οὖν αὐτῷ) ὁ ὄχλος, Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα: καὶ πῶς σὺ (N σὺ λέγεις λέγεις σὺ ὅτι) λέγεις, Δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; Τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;
La foule lui répondit donc : Nous avons appris, par la loi, que le Christ demeure éternellement ; comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ?
34
35
Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς μεθ’ (N μεθ’ ὑμῶν ἐν ὑμῖν) ὑμῶν ἐστιν. Περιπατεῖτε ἕως (N ἕως ὡς) τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ: καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει.
Jésus leur dit donc : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous ; marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent ; et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.
35
36
Ἕως (N Ἕως Ὡς) τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. (Π) Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ (N ) Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν.
Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des fils de lumière. Jésus dit ces choses, puis, s'en étant allé, il se cacha d'eux.
36
37
Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν, οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν:
Or, quoiqu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne croyaient point en lui ;
37
38
ἵνα ὁ λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ, ὃν εἶπεν, Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; Καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;
afin que fût accomplie la parole qu'Esaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, qui a cru à notre prédication, et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé ?
38
39
Διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν Ἠσαΐας,
Aussi bien ne pouvaient-ils croire, parce qu'Esaïe a dit encore :
39
40
Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ πεπώρωκεν (N πεπώρωκεν ἐπώρωσεν) αὐτῶν τὴν καρδίαν: ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ, καὶ ἐπιστραφῶσιν, (N ἐπιστραφῶσιν καὶ ἰάσωμαι στραφῶσιν καὶ ἰάσομαι) καὶ ἰάσωμαι (Β ἰάσωμαι ἰάσομαι) αὐτούς.
Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient point des yeux et qu'ils ne comprennent point du cœur et qu'ils ne se convertissent point et que je ne les guérisse point.
40
41
Ταῦτα εἶπεν Ἠσαΐας, ὅτε (N ὅτε ὅτι) εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ.
Esaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire et parla de lui.
41
42
Ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν: ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν, ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται.
Il y en eut cependant, même d'entre les chefs, beaucoup qui crurent en lui, mais, à cause des pharisiens, ils ne confessaient point leur foi, de peur d'être exclus de la synagogue.
42
43
Ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.
Car ils aimèrent la gloire qui vient des hommes plus que la gloire qui vient de Dieu.
43
44
(Π) Ἰησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν, Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ πιστεύει εἰς ἐμέ, ἀλλ’ (N ἀλλ’ ἀλλὰ) εἰς τὸν πέμψαντά με:
Or Jésus cria et dit : Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais en Celui qui m'a envoyé ;
44
45
καὶ ὁ θεωρῶν ἐμέ, θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με.
et celui qui me contemple, contemple Celui qui m'a envoyé.
45
46
Ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ.
Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres.
46
47
Καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ πιστεύσῃ, (N πιστεύσῃ φυλάξῃ) ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν: οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.
Et si quelqu'un entend mes paroles, et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge ; car je ne suis point venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde.
47
48
Ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν: ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles a qui le juge ; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.
48
49
Ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα: ἀλλ’ ὁ πέμψας με πατήρ, αὐτός μοι ἐντολὴν ἔδωκεν, (N ἔδωκεν δέδωκεν) τί εἴπω καὶ τί λαλήσω.
Car pour moi, je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et comment je dois parler ;
49
50
Καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν: ἃ οὖν λαλῶ (N λαλῶ ἐγώ ἐγὼ λαλῶ) ἐγώ, καθὼς εἴρηκέν μοι ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ.
et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi donc, les choses dont je parle, j'en parle comme le Père me les a dites.
50